ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

«ΑΓΝΩΣΤΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΠΠ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ 1053»

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ. - 29 Δεκ 2017 - 8:30
Loading...
Από το βιβλίο «Χρησμοί» του Αγιορείτου μοναχού Ευλογίου Γαλιατσάτου,ο οποίος ισχυρίζεται οτι το εδάφιο ητο γεγραμμένον επί παπύρου,το οποίον ευρέθη στήν ιερά μονή Σερβίων Κοζάνης το έτος 1053….

<<Η Ρωσσία είναι κυρίαρχος των στενών της Πόλεως 5 μήνας.Εις το διάστημα αυτό θα γίνονται αι σκληρότεραι μάχαι και οι νεκροί αμφοτέρων θα είναι απειροι.Στη δυτική Ευρώπη εξακολουθούν οι επαναστάσεις και το αίμα θα ρεύση.
Εις την Ασιαν η Ιαπωνία θα νικήση την Ρωσσίαν μετά από 5 μήνας και ο κλονισμός ούτος θα την αδυνατίση οπότε ομού Γερμανία & Ιταλία θα κατανικήσουν αυτήν.
Θα καταλάβουν ολόκληρον την Τουρκίαν και πέραν αυτής.Κατόπιν προσωρινής συμφωνίας διορίζονται 3 Προνοηταί εις την Ανατολήν, η δε Κωνσταντινούπολις γίνεται αυτόνομος.
Τούτο όμως θα δώση ευκαιρίαν είς έναν εκ των νικητών των Εθνών,των διορισάντων τους 3 Προνοητάς, να καταλάβη την Πόλιν.Τότε όλα τα Εθνη, Βόρεια & Νότια, όλω 18, θα σπεύσουν μετά θυμού να καταλάβουν την Πόλιν & Μ.Ασίαν.Εκέι θα γίνει ο τελευταίος & μεγάλος πόλεμος & ολίγοι θα σωθούν.Η ΕΛΛΑΣ δέν θα μετάσχη του πολέμου τούτου αλλά θα είναι ο στρατός της εις τα σύνορά της ως θεατής επί 3 ημέρας & 3 νύχτας…..
Την 3ην ημέραν της μάχης, την 3ην ώραν,θα φανή έν σύννεφον εις τον ουρανόν λαμπρότερον του Ηλίου απότο οποίον θα φωτισθή ολόκληρος ο κόσμος.Τότε ολοι οι πολεμούντες έντρομοι και ατενίζοντες εις τον ουρανόν,στρεφόμενοι πρός το λαμπρόν σύννεφον, θα ακούσουν φωνήν βροντώδη..
Στώμεν,Στώμεν,Στώμεν.Ειρήνη υμίν…Τότε οι πολεμούντες, έντρομοι γενόμενοι θα ρίψουν τα όπλα,θα ιδούν εις τον ουρανόν στρεφόμενον το λαμπρόν σύννεφον πρός το μέρος της ΕΛΛΑΔΟΣ και θα ακούσουν δευτέραν φωνήν βροντώδη….
Στρέψατε εις τα δεξιά μέρη. Εκεί βρίσκεται άνθρωπος ικέτης,υψίνους, τούτον εκλέξατε Δεσπότην, φίλος γαρ εμού υπάρχει,απ αυτού θα συγκροτηθούν Επιτροπαί, εκ των εναπομεινάντων στρατών των Εθνών και θα έρθουν προς την ΕΛΛΑΔΑΝ, ΕΙς ΤΟ ΆΚΡΟΝ ΤΟΥ ΤΌΞΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΕΎΡΟΥΝ ΈΝΑΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΟΥΤΗΝ, ΚΑΤΗΦΗΝ, ΚΑΘΗΜΕΝΟΝ ΕΝ ΜΕΣΩ 2 ΚΙΟΝΩΝ,ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΝΩΣΤΟΣ ΤΟΙΣ ΠΑΣΙ ΚΑΙ ΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΟΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΗΜΩΝ, ΟΝ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕΝ ΑΠΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΥΔΟΛΩΣ ΕΝΝΟΗΣΑΜΕΝ ΠΟΙΟΣ ΗΤΟ, ΚΑΙ ΑΠΩΝ ΗΤΟ ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΩ ΗΜΩΝ,τον οποίον θα συνοδεύσουν μετά χαράς μεγάλης & ευχαριστήσεως πρός την Πόλιν,όπως ανακηρύξουν αυτοκράτορα Κωνσταντινουπόλεως,Βαλκανικής χερσονήσου,Μ.Ασίας, Αιγύπτου,Παλαιστίνης έως Ινδιών.
Τότε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ στρατός θα σπεύση να καταλάβη ολα τα μέρη αυτά, εγκαθιδρύων Διοικητάς κατά διαταγήν του Αυτοκράτορος του αρμοδίου πρός ανόρθωσιν των Εθνών,άτινα θα υποταχθώσιν εις το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΘΝΟΣ. Οι τούρκοι θα πιστεύσουν κατά το εν τρίτον,το άλλον εν τρίτον θα φύγη & θα υποδουλωθη εις την Ανατολήν και το αλλον εν τρίτον θα φονευθή εις τον πόλεμον.
Η Ρώμη θα γίνη παρανάλωμα του πυρός, ο δε Πάπας θα παυθή.Η Γερμανία, ήτις θα είναι προστάτις των καταληφθεισών υπ αυτής χωρών, θα αποδοση δικαιοσύνην εις αυτά,αύτη δε πρώτη θα υποστηριξη την ΕΛΛΑΔΑ δια να της αποδωθή η Κωνσταντινούπολις.
Η Αγγλία θα περιορισθή εις τους Σάξωνας…>>

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Loading…ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter