ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ : Η ΧΑΛΚΕΥΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΑΡΑΔΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ «ΠΟΝΗΡΟ» ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ «ΚΑΖΙΝΟ» Ή ΤΣΙΡΚΟ. (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. - 15 Οκτ 2022 - 19:29

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ

Επειδή η «αδράνεια» και η βολική συνήθεια φαίνεται να μας έχει καταλάβει όλους εμάς τους απλούς και καθημερινούς ανθρώπους, είναι καλό να μπορούμε να συνερχόμαστε κατά περιόδους και μάλιστα όσοι μας θέλουν στο παγκόσμιο σφαγείο! Τώρα φαίνεται ότι ήμαστε ακριβώς εκεί. Στην είσοδο του σφαγείου μας! Και τι λοιπόν μπορεί να συμβεί τώρα και εκεί; Πρακολουθείστε:

10ον)…Αντικαθιστώμεν τον βασιλεύοντα δια μιας γελοίας Κυβερνήσεως, δι’ ενός Προέδρου, λαμβα-νομένου εκ του πλήθους, από το μέσον των δημιουργημάτων μας, δηλαδή των αιχμαλώτων μας…

11ον)…Οι Χριστιανοί είναι ποίμνιον προβάτων και ημείς είμαστε δι’ αυτούς λύκοι. Καί ξέρετε καλά τι συμβαίνει εις τα πρόβατα όταν οι λύκοι μπούνε μέσα στήν μάνδρα τους…

Ο Θεός έχει δώσει εις ημάς, τον περιούσιον λαόν του, την διασπορά μας σε όλα τα έθνη, και μέσα από αυτή την αδυναμία της γενεάς μας ευρέθη η ισχύς μας, η οποία μας έχει οδηγήσει σήμερον έως εις το κατώφλιον της Παγκοσμίου Κυριαρχίας…

Τήν διασπορά τους σε όλα τα Έθνη σύμφωνα καί με την προφητεία τού Χριστού εξ΄ αιτίας τής σκληροκαρ-δίας τους πού έφθασε μέχρι την Σταύρωση του Χριστού, εδώ την ερμηνεύουν ότι ήταν εκ Θεού καί ότι έγινε γιά να εισδύσουν σε όλα τα έθνη καί τελικά να τα κυβερνήσουν !

Ω, βάθος αμετανοησίας καί παράνοιας….

Απαραίτητος σύμμαχος όμως αυτών των σκοτεινών εργατών, υπήρξε εξαρχής και θα συνεχίσει μέχρις εσχάτων να είναι ο περίφημος … ΤΥΠΟΣ! Έντυπος και πλέον και ηλεκτρονικός μαζί με όλα τα σύγχρονα μέσα δικτύωσης. Internet, twitter, youtube, disqus και πάει λέγοντας. Η βιομηχανία , οι ιδιοκτήτες και οι εκτελεστές τους….

Δηλαδή οι αληθινοί συνωμότες της ιστορίας, οι γιοί της Καμπάλας , με τα εργαλεία που κατέλαβαν ή κατασκεύα-σαν ή αγόρασαν, επεξεργάζονται το «θυσιαστήριο» του Βάαλ, στον οποίο προσκυνούν! Ο Τύπος λοιπόν:

12ον)…Ποίον ρόλον παίζει τώρα ο Τύπος;
Χρησιμεύει μόνο στό να αναφλέγη τα πάθη, ή στό να συντηρή τους εγωισμούς των κομμάτων. Είναι μάταιος, άδικος, ψευδής, και το πλείστον των ανθρώπων δεν εννοεί καθόλου εις τι χρη-σιμεύει.

Θα τού βάλουμε σαμάρι και θα του βάλωμεν καί ισχυρά χαλινάρια…

Θα δημιουργήσωμεν ειδικόν φόρον επί του Τύπου, θα απαιτώμεν εγγύησιν, δια την ίδρυσιν εφημε-ρίδων ή τυπογραφείων.

Έτσι θα προφυλάσσεται η Κυβέρνησίς μας από πάσαν επίθεσιν εκ μέρους του τύπου. Και επ’ ευκαιρία θα επιβάλλωμεν άνευ οίκτου πρόστιμα. Χαρτόσημον, εγγυήσεις και πρόστιμα θα δίδωσι τεράστιον εισόδημα εις το Κράτος.

Θα πλήξωμεν τόν Τύπο όπως και κάθε έντυπον, με δασμούς εις χαρτόσημα κατά φύλλον και με ενέχυρα. Τα βιβλία, κάτω των 30 φύλλων, θα φορολογώνται διπλασίως. Θα τα κατατάξωμεν εις την κατηγορίαν των φυλλαδίων, αφ’ ενός ίνα ελαττώσωμεν τον αριθμόν των περιοδικών, τά οποία εί-ναι το χειρότερον των δηλητηρίων, αφ’ ετέρου δε, ίνα υποχρεώσουμε τους συγγραφείς να παρά-γουν συγγράμματα τόσον μικρά, ώστε ολίγοι να τα διαβάζουν.

Η ελευθερία τού Τύπου θα μπεί στό στόχαστρο, καί τίς μή αρεστές φωνές θα τίς καταπνίξουν…

Πλέον τα όργανα της «ανομίας» μας έχουν προαναγγείλει την «εγκαθίδρυση» της ψευδωνύμου «ΕΠΑΝΑΚΚΙΝΗΣΗΣ»!!! Λές και κάτι τελείωσε ή βγήκε από την πρίζα και το ενεργοποιούμε εκ νέου. Έτσι μας παραγγέλει ο φαλάκρός ξεβράκωτος με τα μωρουδιακά (Σβαμπ) και μας παραγγέλει ο ψευδοπροφήτης του (τέκνο εβραίων και καμπαλιστής;)Χαράρι ! Έτσι ,όπως φαντάζονται θα μπορέσουν να επιβάλουν την λεγόμενη «πανθρησκεία» που υπηρετεί ο Πάπας και Ορθόδοξοι (τάχα) πατριάρχες λαμπαδοχούν , ως παπαδάκια. Εκείνη δηλαδή την μορφή λατρείας του «Υπέρτατου Όντος» που μας είχε γνωστοποιήσει η «θρησκεία» του Ροβεσπιέρου… Ας μη μας μένει αμφιβολία:

14ον)…Όταν θα έλθη η βασιλεία μας δεν θ’ αναγνωρίσωμεν την ύπαρξιν άλλης θρησκείας πλην της του ενός Θεού ημών, με τον οποίον η ειμαρμένη μας είναι συνδεδεμένη, διότι είμαστε ο εκλεκτός λαός και δια του οποίου η αυτή ειμαρμένη είναι ηνωμένη με τα πεπρωμένα του κόσμου.

Δια τούτο ακριβώς οφείλομεν να καταστρέψωμεν πάσαν πίστιν…

Τα σφάλματα των Χριστιανικών διοικήσεων θα περιγράφωνται από εμάς με τα μελανώτερα χρώματα.

Θα διεγείρωμεν τέτοια απέχθειαν προς αυτά, ώστε οι λαοί θα προτιμούνε την ησυχίαν της δουλείας, από τα δικαιώματα της διαβόητου ελευθερίας…

Στίς χώρες, τίς οποίες ονομάζουν προωδευμένες, δημιουργήσαμε φιλολογία ρυπαρά, καί αποτρό-παια. Θα την υποθάλπωμεν γιά κάποιο χρόνο ακόμη καί μετά την έλευσίν μας εις την εξουσίαν, γιά νά εξαίρουμε έτσι την αντίθεσιν των λόγων και προγραμμάτων μας από τίς αθλιότητες εκείνες…
(σημ.)
Η καταστροφή κάθε θρησκεύματος θα επιχειρηθεί διά παντοίων τρόπων δυσφήμησης, καί βεβαίως θα επιχειρηθεί πρώτιστα καί εναντίον της μοναδικής αληθινής Ορθοδόξου Θρησκείας ( όχι θρησκεύματος, όπως είναι οί άλλες… ) πλήν όμως θα αποτύχει…

Γιατί ” ο Χριστός εξήλθεν νικών, καί ίνα νικήσει…” ( Αποκ.)

Για να μπορέσει όμως να σταθεί μια σατανοκίνητη «Επανεκκίνηση», θα πρέπει να έχει σημαντικά μέσα επιβολής και εξαναγκασμού. Σας προκαλώ να μελετήσετε τα σχέδια των τσιρακιών της ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ:

15ον)…Όταν τέλος δια πραξικοπημάτων παρασκευασμένων παντού και κατά την αυτήν ημέραν (Σ.Σ) , θά αρχίσωμεν να βασιλεύωμεν, θα προσπαθήσωμεν να μη υπάρχουν συνομωσίες εναντίον μας. Γιά τον σκοπό αυτό θέλομεν καταδικάζει εις θάνατον όσους θ’ αντιταχθούν ενόπλως κατά την εις την Αρχήν άνοδόν μας.

(σ.σ) Αν αυτά δεν παραπέμπουν σε παγκόσμια Δικτατορία σαν αυτή που προπαγανδίσει η «επανεκκίνηση», τότε τι;

Κάθε νέα δημιουργία οιασδήποτε μυστικής οργανώσεως θα τιμωρήται επίσης δια θανάτου…

Θα δημιουργούμε και θα πολλαπλασιάζουμε τίς Μασωνικές Στοές σε κάθε χώρα της οικουμένης. Θα προσελκύουμε σ΄ αυτές όλους εκείνους, οί οποίοι είναι, ή μπορούν νά γίνουν υπέροχοι πράκτορες μας. Οί Στοές αυτές θ’ αποτελούν το κυριώτερον γραφείον πληροφοριών μας και το έχον την μεγαλυτέραν επιρροήν μέσον μας.

Θα επανιδρύσωμεν όλας τας νομοθεσίας.(δηλαδή ξεχάστε ότι σας υπηρετούσε μέχρι σήμερα) Οι νόμοι μας θα είναι σύντομοι, σαφείς, ακλόνητοι,άνευ σχολίων, ώστε έκαστος να δύναται ευκόλως να τους μανθάνη. Το δεσπόζον χαρακτηριστικόν των νόμων τούτων θα είναι η υπακοή εις τας αρχάς φθάνοντας εις βαθμόν μεγαλειώδη. (δηλαδή; Υποχρεωτική υποταγή επί ποινή …ζωής;).

Τότε όλες οί καταχρήσεις θα εξαφανισθούν συνεπεία της ευθύνης όλων, μέχρι και του τελευταίου έναντι της ανωτέρας εξουσίας του αντιπροσώπου του πολιτεύματος. Οί καταχρήσεις εξουσίας των κατωτέρων υπαλλήλων θα τιμωρώνται τόσον αυστηρώς, ώστε ουδείς θα τολμήση κάτι…

Το Δικαστικόν μας προσωπικόν δεν θα υπηρετή πέραν των 55 ετών.(σ.σ, το δικό τους προσωπικό!)

Πρώτον μεν διότι οι γέροντες επιμένουν μετά περισσοτέρου πείσματος εις τας προεσχηματισμένας γνώμας των και είναι ολιγώτερον επιδεκτικοί υπακοής επί των νέων διατάξεων, δεύτερον δε διότι θα μας επιτρέπη ν’ ανανεώνωμεν ευκολώτερον το προσωπικόν, τό οποίο έτσι θα υποτάσσηται καλλίτερον εις ημάς. (Ξυπνήστε πολίτες του κόσμου!!!).

Εάν ο βασιλεύς του Ισραήλ θέση επί της ιεράς του κεφαλής το Στέμμα, (περιγραφή του Ατίχριστου της Αποκαλύψεως;) τό οποίο θα προσφέρη εις αυτόν η Ευρώπη, τότε θά γίνει καί ο Πατριάρχης του κόσ-μου… (δηλαδή «αυτός» θα συγκεντρώσει στο πρόσωπό του, όλες τις εξουσίες. Πολιτικές και θρησκευτι-κές!!! Δηλαδή υπερ-Δικτάτορας!!!!! Υπάρχουν ακόμα απορίες;).

Για όσους τυχόν δεν πολύ καταλάβουν, υπάρχει και η επεξήγηση…
Μέσω τών Μασονικών Στοών (αλλά καί άλλων συνεργαζομένων “αδελφών οργανώσεων”) στίς οποίες θα μετέχουν πολιτικά πρόσωπα, θα δίνονται οδηγίες σύμφωνα με τά σκοτεινά τους συμφέροντα, καί έν αγνοία πάντα τού λαού πού τούς ψήφισε…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr