ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΓΙΑ 300 ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΪΣΙΟΥ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ. - 11 Αυγ 2017 - 11:43

ΜΟΛΙΣ κυκλοφόρησε από τον Ι.Ναό Παναγίας παλαιού Ναυπλίου το

ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΑΡΙΟΝ ΓΙΑ 300 ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ 

ΚΑΤΑ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ 

ΚΑΙ ΠΑΪΣΙΟΥ

στην αγγλική γλώσσα.

Ένα ευλογημένο και χρήσιμο βιβλίο θερμής προσευχής για όλο τον κόσμο για τους Αγγλόφωνους Ορθοδόξους Χριστιανούς.

Τηλ. 2752024166

PROLOGUE

THE PSALTER of the prophet David is a divinely inspired and very heart touching book. It was written with divine light that makes reference to all needs, difficulties and which often reposed and gave rest to people that suffered life’s pains throughout its long path.

 The Psalter has so many powerful and deep meanings, that even if you gather all the theologists and philologists together, they won’t be able to write a psalm with meanings like these. And even if they do write something, it will be like a paper flower. Prophet David wasn’t a Harvard Professor, but what he wrote had so much depth. It is obvious that he was guided by the Holy Spirit.

Therefore, receiving psalms from this divinely inspiring source, we use all the psalms of the Psalter as a prayer, defining one psalm for each case.

Thus we pray for our different needs, trials, problems, illnesses and different life’s circumstances of people in pain and with the Psalter as a divine catalyst we are able to heal every issue. 

Saint Paisios of Mount Athos used to say about the psalms:

“With the Psalter I feel jubilation, it is full of prophecy, full of consolation.”

“In a difficult situation, if you read the Psalter, you will feel relief, redemption, confidence that God will help you… It is thunderbolt to the devil. How much consolation do I find in the Psalter! That hour and a half I read the Psalter, I see it as the most positive assistance towards the world. In the winter that I suffered a lot from hernia, I was reading it standing up. From my eyes there were running tears from the unbearable pains. With one hand I was tucking the hernia and with the other I was holding the Psalter. I was striking the devil with a firearm. The devil got furious…”

 Thus continuing, albeit unworthily, St Paisios’ prayer tactic, we summarized all the Psalms of David, classifying them according to the use the Saint was giving them.

 We also referred to other contemporary needs and modern day problems that we encounter in our daily lives like depression, cancer, dangers of the Internet, drugs and more.

With this way we are referring to 300 cases, of many contemporary problems, as also you can see the contents, with the appropriate psalm for each time.

Our intention is for this Prayer Book, to live and indulge in, the secret and heartily prayer of each faithful believer.

To give grip and reason, place and manner for more prayer and therefore this contributes to a person’s touch with God, ephemeral with Heaven, land with eternity.

 

Father Dionisios Tabakis

I.Naos Genniseos Theotokou (Panagouda) Naflpio.

15 August 2017

In celebration of  Virgin Mary

CONTENTS

A

 

AGORAPHOBIA. Therapy.

ANXIETY Which affects our health and causes headaches and other illnesses. For therapy.

AVIATORSPILOTS.  For divine help and protection.

ATHLETES For divine help and protection.

ARROGANT. To be humbled.

ABANDONED. For God to have them in his loving arms.

ABORTIONTo cancel and avoid it.

ABUSED mentally and physically. For therapy.

 

ACCIDENTS For rapid restoration and therapy.

 

ADDICTION. From anything evil. Alcoholism, carnal passions, drugs and other passions etc.

AGGRIEVED.  For God to support and protect.

AGITATION When people are agitated or constantly under rage. For therapy and serenity.

ALCOHOLISM. For therapy.

ALMS. For God to reinforce the virtue of almsgiving .

ALOPECIA. Caused by diseases or other side effects. For therapy.

ANNOYING AND HARSH PEOPLE. For exemption and protection from them.

ANIMALS For divine shelter and protection.

ANOREXIAFor therapy

.

ANTICHRIST MARK OF THE BEAST. For God to save us from it.

ANYTHING BAD. For safety and protection from it.

ARCHONS. For enlightenment.

ARCHONS. Arrogant. For them to be humbled.

ARCHONS BARBARIAN. For them to be tamed.

ARCHONS HARDHEARTED. For them to repent and soften.

 

B

BAD ACTS OF DEMONS AND DEVIOUS PEOPLE. For God to stop them.

BEDRIDDEN. For God to restore and support them.

BELONGINGS For blessing and maintenance.

BIRTH OF A BABY For shelter and protection.

BLASPHEMOUS For God to enlighten them.

BLEEDINGFor them to stop.

BLIZZARD. For no damages to occur from heavy snowfall.

 

BRAVERYFor its attainment.

 

BRIBERY For God to protect us from those who bribe.

BURNS To restore and heal them.

 

C

 

 

CALAMITY-GRIEF For God to free us from them.

 

CAMPING. For protection.

CANCER PATIENTS For support and therapy.

CAPTURED. For protection.

 

CARNAL PASSIONS For deliverance from them and therapy.

CARNAL TEMPTATIONS For God’s redemption.

CASE OPENING For their success.

CESAREAN For protection.

CHARISMA For God to provide charisma to benevolent people.

CHILDBEARING For couples to be able to procreate.

 

CHILDBIRTH For encouragement.

CHILDBIRTH For good development.

CHILDLESSNESS Nagging that is caused between the couples. – For therapy and for them to be able to procreate, so they don’t become estranged.

CHILDREN For protection.

CHILDREN that have lost their parents and are upset. For God to care for them and encourage them in their lives.

CHILDREN AT SCHOOL. For progress.

CHILDREN NEGLECTED FROM THE WORLD. For God to shelter them.

CHILDREN OF DIVORCED PARENTS THAT GET UPSET. For God to show them His love.

CHILDREN THAT ARE SUFFERING IN HOSPITALS AND ARE IN PAIN. For rapid restoration.

CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS. For therapy.

CIVIL WAR. For God to prevent it from happening.

 

CLAUSTROPHOBIA. Therapy.

CONCERNS For those who suffer from many useless concerns. For divine serenity.

CONFLICTS BETWEEN SIBLINGS.  For God to avert them.

 

CONFUSED from the modern lifestyle and the impasses of our times. For divine serenity.

CONSOLATION For God to provide consolation to disappointed people.

CONSTANT PANIC For therapy.

CORRUPTED (archons-politicians-officials) For God to protect us from them.

COURTS For God to protect and relieve us from wicked judges and lawyers.

 

COURTS When we are being persecuted unjustly at court. For God to help us and give us justice.

 

COWARDS-THOSE WHO ARE CONSTANTLY SCARED. For God to give them courage.

CREATION –Natural Environment. For divine protection.

CROPS For blessing.

 

CURSES. For God to save us from them.

 

D

DANGERS. For protection from them.

DEAF-MUTE. Including people with speech problems. For therapy .

 

DEATHFor people not to fear death.

DEATHFor those who are reaching the end of life and approaching physical death. For God to support and rest their soul in eternity.

DEFENSELESS. For God to defend them.

DEAF Hearing problems. Therapy and restoration.

DECEIVED For their return to the truth and the divine light.

DEFAMATION For God to save us from it.

DEFAMATION To prevent it.

DEFAMATION OF A FAMILY. For moral restoration.

DEPARTED For their souls to rest in peace.

 

DEPRESSION For God to drive it away and bring joy.

DESPERATE. For God to consol and enlighten them.

DEVIOUS PEOPLE For exemption from them.

DESPISED BY THE WORLD. For God to share with them His joy and glorify them in eternity.

DISEASED. For their therapy.

DISORDERLY. Troublemakers to the nation. For God to stop their racketeering.

DISTURBED BY EVIL-NEGATIVE ENERGY. For divine help and protection.

DIVINE HELP. For God to provide it to us each time.

DIVINE JOY. For attainment.

DIVORCE For prevention.

DIVORCED. For God to support and shelter them.

DIVORCED To find a good partner.

DOCTORSNURSESFor support and assistance to their work.

DRIVERS For their safety and protection.

 

DRUG ADDICTS. For deliverance and therapy.

 

 

E

EARTHQUAKE For divine protection.

EARTH’S FRUITION. In bad-fruitless times.

ECONOMIC EXPLOTATION. For God to save us from the economic exploitation of many evil people of this world.

 

EDUCATIONAL EXAMS. For success.

 

ELDERS-NURSING HOMES. For God to console and support the elders.

 

EMIGRANTS For divine protection and safe return.

EMPLOYEE RELATIONS For peace and union.

EMPLOYERS-EMPLOYEES. To bring to them peace.

 ENEMIES. For safety and protection from them.

ENEMIES OF THE GOOD. For them to go away.

ENEMIES OF THE GOOD. To be humbled.

ENEMIES OF THE GOOD – To overthrow and smash their wicked works.

ENLIGHTENMENT. For God to enlighten our soul.

EXHAUSTED-HUMILIATED. People who have been stressed, humiliated, put down and struck by the wickedness and audacity of others. For God to restore and support them.

 

ΕXILESFor divine protection and good return.

EYES For health.

F

FAITH To strengthen our faith on the care and providence of God.

FAMILY For protection, peace and unity.

FAMILY When mishaps occur. To halt them and have serenity.

FAMILY. When there are fights. For unity.

FAMISHED For God to care for them and feed them.

FEAR To cast our fears away and for divine prowess.

FINANCIAL COLLAPSE-NEW POOR. For God to rule them with His love.

 

FINDING WORK For people that are looking for a job. For God to help them find one.

FIRE For protection and for it to stop.

FIRED-MADE REDUNDANT For divine protection, support and finding work.

FISHING. For good fishing.

FLATTERERS For protection from them.

FLOODS. For them to stop and be protected from them.

FLUFor protection and recovery.

FORTUNE Protection from cunning people.

 

FREEDOM From various commitments with devious people and sinful situations.

 

FREEDOM OF SLAVESFor God to give freedom to every form of slavery.

FRIENDS For God to reveal to us good friends.

FRIVOLOUS-UNSTABLE PEOPLE For enlightenment and mental stability.

FRUITION-PROGRESS. For God to provide it to us in our lives.

 

G

 

GAMBLING. For God to liberate us from the passion of gambling.

GARDENERS. For those dealing with flowers. For divine assistance.

GERMAPHOBES-HYPOCHONDRIACS-PEOPLE WITH NOSOPHOBIA For therapy.

GOD’S WRATH . For God to soothe His anger.

GOODS. For their blessing and their production.

GOSSIP. For avoidance.

GRANTING A REQUEST. For God to fulfil our noble desires.

GRIEVERS For God to console them.

GRIEVERS-SORROWERS For God to console them.

GYMEXERCISING For protection.

 

 

 

H

 

 

HANDICAPPED For divine support.

 

HAZARDOUS WORK of troubled people who have been taken advantage by the powerful of this century. For God to save them.

HEAD ILLNESSES. Rehabilitation and health.

HEADACHE FROM TOO MUCH HEARTACHE. For therapy and serenity.

HEADACHES – Constant headaches.

HEART For therapy.

HEARTBREAK When a person gets hurt and saddened by the betrayal and malignity of another. For divine support.41

 

HEAT. For protection andheavenly dew.

HOMELESS. For God to shelter and care for them .

HOPE. For attainment.

HOPELESS. For God to give them hope

HONESTY IN TRANSACTIONS. To be able to have honesty.

HOSTAGES For their release.

HURRICANES For protection and for them to stop.

HURT BY CRIMINALS. For restoration.

 

I

ILLNESSES. Those, women are affected by. Menstrual problems. Therapy.

INFECTIOUS DISEASES. For therapy.

INHERITANCE PROBLEMS. For enlightenment and pacification.

 

INSECURE. For therapy. 

INSENSITIVE-HARDHEARTED. To soften the hardhearted.

INSTITUTIONS Children that are in institutions without maternal and paternal love. For God to sweeten their hearts with His love.

INTERNETFor God to save kids, young people and everyone from its online traps.

INTRIGUERS Devious people-for protection from them.

IRONYFor God to give us courage when malevolent people deride us.

 

J

 

JEALOUSY For God to save us from jealous people.

 

JIHADISTS For God to save and protect us from  them

JUDGES. For enlightenment and honesty in their work.

 

 

K

 

KIDNEYS For health.

KITCHEN. For those who prepare food. For divine enlightenment and assistance.

L

LAZINESS For recovery and motivation.

LENDERS For God to enlighten them with compassion.

LIES Therapy for compulsive lying.

LIFE For someone’s life to be rescued when it’s in danger.

LIVER For therapy.

LIFE’S STORMS For protection.

LOANS– For God to free us from the loans and the oppression of the devious lenders.

 

LONELY For God to console them and have them in His sweet embrace.

LOOTING FROM MEAN PEOPLE. For divine protection.

LOST For them to be found.

LOVE FROM GODFor God to soften our heart so we are able to love.

 

 

M

MAGIC For protection and deliverance from it.

MARINES Sailing at sea. For divine protection.

MARRIAGE For blessing, peace and love.

MARRIAGE When adultery has been committed. For God to assist.

MARRIAGE When it’s in trouble-for divine shelter and protection.

 

MARRIED COUPLES. For God to reveal the truth, when there is a misunderstanding between them and for them to reconcile.

MARRIED COUPLES. When they fight and break up. For reconciliation, unity and love.

MEAN AND CRAZY PEOPLE For protection from them.

MEANNESS-ENVY For people to overcome envy and to stop tormenting unjustly their fellow men.

MENTAL COMPULSIONS. For them to disappear and have serenity.

 

MENTALLY ILL. For therapy.

 

MENTALLY WOUNDED PEOPLE.  For God to sweeten their souls.

 

 

MISBEHAVED CHILDREN. For enlightenment.

MISCARRIAGE. For divine protection.

MISFORTUNES. When they are constant. For them to stop.

 MISUNDERSTANDINGS To solve them and reconcile.

MORIBUND For God to support them and rest their soul in peace.

MOTHERS For their support.

 

MURDERERSFor God to prevent their racketeering.

MURDERERSFor their enlightenment, repentance and salvation.

 

N

NAUGHTY CHILDRENFor enlightenment and calmness.

 

NEWBORNS. For God to provide them with prudence and decency.

NEW HOME. For blessing.

NEW WORK-SHOPS Private work. For success.

NEUROPATHS. For their therapy.

 

NEYROSIS. For divine serenity and mental balance.

 

NIGHTMARES. For God to get rid of them when we sleep but when we have them during the day as well.

NOT ON SPEAKING TERMS. To unite.

 

O

OBESE PEOPLE. For therapy.

OFFENDERS For repentance and prudence.

OFFICERSFor enlightenment and assistance.

P

PARENTS Of children with special needs. For their support.

PARENTS HAVING A LOT OF CHILDREN. For blessing.

PARENTS OF CHILDREN IN HOSPITAL THAT ARE IN PAIN. For God to support them.

PATIENCE AND TOLERANCE. For God to help us be patient and tolerant with people that are devious and unfair to us.

PATIENTS For God to support and cure them.

PEACE. For God to give peace between the nations.

PEACE OF SOUL. To acquire it.

PERSECUTED. For divine protection.

PERSECUTION. For those who are being persecuted for their faith. For divine support.

PILGRAMS For divine safety and protection.

POLICE OFFICERS. For those who protect and serve. For divine protection.

 

POOR For God to nourish and protect them.

 

POSSESEDFor God to free them from the evil presence.

 

POYLTRY FARM. For God’s assistance.

 

PREGNANCY. Blessing, protection and serenity for the mother and her unborn child.

 

PREGNANCY. For God to help the mother not to experience a miscarriage.

 

PREMATURE BIRTH. For God to assist.

PRISONERS. For God to support them and grant them early release.

PROBLEMS To exit from them safely.

PRODUCTS. For them to be sold.

 

Q

QUERULOUS-GROUCHY For enlightenment and calm.

 

R

RAIN. To bring rain in times of drought. .

 

RECONCILIATION For God to provide reconciliation after conflicts.

REFUGEES For God to rule their lives.

RELATIVES OF PATIENTS THAT ARE SUFFERING IN HOSPITALS. For God to support them.

REPENTANCE. For God to give repentance to us that consider ourselves perfect.

REPENTANCE for people who have strayed away from God.

RESPECT For attainment

RICH. For their heart to soften and to give more.

ROBBERS For them to repent.

 

S

SCREEN. Liberation from the fake world of the screen. TV, Computers, Internet, Computer games etc.

SEARCH AND FIND. To reveal missing people and lost objects.

 

SELFISHNESS. For therapy.

 

SENSITIVE. For God to support and strengthen them.

 

SERENITY For inner peace.

SHIP IN STORM For God to shelter.

SICKLY-TROUBLED BY BEING CONSTANTLY ILL. For divine assistance.

SLANDER When they slander us. For divine protection .

 

SLANDER-GOSSIP Protection from those who condemn us and are talking wicked against us.

SLEEP. For those who suffer from insomnia. For peace of mind.

SNAKES-POISONOUS REPTILES For protection.

SNEAKY-POISONOUS PEOPLEFor protection from them.

SNITCHES-TRAITORS For God to protect us from their passionate and indiscreet language.

SOLDIERS For protection.

SOLDIERS IN WAR. For divine assistance.

SORROW To let it go.

SORROWFUL PEOPLE. With obsessions. For enlightenment and serenity.

SPIRITUAL PROGRESS. For God to provide it to us.

STROKE-ALZHEIMER’S-AMNESIA. For mind clarity.

STUDIES Children who can’t afford their studies. For God to assist them.

SUICIDE. For God to support, enlighten them and prevent more attempts.

SURGERY To save the life of someone’s who is being operated.

 

T

TEACHERSFor enlightenment.

TEENAGERS For God to shelter them.

TEETHFor oral health

TESTED by various problems. For divine protection.

 

THANKGIVING-GRATITUDE towards God for the infinite love He shows us.

 

THIEVES For protection from them.

 

THOSE WHO ARE IN A CONSTANT BATTLE For God to shelter them and protect them from anything evil.

 

THOSE WHO HAVE GONE ASTRAY For God to get them back onto the right path.

 

THREATS FROM DEVIOUS PEOPLE. For protection.

 

THUGS For them to repent.

 

TRADERS. For God to enlighten them and give them honesty.

 

TRAPS OF EVIL PEOPLE For avoidance and redemption from them.

 

TREESPLANTS For fruition.

TRUTH. For God to reveal it.

 

U

UNDERSTANING TO PARENTS WITH CHILDREN.For God to provide it to them.

UNEMPLOYED To find work.

UNGRATEFUL. For protection from them.

UNMARRIED. For them to find a partner and get     married.

 

UNRIGHTEOUS.  For God to teach them not to torment the world.

 

UNTAMED TEENAGERS For their enlightement.

V

 

VICTORIES For success and for the good to win.

VIOLENCE Domestic. For enlightenment and serenity.

VIOLENCE On children. Bullying. Adult bullying as well. To placate them.

W

WARS. For them to stop.

WAYFARER For God to shelter them.

WAYWARD PATERFAMILIAS For God to placate him.

WICKED TONGUED Bitter people. For protection from them.

 

WIDOWS For their support and protection.

 

WISDOM For God to give us good judgement, distinction and good will.

WORK Beginners. For support and progress.

WORK For blessing and success.

WORK When devious people conspire against our work. For divine support.

WRETCHED PEOPLE WHO ARE SUFFERING FROM CONSTANT ILLNESSES. For divine therapy.

 

Y

 

YOUNG PEOPLE Fighting for worthy purposes. For divine assistance.

YOUNG PEOPLE who are studying. To protect them from dangers

YOUNG PEOPLE who are timid and cowards. For God to strengthen them.

YOUNG PEOPLE who hesitate in their choices. For divine enlightenment and encouragement.

-A-

AGORAPHOBIA. Therapy.

 

 

O Lord, I have hoped in thee; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness and rescue me.  Incline thine ear to me; make haste to rescue me: be thou to me for a protecting God, and for a house of refuge to save me.  For thou art my strength and my refuge; and thou shalt guide me for thy name’s sake, and maintain me. Thou shalt bring me out of the snare which they have hidden for me; for thou, O Lord, art my defender. Into thine hands I will commit my spirit: thou hast redeemed me, O Lord God of truth.  Thou has hated them that idly persist in vanities: but I have hoped in the Lord.  I will exult and be glad in thy mercy: for thou hast looked upon mine affliction; thou hast saved my soul from distresses.  And thou hast not shut me up into the hands of the enemy: thou hast set my feet in a wide place.  Pity me, O Lord, for I am afflicted: my eye is troubled with indignation, my soul and by belly.  For my life is spent with grief, and my years with groanings: my strength has been weakened through poverty, and my bones are troubled.  I became a reproach among all mine enemies, but exceedingly so to my neighbours, and a fear to mine acquaintance: they that saw me without fled from me. I have been forgotten as a dead man out of mind: I am become as a broken vessel.  For I heard the slander of many that dwelt round about: when they were gathered together against me, they took counsel to take my life.  But I hoped in thee, O Lord: I said, Thou art my God.  My lots are in thy hands: deliver me from the hand of mine enemies,  and from them that persecute me. Make thy face to shine upon thy servant: save me in thy mercy.  O Lord, let me not be ashamed, for I have called upon thee: let the ungodly be ashamed, and brought down to Hades.  Let the deceitful lips become dumb, which speak iniquity against the righteous with pride and scorn.  How abundant is the multitude of thy goodness, O Lord, which thou hast laid up for them that fear thee! thou hast wrought it out for them that hope on thee, in the presence of the sons of men.  Thou wilt hide them in the secret of thy presence from the vexation of man: thou wilt screen them in a tabernacle from the contradiction of tongues.  Blessed be the Lord: for he has magnified his mercy in a fortified city.  But I said in my extreme fear, I am cast out from the sight of thine eyes: therefore thou didst hearken, O Lord, to the voice of my supplication when I cried to thee.  Love the Lord, all ye his saints: for the Lord seeks for truth, and renders a reward to them that deal very proudly.  Be of good courage, and let your heart be strengthened, all ye that hope in the Lord.

 

 

ANXIETY Which affects our health and causes headaches and other illnesses. For therapy.

Many a time have they warred against me from my youth, let Israel now say:  Many a time have they warred against me from my youth: and yet they prevailed not against me.  The sinners wrought upon my back: they prolonged their iniquity.  The righteous Lord has cut asunder the necks of sinners.  Let all that hate Sion be put to shame and turned back.  Let them be as the grass of the house-tops, which withers before it is plucked up.  Wherewith the reaper fills not his hand, nor he that makes up the sheaves, his bosom.  Neither do they that go by say, The blessing of the Lord be upon you: we have blessed you in the name of the Lord.

 

 

 

AVIATORSPILOTS.  For divine help and protection.

Give thanks to the Lord, and call upon his name; declare his works among the heathen.  Sing to him, yea, sing praises to him: tell forth all his wonderful works.  Glory in his holy name: let the heart of them that seek the Lord rejoice.  Seek ye the Lord, and be strengthened; seek his face continually.  Remember his wonderful works that he has done; his wonders, and the judgments of his mouth;  ye seed of Abraam, his servants, ye children of Jacob, his chosen ones.  He is the Lord our God; his judgments are in all the earth.  He has remembered his covenant for ever, the word which he commanded for a thousand generation:  which he established as a covenant to Abraam, and he remembered his oath to Isaac.  And he established it to Jacob for an ordinance, and to Israel for an everlasting covenant;  saying To thee will I give the land of Chanaan, the line of your inheritance:  when they were few in number, very few, and sojourners in it.  And they went from nation to nation, and from one kingdom to another people.  He suffered no man to wrong them; and he rebuked kings for their sakes: saying, Touch not my anointed ones; and do my prophets no harm.  Moreover he called for a famine upon the land; he broke the whole support of bread.  He sent a man before them; Joseph was sold for a slave. They hurt his feet with fetters; his soul passed into iron,  until the time that his cause came on; the word of the Lord tried him as fire.  The king sent and loosed him; even the prince of the people, and let him go free.  He made him Lord over his house, and ruler of all his substance;  to chastise his rulers at his pleasure, and to teach his elders wisdom.  Israel also came into Egypt, and Jacob sojourned in the land of Cham. And he increased his people greatly, and made them stronger than their enemies.  And he turned their heart to hate his people, to deal craftily with his servants.  He sent fort Moses his servant, and Aaron whom he had chosen.  He established among them his signs, and his wonders in the land of Cham.  He sent forth darkness, and made it dark; yet they rebelled against his words.  He turned their waters into blood, and slew their fish.  Their land produce frogs abundantly, in the chambers of their kings.  He spoke, and the dog-fly came, and lice in all their coasts.  He turned their rain into hail, and sent flaming fire in their land.  And he smote their vines and their fig trees; and broke every tree of their coast.  He spoke, and the locust came, and caterpillars innumerable,  and devoured all the grass in their land, and devoured the fruit of the ground.  He smote also every first-born of their land, the first-fruits of all their labour.  And he brought them out with silver and gold; and there was not a feeble one among their tribes.  Egypt rejoiced at their departing; for the fear of them fell upon them.  He spread out a cloud for a covering to them, and fire to give them light by night.  They asked, and the quail came, and he satisfied them with the bread of heaven.  He clave the rock, and the waters flowed, rivers ran in dry places.  For he remembered his holy word, which he promised to Abraam his servant.  And he brought out his people with exultation, and his chosen with joy;  and gave them the lands of the heathen; and they inherited the labours of the people;  that they might keep his ordinances, and diligently seek his law.

 

ATHLETES For divine help and protection.

 

Blessed is the man that fears the Lord: he will delight greatly in his commandments.  His seed shall be mighty in the earth: the generation of the upright shall be blessed.  Glory and riches shall be in his house; and his righteousness endures for evermore.  To the upright light has sprung up in darkness: he is pitiful, and merciful, and righteous.  The good man is he that pities and lends: he will direct his affairs with judgment.  For he shall not be moved for ever; the righteous shall be in everlasting remembrance.  He shall not be afraid of any evil report: his heart is ready to trust in the Lord.  His heart is established, he shall not fear, till he shall see his desire upon his enemies.  He has dispersed abroad; he has given to the poor; his righteousness endures for evermore: his horn shall be exalted with honour.  The sinner shall see and be angry, he shall gnash his teeth, and consume away: the desire of the sinner shall perish……………………….

ΕΞΩΦΥΛΛΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…

Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter