ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ – ΤΩΡΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 10 ΜΕ 11

ΕΚΚΛΗΣΙΑ. - 12 Φεβ 2019 - 9:52

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Μετά τις 350 προβολές ξεκίνησε το μπλοκάρισμα των προβολών ΚΑΙ σε αυτό το βίντεο. Για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, δείτε εδώ:
https://www.youtube.com/watch?v=y8MoT
ΤΕΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ;
ΩΣ ΕΔΩ Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ.!

ΤΩΡΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ.!

ΚΆΘΕ ΒΡΑΔΥ 10 ΜΕ 11, ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΕ ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ…!

Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Πολλοῖς συνεχόμενος πειρασμοῖς, πρὸς Σὲ καταφεύγω, σωτηρίαν ἐπιζητῶν· Ὦ Μῆτερ τοῦ Λόγου καὶ Παρθένε, τῶν δυσχερῶν καὶ δεινῶν με διάσωσον.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Παθῶν με ταράττουσι προσβολαί, πολλῆς ἀθυμίας, ἐμπιπλῶσαί μου τὴν ψυχήν, εἰρήνευσον, Κόρη, τῇ γαλήνῃ, τῇ τοῦ Υἱοῦ καὶ Θεοῦ Σου, Πανάμωμε.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Σωτῆρα τεκοῦσάν Σε καὶ Θεόν, δυσωπῶ, Παρθένε, λυτρωθῆναί με τῶν δεινῶν· Σοὶ γὰρ νῦν προσφεύγων ἀνατείνω, καὶ τὴν ψυχὴν καὶ τὴν διάνοιαν.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Νοσοῦντα τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, ἐπισκοπῆς θείας, καὶ προνοίας τῆς παρὰ Σοῦ, ἀξίωσον, μόνη Θεομῆτορ, ὡς ἀγαθὴ ἀγαθοῦ τε λοχεύτρια.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Προστασίαν καὶ σκέπην, ζωῆς ἐμῆς τίθημι, Σέ, Θεογεννῆτορ, Παρθένε, Σύ με κυβέρνησον, πρὸς τὸν λιμένα Σου, τῶν ἀγαθῶν ἡ αἰτία, τῶν πιστῶν τὸ στήριγμα, μόνη πανύμνητε.

῾Υπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς.
Ἱκετεύω, Παρθένε, τὸν ψυχικὸν τάραχον, καὶ τῆς ἀθυμίας τὴν ζάλην, διασκεδάσαι μου· Σὺ γάρ, Θεόνυμφε, τὸν ἀρχηγὸν τῆς γαλήνης, τὸν Χριστὸν ἐκύησας, μόνη πανάχραντε.

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι.
Εὐεργέτην τεκοῦσα, τὸν τῶν καλῶν αἴτιον, τῆς εὐεργεσίας τὸν πλοῦτον, πᾶσιν ἀνάβλυσον· πάντα γὰρ δύνασαι, ὡς δυνατὸν ἐν ἰσχύϊ, τὸν Χριστὸν κυήσασα, Θεομακάριστε.

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
Χαλεπαῖς ἀρρωστίαις, καὶ νοσεροῖς πάθεσιν, ἐξεταζομένῳ, Παρθένε, Σύ μοι βοήθησον· τῶν ἰαμάτων γάρ, ἀνελλιπῆ Σε γινώσκω, θησαυρόν, Πανάμωμε, τὸν ἀδαπάνητον.

Διάσωσον, ἀπὸ κινδύνων, τοὺς δούλους Σου, Θεοτόκε, ὅτι πάντες μετὰ Θεόν, εἰς Σὲ καταφεύγομεν, ὡς ἄρρηκτον τεῖχος καὶ προστασίαν.

Ἐπίβλεψον, ἐν εὐμενείᾳ, πανύμνητε Θεοτόκε, ἐπὶ τὴν ἐμὴν χαλεπὴν τοῦ σώματος κάκωσιν, καὶ ἴασαι τῆς ψυχῆς μου τὸ ἄλγος.
. . . . . . .
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν Σε τὴν Θεοτόκον, τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.
Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, Σὲ μεγαλύνομεν.
. . . . . . .
Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, μετὰ τῆς Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ σωθῆναι ἡμᾶς.
. . . . . . .

Όλη η Παράκληση της Παναγίας μας ΔΩΡΕΑΝ ΣΕ PDF εδώ:
https://docs.google.com/uc?export=dow

Κατεβάστε επίσης ΔΩΡΕΑΝ σε pdf το ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ, μια προσευχή που διαβάζεται επίσης κάθε βράδυ, μετά το δείπνο και πριν τον ύπνο, στην οποία εμπεριέχονται και οι ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ:
https://docs.google.com/uc?export=dow

Οι προσευχές αυτές σε pdf είναι μια δωρεάν προσφορά από το ιστολόγιο «Δρόμος Ορθοδοξίας», ένα ιστολόγιο αφιερωμένο στον πνευματικό αγώνα του Ορθόδοξου Χριστιανού:
https://dromosorthodoxias.blogspot.com

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ 10 ΜΕ 11.

ΠΙΣΤΕΨΕ ΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ,
ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΟΝΤΑΣ ΤΙΣ 3 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:

1η ΕΝΣΤΑΣΗ: ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΘΕΟ; ΑΦΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΤΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ.
Ναι, ο Θεός ως παντογνώστης, γνωρίζει τα πάντα για μας, ακόμη και όσα σκεφτόμαστε.
Με την προσευχή όμως εξαλείφουμε το αίσθημα της μοναξιάς και συνειδητοποιούμε οτι στη ζωή μας έχουμε μαζί μας τον παντοδύναμο Θεό Πατέρα μας, ο οποίος διαμέσου της Παναγίας μας και των Αγίων μας, μας στηρίζει σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής μας.

2η ΕΝΣΤΑΣΗ: ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΟΥ.
Ο Θεός απαντάει ΠΑΝΤΑ στην προσευχή μας και οι απαντήσεις του μπορεί να είναι μια από τις 3:
ΝΑΙ – ΟΧΙ – ΠΕΡΙΜΕΝΕ
Εάν είναι για το συμφέρον μας, θα εκπληρώσει το αίτημά μας.
Αν δεν είναι, προφανώς δεν θα το εκπληρώσει.
Και τέλος, μπορεί να χρειαστεί να περιμένουμε, διότι το κάθε πράγμα είναι ωφέλιμο μόνο στο χρόνο που ο Θεός γνωρίζει.

3η ΕΝΣΤΑΣΗ: Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ.
Ούτε και ο Θεός μας θέλει παθητικούς.
Με την θερμή προσευχή, ο Θεός θα μας φωτίσει για να κάνουμε
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ,
(να αγωνιστούμε στην πράξη δηλαδή),
και στη συνέχεια θα κάνει Εκείνος
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.
Επομένως η Προσευχή είναι μια ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ και καθόλου παθητική στάση.

Στο βίντεο ακούγονται αποσπάσματα από την Παρακλητικό Κανόνα προς την Παναγία μας, από τον Πέτρο Γαϊτάνο.
Πηγές:
https://www.youtube.com/watch?v=5lMD5
https://www.youtube.com/watch?v=fTF1_

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter