ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Θανάσιμον ἁμάρτημα ἡ ὑπερψήφισις ἀφωρισμένων καί ἀθέων «ἡγετῶν», καθώς καί ἡ πνευματική κοινωνία μετ’ αὐτῶν

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. - 7 Μάι 2023 - 20:58
Γίνετε μέλος στην ομάδα μας στο Telegram

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἔχει γραφῆ πολλάκις ὅτι οἱ πολιτικοί τῶν τελευταίων τοὐλάχιστον δεκαετιῶν ἔχουν ἀποδειχθῆ προδόται, ἀντίχριστοι, μισέλληνες, δολοφόνοι, ψεῦσται, ὑποκριταί, κλέπται καί ἀπατεῶνες. Προτεραιότητές των εἶναι ὁ συνεχής περιορισμός τῶν συνταγματικῶν ἐλευθεριῶν καί δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων καί ἡ ὑποδούλωσίς των εἰς τήν Νέαν Τάξιν Πραγμάτων (ΝΤΠ), τοὐτέστιν ἡ ἐπιβολή τοῦ τελείου Φασισμοῦ καί τοῦ Σατανισμοῦ (πρβλ. «γάμος» ὁμοφύλων, υἱοθεσία ὑπ’ αὐτῶν, διδασκαλία τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τῶν «ἐμφύλων ταυτοτήτων» εἰς τά σχολεῖα κ.λπ.), ἡ παράδοσις τοῦ ἡμίσεος Αἰγαίου εἰς τούς Τούρκους, ἡ ἀντικατάστασις τῶν Ἑλλήνων μέ ἀλλοδαπούς ἰσλαμιστάς, καί βεβαίως ἡ πλήρης πτωχοποίησίς των μέ τήν ἁρπαγήν τῆς δημοσίας καί τῆς ἰδιωτικῆς περιουσίας των. Στόχος των εἶναι ὁ ἀφανισμός τῶν Ἑλλήνων καί ἡ μετάλλαξις ὅσων ἀπομείνουν εἰς ἄβουλα ὄντα τῆς ΝΤΠ.

Πράσινοι, κόκκινοι καί γαλάζιοι ἀνταγωνίζονται ποῖος θά δείξῃ εἰς τά ἀφεντικά των (Σιωνισταί) ὅτι ὑπερέχει εἰς κακίαν, μισελληνισμόν καί προδοσίαν ἔναντι τῶν ἄλλων, ὡς νά διεκδικοῦν βραβεῖον τι Προδοσίας! Ὅπως ἔχει καταγγείλει ὁ Πρόεδρος τοῦ Χριστιανοδημοκρατικοῦ κόμματος κ. Ν. Νικολόπουλος, τό κύριον «δόγμα» τῶν ὡς ἄνω Προδοτῶν ὅσον ἀφορᾶ τήν στάσιν των ἔναντι τῶν ἐχθρῶν τῆς Ἑλλάδος εἶναι: «στἀ τἐσσερα»!!! (https://www.youtube.com/watch?v=Ft35srMITPo&t=101s). Ὁ «κ. Μητσοτάκης»,[1] παραδείγματος χάριν, τό ἔχει ἀποδείξει μέ πολλούς τρόπους, ποδοπατῶν τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος καί συντασσόμενος πάντοτε μέ τόν διεθνῆ Φασισμόν καί Σατανισμόν (πρβλ. ὑποχρεωτικούς «ἐμβολιασμούς», μέ στόχον τήν μείωσιν τοῦ πληθυσμοῦ, ἀποστολή στρατιωτικῆς βοηθείας εἰς τόν Ζελένσκυ κ.λπ.). Ἔχει ἀποδείξει ὅτι ὑλοποιεῖ μέ συνέπειαν τήν ὑπόσχεσιν πού ἔδωκε τό 2018 εἰς τούς Ἰουδαίους, ὅτι θά καταπολεμήσῃ τόν Νατιβισμόν, καθότι προωθεῖ λυσσωδῶς τήν ἰσλαμοποίησιν τῆς Ἑλλάδος, εὐχαριστεῖται δέ νά καταστρέφῃ τόν Ἕλληνα, οὕτως ὥστε ν’ ἀπολέσῃ τήν κατοικίαν του, νά πεταχθῇ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ εἰς τόν δρόμον ὡς περίττωμα, ἀκόμη καί ἄν εἶναι χωρίς πόδια (πρβλ. τήν περίπτωσιν τῶν Φλογητῶν Χαλκιδικῆς), νά διαλυθῇ ἡ οἰκογένειά του κ.λπ. Τοῦτο κατέστη ἀπολύτως σαφές μέ τήν δολοφονικήν στάσιν του κατά τήν μελανάν περίοδον τῆς πελωρίων διαστάσεων ἀπάτης τοῦ κορονοϊοῦ καί τῶν δολοφονικῶν «ἐμβολίων», κατά τήν ὁποίαν ἡ «Ἐγκληματική Ὀργάνωσις Μητσοτάκη» ἐφήρμοσε τό «πρωτόκολλον τοῦ θανάτου» εἰς τά δημόσια νοσοκομεῖα (βλ. τήν ἐκ 4311 σελίδων μήνυσιν τοῦ Δικηγόρου Ἀθηνῶν κ. Ν. Ἀντωνιάδου). Δέν ἐπετρέπετο οὔτε κἄν ὁ τελευταῖος ἀσπασμός πρός προσφιλῆ πρόσωπα πού «ἔφευγαν» δῆθεν ἀπό κορονοϊόν, κατ’ ἀλήθειαν ὅμως ἀπό ἄλλας αἰτίας, καί ἐκηδεύοντο εἰς ἐσφραγισμένα φέρετρα! Διά νά προκληθῇ τρόμος καί νά τρέξουν ὅλοι νά «ἐμβολιασθοῦν» καί νά πεθάνουν!

Καί παλαιότερον, ὅμως, ἐφάνη ὁ μισελληνισμός τοῦ ἀνδρός. Ἐκτός ἀπό τήν γνωστήν σύμπραξίν του μέ τά ἐπίσης δολοφονικά μνημόνια, μέσῳ τῶν ὁποίων «ἐπέτυχον» χιλιάδας αὐτοκτονιῶν, παραθέτω καί τάς ἑξῆς μισανθρωπικάς πράξεις του. Τό 2013, εἰς μίαν Γενικήν Συνέλευσιν (ΓΣ) τοῦ Τμήματος ὅπου ὑπηρετῶ, ὁ προεδρεύων Πρύτανις κ. Τ. Ἀλμπάνης μᾶς προειδοποίησε νά προσέχωμεν ὥστε νά μήν μᾶς μηνύσῃ κανείς, διότι, συμφώνως μέ ἕνα πρόσφατον τότε νόμον (νομίζω ὅτι ἠννόει τόν ν. 4057/2012), ΠΡΙΝ κἄν ἐκδικασθῇ ἡ ὑπόθεσις, ὅπερ ἀπαιτεῖ 4-6 ἔτη, ἡ Πρυτανεία θά ἦτο ὑποχρεωμένη νά θέσῃ τόν κατηγορούμενον εἰς ἀργίαν! Τό 2019, ὁ Πρόεδρος τοῦ κόμματος «Ἐλεύθερη Πατρίδα», Δικηγόρος καί Καθηγητής τοῦ Παν/μίου Μακεδονίας κ. Ν. Βασιλειάδης, εἰς μίαν ὁμιλίαν του εἶπεν ὅτι εἰσηγητής τοῦ ἐν λόγῳ νόμου ἦτο ὁ «κ. Μητσοτάκης». Δηλαδή, μέ μίαν ἁπλῆν μήνυσιν, ἀπό τάς χιλιάδας πού γίνονται κατά «καθηγητῶν ἑλληνικῶν πανεπιστημίων», πολλαί ἀπό τάς ὁποίας ἀποδεικνύονται ἀβάσιμοι κατά τήν ἀκροαματικήν διαδικασίαν (γεγονός τοῦ ὁποίου ὁ γράφων ἔχει προσωπικήν πεῖραν), ΧΩΡΙΣ καμμίαν καταδίκην λοιπόν, ὁ κατηγορούμενος «θά πρέπῃ» ν’ ἀπολέσῃ τήν κατοικίαν του, νά διαλυθῇ ἡ οἰκογένειά του καί νά καταστραφῇ! Τό τεκμήριον τῆς ἀθωότητος οὐδεμίαν ἀξίαν ἔχει διά τόν «κ. Μητσοτάκην»! Τά αὐτά ἐνομοθέτησε καί ἐναντίον τῶν κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τό 2022 (βλ. ν. 4957/2022, ἄρθρα 347 καί 348), προκειμένου νά φιμώσῃ κληρικούς μέ Ὀρθόδοξον φρόνημα καί νά τούς ἐξαναγκάσῃ εἰς συμπόρευσιν μέ τήν ἐκκλησιομαχίαν του, μέ τήν ὁποίαν βεβαίως συμπορεύονται οἱ «ψευδεπίσκοποι» (ὁ ὅρος ἀπαντᾶται εἰς τόν ΙΕ’ Κανόνα τῆς ΑΒ’ Συνόδου διά τούς κηρύσσοντας «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» αἵρεσιν). Τέλος, τήν ἰδίαν ἐξοντωτικήν συνταγήν τῆς ὑποταγῆς εἰς τήν δαιμονικήν ΝΤΠ ἐφήρμοσεν ὁ «κ. Μητσοτάκης» τό 2021 καί ἐναντίον τῶν ὑγειονομικῶν πού ἠρνήθησαν νά λάβουν τό θανατηφόρον «ἐμβόλιον»! Καί οἱ ὑπόλοιποι ψευδοπολιτικοί, βεβαίως, ἐτάχθησαν καί αὐτοί μέ φανατισμόν ὑπέρ τοῦ «ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ»!

Ἀλλ’ ἐφόσον τό 2015 μετέτρεψαν τό «ΟΧΙ» τοῦ λαοῦ εἰς «ΝΑΙ», θά ὠρρώδουν πρό τῆς ἐπιβολῆς τῶν «θανατηφόρων ἐνέσεων» (V. Zelenko), καθ’ ἥν στιγμήν μάλιστα στρατός ὁλόκληρος ψευδο-ιατρῶν, ψευδο-καθηγητῶν, ψευδεπισκόπων καί ψευδο-δημοσιογράφων τῆς «λίστας Πέτσα» ἐπροπαγάνδιζον λυσσωδῶς ὑπέρ αὐτῶν; Πόσην κακίαν καί μισανθρωπισμόν ἔχουν ἆραγε οἰ ἐν λόγῳ εἰς τήν ψυχήν των! Καί πόσον διεστραμμένον νοῦν ἔχουν, καθότι, πέραν τῶν βρωμερῶν ὕβρεων ἐναντίον τῶν «ἀνεμβολιάστων» (π.χ. «ψεκασμένοι»), ἐβομβάρδιζον συνεχῶς τήν κοινωνίαν μέ πελώρια δαιμονικά ψεύδη καί διαστροφάς, ὅπως ὅτι οἱ λαθρομετανάσται δέν χρειάζονται τό «ἐμβόλιον», διότι εἶναι νέοι (Ν. Σύψας), ἀλλά τά Ἑλληνόπουλα ἀπό 5 ἐτῶν καί ἄνω τό «χρειάζονται»!!! Ἀπό αὐτήν τήν διαστροφήν καί μόνον φαίνεται ὅτι ὁ στόχος τῶν «ἐμβολιασμῶν» ἦτο ἡ ἐξολόθρευσις τῶν Ἑλλήνων, ὅπερ φαίνεται νά ἔχουν δυστυχῶς ἐπιτύχει (πρβλ. τήν ἔξαρσιν τῆς «ξαφνικίτιδος», κυρίως εἰς τούς νέους). Τό ἐπέτυχον λόγῳ τῆς ἀδιαφορίας καί τῆς «συμπεριφορᾶς ἀγέλης» ἐκ μέρους τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος ποδηγετεῖται ὑπό τῶν ΜΜΕ (=Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ). Ἕτερον παράδειγμα διαστροφῆς εἶναι ἡ δήλωσις πού ἀπηύθυνεν ὁ «κ. Μητσοτάκης» πρός τούς ἄνω τῶν 60 ἐτῶν πού δέν ἐδέχθησαν νά λάβουν τό «ἐμβόλιον» καί διά τοῦτο ἐπέβαλεν εἰς αὐτούς «πρόστιμον» 100€ μηνιαίως: «τό πρόστιμον δέν ὑποχρεοῦσθε νά τό πληρώσητε, ἁπλῶς ἐμβολιάζεσθε καί τό ἀποφεύγετε»!!!

Ἀπό δέ πράξεις ἀσεβείας, βλασφημίας καί γενικῶς εἰπεῖν Σατανισμοῦ ἔχομεν ἐπίσης πλεόνασμα! Χάριν παραδείγματος, δέν λησμονῶμεν τόν «καλλιτεχνικόν» πίνακα εἰς ἔκθεσίν τινα τοῦ 2003 πραγματοποιηθεῖσαν ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ «Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ» (ἐπί ΒΡΩΜΕΡΟΥ ΠΑΣΟΚ), ὁ ὁποῖος ἔδειχνε τό Πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ καί τόν Τίμιον Σταυρόν καί … ἕν γυμνόν πέος νά ἐκσπερματώνῃ ἐπ’ Αὐτῶν!!! Φαντάζομαι τόν Διάβολον ν’ ἀλαλάζῃ πού οἱ ὀπαδοί του ἔχουν γίνει «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως», εφόσον τόν ἔχουν ὑπερβῆ εἰς κακίαν, βλασφημίαν καί διαστροφήν!

Παρά ταῦτα, πρόσφατοι δημοσκοπήσεις δεικνύουν ὅτι ὁ «ἑλληνικός λαός» ἑτοιμάζεται καί πάλιν νά ψηφίσῃ τούς ἰδίους προδότας, βλασφήμους καί φασίστας! Διατί ἆραγε; Μήπως διακατέχεται ἀπό τό «σύνδρομον τῆς Στοκχόλμης»; Ἤ μήπως τόν ἔχει τυφλώσει ἡ καλοπέρασις, ἡ ἁμαρτία καί ἡ ἀποστασία ἀπό τόν Θεόν καί, ὡς ἐκ τούτου, δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἀποτελεῖ θανάσιμον ἁμάρτημα ἡ ὑπερψήφισις ἀφωρισμένων, ἀθέων, προδοτῶν καί παγκακίστων «πολιτικῶν», οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν λυσσωδῶς Χριστόν καί Ἑλλάδα; Ὅπως δέν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἀποτελεῖ ἐπίσης θανάσιμον ἁμάρτημα τό ν’ ἀνέχηται ἤ ἀκόμη καί νά τιμᾷ Οἰκουμενιστάς καί Σεργιανιστάς ψευδεπισκόπους, οἱ ὁποῖοι ἐπίσης λυσσωδῶς προωθοῦν περί τάς ἕξ (6) αἱρέσεις καί ἀρκετά σχίσματα, καθώς καί θανασίμους προπαγάνδας, ὅπως ἐκείνην τοῦ «ἀποτελεσματικοῦ καί ἀσφαλοῦς ἐμβολίου» πού μᾶς ἔδωκεν ἡ «ἐπιστήμη» καί πού ὅποιος δέν θέλει νά λάβῃ εἶναι «Ναζί», «ἐκτός ἐκκλησίας» καί ἡ ἐπιλογή του αὐτή θά τόν ὁδηγήσῃ εἰς τόν τάφον! Ἰδού, λοιπόν, ὁ λόγος τῆς ὑπερψηφίσεως διεστραμμένων ψευδοπολιτικῶν καί τῆς κοινωνίας μετά αἱρετικῶν ψευδεπισκόπων: Ἡ ἀποστασία κλήρου καί λαοῦ ἀπό τόν Θεόν καί ἀπό αὐτήν ταύτην τήν λογικήν!

Ὑπερβάλλω; Ἔχει μυριάκις δημοσιευθῆ ὅτι, κατά τάς τελευταίας 4-5 δεκαετίας, ἄνω τῶν 300.000 ἐκτρώσεων γίνονται ἐτησίως εἰς τήν Ἑλλάδα! Συμφώνως μέ τόν 91ον Κανόνα τῆς ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τόν 2ον Κανόνα τοῦ Μ. Βασιλείου, ἡ ἔκτρωσις εἶναι φόνος. Ἐάν εἴχομεν ζῆλον Χριστοῦ, τά ἑκατομμύρια αὐτά τῶν δολοφονιῶν τῶν ἀνυπερασπίστων ἐμβρύων δέν θά ὑπῆρχον, θά εἴχομεν ἀποφύγει τήν Ὀργήν τοῦ Θεοῦ, ὁ πληθυσμός τῆς Ἑλλάδος θά ἦτο κατά ἀρκετά ἑκατομμύρια μεγαλύτερος καί δέν θά ἐκινδύνευε ν’ ἀντικατασταθῇ ἀπό λαθρομετανάστας. Ἀντί αὐτοῦ, ὅμως, ὄχι μόνον ἠνέχθημεν τήν νομιμοποίησιν τῶν ἐκτρώσεων (1986) καί ἐπεβραβεύσαμεν διά τῆς ψήφου μας τούς θεομάχους καί ἀνθέλληνας «πολιτικούς» πού προέβησαν εἰς τοιοῦτον κακούργημα, ἀλλά καί διοργανώνομεν ἡμερίδας ὑπέρ τῶν ἐκτρώσεων, ὅπως αὐτήν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων, τήν 3-5-2023! Τήν ἰδίαν ἀδιαφορίαν ἔχομεν δείξει διά πολλά ἀκόμη ἀνοσιουργήματα καί προδοσίας πού οἱ πολιτικοί καί θρησκευτικοί «ἡγέται» ἔχουν διαπράξει ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς Ἑλλάδος.

Μήπως, ὅμως, ἔχομεν τό ἐλαφρυντικόν τῆς ἀγνοίας; Ὄχι, οὐδέν ἐλαφρυντικόν ὑπάρχει, τοὐλάχιστον δι’ ὅσους καυχῶνται ὅτι εἶναι «ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων»! Δέν ἐντέλλεται ὁ Ἀπ. Παῦλος τήν διακοπήν κοινωνίας μέ τούς πρωτεργάτας τῶν ὡς ἄνω ἀνοσιουργημάτων;[2] Καί ἐάν ἡ ἐντολή αὐτή ἀφορᾶ τήν ἐκκλησιαστικήν κοινωνίαν μέ τούς ὡς ἄνω ἀντιχρίστους καί δαιμονοπλήκτους «ἡγέτας», εἰς τούς ὁποίους οὔτε τό ἁπλοῦν «χαῖρε» δέν θά ἔπρεπε νά λέγωμεν (Ἰω. 2:10-11), διερωτῶμαι ποίαν τιμωρίαν ἐπισύρει ἡ ὑπερψήφισις τοιούτων ἀντιχρίστων προδοτῶν εἰς κυβερνητικούς καί ἐκκλησιαστικούς θώκους. Ἡ Ζ’ Οἰκουμενική Σύνοδος ἀναθεματίζει ὅσους κοινωνοῦν ἐν γνώσει μέ εἰκονομάχους, καί αὐτόν τόν ἀναθεματισμόν ἀναπαράγομεν κατά τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας.[3] Ἀλλά, πῶς συμβιβάζεται αὐτό μέ τήν ὑπερψήφισιν ἀφωρισμένων, ἀθέων καί ἐκκλησιομάχων «πολιτικῶν», τοὐτέστιν ἀκοινωνήτων, προκειμένου νά μᾶς «κυβερνήσουν», νά συμμετέχουν εἰς δοξολογίας, εἰς τελετάς Θεοφανείων, εἰς περιφοράς ἐπιταφίων, νά ψηφίζουν ἀντιχρίστους νόμους, νά μᾶς σύρουν «στά τέσσερα» ἔμπροσθεν τῶν ἐχθρῶν τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Πατρίδος κ.λπ.; Ἔχει παύσει νά ἰσχύῃ τό γνωστόν «μή ἐξεῖναι κοινωνεῖν τοῖς ἀκοινωνήτοις»;[4] Ὅπως γράφει ὁ Δοσίθεος Ἱεροσολύμων, «οὐδεμία οἰκονομία συγχωρεῖ κοινωνεῖν τοῖς ἀκοινωνήτοις» (Δωδεκάβιβλος, Βιβλίον Η’, Κεφ. ΙΗ’, Παρ. ΣΤ’, ἡ ἔμφασις τοῦ γράφοντος). Ἐπίσης, πῶς συμβιβάζεται μέ τήν κοινωνίαν μέ σχισματο-αιρετικούς ψευδεπισκόπους; Ἔχει παύσει νά ἰσχύῃ ἡ κρυσταλλίνη διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων, ὅτι δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἐκκλησιαστική κοινωνία τῶν Ὀρθοδόξων μετά «ἑτεροφρόνων», καθότι μία τοιαύτη κοινωνία καθιστᾶ τόν πιστόν ἐχθρόν τοῦ Θεοῦ;[5] Προφανῶς, ἐμπαίζομεν Θεόν καί ἀνθρώπους!

Ἀλλά, μήπως ἔχομεν ἔλλειψιν προτύπων; Ὄχι, ὑπάρχουν πολλά πρότυπα! Ἰδού μερικά ἀπό αὐτά. Πρῶτον, ὁ Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων ἀπηγόρευσε τήν εἴσοδον τοῦ Αὐτοκράτορος Θεοδοσίου τοῦ Μεγάλου εἰς τόν ναόν, διότι αὐτός εἶχε διατάξει τήν σφαγήν χιλιάδων ἀθώων εἰς τήν Θεσσαλονίκην (390 μ.Χ.). Δεύτερον, ὅταν ἡ αἵρεσις τοῦ Νεστορίου ἐκηρύχθη κατά τήν ὥραν τῆς Θείας Λειτουργίας, ὁ λαός ἐξῆλθεν πάραυτα τοῦ ναοῦ, κραυγάζων «βασιλέα ἔχομεν, ἐπίσκοπον οὐκ ἔχομεν», γεγονός πού συνέβαλεν εἰς τήν σύγκλησιν τῆς Γ’ Οἰκ. Συνόδου.  Τρίτον, ὅταν ὁ Πατριάρχης Ἀρσένιος ἀφώρισε τόν Βασιλέα Μιχαήλ Παλαιολόγον (1261 μ.Χ.), δέν συνελειτουργεῖτο πλέον μέ τόν ἀφωρισμένον (Δωδεκάβιβλος, Βιβλίον Θ’, Κεφ. Α’, Παρ. Ε’). Τέταρτον, ὁ Ἅγιος Μᾶρκος Εὐγενικός ἄφησε παρακαταθήκην νά μήν ἐπιτραπῇ εἰς τούς μετά τήν Σύνοδον τῆς Φερράρας-Φλωρεντίας (1438-1439 μ.Χ.) λατινόφρονας νά παραστοῦν εἰς τήν κηδείαν καί τά μνημόσυνά του! Πέμπτον, ὅταν ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κοσμᾶς (12ος αἰών) συνῄνεσε μέ τήν αἵρεσιν αἱρετικοῦ τινος Νήφωνος, ὁ λαός ὁμοφώνως ἐβόησεν «ἀνάξιος τοῦ θρόνου» καί ἐξέβαλεν τόν Κοσμᾶν, ἄν καί κατά τά ἄλλα αὐτός ἦτο ἀγαθός καί ἐνάρετος (Δωδεκάβιβλος, Βιβλίον Η’, Κεφ. Η’, Παρ. Γ’).

Συνεπῶς, οἱ Ὀρθόδοξοι ὀφείλουν νά μήν ψηφίσουν ἀθέους, μασσώνους καί ἀφωρισμένους «πολιτικούς», ἀλλά καί νά διακόψουν πᾶσαν πνευματικήν κοινωνίαν μέ τούς ψευδεπισκόπους πού ἐν τοῖς πράγμασι ἔχουν ἀποδεχθῆ τήν ψευδοσύνοδον τοῦ Κολυμβαρίου (2016), ἡ ὁποία ἀνέτρεψεν ὅλας τάς Ὀρθοδόξους Συνόδους, ἐφόσον ἀνεγνώρισε τάς αἱρετικάς «ἐκκλησίας» μέ τήν «ἱστορικήν των ὀνομασίαν»! Χάριν παραδείγματος, ἡ ἱστορική ὀνομασία τοῦ Παπισμοῦ εἶναι «Καθολική Ἐκκλησία», ἡ ὁποία βεβαίως εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία (9ον Ἄρθρον τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως). Ὅπως, λοιπόν ὁ «κ. Τσίπρας» ἔδωκε τό ὄνομα τῆς Ἑλληνικῆς Μακεδονίας εἰς τούς Σκοπιανούς, πέραν πάσης Ἐπιστημονικῆς ἀληθείας,[6] ἔτσι καί οἱ Βαρθολομαῖος, Ἱερώνυμος κ.ἄ. ἔδωκαν τό ὄνομα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἰς τόν Παπισμόν! Τό φοβερώτερον, βεβαίως, εἶναι ὅτι ἀνεγνώρισαν ὡς «ἐκκλησίας» τάς ἤδη ἀναθεματισμένας αἱρέσεις καί ἄρα εἶναι ὑπόδικοι ἐνώπιον Πανορθοδόξου Συνόδου δι’ ἀναθεματισμόν καί καθαίρεσιν! Οἱ ἐν γνώσει κοινωνοῦντες μετ’ αὐτῶν ὑπόκεινται εἰς τά αὐτά κρίματα. Ἡ ἀποτείχισις ἀπό αὐτούς εἶναι ὄχι μόνον ἡ μόνη ὀρθή, ἀλλά καί ἐπαινετή, ἀντίδρασις τῶν Ὀρθοδόξων (βλ. τόν 15ον Κανόνα τῆς ΑΒ’ Συνόδου, 861 μ.Χ.).

Ὡς προανεφέρθη, αὐτή εἶναι ἡ κρυσταλλίνη διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων: «Οἵτινες τήν ὑγιῆ πίστιν προσποιοῦνται ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δέ τοῖς ἑτερόφροσι, τούς τοιούτους, εἰ μετά παραγγελίαν μή ἀποστῶσι, μή μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλά μηδέ ἀδελφούς ὀνομάζειν» (Μέγας Βασίλειος, P.G., τ. 160, σ. 101, ἡ ἔμφασις τοῦ γράφοντος). Ἐπισημαίνομεν καί πάλιν ὅτι ὁ λόγος ὄχι περί κεκριμένων αἱρετικῶν, ἀλλά περί «ἑτεροφρόνων»! Διότι, ἁπλούστατα, «πᾶς ὁ λέγων παρά τά διατεταγμένα, κἄν ἀξιόπιστος ἦ, κἄν νηστεύῃ, κἄν παρθενεύῃ, κἄν σημεῖα ποιῇ, λύκος σοι φαινέσθω ἐν προβάτου δορᾷ, φθοράν προβάτων κατεργαζόμενος» (Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος, P.G., τ. 160, σ. 101)· καί «τὰ πρὸβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ· ἀλλοτρίω δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ’ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν» (Ἰω. 10:4-5)· «ἐχθρούς γάρ Θεοῦ ὁ Χρυσόστομος, οὐ μόνον τούς αἱρετικούς, ἀλλά καί τούς τοῖς τοιούτοις κοινωνοῦντας, μεγάλῃ καί πολλῇ τῇ φωνῇ ἀπεφήνατο» (Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, P.G. τ. 99, σ. 1049). Λοιπόν, ἐπιτρέπεται μετά τοιούτων «λύκων» πνευματική κοινωνία, ἐπειδή αὐτοί δέν ἔχουν ἀκόμη καθαιρεθῆ, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ὀπαδοί τῆς αἱρέσεως τοῦ «Δυνητισμοῦ»; Ἀσφαλῶς, ὄχι! Διότι, ἄλλως, γινόμεθα «ἐχθροί τοῦ Θεοῦ»! Μή γένοιτο!

[1] Πολλά ἄρθρα καί ὁμιληταί εἰς τό διαδίκτυον λέγουν ὅτι τό ἀληθινόν ἐπώνυμον τοῦ ἐν λόγῳ εἶναι «Μοάτσος». Οὐδεμία ἐπίσημος διάψευσις ἔχει ὑπάρξει ἐπ’ αὐτοῦ. Ἐάν εἶναι ὄντως ἔτσι, ὁ γράφων δέν θά ἤθελε ἐπ’ οὐδενί νά χρησιμοποιῇ τό ψευδές ἐπώνυμον, διό καί χρησιμοποιῶ εἰσαγωγικά. Ἀνάλογοι φῆμαι κυκλοφοροῦν καί δι’ ἄλλους «πολιτικούς», διό καί ἡ ἐκ μέρους μου χρῆσις εἰσαγωγικῶν καί εἰς τά ἐπώνυμα ὅλων αὐτῶν. Καί ἐπειδή τούς θεωρῶ μαριονέττας τῆς ΝΤΠ, ἄρα ὄχι «κυρίους», τό «κ.» πού προηγεῖται τοῦ (φερομένου ὡς) ἐπωνύμου των τίθεται καί αὐτό ἐντός τῶν εἰσαγωγικῶν.

[2] «Τίς δέ κοινωνία φωτί πρός σκότος; τίς δέ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαλ; ἤ τίς μερίς πιστῷ μετά ἀπίστου; … διό ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καί ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καί ἀκαθάρτου μή ἅπτεσθε» (Β´ Κορ. 6:14-18).

[3] «Τοῖς κοινωνοῦσιν ἐν γνώσει τοῖς ὑβρίζουσι καί ἀτιμάζουσι τάς σεπτάς Εἰκόνας, ἀνάθεμα». Βλ. Πρακτικά τῶν Ἁγίων καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων, Πράξεις Α’ και Ε’, Τόμος Γ’, σελ. 230 καί 325, Ἔκδοσις Καλύβης Τιμίου Προδρόμου, Ἱερᾶς Σκήτης Ἁγίας Ἄννης, Ἅγιον Ὄρος, Αὔγουστος 1986, καί  Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, Τριώδιον, Ἐκδόσεις Φῶς, σελ. 161.

[4] Β’ Κανών τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ Τοπικῆς Συνόδου, ἐπικυρωθείς ὑπό τοῦ Β’ Κανόνος τῆς ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.

[5] «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ Σύνοδοι καί πᾶσαι αἱ θεῖαι Γραφαί φεύγειν τούς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καί τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι» (Ἅγ. Μᾶρκος Εὐγενικός, J.P. Migne, Patrologia Graeca ἤ P.G., τ. 160, σ. 101, ἡ ἔμφασις προσετέθη). Τό χωρίον αὐτό συνοψίζει ἄριστα τήν Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν τῆς ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ διακοπῆς τῆς κοινωνίας τῶν Ὀρθοδόξων ἀπό μή κεκριμένους αἱρετικούς, ἡ ὁποία ἔχει ἀποτυπωθῆ εἰς δεκάδας γνωστῶν χωρίων. Οἱ ὀπαδοί τοῦ «Δυνητισμοῦ» ἄς παύσουν ν’ ἀλληθωρίζουν πρός αὐτά τά χωρία!

[6] Ὡς γνωστόν, τό 2009 ὁ Ἀμερικανός Ἀρχαιολόγος Stephen Miller ἡγήθη μία ὁμάδος 374 Ἀρχαιολόγων καί Ἱστορικῶν Καθηγητῶν Ἀμερικανικῶν Πανεπιστημίων εἰς τήν συγγραφήν καί ἀποστολήν πρός τόν Πρόεδρον Ὀμπάμα μίας ἐπιστολῆς, ὅπου ἀπέδειξαν ὅτι οἱ Σκοπιανοί οὐδεμίαν σχέσιν ἔχουν μέ τήν ἀρχαίαν Μακεδονίαν! Τό κίνητρόν των, ὅπως ἔγραψαν, ἦτο ὅτι δέν ἦτο δυνατόν ν’ ἀνεχθοῦν μίαν τοιαύτην ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΝ τῆς Ἐπιστήμης των, πού ἐπροώθουν οἱ ἀνθέλληνες («Μητσοτάκηδες», «Τσίπραι» κ.ἄ.). Παρεκάλεσα μέ ἠλ. μήνυμά μου τήν ἐν λόγῳ ὁμάδα νά συμπεριλάβῃ τό ὄνομά μου εἰς τήν λίσταν τῶν ὑπογραφόντων τήν ἐπιστολήν, ἀλλά τό αἴτημά μου ἀπερρίφθη, μέ τό σκεπτικόν ὅτι εἶμαι οἰκονομολόγος καί ὄχι ἀρχαιολόγος ἤ ἱστορικός. Ἔτσι ἀπεδείχθη ὅτι ἡ ἐπιστολή ἐγράφη μέ αὐστηρῶς ἐπιστημονικά κριτήρια καί ὄχι προπαγανδιστικῶς, ὅπως ἔχουν κάνει ἐδῶ οἱ ὡς ἄνω ἄκρως βρωμεροί προδόται/πράκτορες.

Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr