ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ερημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (6) Ἡ βοήθεια ἀπό τὴν παντοδυναμία τοῦ Κυρίου

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 23 Ιούλ 2019 - 12:35
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Παιδιά Μου ἀφουγκραστεῖτε, ἔρχεται ὁ διωγμός, ἔρχεται ὁ ἀναβρασμὸς καὶ ὁ ψυχολογικὸς διωγμὸς, ἀπ’ αὐτὸν πρέπει νὰ προφυλαχτεῖτε σὲ Ἐμᾶς νὰ στηριχτεῖτε, σὲ Ἐμᾶς νὰ ἀκουμπήσετε. Ἐμεῖς θὰ σᾶς φροντίσουμε, Ἐμεῖς θὰ σᾶς ταΐσουμε, Ἐμεῖς θὰ σᾶς ὁδηγήσουμε ἐκεῖ ποὺ πραγματικὰ εἶναι ἡ πηγὴ γιὰ νὰ λάβετε τὸ νεράκι τὸ καλὸ, μὲ αὐτὸ δὲν θὰ διψάσετε ποτὲ ἀλλὰ καὶ μὲ αὐτὸ θὰ χορτάσετε. Θὰ χορτάσετε μὲ τὰ λόγια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, αὐτὰ δίδουν μεγάλη παρηγοριὰ μέσα εἰς τὴν καρδιὰ καὶ ὅταν ἔχει παρηγοριὰ ἡ καρδιὰ τότε πραγματικὰ τὸ σῶμα δὲν χρειάζεται νὰ τραφεῖ γιατί ἔρχεται ἡ Θεία ἡ Πνοή, τὸ ὁποῖο τὸ τροφοδοτεῖ καὶ τότε ἡ τροφὴ εἶναι ἄχρηστη αὐτή.

Ἀκούσατε αὐτὸ τὸ τελευταῖο; Ἀρκεῖ νὰ ἔχετε τὴν ψυχή σας γεμάτη μὲ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι δευτερευούσης καὶ τριτευούσης σημασίας, ἀφῆστε τα στὸ πλάϊ, ἀσχοληθεῖτε μόνο μὲ τὴν ψυχή σας, μόνο μὲ τὴν καρδιά σας, μόνο μὲ τὰ ρήματα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ ἔχετε πάντα τὴν παρηγοριά σας, νὰ ἔχετε πάντα τὴν προστασία, νὰ ἔχετε τὴν Θεϊκὴ παντογνωσία. Δὲν εἶναι μόνο ὅτι θὰ εἶστε χορτάτοι καὶ ζωντανοὶ ἀλλὰ θὰ εἶστε σοφοὶ, θὰ ἔχετε μέσα εἰς τὴν καρδία αὐτὴ τὴν λεγόμενη, τολμῶ νὰ πῶ, παντοδυναμία ἡ ὁποία θὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, θὰ εἴσαστε δυνατοί, τ’ ἀκοῦτε αὐτό; Θὰ εἴσαστε δυνατοὶ πολὺ δυνατοὶ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσετε τὸ καθετὶ γι’ αὐτὸ νὰ ἔχετε πίστη ἀκράδαντη καὶ δυνατὴ καὶ θαλερότητα, θαλερότητα καὶ νηφαλιότητα μέσα εἰς τὴν ψυχή.

Πῶς εἶναι νὰ συνδυαστοῦν ἡ θαλερότητα καὶ ἡ νηφαλιότητα; Μπορεῖτε νὰ τὸ καταλάβετε αὐτό; Ἀπὸ τὸ ἕνα ἔρχεται δύναμη πολλὴ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἔρχεται ἡ ἠρεμία μέσα εἰς τὴν ψυχή. Αὐτὸς ὁ συνδυασμὸς ἂν τὸ σκεφτεῖτε μὲ τὴν λογικὴ δὲν γίνεται νὰ ἔχει ἐπίδραση καλὴ ὅμως Ἐμεῖς τὸ ἔχουμε κάνει ἔτσι καὶ τὸ ἔχουμε μεθοδεύσει κατὰ τέτοιον τρόπο ὥστε ἐσεῖς ὅταν τὸ ἔχετε αὐτὸ νὰ μὴν φοβᾶστε κανένα ἐχθρό. Εἶναι λόγια ἁπλὰ ἀλλὰ ἔχουν βάθος πολὺ γι’ αὐτὸ βάλτε τὰ λόγια αὐτὰ μέσα εἰς τὴν ψυχὴ καὶ τότε θὰ δεῖτε πὼς θὰ προστατευθεῖτε, ἡ προστασία φυσικὰ θὰ ἔρχεται ἀπὸ ψηλὰ γιατί αὐτὰ θὰ δίδονται ἀπ’ τὴν Ἁγία τὴν Τριάδα τὴν γλυκιά.

Ὅταν αὐτὰ δίδονται μέσα εἰς τὴν ψυχή σας τότε αὐτὴ θὰ γίνεται ὡς γρανίτης, τίποτε δὲν θὰ μπορεῖ νὰ τὴν πειράξει, τίποτε δὲν θὰ μπορεῖ νὰ τὴν πλησιάσει, τίποτε δὲν θὰ μπορεῖ νὰ τὴν ἀκουμπήσει καὶ νὰ τὴν ραγίσει, δὲν ὑπάρχει περίπτωση καμία νὰ ραγίσει ἡ δική σας ἡ καρδία ὅταν ἔχετε μέσα τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία. Γι’ αὐτὸ στῆτε ὄρθιοι καὶ ζητᾶτε τὴν βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ζητᾶτε νὰ μπεῖ μέσα εἰς τὴν ψυχή σας καὶ ὅταν ἔχετε ἀγάπη πολλὴ καὶ βάλετε τὸν Τριαδικὸ Θεὸ ἐντὸς σας νὰ μὴν φοβᾶστε κανέναν ἐχθρό σας. Τότε θὰ εἶναι ὅλα ὑγιῆ, τότε θὰ εἶναι ὅλα παντοτινά, τότε θὰ εἶναι ὅλα ἀγέρωχα καὶ ἐσεῖς θὰ περπατᾶτε στητὰ καὶ δὲν θὰ φοβᾶστε ἂν δίπλα σας περνάει ἡ ὀβίδα ἢ ἡ σφαῖρα ἡ μεγάλη, ἀφοῦ δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ἀκουμπήσει καὶ νὰ σᾶς κτυπήσει ἀλλὰ οὔτε κὰν θὰ ἠχήσει.

Αὐτὸ τὰ μάθημα τὸ ἀποψινὸ νὰ γραφτεῖ ἀκριβῶς καὶ νὰ διαδοθεῖ παντοῦ γιατί εἶναι πολὺ σημαντικό! Ὅταν ὁ καθεὶς τὸ ἐνστερνιστεῖ καὶ τὰ λόγια αὐτὰ μποῦνε μέσα στὴν δική του τὴν καρδία τότε πράγματι θὰ ἔχει ὄχι μόνο τὴν ψυχικὴ σωτηρία ἀλλὰ θὰ ἔχει καὶ τὴν παντοδυναμία, θὰ ἔχει καὶ τὴν ἀτρωσία ἀπὸ κάθε ἐπιβουλὴ ποὺ θὰ ἔρχεται ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ εἴτε αὐτὴ εἶναι ὑλικὴ εἴτε εἶναι ἡ ἄλλη ἡ πνευματική. Τότε πραγματικὰ θὰ ἔχετε τὴν ἀπόλυτη προστασία καὶ δὲν θὰ φοβᾶστε τὰ θηρία, θὰ βαδίζετε πάντα καὶ δίπλα στὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ αὐτὸ θὰ εἶναι γιὰ ψυχικὴ ὠφέλεια ἀλλὰ καὶ δῶρο δικό σας γιὰ νὰ μὴν βλαφτεῖ τὸ σωματικό σας, γιατὶ ἂν βλαφτεῖ τὸ σωματικὸ τότε μπορεῖ νὰ μὴν εἴσαστε ἕτοιμοι γιὰ νὰ παραδώσετε καὶ τὴν ψυχή σας, γι’ αὐτὸ φροντίζουμε καὶ τὰ δύο καὶ τὰ δύο παράλληλα αὐτὰ οὕτως ὥστε νὰ ἔχετε τὴν ἀπόλυτο προστασία ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπόλυτο κυριαρχία καὶ τώρα καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν.

Αὐτὰ καλά Μου παιδιὰ εἶναι λόγια σημερινά, πράγματι εἶναι λόγια σημερινὰ γιατί αὐτὰ θὰ χρειαστοῦνε καὶ πολλοὶ θὰ ὠφεληθοῦνε. Γι’ αὐτὰ ἄνοιξα τοὺς Θεϊκοὺς κρουνοὺς γιὰ νὰ τὰ ἀκούσετε μὲ τὰ δικά σας ὠτία καὶ νὰ τὰ βάλετε μέσα εἰς τὴν καρδία ἀλλὰ καὶ νὰ πληροφορήσετε κάθε ἀδελφὸ ὅτι θὰ συμβεῖ αὐτό, ὅτι θὰ γίνουν αὐτά, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ προστατευτοῦνε καὶ ὅοοοσο γίνεται πιὸ κοντά Μας νὰ ρθοῦνε. Γι’ αὐτὸ γράψτε τα πάνω στὸ χαρτὶ καὶ μοιράστε τα ὅπου δεῖ γιὰ νὰ δοῦνε οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ ὅτι χωρὶς αὐτὰ δὲν μποροῦνε νὰ περπατήσουνε εἰς τὴν γῆ ἀλλὰ θὰ πέσουνε μέσα στὸ λάκκο τὸν βαθὺ καὶ δὲν θὰ τοὺς σώσει καμία δύναμη ἐκεῖ, γι’ αὐτὸ ἔδωσα αὐτὴ τὴν πληροφορία γιὰ νὰ μὴν πέσετε καὶ νὰ προλάβετε τὸν λάκκο αὐτὸν τὸν βαθὺ καὶ νὰ μείνετε ἐπάνω στὴν ἐπιφάνεια τῆς γῆς. Ὄχι ὅμως μόνο στὴν ἐπιφάνεια ἀλλὰ νὰ σηκωθεῖτε καὶ πιὸ πολὺ ψηλὰ πάνω, πάνω, πάνω, πάνω πνευματικὰ καὶ νὰ ἔρχεστε σὲ ἐπαφὴ μὲ τοὺς Ἁγίους, μὲ τοὺς Ἀγγέλους, μὲ ὅλες τὶς ἐπουράνιες δυνάμεις γιὰ νὰ σᾶς κρατήσουν σταθερὰ καὶ ἐκεῖ μαζὶ νὰ περπατήσετε καὶ μαζὶ νὰ δειπνήσετε.

Αὐτὰ δὲν εἶναι λόγια, δὲν εἶναι λόγια χωρατά, αὐτὰ θὰ γίνουν πραγματικὰ γιατί θὰ ἔρθει ἡ ἐποχὴ ποὺ ὅλοι ἐσεῖς ποὺ εἴπαμε λίγο πρὶν θὰ εἴσαστε ἀνακατεμένοι καὶ θὰ κρατεῖστε ὁ ἕνας ἀπ’ τὸν ἄλλον σφιχτὰ καὶ ἔτσι θὰ γίνει ἡ γλυκιὰ ἡ προστασία ποὺ θὰ ἔρθει ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Καὶ κάτι ἄλλο ἀκόμα, γράψτε το αὐτὸ ὡς ὑστερόγραφο, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικό.

Ὁ Θεὸς εἶναι καὶ ἐξουσιάζει τὰ πάντα τῶν πάντων στὰ πάντα, ἀμήν.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ερημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΟιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

 

Loading…