ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥΣ, ΙΕΡΕΙΣ , ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΕΣ. SP

ΕΚΚΛΗΣΙΑ. - 2 Ιαν 2018 - 19:36

01-01-2018/19-12-2017

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΞΗ  ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΥΣ 

ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥΣ, ΙΕΡΕΙΣ , ΜΟΝΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΕΣ.

  Σεβαστοί Πατέρες διανύουμε ἢδη τον δεύτερο χρόνο τοῦ ὁμολογιακοῦ ἀγῶνος μας που ἀναλάβαμε, με σκοπό να διαφυλάξουμε ἀνόθευτη την πίστη τοῦ Χριστοῦ, τῶν Ἁγίων, τῶν Πατέρων, τῶν Μαρτύρων, τῶν Ὀμολογητῶν, τῶν Ἁγίων Συνόδων.      Ἡ διακοπή τοῦ μνημοσύνου που ὃλοι προβήκαμε, ἧταν ἡ εὐλογημένη ἀρχή σ’ ἓναν ἀγῶνα πού καλούμεθα να διεξάγουμε με την χάρη τοῦ Θεοῦ, ἒως και τοῦ μαρτυρίου.

Μέσα σε αὐτόν τον χῶρο τῆς ἀποτείχισης, ὁ ρόλος που ὀ καθένας ἀπό ἐμᾶς ἒχει ἀναλάβει, εἶναι να ἐνημερώσει τους ἀδελφούς μας, οἱ ὁποίοι συνεχίζουν ἐν γνώση ἢ ἐν ἀγνοία, να βρίσκονται σε κοινωνία με την αἲρεση τοῦ οἰκουμενισμοῦ και να στηρίξει και να στερεώσει αὐτούς που ἒχουν ἢδη ἀποτειχιστεῖ.

Εὐρισκόμενοι σε ἀχαρτογράφητα ὓδατα, ἀντιμετωπίσαμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση και φυσικό ἑπόμενο ἦταν μέσα σε αὐτό το πλαίσιο και με τον ἀκατάπαυστο πόλεμο τοῦ αἰωνίου ἐχθροῦ, να φαίνεται ὃτι ὑπάρχουν μεταξύ μας σύγχυση, διαφωνίες και θέματα προς ἐπίλυση.

Κάτω ἀπό το βάρος τῆς εὐθύνης να μην σκανδαλίσουμε κανέναν ἀδελφό, ἀλλά με ἐν Χριστῶ ὁμόνοια και ἀγάπη να δείξουμε τον ἀσφαλῆ δρόμο τῆς σωτηρίας, πού θα ὁδηγήσει πρῶτα ἐμᾶς και ἒπειτα ὃλους τους ἂλλους που θα μποῦν στον ὁμολογιακό ἀγῶνα, παρακαλοῦμε σε κάλεσμα προς συζήτηση ὃλων τῶν θεμάτων πού ἒχουν προκύψει,  με σκοπό την διευθέτιση τῶν τυχόν διαφορῶν μας στα πολύ σημαντικά και σωτηριολογικῆς σημασίας, θέματα πού ἀκολουθοῦν, ὣστε να ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐπιζητούμενη ὀμόνοια μεταξύ μας.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:

Σύμφωνα με τις ἀποφάσεις και τους Ἱερούς Κανόνες τῶν Οἰκουμενικῶν και  Τοπικῶν Συνόδων και τῶν κατά μέρος Ἁγίων Πατέρων:

Α. Ἒχουν ἐκκλησιαστικότητα ὃσοι ἀπό τους καλουμένους ἐπισκόπους

      ἒλαβαν μέρος ἢ ἀποδέχθηκαν την ληστρική σύνοδο τῆς Κρήτης και

      ὃσοι μνημονεύουν αὐτούς;

Β’  Ἒχουν ἐκκλησιαστικότητα οἱ σχισματικές παρατάξεις Γ.Ο.Χ.;

 

Γ’  Ἐπιτρέπεται να ὑπάρχει ἐκκλησιαστική κοινωνία με τους αἱρετικούς

      καλούμενους ἐπισκόπους τῆς ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης;

Δ’  Ἐπιτρέπεται να ὑπάρχει ἐκκλησιαστική κοινωνία με τους

      Λεγόμενους ‘’παραδοσιακούς’’ οἱ ὁποίοι μνημονεύουν τους

      αἰρετικούς καλουμένους ἐπισκόπους ;

Ε’  Ἐπιτρέπεται οἱ ἀποτειχισμένοι Ἱερεῖς να συλλειτουργοῦν με τους μη

      ἀποτειχισμένους, πού μνημονεύουν τους αἱρετικούς καλουμένους

      ἐπισκόπους;

ΣΤ’ Ἐπιτρέπεται οἱ μη ἀποτειχισμένοι λαϊκοί να λαμβάνουν την Θεία

       Κοινωνία ἀπό το ἲδιο Ποτήριο με τους ἀποτειχισμένους;

Ζ’    Ἐπιτρέπεται να δεχθοῦμε και να παραλάβουμε την λεγόμενη

      ‘’Κάρτα τοῦ πολίτη-Ταυτότητα με τσίπ’’; 

Η’   Ἐπιτρέπεται να ἀμφισβητοῦμε την Ἁγιότητα των: Γέροντος Παϊσί-

       ου, Γέρ.Πορφυρίου, Γέρ.Γεωργίου Καρσλίδη, Γερόντισσας Σοφίας

       τῆς Κλεισούρας; 

       Σύμφωνα με το παραπάνω ἐρωτηματολόγιο, πού ἐχει ἢδη προκύψει στον χῶρο τῆς  Ἀποτειχίσεως, παρακαλοῦνται ὃλοι οἱ κάτωθι Πατέρες να δηλώσουν γραπτῶς στην δ/νση:  synaxi.paterwn@gmail.com ἐάν συμφωνοῦν με την πραγματοποίηση τῆς ἐν λόγω συνάξεως, ὣστε να συζητηθοῦν τα ἂνωθεν θέματα, που ἀπασχολοῦν ὃλους τους ἀποτειχισμένους.

1.   Ἰερομόναχος Μάξιμος,Ἡγούμ.Ἱ.Μ. Ἁγ.Παρασκευῆς Μητροπ.Φλωρίνης

2    Ἰερομόναχος Παίσιος,Ἡγούμ.Ἱ.Μ. Ἁγ.Γρηγορ.Παλαμᾶ Μητροπ.Φλωρίνης

3.   Ἰερομόναχος Ἰγνάτιος, Ἡγούμ.Ἱ.Μονῆς Σισσίων Μητροπόλ.Κεφαλληνίας

4.   Ἱερομόναχος Γέρων Εὐστράτιος, Λαυριώτης

5.   Ἱερομόναχος Ἰγνάτιος, Ἱ.Μονῆς Ἁγ.Παρασκευῆς Μητροπ.Φλωρίνης

6.   Ἱερομόναχος Ἰουλιανός, Ἱ.Σκήτης Τιμ.Προδρόμου Ἱ.Μονῆς Μεγ.Λαύρας

7.   Ἱερομόναχος Δαμασκηνός, Ἱ.Σκήτης Τιμ.Προδρόμου Ἱ.Μ.Μεγ.Λαύρας

8.   Ἱερομόναχος Παίσιος,  Ἱ.Σκήτης Τιμ.Προδρόμου Ἱ.Μονῆς Μεγ.Λαύρας

9.   Ἱερομόναχος Ραφαήλ,Γιοβάνιτσα Ἱ.Μ.Χιλιανδαρίου και ἡ Συνοδεία αὐτοῦ

10. Ἱερομόναχος Ὀνούφριος, Γιοβάνιτσα Ἱ.Μονῆς Χιλιανδαρίου

11. Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς

12. Ἱερομόναχος Χαρίτων, Ἱ.Κελλίου Ἀναλήψεως Ἱ.Μονῆς Βατοπαιδίου

13. Ἱερομόναχος Εἰρηναῖος, Ἱ.Καθίσμ.Ἁγ.Νικοδήμου Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου

14. Ἱερομόναχος Σεραφείμ, Ἱ.Μητροπ.Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων

15. Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης,  Ἱ.Μητροπ.Θεσσ/κης

16. Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης,  Ἱ.Μητροπ.Θεσσ/κης

17. Πρεσβύτερος Φώτιος Βεζίνιας, Ἱ.Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ

18. Πρεσβύτερος Φώτιος Τζούρας, Ἱ.Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου

19. Πρεσβύτερος Γεώργιος Ἀγγελακάκης, Τριλόφου Θεσσ/κης

20. Μοναχός Ἰλαρίων,Ἱ.Κελλίου Ἁγ.Μαξίμου Ὁμολογ. Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου

21. Μοναχός Γαβριήλ,Ἱ.Κελλίου Ὁσ.Χριστοδούλου Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου  

22. Μοναχός Γέρων Σάββας, Λαυριώτης

23. Μοναχός Ἰλαρίων,  Ἱ.Μονῆς Κουτλουμουσίου

24. Μοναχός Δοσίθεος, Ἱ.Κελλίου Ἁγ.Μαξίμου Ὁμολογ. Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου

25. Μοναχός Παίσιος, Καρυές Ἁγ.Ὃρους

26. Μοναχός Ἀλύπιος, Ἱ.Κελλίου Ἁγ.Νικολάου Ἱ.Μονῆς Παντοκράτωρος

27. Μοναχός Ἀββακούμ, Ἱ.Κελλίου Ἁγ.Νικολάου Ἱ.Μονῆς Παντοκράτωρος

28. Μοναχός Ἐπιφάνιος, Καψάλα Ἁγ.Ὃρους

29. Μοναχός Χερουβείμ, Ἱ.Κελλίον Ἀρχαγγέλλων Ἰ.Μονῆς Μεγ.Λαύρας

30. Μοναχός Παίσιος, Ἱ.Κελλίον Ἀρχαγγέλλων Ἰ.Μονῆς Χιλιανδαρίου

31. Μοναχός Ἀγάθων, Ἱ.Κελλίον Ἀρχαγγέλλων Ἰ.Μονῆς Χιλιανδαρίου

32. Μοναχός Σάββας, Ἱ.Κελλίον  Ἀρχαγγέλλων Ἰ.Μονῆς Χιλιανδαρίου

33. Μοναχός Παίσιος, Ἡσυχαστήριον Ἱ.Μονῆς Κουτλουμουσίου

34. Μοναχός Ἀββραάμ, Ἱ.Κελλίου Προβάτας  Ἰ.Μονῆς Μεγ.Λαύρας

35. Μοναχός Ἰουστίνος, Ξηρακάλυβα, Ἰ.Μονῆς Μεγ.Λαύρας

36. Μοναχός Ἀλέξανδρος, Καρυές Ἁγ.Ὃρους

37. Μοναχός Ἐφραίμ,  Ἱ.Σκήτης Τιμ.Προδρόμου Ἱ.Μονῆς Μεγ.Λαύρας

38. Μοναχός Βαρσανούφιος, Ἱ.Σκήτης Τιμ.Προδρόμου Ἱ.Μονῆς Μεγ.Λαύρας

39. Μοναχός Μάρκος, Ἱ.Σκήτης Τιμ.Προδρόμου Ἱ.Μονῆς Μεγ.Λαύρας

40. Μοναχός Νικόδημος, Ἱ.Σκήτης Τιμ.Προδρόμου Ἱ.Μονῆς Μεγ.Λαύρας

41. Μοναχός Εὐδόκιμος, Ἱ.Μονῆς Ἁγ.Παρασκευῆς Μητροπ.Φλωρίνης

42. Μοναχός Ἰγνάτιος, Ἱ.Μονῆς Ἁγ.Παρασκευῆς Μητροπ.Φλωρίνης

43. Μοναχός Μωϋσής, ἐκ Πρεβέζης Ἱ.Μ.Ἁγ.Παρασκευῆς Μητροπ.Φλωρίνης

44. Μοναχός Ἰωσήφ, Κουτλουμουσιανός

45. Μοναχός Σεραφείμ, Ζήσης

46  Μοναχός Κοσμάς, Βαρυμπόμπη Ἀττικῆς

47. Γερόντισσα Μελάνη,Ἡγουμένη Ἱ.Μ.Μεταμορφ.Σωτῆρος Μητροπ.Ἡλίας

48. Μοναχή Σεραφείμα, Ἱ.Μονῆς Μεταμορφ.Σωτῆρος Μητροπ.Ἡλίας

49. Μοναχή Εὐπραξία, Ἱ.Μητροπόλ.Μεγάρων

50. Μοναχή Θεοκλήτη, Ἱ.Μητροπόλ. Λαρίσσης και Τιρνάβου

51. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Καθηγ.Ἐκκλησιαστ.Δικαίου

52. Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου, Ἰστορικός, Φιλόλογος 

53. Ἰωάννης Ρίζος, Συγγραφέας

54. Παναγιώτης Σιμάτης, Ἰστολόγιο ‘’Πατερική Παράδοση’’

55. Ἰστολόγιο ‘’Ο Παιδαγωγός’’

56. Ὀδυσσέας Τσολογιάννης, Ἰστολόγιο ‘‘Ὁμολογία’’

Οἱ κάτωθι Πατέρες, ἒχουν ἢδη συμφωνήσει:

         1.  Ἰερομόναχος Μόδεστος,  ἐκ Καστορίας

         2.  Πρεσβύτερος Σπυρίδων, Σφακιά Κρήτης

         3.  Μοναχός Νήφων, ἐκ Μεγάρων

         4.  Μοναχός Μακάριος, Κουτλουμουσιανός   

         5.  Μοναχός Σάββας, ἐκ Καστορίας

         6.  Μοναχός Νεκτάριος, ἐξ Αἰτωλοακαρνανίας

 

        Ἐκτός τῶν σχισματικῶν παρατάξεων ‘‘Γ.Ο.Χ.’’, οἱ ὁποίοι δεν καλοῦνται να λάβουν μέρος, ὃσοι ἀπό τούς ἀποτειχισμένους Πατέρες δεν ἀναφέρθηκαν  στον παραπάνω πίνακα, ἀπό ἀβλεψία ἢ ἀθέλητη παράλειψη, καλοῦνται να δηλώσουν και αὐτοί, ἐάν συμφωνοῦν με την πραγματοποίηση τῆς ἐν λόγῳ Συνάξεως.    

Ἐφόσον συμφωνηθεῖ ἀρχικά ἠ διενέργεια τῆς συνάξεως, στην συνέχεια θα ὁριστεῖ ἀπό κοινοῦ ὁ τόπος και ὁ χρόνος πραγματοποίησής της.

Εὐχές για εὐλογημένη, ἀγωνιστική και ὀμολογιακή Χρονιά.

                                                                                                                                      Οἱ ἒχοντες την πρωτοβουλία,

                                                                                                                                                           Πατέρες και ἀδελφοί.    

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter