ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ … Χιλιάδες οἱ λέξεις τοῦ Ὁμήρου στήν Ἀγγλική καί τήν Γαλλική

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 11 Οκτ 2017 - 18:09
Loading...

Ροή ειδήσεων σε μορφή blogΓράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Εἲπαμε σέ προηγούμενα ἂρθρα μας ὃτι οἱ Εὐρωπαῖοι ὁμιλοῦν στήν
πραγματικότητα τήν ὁμηρική διάλεκτο παρεφθαρμένα, ἀλλά δέν τό
γνωρίζουν. Οὒτε ὃμως δείχνουν καί κάποιο ἲχνος εὐγνωμοσύνης στόν

μέγιστο γλωσσοδιδάκτορα καί τούς ἀπογόνους του, οἱ ὁποῖοι στήν
πραγματικότητα θά ἒπρεπε νά εἰσπράττουν…πνευματικά δικαιώματα. Διότι
ἂλλο εἶναι νά πάρης κάποιες λέξεις ἀπό μιά ἂλλη γλῶσσα καί νά τίς
χρησιμοποιῆς, καί ἂλλο νά ξεσηκώσης ὁλόκληρη τήν γλῶσσα καί νά τήν λές
δική σου.
Ἀλλά οἱ Ἓλληνες δέν τό ἒκαναν αὐτό οὒτε στήν ἀρχαιότητα οὒτε σήμερα θά
τό κάνουν, διότι Ἑλληνισμός σημαίνει μετάδοση φωτός καί γνώσεως δωρεάν
στήν οἰκουμένη.

Σάν τόν Ἣλιο. Ζοῦμε δωρεάν χάριν αὐτοῦ.
Γι᾽ αὐτό οἱ Ἓλληνες βρίσκονται διαρκῶς στό στόχαστρο τῶν
γλωσσοκατεδαφιστῶν, ἐγχωρίων καί ξένων, πού ἀποτελοῦν ἓνα παρακλάδι
τῆς παγκοσμιοποίησης. Διότι, ἂν καταστρέψη κανείς τήν γλῶσσα ἑνός
λαοῦ, καί μάλιστα ἑνός ἀρχαίου λαοῦ, ὃπως ὁ Ἑλληνικός Λαός, τοῦ
ροκανίζει τά θεμέλια τῆς ὑπάρξεώς του καί τῆς ἱστορίας του, ὁπότε
εὐκολώτερα μετά τοῦ κατεδαφίζει καί τίς ἂλλες ἀξίες καί τήν ἠθική,
πάνω στίς ὁποῖες στηρίζεται, τόν ἐξανδραποδίζεις καί τόν καταστρέφεις,
ἀφοῦ πρῶτα τόν διαλύσεις ἠθικά, οἰκονομικά, πολιτικά, αἰσθητικά.
Ἓνα τέτοιο δεῖγμα πήραμε χθές στήν βουλή μέ τό…ἒμφυλλο νομοσχέδιο,  μέ
τούς <ἐνδιαφερομένους> νά φιλιοῦνται στά…θεωρία τῆς Βουλῆς, ὂχι τῶν
Ἑλλήνων, ἀλλά τῶν Τσιπροκαμένων, μέ <δεδηλωμένη> 148 βουλευτῶν. Ὃλος ὁ
ἑλληνικός λαός πού διαμαρτυρήθηκε δημοσκοπικά, καί ὃλη ἡ Ἐκκλησία πού
ἀντέδρασε, εἶναι ὃλοι…ὀπισθοδρομικοί. Μόνο τό προεδρεῖο τῆς Βουλῆς
εἶναι προοδευτικό.
Ἀλλά καί χθές ὃποιος ἒτυχε νά βρεθῆ σέ μιά θεατρική παράσταση (ὂπερα)
στό ἳδρυμα Νιάρχος, εἶδε, σέ μία σκηνή, νά καταστρέφεται σέ κομμάτια ὁ
Παρθενῶνας (ὁπτικά) καί ὁ ἠθοποιός νά κραυγάζη;<Ἒτσι νά διαλυθοῦν
ὃλα>.

Τόσο μῖσος τρέφουν γιά τόν Ἑλληνισμό.
Καί πολλοί ἀπεχώρησαν ἀπό τήν παράσταση.
Ὃμως ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα, ἡ γλῶσσα τοῦ Ὁμήρου γιά τήν ἀκρίβεια, αὐτή πού
οἱ Ἓλληνες γλωσσοκατεδαφιστές λυσσωδῶς καί ἐπί δεκαετίες μάχονται,
διδάσκοντας τά παιδιά μας ὃτι ἡ γλῶσσα τοῦ Ὁμήρου δέν…μιλήθηκε ποτέ
καί μετέφρασαν <ἐργολαβικά> ὃλες τίς λέξεις στίς διδακτικές
μεταφράσεις, γιά νά δείξουν στά παιδιά μας ὃτι ἂλλη γλῶσσα μιλοῦσε ὁ
Ὃμηρος καί ἂλλοι ἐμεῖς, ἐνῶ συμβαίνει τό ἀκριβῶς ἀντίθετο, αὐτή ἡ
γλῶσσα λοιπόν εἶναι συμπαντική καί ἡ μόνη πού μπορεῖ νά ἐκφράση
ὁποιαδήποτε ἒννοια καί ὁποιαδήποτε ἀνακάλυψη τοῦ μέλλοντος.
Ὃλοι θά καταφεύγουν στόν Ὃμηρο γιά νά ὀνοματίσουν αὐτά πού θά δοῦν
κάποτε σέ ἂλλους πλανῆτες, τούς λεγομένους <ἐξωπλανῆτες>, στό κυνήγι
τῶν ὁποίων ἒχουν τεθῆ σμήνη ἐπιστημόνων καλοπληρωμένων ἀπό τούς
Σόρους, τούς Κίσιγκερς καί τούς Ροτσάϊλδς, πού ἒχουν βάλει στό μάτι νά
καταστρέψουν τήν Γῆ ἢ νά ἀφανίσουν τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ
της χάριν τοῦ…κέρδους.

Αὐτή λοιπόν ἡ ὑπέροχη γλῶσσα, μεῖζον ὃπλο τῶν Ἑλλήνων καί ἂς μή τό
καταλαβαίνουν οἱ σημερινοί, μεταλλάσσεται ὃπως οἱ ἰοί (οἱ ὁποῖοι ζοῦν
ὡς γνωστόν, δισεκατομμύρια χρόνια καί σέ ὃλο τό Σύμπαν) καί ἐπιβιώνει
στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων μέσα στίς γλῶσσες ὃλων τῶν λαῶν.
Ἀσχοληθῆτε λοιπόν μέ τήν γλῶσσα πιό ἐνεργά, πιό ἀποτελεσματικά καί
περάστε στήν ἐπίθεση ὑπενθυμίζοντας σέ κάθε περίπτωση ὃτι ἡ Ὁμηρική
Γλῶσσα δέν θά γίνη ποτέ ἡ <Ἂγκσος> τοῦ Ὂργουελ, πού προβλέπει ὁ
συγγραφέας μέ τό <1984> ὃτι ὁ Μεγάλος Ἀδελφός θέλει δραστική ἀλλαγή
τῆς γλῶσσας, μέ γνώμονα τήν φτωχοποίησή της ὣστε οἱ λαοί νά μή μποροῦν
νά σκέπτονται, κι ἒχει δουλέψει δραστικά πάνω σ᾽ αὐτό τό θέμα.

Ἐμεῖς θά σᾶς βοηθήσουμε ὃσο μποροῦμε, ἀλλά διαβάστε κι ἐσεῖς κανένα βιβλίο.
Καί διά τοῦ λόγου τό ἀληθές, θά παραθέσωμε κατωτέρω μερικές μόνο
ὁμηρικές λέξεις, ὃπως τίς προφέρουν <βλάχικα> οἱ Ἂγγλοι καί οἱ Γάλλοι.
Οἱ λίγες αὐτές λέξεις ἒχουν διαλεχθῆ ἐνδεικτικά μόνο ἀπό τό ἐναρκτήριο
γράμμα Α, ὂχι ὃλες, καί δέν παρατίθενται οὒτε τά παράγωγα, πού
ἀνέρχονται σέ χιλιάδες λέξεις συνολικά.

Συνιστοῦμε στούς Ἓλληνες νά προασπίζονται μέ ζῆλο τήν γλῶσσα τους καί
νά εἶναι βέβαιοι ὃτι μέ ὃπλο τήν ἀλώβητη αὐτή γλῶσσα θά λύσουν τά
προβλήματά τους καί θά ἀντιληφθοῦν καί θά καταπολεμήσουν τό κακό πού
ἐπιχειροῦν σέ βάρος τους οἱ παγκοσμιοποιητές καί οἱ τοκογλύφοι, οἱ
ὁποῖοι ἀκόμη καί τήν λέξη τῶν <ἀγορῶν> investment=ἐπένδυση, ἀπό τόν
Ὃμηρο τήν πῆραν.

Εἶναι ἡ ἐσθής, ἡ ἐσθήτα, τό ροῦχο, πού ἐπί Ὁμήρου γραφόταν μέ τό
δίγαμμα μπροστά, τό F τοῦ χαλκιδικοῦ ἀλφαβήτου, πού οἱ ξένοι
διατήρησαν καί μάλιστα στήν ἲδια θέση, τήν ἓκτη, τοῦ ἀλφαβήτου τῶν
Χαλκιδαίων. Fεστίς. Μέ τήν ἐσθῆτα ντύνονταν καί μέ τό investment οἱ
εὐρωπαῖοι <ντύνουν> τίς ἐπιχειρήσεις τους, ὃπως ντύνονται μέ τό
veston=τό σακάκι, καί ὃπως ἀφήνουν τά ροῦχα τους στό βεστιάριο,
vestiarium, ἀπό τό Fεστίς τοῦ Ὁμήρου.

Α

ΟΜΗΡΙΚΗ ΛΕΞΗ                ΑΓΓΛΙΚΗ                      ΓΑΛΛΙΚΗ

Ἀγέρωχος=ἀλαζών        arrogance=ἀλαζών         arrogant=ἀλαζών
Ἀγνοέω=ἀγνοῶ              ignor=ἀγνοῶ                   ignorer=ἀγνοῶ
Ἂγνωστος=ἀγνώριστος unknown=ἂγνωστος       inconnu=ἂγνωστος
Ἀγορή=ἀγορά                  agora=ἀγορά                  agora=ἀγορά
Ἀδάμας=ἀδάμαστος       diamont=διαμάντι           diamant=διαμάντι
Ἂδω=τραγουδῶ              ode=ὠδή,Odeon=Ὡδεῖο ode=ὠδή,odeon
Ἆθλος=ἆθλος                  athlet=ἀθλητής               athlete=ἀθλητής
Ἀργός=ἀργός                  argon=ἀργόν(ἀέριο)        argon=ἀργόν
Ἀζαλέος=ξηρός              azalea=φυτό που δέν      azalee=τό ἲδιο φυτό
ἀντέχει στήν ξηρασία
Ἀήρ=ἀέρας                     air=ἀέρας                        air=ἀέρας
Ἂθυμος=περίλυπος       athymia=ἀθυμία              athymie=ἀθυμία
Αἰθήρ=αἰθέρας               ether=αἰθέρας                 ether=αἰθέρας
Αἷμα=αἷμα                      hemogram=αἱμόγραμμα  hematode=

αἱματώδης
Αἰνός=φοβερός              I hate=μισῶ                      haine=μίσος
Αἰών=αἰώνας                 eon=αἰών                                  –
Ἂκληρος=ἂκληρος         cleric=κληρικός                clerk=κληρικός
Ἀκουάζω=ἀκούω           akousma=ἂκουσμα           ecouter=ἀκούω
Ἂκρη=ἂκρη                    acrobate=ἀκροβάτης
acrobate=ἀκροβάτης
acrophobia=ἀκροφο-
acrologie=ἀκρολο-
βία
γία
Ἀκριτόμυθος=ὁ ὁμιλῶν  acritochromatie=ἀχρω-                  –
ἀνοήτως                   ματοψία
Ἂλγος=πόνος                algesic=ἀλγεινός                analgesie=ἀναλγη-

σία.
Ἂλλοθι=σέ ἂλλο τόπο   alibi=ἂλλοθι                       alibi=ἂλλοθι
Ἂλλος=ἂλλος                allo-πρῶτο συνθ. πολλῶν allo-πρῶτο συνθετ.
λέξεων
λέξεων
Ἀναλύω=ἀναλύω           analysis=ἀνάλυσις             analyser=ἀναλύω
Ἃλς= ἁλάτι                    salary=μισθός(ἐπειδή        salaire=μισθός
οἱ Ρωμαῖοι πλήρωναν
καί μέ ἀλάτι.
Ἀμάω=συσσωρεύω       amasse=συσσωρεύω          amas=σωρός
Ἀμφιβάλλω=ντύνω       amphibole=ἀμφίβολος        amphibolie=ἀμφι-

Βολία
Ἀμφίβιος=ἀμφίβιος      amphibian=ἀμφίβιος          amphibolie=ἀμφιβο

λία
Ἀνάθημα=ἀνάθημα          anatheme=ἀνάθημα         anatheme=ἀνάθημα
Ἀνακλίνω=γέρνω             incline=κλίνω                   incliner=κλίνω
Ἀνακράζω=κράζω           cry=κράζω                       crier=κράζω
Ἀναλύω=ἀναλύω             analysis=ἀνάλυσις           analyzer=ἀναλύω
Ἀναμάσσω=τρίβω κάτι    massage=μασάζ              massif, massage
Ἀναφλύω=ἀναβλύζω       fluid=ρευστός                  influence=ἐπιρροή
Ἂνεμος=ἂνεμος               anemious=ἀνεμώδης       anemometer
Ἀντίβιος=ὁ μεταχειρι-     antibiotic=ἀντιβιοτικό     antibiotique
ζόμενος βία
Ἂντρον=εἲσοδος σπη-    entry=εἲσοδος                  entrée=εἲσοδος
Λαίου
Ἀνώνυμος=ἀνώνυμος      anonymus=ἀνώνυμος      anonyme
no name
Ἂξων=ἂξονας                 axon=ἂξονας                   axe=ἂξονας
Ἀορτήρ=ἀορτήρας           aorta=ἀορτή                     aorte=ἀορτή
Ἀοσσητήρ=βοηθός           assistant=βοηθός             assistance=βοήθεια
Ἀπαμβλύνω=ἀμβλύνω     amblosis=ἂμβλωση          amblyop=ἀμβλύωψ
(Ἀπ)εμέω=ἐμέσω,ξερνῶ  emesis=ἐμετός                 emetique=ἐμετικός
Ἂπτερος=ἂπτερος          apteral                              aptere
Ἀπύρωτος=ὁ μή καής      apyrous=ἀπείρωτος                     –
Ἀραιός=ἀραιός                aerometry=ἀερομετρία
Ἀράχνιον=ἱστός ἀράχνηςarachnide=ἀράχνη            arraigne=ἀράχνη
Ἂργυρος=ἂργυρος          argil                                   argent
Ἀριθμός                           arithmetic
arithmetique
Ἂριστος                          aristos                                aristos
Ἂρκτος                            arctic=ἀρκτικός
arctique=ἀρκτικός
Ἂσβεστος=ἂσβυστος     asbestos=ἀμίαντος           asbest=ἀσβέστης
Ἆσθμα=ἆσθμα                asthma                               asthma
Ἂσπερμος=ἂτεκνος       aspermic=ἂσπερμος          sperme=σπέρμα
Ἀστερόης=πολύαστρος asteroid=ἀστεροειδής        astral=ἀστρικός
Ἀστήρ=ἀστέρας             star                                     aster
Αὐδή=φωνή                    anaudia=ἀναυδία                         –
Αὐτόματος                      automatic                            automatique

                                                                ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Loading…ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…

Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter