ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ : ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ, ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΝΙΝΕΥΗ! ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑ & ΠΑΝΤΑ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΝ

ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. - 8 Ιούν 2022 - 20:55

Μητροπολίτες,

διανύουμε ήδη το τρίτον έτος μίας απολύτου αισχύνης της Ελληνορθοδοξίας. Η φερόμενη πανδημία του κορωνοϊού απεκάλυψε ότι πάντες έχομεν φόβον ιού αλλά όχι Φόβον Υιού Θεού. Πόσον φρικτό! Τα δόγματα της Πίστεως ανετράπησαν παντελώς, ενώ ο Λόγος του Θεού καταδέχθηκε να ενδυθεί το ανθρώπινο σαρκίον, ώστε να μας διδάξει να μην έχομεν φόβον θανάτου, να προσέχουμε την ψυχήν ημών και μεις, υμών πρωτοστατούντων και διαστρεφόντων το κύριον δόγμα της Πίστεως, προσέξαμε κατά κύριον της ζωήν ημών, αμελούντες την ψυχήν ημών.

Είναι όχι απλώς εξόχως νοσηρόν αλλά θανασίμως επικίνδυνον το γεγονός, ότι ενώ η πλειοψηφία των απολυτικίων-τροπαρίων έχουν επωδόν το “πρεσβεύατε σωθείναι τας ψυχάς ημών“, εμείς όλον αυτό το διάστημα παρακαλούμεν όπως “σωθείναι τις ζωές ημών”. Πόσον τομαριστικόν; Άραγε, τι θα λέει η θριαμβεύουσα Εκκλησία για τα χάλια μας, αυτή η οποία υλοποίησε με το παραπάνω τις διδαχές του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και πόνεσε για το απερίγραπτο Πάθος Του, ώστε να την προβάλετε ως ζων παράδειγμα, ενώ εμείς άνω των δύο ετών Τον αφήνουμε να σταυρώνεται καθημερινώς ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ … όπως τότε;

Όντας απλός πιστός, μετέχων του πληρώματος της Εκκλησίας αλλά μη έχων εκτελεστικές αρμοδιότητες, ώστε να “πάρω την κατάστασιν στα χέρια μου”, μου απέμεινε μόνον το να βοηθήσω την όλην κατάστασιν πρώτον με την ατομικήν προσευχή μου, δεύτερον συμβουλεύων όσους ήταν δυνατόν κυρίως με το να τους παραπέμπω στους αρμόδιους πνευματικούς και τρίτον απευθύνων κάποιες δημόσιες επιστολές είτε ομαδικώς προς όλους υμάς (όπως την παρούσα) είτε προς κάποιους εξ υμών, όπως τις ακόλουθες :

www.triklopodia.gr/και-τριτη-αποστωμοτικη-απαντηση-στον/

https://oimos-athina.blogspot.com/2020/09/blog-post_61.html

www.triklopodia.gr/αρησ-στεφανιδησ-προσ-το-επιλεκτικά-λα/

www.triklopodia.gr/αρησ-στεφανιδησ-προς-τον-σεβασμιωτατ/

www.triklopodia.gr/δημοσια-επιστολη-προς-τον-μητροπολίτ/

Πιθανόν να ερωτηθώ με ποίον δικαίωμα αναφέρθηκα προς υμάς.

► με το δικαίωμα μετοχής εις το χριστεπώνυμον πλήρωμα της Εκκλησίας,

 επειδή «τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα, δημοσίως να ελέγχονται», όπως παραινεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (ΕΠΕ, 23,393), επιπλέον δε «όταν οἱ Θεῖοι νόμοι ὑβρίζονται καί ἐμεῖς διατελοῦμε ἐν σιγῇ καί ἀδιαφορία, τότε, ἡ κόλαση μᾶς περιμένει»,

 επειδή ομίλησα περί θεμάτων Πίστεως και δεν σας κατέκρινα περί βίου («τό μή κρίνετε, ἵνα μή κριθῇτε, περί βίου ἐστίν, οὐ περί πίστεως» (Άγ.Ιωάννης Χρυσόστομος PG 63,σ.232) και

 επειδή έλαβα ευλογίαν από τον πνευματικόν κατόπιν εξομολογήσεως.

Η όλη μου εμπλοκή και αναφορές μου προς υμάς έγιναν επειδή θεώρησα ότι οι πράξεις και λόγοι σας περί του θέματος (αλλά και γενικότερον) αφίστανται των διδαχών της Πίστεως (πολλάκις μάλιστα υβρίζοντες αυτές). Αναφέρομαι εις την παραδοθείσα Πίστιν από τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόντον Λυτρωτή του κόσμου, καθώς και τους Άγιους Απόστολους Αυτού και τους Θεοπνεύστους Πατέρες της Εκκλησίας. Την ορισθείσα από την Ζ’Οικουμενικήν Σύνοδον Πίστιν «Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς ἑβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν Χριστόν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν καὶ τοὺς Αὐτοῦ Ἁγίους ἐν λόγοις τιμῶντες, ἐν συγγραφαῖς, ἐν νοήμασιν, ἐν θυσίαις, ἐν ναοῖς, ἐν εἰκονίσμασι… Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν». Αυτήν την Πίστιν, την οποίαν ουδείς δικαιούται να αλλάξει, δεδομένου ότι αν το πράξει ουσιαστικώς ομολογεί ότι δεν κατείχαμε την Ορθοδοξίαν (άρα ζούσαμε εις το ψεύδος) και θα χαρακτηρίσει αιρετικούς πλειάδα Αγίων, οι οποίοι υπέφεραν, εδιώχθησαν και μαρτύρησαν, ώστε να διαφυλάξουν αμόλυντη την παραδομένην εις ημάς Πίστιν αλλά και πλανημένους όλους τους λοιπούς Αγίους, υπηρετήσαντες την Αλήθειαν του Ιησού Χριστού.

ΤΟΛΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΦΡΩΝ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙ;

«Τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα, δημοσίως να ελέγχονται…» λοιπόν λέγει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος και συνεχίζει «Τι κάνεις άνθρωπε; Παραβιάστηκε ο νόμος, περιφρονήθηκε η σωφροσύνη, τόσα πολλά παραπτώματα τόλμησε και έκανε ιερέαςτα άνω κάτω έγιναν, και δεν φρίττειςδεν πονάς, δεν επιτιμάς, δεν γίνεσαι φοβερός τιμωρός των νόμων του Θεούαλλά συμμετέχεις; Και ποια συγγνώμη είναι δυνατόν να έχεις; Μήπως ο Θεός δηλαδή χρειάζεται εκδικητή; Μήπως χρειάζεται βοηθούς; Αλλά θέλει να γίνεις υπηρέτης του, για να μην πέσεις στα ίδια παραπτώματαγινόμενος σωφρονέστερος με την αγανάκτηση σου με τον άλλον, ώστε και από αυτό να δείξεις την ευσέβεια σου προς τον Θεό» (Πηγή: ΕΠΕ 6, 275, Ρ.G. 55, 252).

Η τεκμηρίωσις της πλάνης σας

Τονίζω ότι δεν είμαι αυτός που θα σας δικάσει, πολύ περισσότερον θα σας καταδικάσει. Αυτές είναι αρμοδιότητες μόνον του απολύτου Κριτού του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Προσωπικά κάνω μόνον τεκμηριωμένες διαπιστώσεις και παραινέσεις εντός των εκκλησιαστικών ειωθότων :

Ως γνωστόν η Πίστις εις την Μίαν, Αδιαίρετον και Ομοούσιον Τριάδα βασίζεται εις την Μίαν Αλήθειαν, την διδαχθείσα από τον ενανθρωπισμένον Λόγον του Θεού και η διδασκαλία αυτής ορθοτομείται ανά τους αιώνες από τους επιφοιτησμένους του Αγίου Πνεύματος Αποστόλους, τους διαδόχους αυτών και τους Θεοφόρους Πατέρες της Εκκλησίας μας, ενίοτε και από Αγίων Αγγέλων. Η πηγή της Μίας Αληθείας είναι πάντοτε το Άγιον Πνεύμα. Επαναλαμβάνω : ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.

Σεις λοιπόν, αν και χρισμένοι αποστολικοί διάδοχοι, έχετε χάσει το τεκμήριον της ΜΙΑΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ. Πως τεκμηριώνεται αυτό; Απλούστατα! ο καθείς εξ υμών λέει τα δικά του. Συμφωνήσατε ποτέ, έστω δυο εξ υμών, σε κάτι; Κατά την “πανδημία” ακούσαμε τα μύρια εξ υμών. Άλλος ονομάτιζε τους διαφωνούντες με αυτόν ως πλανημένους, άλλος αμαρτωλούς, άλλος ανόμους, άλλος οπαδούς του εξαποδώ και τόσα άλλα ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΑΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΤΕ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΣΑΣ ΤΑ ΕΠΕΒΑΛΕ Ο ΚΑΙΣΑΡ. Άρα και εδώ δεν ετίθετο η ανάγκη συμφωνίας σας!

Δεν περιορισθήκατε όμως μόνον εδώ αλλά φθάσατε να ανακαλύπτετε προτεσταντικές παραφυάδες εντός της Αγίας Γραφής και να αμφισβητείτε την Θεοπνευστίαν του Ευαγγελίου. Τρομάξτε από λεγόμενα ενός εξ υμών :

” Εκκλησία δεν είμαι εγώ, αλίμονο αν η Εκκλησία είχε εμένα ως μαντρόσκυλο (πολύ ωραία ως εδώ). Εγώ θα πω αυτό που λέει η Εκκλησία, δηλαδή το πλήρωμα των πιστών, θα αφουγκραστώ τους χριστιανούς τι λένε, ποιό θεωρούν σωστό, ακόμα κι αν αυτό οι χριστιανοί μας θεωρούν σωστό, ακόμα κι αν είναι αντίθετο με το Ευαγγέλιο, εγώ θα υπερασπιστώ αυτό που λένε οι χριστιανοί, γιατί οι χριστιανοί μας έφτιαξαν το Ευαγγέλιο, δεν έφτιαξε το Ευαγγέλιο την Εκκλησία”, για τα οποία λεγόμενα δεν ευρέθη ούε ένας να τον ανακαλέσει και να ορθοτομήσει την Αλήθειαν!

Κυρίως όμως τρομάξτε από την επιχειρουμένην “αγιοποίησιν” πλανών, αιρέσεων και άλλων θρησκειών, ως οδηγούντων προς την σωτηρίαν της ψυχής, όταν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δήλωσε κοφτά και κατηγορηματικά : «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι’ ἐμοῦ» (Ιω.ιδ’6). ΠΟΙΟΣ ΑΦΡΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΣΩΖΟΥΝ ή ΟΤΙ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ; Ερευνήστε να τους εντοπίσετε, δεν είναι δύσκολο!

Οι πράξεις σας

 ενώ (και πολύ ορθώς) είπατε ότι η “πανδημία” είναι δοκιμασία από τον Θεόν για την πνευματικήν μας πτώσιν, δεχθήκατε κοσμικές επιταγές αποποιούμενοι των πνευματικών ιάσεων. Δεχθήκατε τον κάθε καίσαρα και καισαρίνα να ορίζει τα της Εκκλησίας (θυμίζω «ου βασιλέων εστί νομοθετείν τη Εκκλησία» ~ Αγ.Ιωάννης Δαμασκηνός). Δεχθήκατε τον κάθε τυχάρπαστον φυτευτόν επιστήμονα του καίσαρα, χωρίς να καταφύγετε εις τους ιερείς ιατρούς, οι οποίοι όλοι διεχώρισαν την θέσιν τους από των κυβερνητικών επιστημόνων αλλά και δεν ευρέθη ούτε ένας ιερεύς ιατρός συμφωνών με τας μεθοδεύσεις υμών. Ακολουθήσατε τις επιταγές μερίδος επιστημόνων προωθούμενων από το πολιτικόν σύστημα, κυρίως δε το οικονομικόν παγκόσμιον κατεστημένον, οι οποίοι όμως ευθύνονται για σειρά επιστημονικών εγκλημάτων (πχ. εμβολιασμοί Bill Gates σε Νιγηρία και Ινδία) κυρίως όμως πνευματικών εγκλημάτων, όπως εκτρώσεις κα. Αγνοήσατε πλήρως επισημάνσεις κορυφαίων ιατρών επιστημόνων ανά τον κόσμον (σημ. ΟΥΔΕΙΣ κορυφαίος επιστήμων υποστήριξε τα όσα δεχθήκατε!!!), οι οποίοι όλοι αντιτάχθηκαν στις εφαρμοσθείσες θεραπείες, με τρανταχτό παράδειγμα τον Dr.Robert Malone, εφευρέτη της MRNA τεχνολογίας, η οποία εφαρμόσθηκε στα επιβληθέντα εμβόλια!!! Για σκεφθείτε καλά : αν κάποιος ξέρει καλύτερα από τον οποιονδήποτε είναι ο εφευρέτης ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΝΟΗΣΑΤΕ! Το γελοιωδέστερον όλων όμως είναι ότι ενώ ομιλήσατε περί πνευματικών αιτίων, δεν πράξατε το παραμικρό για την άρσιν των πνευματικών αιτιών, δεν προτείνατε κανένα πνευματικό μέτρον-θεραπεία ΑΛΛΑ ΑΡΚΕΣΘΗΚΑΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ΥΛΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΡΟΣ ΑΡΣΙΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΥ. Λυπάμαι που σας το λέω, αλλά αυτό δεν αρμόζει καθόλου σε αποστολικούς διαδόχους, όπως θέλετε να είστε. ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΙΣΧΥΝΗ ΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΕ ΥΛΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΝ ΑΙΤΙΟ. Για τόσο κάφρους μας περάσατε;

Κάνω και μίαν επισήμανσιν : ΤΙ ΘΑ ΠΕΙΤΕ ΑΥΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟΝ, ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ-ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (sic) ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΩΣ ΕΝΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΙΝ ΤΗΣ “ΞΑΦΝΙΚΙΤΙΔΟΣ” ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ; Τι θα απαντήσετε; «ὁ ὄφις ἠπάτησέ μας» (Γεν.γ.13);

 αγνοήσατε πλήρως την αποστολήν σας, όπως την ενέτειλεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και αντί να δείξετε το πατερικόν ύφος, επιδείξατε ένα καισαρικόν-δικτατορικόν ύφος, μην πω και άκρως παπικόν, ένα ύφος Λουδοβίκου 14ου «L’État, c’est moi» εις πλήρην αντιδιαστολήν με το πατρικόν ύφος του Χριστού ή το ταπεινότατον του Πρωτοκορυφαίου, του Αποστόλου των Εθνών «Τούτο λέγω κατά την εμήν γνώμην, ου κατ’ επιταγήν». Διαμαρτυρηθήκατε για οποιαδήποτε αντίθετη φωνήν, αντί να ενστερνισθείτε το «μακάριοι έστε όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι και είπωσι παν πονηρόν ρήμα καθ’ υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού» (Ματθ.ε’11), το οποίον σεις υποτίθεται ότι διδάσκετε και κατηχείτε. Άραγε πόσο τηρήσατε το «και οι ιερείς οι εγγίζοντες Κυρίω τω Θεώ αγιασθήτωσαν, μη ποτέ απαλλάξη απ’ αυτών Κύριος» (Έξοδ.ιθ’22); Τελικά η Αγία Γραφή υπάρχει για να τηρείται από όλους ή μόνον απλώς για να την διδάσκετε;

 απαιτήσατε υπακοήν, όμως ζητώντας την με κοσμικήν έννοιαν, πόρω απέχούσης της εκκλησιαστικής εννοίας. Ο Όσιος Ιωάννης Σιναϊτης, εις την Κλίμακα των Αρετών περιγράφει την Υπακοήν ως «ενέργεια χωρίς εξέτασι, θάνατος εκούσιος, ζωή χωρίς περιέργεια, αμεριμνία για κάθε σωματικό κίνδυνο, αμεριμνία για το τι θα απολογηθής στον Θεό, να μη φοβήσαι τον θάνατο», ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ : ΑΜΕΡΙΜΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ … ΝΑ ΜΗΝ ΦΟΒΗΣΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ!!! και σεις την ζητήσατε επειδή φοβούμεθα τον θάνατον, αυτόν που ο Χριστός κατήργησεν αλλά σεις μας γυρίσατε στα προ Χριστού χρόνια, τα χρόνια του Άδη!!! Τελικώς καταργήσατε το «πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής»;

 απαξιώσατε κάθε πατερική διδασκαλία περί σωματικών ασθενειών, με πρώτη και κύρια του Αποστόλου Παύλου («αρκεί σοι η Χάρις μουη γαρ δύναμίς Μου εν ασθενεία τελειούται» ~Β’Κορ.ιβ’9).

 δεν δωρίσατε την δωρεάν προς υμάς του Χριστού ως οφείλατε : «προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν. … Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων· Εις οδόν εθνών μη απέλθητε, και εις πόλιν Σαμαριτών μη εισέλθητε· πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ. πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η βασιλεία των οὐρανών. ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ.κ’1,5-8).

 αγνοήσατε το «χωρίς Εμού ου δύνασθαι ποιείν ουδέν» (Ιω.ιε΄5). Προσευχηθήκατε εις τον Κύριον να σας φωτίσει τι θα πράξετε όλο αυτό το διάστημα ή μόνον δεχθήκατε τις επιταγές του καίσαρα; Λυπάμαι που θα το θέσω με αυτόν τον τρόπον αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας ευαισθητοποιήσω : Όταν ως πνευματικοί, προσπίπτει εις το πετραχήλι σας κάποιος πιστός προς εξομολόγησιν των αμαρτιών του, με ποίαν αρμοδιότητα συμβουλεύετε και κυρίως συγχωρείτε; Ασφαλώς μέσω της προσευχής σας προς το Άγιον Πνεύμα, καθότι μόνον ο Θεός έχει δικαίωμα συγχωρέσεως των αμαρτιών. Δεν διανοούμαι ότι εξομολογείτε άνευ προσευχής, αλλιώς καταντάτε συμβουλευτικοί ψυχολόγοι, βασιζόμενοι στην υποκειμενικήν σας κρίσιν. ΕΥΘΕΩΣ ΣΑΣ ΡΩΤΩ : ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΚΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ; ΛΑΒΑΤΕ “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ” ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ ΕΙΣΤΕ (ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ) ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ. Επαναλαμβάνω : «χωρίς Εμού ου δύνασθαι ποιείν ουδέν» (Ιω.ιε΄5). Δεν ζητώ απαντήσεις, απαντήσατε εις την ψυχήν σας. Άραγε εξομολογηθήκατε ποτέ τις πράξεις σας ή μόνον τους πιστούς παραινείτε προς εξομολόγησιν. Θυμίζω τρεις λόγους του Οσίου γ.Παϊσίου :

«Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι καράβι τοῦ κάθε Ἐπισκόπου, γιὰ νὰ κάνει ὅ,τι θέλει» – «Να εξομολογείσαι τακτικά και καλά, γιατί και Πατριάρχης να είσαι, αν δεν εξομολογείσαι δεν σώζεσαι» – «Όταν κανείς δεν συμμετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας δίνει δικαιώματα στον πειρασμό και δέχεται δαιμονικές επιδράσεις». Αυτά τα διδάσκετε σαν Εκκλησία αλλά η διδασκαλία της Ορθοδοξίας είναι μηδέν αν δεν πραγματώνεται εις Ορθοπραξίαν!

Για την ιστορίαν δε θυμίζω, ότι όλες οι αιρέσεις και εκτροπές από την Αλήθειαν του Χριστού, από εκκλησιαστικούς λειτουργούς άρχισαν (πχ Άρειος, Νεστόριος κα) και ΠΟΤΕ από απλούς πιστούς!

Η έκκλησίς μου

Δύναμαι να αναφέρω πλείστες άλλες εκτροπές της Πίστεως, όμως δεν είμαι εδώ για να κατηγορήσω αλλά να παρακινήσω. Σεις έχετε τα αξιώματα για να επιδεικνύεσθε ή για να καθοδηγείτε το ποίμνιον; Κηρύξτε λοιπόν την απαραίτητην μετάνοιαν με τα θεραπευτικά μέσα της Εκκλησίας, με μια ημέρα λιτανείας εν όψει της διημέρου εορτής Πεντηκοστής-Αγίου Πνεύματος, τώρα που υπάρχει χαλάρωσις των περιοριστικών μέτρων, τα οποία χρησιμοποιούντο ως δικαιολογία μη τελέσεως παρομοίων ενεργειών. Διοργανώστε μιαν πανελλαδικήν ημέραν μετανοίας, τώρα που τα απειλητικά σύννεφα έχουν πυκνώσει άνω της Πατρίδος (αλλά και όλου του κόσμου) και προ της καταιγίδος. Δώστε τέλος εις τα προφητευμένα περί υμών, όσα ο Πατροκοσμάς αλλά και πλήθος άλλων αγίων προφήτευσαν («οι ιερείς θα γίνουν οι χειρότεροι των ανθρώπων»). Πιστεύετε; Ακυρώστε τότε εις την πράξιν το λεχθέν του μακαριστού πρωτ.Ιωάννου Ρωμανίδου «το θέμα από δω και πέρα είναι ποίαν πίστιν έχουν οι επίσκοποι». Ακυρώστε το χρυσοστομικόν «ουδέν δέδοικα ώς επισκόπους πλήν ένίων». ΚΥΡΙΩΣ ΟΜΩΣ ΟΔΗΓΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΚΠΛΗΞΟΜΕΝ (ανθρωπομορφικώς) ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΔΩΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΙΑΝ ΧΑΡΑΝ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΠΟΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΘΑ ΕΥΡΕΙ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ.

Ο Ιωνάς, αχαρίτωτος αλλά πιστεύων πέτυχε την μετάνοιαν εις την μη χριστιανικήν Νινευή εις τρεις ημέρας. Σεις χαριτωμένοι με χριστεπώνυμον πλήρωμα, δύνασθε να το επιτύχετε εντός περισσοτέρων ημερώνΕπιδείξτε την χάριν σας!

ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ, ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΝΙΝΕΥΗ!
Προείπα ότι δεν γράφω για να σας δικάσω ή καταδικάσω. Αλλά όπως η Εκκλησία και σεις διδάσκετε, ο άνθρωπος είναι ον τρεπτόν και υποκείμενον δαιμονικών ενεργειών. Αν δεν ήταν, τότε ποίος ο λόγος του Μυστηρίου της Εξομολογήσεως; Εξαιρείστε σεις από τον κίνδυνον δαιμονικών ενεργειών; Πως λοιπόν απαξιείτε τον κίνδυνον για τον εαυτόν σας; Ο άνθρωπος πίπτει και σηκώνεται, αυτό είναι το μεγαλείον της Πίστεώς μας.

Σεις τα αγνοείτε; Ποιοί είστε; Που είναι η ταπεινότητα του άξιου συνεχιστού των Αποστόλων; Που είναι η γνώσις ότι ο ληστής επί σταυρού μετενόησε και κέρδισεν αυτοστιγμήν τον Παράδεισον; Μάλιστα, ο μόνος άνθρωπος, ο οποίος γνωρίζουμε ότι σώθηκε δια στόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού! Ούτε για την Κυρία Θεοτόκον δεν έχει διατυπωθεί αυτή η βεβαιότης (ασφαλώς και δεν αμφισβητώ, ότι είναι ήδη μέλος του Παραδείσου). Πως παραινείτε προς μετάνοιαν τον κάθε πιστόν, αν δεν δίνετε πρώτοι το παράδειγμα;

Θυμίζω από τον Μέγα Αντώνιον : «Είδα όλες τις παγίδες του εχθρού (δηλαδή του διαβόλου) απλωμένες πάνω στη γη. Και στέναξα και είπα: Ποιος άραγε θα τις προσπεράσει χωρίς να τον πιάσουν; Και άκουσα φωνή να μου λέει: Η ταπεινοφροσύνη»

ΔΕΙΞΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΑΠΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΙΣΘΕΙΤΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΤΕ ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΤΕΙ ΠΕΡΙ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΤΕ ΤΗΝ ΖΟΦΕΡΗ ΔΑΙΜΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΣΑΣ. ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΙΩΝΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΤΕ ΙΣΤΟΡΙΑ! ΘΑΡΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ «…θαρσείτε, Εγώ νενίκηκα τον κόσμον» (Ιωαν.ιστ’33) ΑΝΕΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣΤΕ (ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ) ΕΝΑ ΤΡΑΓΙΚΟ ΜΗΔΕΝΙΚΟ!

ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ, ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΝΙΝΕΥΗ!

Δεν έχομεν ημέρας! Ποίαν Πίστιν θα επιδείξουμε όταν επανέλθει;

Η Ιστορία σας περιμένει, θα την αγνοήσετε;

Έκκλησις προς όλους

Ανεξαρτήτως των ενεργειών μητροπολιτών-επισκόπων της Ελληνικής Εκκλησίας, καλώ κάθε πιστόν, κάθε ιερέα, ο οποίος τιμά το λειτούργημά του, να λαμπρύνουμε το διήμερον της μεγάλης εορτής Πεντηκοστής-Αγίου Πνεύματος με την προσευχή και κυρίως με την μετάνοιά μας προς τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, «ζητούντες πρώτον την Βασιλείαν του Θεού και την Δικαιοσύνην Αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν» (Ματθ.ς’33) και όχι το προσωπικόν όφελος εκάστου. Ενθυμούμενοι τι έγραψεν ο Χρυσορρήμων «Αρκεῖ εἷς ἄνθρωπος ζήλῳ πεπυρωμένος ὁλόκληρον διορθώσασθαι δῆμον», σας προτρέπω :

ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ, ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΝΙΝΕΥΗ!

Δόξα τω Θεώ!

Ζητούμεν πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την Δικαιοσύνην Αυτού

 

Με ταπεινότητα, εντός κανόνων της Μίας Εκκλησίας, γινόμενος σωφρονέστερος με την αγανάκτησίν μου με τον άλλον, ώστε και από αυτό να δείξω την ευσέβεια μου προς τον Θεό (ιερός Χρυσόστομος)

ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

(aristefanidis@mail.com)

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr