ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : Τό <προσφυγόπουλο>…Ἰησοῦς! …οὐ γάρ οἲδασι τί ποιοῦσι.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 24 Δεκ 2018 - 19:20
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥΣ

Ὣστε λοιπόν, κ. Παπαδημούλη μας, μέ τίς ὑψηλότατες εὐρωπαϊκές σας ἀποδοχές, ὁ Ἰησοῦς ἦταν…προσφυγόπουλο; Κι ἒφυγαν οἱ γονεῖς του ἀπό τήν φάτνη τῆς Βηθλεέμ γιά νά κρυφθοῦν, ὃπως λέτε, <ἀπό τούς Ρωμαίους κατακτητές καί περιστοιχιζόμενος ἀπό Ἂραβες καί Ἐβραίους;>

Μά εἶστε ἐντελῶς ἀνιστόρητος ἢ ἓνας συνειδητός κατεδαφιστής τῆς θρησκείας μας; Ἂς ποῦμε ὃμως ὃτι ἒτσι ἒχουν τά πράγματα, ὃπως τά λέτε. Νά δοῦμε ὃμως τί λένε καί οἱ γραφές, τά Εὐαγγέλια ἐν προκειμένω,

ἀλλά  καί οἱ ἱστορικές πηγές, ὃπως ὁ Ἰώσηπος, ὁ Εἰρηναῖος καί ἂλλοι.Λέει ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος:

<Ἀναχωρησάντων δέ αὐτῶν (τῶν Μάγων), ἰδοῦ ἂγγελος Κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὂναρ τῶ Ἰωσήφ λέγων. ἐγερθείς παράλαβε τό παιδίον καί τήν μητέρα αὐτοῦ νυκτός καί ἀναχώρησεν εἰς Αἲγυπτον, καί ἢν ἐκεῖ ἓως τῆς τελευτῆς τοῦ Ἡρώδου…> (Β 13-14)

Ποιοί Ρωμαῖοι κατεδίκασαν τόν Ἰησοῦ σέ προσφυγιά, κύριε Παπαδημούλη; Αὐτοί πού ἐκάλεσαν ὃλη τήν οἰκουμένη, καί τούς Ἰουδαίους βέβαια, νά ἀπογραφοῦν ὡς Ρωμαῖοι πολίτες; Ἢ ὁ ἀρχομανής Ἡρώδης ἢθελε νά θανατώσει τόν ἂρτι γεννηθέντα Ἰησοῦ <ὃτι πολλά φοβήθηκε διά τήν βασιλείαν, μή τοῦ τήν πάρει ὁ Χριστός καί χάσει τήν ἀξίαν> ὃπως λένε τά κάλαντα;

Κύριε Παπαδημούλη μου, τό ρωμαϊκό ἰμπέριουν καί κάθε κατακτητής δέν ἐκδιώκει τόν ντόπιο πληθυσμό τῆς κατακτουμένης χώρας. Τόν χρειάζεται γιά νά δουλεύει, νά παράγει καί νά πληρώνει φόρους. Καί στήν Ἑλλάδα ἦλθαν οἱ σημερινοί φίλοι σας κατακτητές Γερμανοί στήν Κατοχή, ἀλλά οἱ Ἓλληνες δέν ἐγκατέλειψαν τόν τόπο τους. Μπορεῖ νά πείνασαν, νά πέθαναν ἀπό ἀσιτία, νά ἐκτελέσθηκαν, νά στάλθηκαν ὃμηροι στήν Γερμανία γιά λογαριασμό τοῦ κατακτητῆ, ἀλλά οἱ Ἓλληνες ἒμειναν στήν Ἑλλάδα, καί ἡ Ἑλλάδα ἒμεινε Ἑλλάδα.

Τώρα ἐσεῖς, πού ἒχετε ὑποδουλώσει καί καταχρεώσει τήν χώρα γιά 99 χρόνια, σύμφωνα μέ τό ἀγγλικό δίκαιο, νά δοῦμε πόσα ἑκατομμύρια προσφυγόπουλα θά ἐξαποστείλετε στήν ἰσλαμοποιούμενη Εὐρώπη ἀπό τήν προοδευτικά μουσουλανοποιούμενη Ἑλλάδα.

Καί ἐρχόμαστε στόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ πού λέει:

<Ἐγένετο δέ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκεῖναις ἐξῆλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αὐγούστου ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τήν οἰκουμένην. Αὐτή ἡ ἀπογραφή πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηναίου. Καί ἐπορεύοντο πάντες ἐκ πόλεως Ναζαρέτ εἰς Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυίδ ἀπογράψασθαι σύν Μαριάμ>.

Νά ἀπογραφοῦν πῆγαν, κ. Παπαδημούλη, ὃπως γίνεται σέ ὃλα τά σοβαρά κράτη, καί ὂχι νά γίνουν πρόσφυγες γιά νά…κρυφθοῦν ἀπό τούς Ρωμαίους κατακτητές. Δέν ἦσαν…τρομοκράτες ὁ Ἰωσήφ, ἡ Παναγία καί τό Θεῖον Βρέφος, οὒτε εἶχαν…μορφή ἀρουραίου, ὃπως τούς εἰκόνισε ὁ γνωστός δημοσιογράφος στό <φέϊς μπούκ>.

Τώρα, ἂν ὁ Ἡρώδης, ὁ ἀποκαλούμενος καί Μέγας, πού δέν ἢθελε κι αὐτός νά ἀφήσει τήν καρέκλα του, θανάτωσε τά νήπια ἀπό δύο ἐτῶν καί κάτω λόγω τῆς ἀρχομανίας του, δέν σημαίνει ὃτι οἱ Ρωμαῖοι κατακτητές ἢθελαν νά…προσφυγοποιήσουν τούς λαούς τῆς Ἰουδαίας. Πρόκειται γιά μία συγκυριακή φυγή. Καί ἐπί τέλους, δέν πῆγαν στήν ἐξορία τοῦ ᾽Ἀδάμ, ἀλλά στήν διπλανή Αἲγυπτο μέ γαϊδουράκι.

Ὃσο γιά τό ἂν ὁ Ἡρώδης ἒσφαξε τά νήπια, μιά καί τό ἒφερε ὁ λόγος, ἐπιτρέψατέ μου νά ἀμφιβάλω, κ. Παπαδημούλη, διότι ἂν συγκρίνετε τίς περικοπές τῶν Εὐαγγελίων τοῦ Ματθαίου καί τοῦ Λουκᾶ, σέ συνδυασμό καί μέ ἂλλα ἀναμφισβήτητα ἱστορικά στοιχεῖα, ἒχω νά σᾶς πῶ τά ἑξῆς:

Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος εἶναι ὁ μόνος πού τοποθετεῖ, ὃπως εἲδαμε, τήν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ <ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ Βασιλέως>.

Ἀντιθέτως, ὁ Εὐαγγελιστής Λουκάς τοποθετεῖ τήν γέννηση τοῦ Ἰησοῦ τήν <ἐποχή τῆς ἀπογραφῆς>  ἡ ὁποία γνωρίζομε μέ ἀκριβή ἱστορική χρονολογία πότε ἒγινε. Ἒγινε μετά τήν καθαίρεση τοῦ Ἀρχελάου, γιοῦ τοῦ Ἡρώδη, βασιλέα τῆς Ἰουδαίας. Ὁ Ἡρώδης πέθανε τό 4 π.Χ.

Ἒτσι, ὁ Ἰησοῦς τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου εἶναι ἢδη 11 ἐτῶν ὃταν γεννιέται, κάτω ἀπό τίς ἲδιες συνθῆκες καί στό ἲδιο μέρος ὁ Ἰησοῦς τοῦ κατά Λουκάν Εὐαγγελίου.

Διότι ἂν ὁ Ἡρώδης εἶχε διαπράξει τήν σφαγή τῶν νηπίων τίς ἡμέρες τῆς ἀπογραφῆς, θά ἐγνώριζε, καθώς τοῦ εἶπαν οἰ Μάγοι, ὃτι ἦταν βρέφος ὁ Ἰησοῦς, καί θά μποροῦσε νά ἀρκεσθεῖ ὁ Ἡρώδης στήν θανάτωση βρεφῶν δύο ἢ τριῶν μηνῶν τό πολύ καί ὂχι μέχρι δύο ἐτῶν.

Ἀλλά ὑπάρχει καί ἡ γραπτή μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Εἰρηναίου, πού στήν νεαρή ἡλικία ἦταν μαθητής τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου, ἑνός δηλαδή ἀπό τούς τέσσερις <Ἀποστολικούς Πατέρες> πού εἶχαν γνωρίσει τούς Ἀποστόλους (δηλαδή τῶν πρώτων ἑβδομῆντα μαθητῶν πού ἐχειροτόνησαν οἱ ἲδιοι οἱ Ἀπόστολοι, ὃτι ὁ Ἰησοῦς ἦταν πάνω ἀπό 50 ἐτῶν ὃταν δίδασκε.

Βλέπετε λοιπόν, κύριε Παπαδημούλη, ὃτι γιά πολιτικούς λόγους καί μέ γνώμονα τήν κατεδάφιση τῆς Ὀρθοδοξίας, ὃτι ἀναμοχλεύετε θέματα περίπλοκα, χωρίς νά εἶστε διαβασμένος. Ἀφῆστε λοιπόν ἣσυχη τήν Ἐκκλησία καί τήν Ὀρθοδοξία, νά λατρεύει τό Θεῖον Βρέφος μέσα στήν φάτνη τῆς Βηθλεέμ. Σεβαστῆτε μιά θρησκευτική παράδοση 2.000 ἐτῶν καί μήν ἀσεβῆτε ἂλλο καί μάλιστα Χριστουγεννιάτικα.

Καί μή ξεχνᾶτε ὃτι οἱ εὐρωεκλογές δέν βρίσκονται πολύ μακρυά. Μόλις πέντε μηνῶν…ἀποδοχές.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…