ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ : Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΟΣ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ. - 13 Αυγ 2021 - 21:34

Ο Μακαριστός π. Αυγουστίνος Καντιώτης στο βιβλίο του «Βασιλεύει το αγκάθι» αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Η  επανάστασις του 21 δεν υπήρξε απόρροια της Γαλλικής Επαναστάσεως. Κίνητρον των ηρώων του 21 δεν υπήρξε η αθεϊα, αλλά αντιθέτως η φλογερά  πίστις εις τον Χριστό. Η πίστις αύτη ηλέκτριζε το έθνος…Ο Σταυρός ενίκησε. Προς εκδήλωσιν δε της Ευγνωμοσύνης των προς τον Σωτήρα Χριστόν, οι αείμνηστοι εκείνοι άνδρες, όταν διά πρώτην φοράν εις τας Αθήνας εώρτασαν την εθνικήν των εορτήν, ανήλθαν εις Λυκαβητόν και ήναψαν εν καιρώ νυκτός τεραστίαν πυράν εις σχήμα σταυρού…΄Ένα ευγενές τέκνο της πατρίδος μας εκ του εξωτερικού επρότεινε να τοποθετηθεί εις την κορυφήν του Λυκαβητού, κατόπιν γενναίας δωρεάς, πελώριος σταυρός, ο οποίος φωτιζόμενος την νύκτα θα εφαίνετο ως φωτεινό μετέωρο εις την πρωτεύουσαν υπενθυμίζοντας το «Εν τούτω νίκα». Και συνεχίζει στο παραπάνω βιβλίο του ο αείμνηστος Ιεράρχης: 

    «Η απόρριψις όμως τοποθετήσεως του σταυρού εις το σημείο που προτάθηκε, αποτελεί χαρακτηριστικό της νοοτροπίας της ηγέτιδος τάξεως της χώρας μας. Το αντιχριστιανικόν σύστημα, η μασονία, επί αιώνα και πλέον είναι η κυριαρχούσα δύναμις της ηγέτιδος τάξεως. ΄Όχι ο Σταυρός, αλλά ο διαβήτης, το τρίγωνον και η πεντάλφα είναι τα προσφιλή σύμβολα των εκάστοτε κυβερνώντων στο ταλαίπωρο τούτο έθνος. Το αντιχριστιανικόν πνεύμα που έπνευσε ισχυρώς κατά τους δύο παρελθόντας αιώνας εις την Δύση, εγέννησε την σύγχρονον αναρχίαν και σύγχυσιν και στοίχισε εις την ανθρωπότητα δύο παγκοσμίους πολέμους». 

    Δηλαδή απ΄ό,τι λέει ο άγιος αυτός παππούλης η απεμπόληση του Χριστού από τις ζωές των ανθρώπων, οδήγησε στους δύο παγκοσμίους πολέμους με τα εκατομμύρια των νεκρών, τον θρήνο, την δυστυχία και τον οδυρμό που έπεται κάθε πόλεμο. Ο Χριστός είναι ο μεγαλύτερος ειρηνοποιός, η πρώτη φράση Του  μετά την Θεία Του Ανάσταση και εμφάνιση «κεκλεισμένων των θυρών» ενώπιον των μαθητών Του ήταν: «Ειρήνη υμίν». Αν λοιπόν οι ηγέτιδες δυνάμεις βάδιζαν κάτω από το άστρο του Χριστού όχι μόνο θα απέτρεπαν τους δύο αυτούς καταστροφικούς πολέμους για την ανθρωπότητα,  αλλά θα οικοδομούσαν και έργα ειρήνης, προόδου και ευημερίας των λαών.   

    Η απόρριψη της γενναίας δωρεάς και τοποθέτησης του Σταυρού στο Λυκαβητό μετά την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τον τουρκικό ζυγό αποτελεί αγνωμοσύνη και αχαριστία προς τον ευεργέτη μας Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, που επέτρεψε την απελευθέρωση τους γένους μας, αλλά μας θυμίζει και μία άλλη πράξη αγνωμοσύνης προς τον Φιλάνθρωπο και Φιλέλληνα Χριστό με την μη πραγματοποίηση μέχρι τις μέρες μας του τάματος του ΄Εθνους, που είναι η ανέγερση μεγαλοπρεπούς ναού προς τιμήν του Σωτήρος Χριστού, στην πρωτεύουσα του κράτους μας, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς το Πρόσωπό Του για τα ελευθέριά μας.  

   Στο ίδιο πιο πάνω βιβλίο ο σεπτός Ιεράρχης π. Αυγουστίνος Καντιώτης αναφέρει ότι την ίδια πιο πάνω άποψη είχε και ο αοίδιμος Ιεράρχης Κασσανδρείας Ειρηναίος και την υπέβαλε με ένα ιστορικό υπόμνημά του στην τότε Ιεραρχία της Εκκλησίας της  Ελλάδος, ο οποίος μεταξύ άλλων έγραφε: «Ο μασονισμός είναι εξηπλωμένος καθ΄όλην την υφήλιον, έχων ως μέλη αυτού τους πλείονας των διανοουμένων εκάστου έθνους. Οι μασόνοι άγιοι αδελφοί καυχώνται ότι κατά 90% αυτοί κυβερνούν την Ελλάδα…Οι σιωνισταί προς επιτυχία του σκοπού αυτών εξαπολύουσιν ανά τον κόσμον όλας τα ανατρεπτικάς κοινωνιστικάς θεωρίας και ιδρύουσι σωματεία… δι΄ων επιδιώκεται ο κλονισμός εν γένει των θρησκευτικών πεποιθήσεων του ανθρωπίνου γένους, η καταπολέμησις ιδία του Χριστιανισμού, η ηθική διαφθορά του λαού, η διάλυσις των Χριστιανικών Πολιτειών και η επιβολή της βασιλείας του αντιχρίστου. (Αθήναι 1929, σελ. 12 του υπομνήματος). 

    Και συνεχίζει ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στο πιο πάνω βιβλίο: «Κάτω από την επίδραση των αντιχριστιανικών ιδεών, που διαδίδονται μέχρι των Δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων και διαποτίζουν συνεχώς τον διανοητικό και ηθικό βίο των νεοελλήνων διά της πλύσεως εγκεφάλου, που συντελείται μέσα από όλα τα μέσα δημοσιότητος (τύπου, ραδιοφώνου, τηλεοράσεως), γίνεται διάβρωσις του θρησκευτικού, ηθικού και εθνικού βίου και τοιουτοτρόπως επέρχεται ραγδαία αλλοίωσις της φυσιογνωμίας του ΄Εθνους. Νέος τύπος ΄Ελληνος δημιουργείται, χωρίς γνήσια πίστη στο Χριστό, η οποία πίστις κατά τον εθνικό μας ιστορικό Παπαρηγόπουλο υπήρξε το κίνητρο των μεγαλουργιών του ΄Εθνους μας.  

    H Eλλάς το ιστορικό και έξοχο τούτο έθνος χάνει την ταυτότητά του, γίνεται δυσειδές, τερατώδες και αγνώριστο. Πού το αρχαίον κάλλος του; Πού η πίστις των προγόνων μας; Πού η δόξα και το μεγαλείο; Πού η αγάπη; Πού η αλληλεγγύη; Πού η δικαιοσύνη; Πού η ευαισθησία; Πού τα μεγάλα παραδείγματα; Πού η Εκκλησία η φιλόστοργος, μήτηρ πάντων των Ελλήνων; Αλοίμονον ! Η Εκκλησία εξ αιτίας των μασονικών νόμων περί διοικήσεώς της, αντί εμπροσθοφυλακής κατήντησε ουραγός, αντί ελευθέρας κατήντησε δούλη. Η Εκκλησία ως διοίκησις κρατικοποιήθηκε και εκκοσμικεύθηκε. Η φωνή της αντί να είναι βροντή και αστραπή, έγινε ισχνή και μόλις ακούεται, σε πολλές δε περιπτώσεις εξαφανίζεται τελείως. Οι κληρικοί μας εκτός ολίγων εξαιρέσεων έγιναν ιχθύων αφωνότεροι και βατράχων απραγώτεροι. Η Εκκλησία εσιώπησε και αδράνησε προ των μεγάλων ζητημάτων των κοσμογονικών καιρών μας. ΄Ετσι ηθέλησαν την Εκκλησία οι εκάστοτε κρατούντες και τρέμουν μήπως ποτέ η ηγεσία της Εκκλησίας  περιέλθει εις χείρας στιβαράς». 

    Σήμερα άραγε τι θα έλεγε θα έλεγε ο σεπτός αυτός Ιεράρχης, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης; Είναι σαν να μιλάει από τότε για το σήμερα και αν ζούσε σήμερα θα εξαπέλυε βαρυσήμαντους λόγους για τα ανορθόδοξα τεκταινόμενα και θα περισυνέλλεγε το ποίμνιο του Βασιλέως του Σύμπαντος και επιστήθιου φίλου του Ιησού Χριστού, «το Ιερόν Λείμμα» και θα το οδηγούσε στην οδό της Σωτηρίας. 

    Προ της επιβαλλόμενης απολυταρχικής πολιτικής σε βάρος του Ελληνορθόδοξου λαού μας την τελευταία δεκαετία και όχι μόνο, για τους υγιώς σκεπτόμενους πολίτες καθίσταται αναξιόπιστη κάθε σύσταση, υγειονομική οδηγία δήθεν για το καλό μας. Αν η έξωθεν οδηγούμενη στρατηγική ήταν αυτή της αλληλεγγύης και όχι των απάνθρωπων και άνομων σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου μνημονίων, δηλαδή του μη ξεπουλήματος της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας των Ελλήνων, ήταν αυτή της ώθησης κάθε αναπτυξιακής πορείας και προσπάθειας μέσα από την επαναλειτουργία των βιομηχανικών μονάδων και των βιοτεχνιών μας με φορολογικές ελαφρύνσεις και όχι της διάλυσής τους με επιβολή διά νόμων εξοντωτικών φόρων και προστίμων και γενικώς αν η στρατηγική αυτή ήταν της σταθερής και συνεχούς αναπτυξιακής πορείας και ώθησης κάθε εν γένει παραγωγικής διαδικασίας και τα πιο αξιόλογα τέκνα των Ελλήνων από πλευράς μόρφωσης και επιστημονικής κατάρτισης, δεν αναγκάζονταν να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό, αν ακόμη δεν επιβάλλονταν διά «διεθνών»  νόμων και συμβάσεων, που δεν ανταποκρίνονται στο δίκαιο με την αντικειμενική έννοια του δικαίου, η παράτυπη και εσφαλμένη μετανάστευση δυστυχισμένων ανθρώπων και αντ΄αυτής χορηγούνταν γενναία κονδύλια στις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι άνθρωποι αυτοί, καθώς επίσης τους παρέχονταν τεχνογνωσία για να μείνουν και να προοδεύσουν στις πατρίδες τους, τότε λοιπόν θα μπορούσαμε, κάπως, να πιστέψουμε ότι αυτή η καλούμενη επιχείρηση «Ελευθερία» που θέλει να λάβει διεθνείς διαστάσεις  είναι για το καλό μας. 

   Ο Γάλλος Νομπελίστας Ιολόγος Luc Montagnier  είναι αντίθετος με την χορήγηση του συγκεκριμένου σκευάσματος την παρούσα χρονική στιγμή και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για αλλοίωση του DNA και αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού των ανθρώπων με τραγικές συνέπειες. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο διεθνούς κύρους Γερμανός Ιολόγος Δρ. Sucharit Bhakdi ο οποίος είπε χαρακτηριστικά:  «Συμβουλεύω ἀνεπιφύλακτα τοὺς ἀνθρώπους νὰ μὴν κάνουν τὸ ἐμβόλιο. Ἄν θέλετε, ὡς ἐνήλικας, νὰ τὸ λάβετε, μπορεῖτε, ἀλλὰ πρέπει νὰ συνειδητοποιήσετε ὅτι διατρέχετε σοβαρὸ κίνδυνο». 

Ὁ Δρ. Μπακτὶ στέλνει στοὺς γονεῖς ἕνα ἀκόμη πιὸ σοβαρὸ μήνυμα: «Μὴν κάνετε τὸ “ἐμβόλιο” στὰ παιδιά σας, διότι εἶναι ἀπολύτως ἀνυπεράσπιστα. Ἐὰν βάλετε αὐτὸ τὸ “ἐμβόλιο” στὸ παιδὶ σας, διαπράττετε ἔγκλημα!» 

   Στο ιατρικό συνέδριο που διεξήχθη το φθινόπωρο του 2020 στην Αθήνα έγινε η αποκάλυψη της εσφαλμένης χορήγησης οξυγόνου σε ασθενείς και αυτό υπήρξε η αιτία πολλών θανάτων στην Ιταλία και όχι αυτό καθ΄αυτό ο ιός. Κατά ένα μέρος επιστημόνων ειδικών σε ιατρικά θέματα,  η παροχή αυξημένου οξυγόνου σε έναν ασθενή μπορεί σε ταχύ διάστημα να επιφέρει σοβαρή βλάβη στους πνεύμονες με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο θάνατο, τουναντίον η κατά περίπτωση χαμηλή χορήγηση οξυγόνου σε ασθενή ομαλοποιεί και βελτιώνει την πορεία υγείας του ασθενούς. Αυτό το επιβεβαίωσε γιατρός ο οποίος είπε συγκεκριμένα ότι όταν αύξησε το οξυγόνο σε έναν ασθενή που νοσηλεύονταν σε μονάδα αυξημένης φροντίδας, άρχισε να πέφτει το οξυγόνο στον οργανισμό του, όταν μείωσε την παροχή οξυγόνου στον ίδιο ασθενή άρχισε να αυξάνεται το οξυγόνο στον οργανισμό του ασθενή και να βελτιώνεται. Εδώ πρέπει να απαντήσουν οι γιατροί επιστήμονες της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας γιατί σε όλες τις ΜΕΘ και ΜΑΦ παγκοσμίως ακολουθούνταν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο αντιμετώπισης ασθενών που είχαν διαγνωσθεί ότι προσβλήθηκαν από τον συγκεκριμένο ιό και ο τρόπος αυτός αντιμετώπισης δεν βελτίωνε την πορεία της υγείας των ασθενών,  η δε αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου αυτού δεν κατάφερε να περιορίσει τους θανάτους των ασθενών. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν άλλες μέθοδοι θεραπείας, που εφηύραν και εφήρμοσαν επιστήμονες και άνθρωποι συγχρόνως, όπως ο Ιταλός Γιατρός Giuseppe De Donno, ο οποίος χρησιμοποίησε τη μέθοδο με υπεράνοσο πλάσμα  και έσωσε πολλούς ασθενείς από τον ιό, αλλά δυστυχώς ο άνθρωπος αυτός, επιστήμονας και Γιατρός βρέθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες νεκρός. Οι άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό, το «ΦΩΣ», την αλήθεια και κάθε συνάνθρωπο μαζί με όλη την πλάση, του στέλνουν ένα μήνυμα: «Αγαπητέ Giuseppe De Donno ευχόμαστε και είμαστε σίγουροι ότι τώρα κατοικείς μεταξύ των ΑΓΓΕΛΩΝ και να ξέρεις ότι για μας ένας ήρωας σαν και σένα στο χώμα σημαίνει χιλιάδες στον αγώνα, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια στον αγώνα. Το ΦΩΣ θα νικήσει το σκοτάδι». 

    Η έλλειψη επίσης ενυδάτωσης των ασθενών υπήρξε ένας αρνητικός παράγοντας που συνέβαλε μαζί με άλλους στο να καταλήγουν ασθενείς που διαγνώστηκαν με τον γνωστό ιό. Δηλαδή σύμφωνα με λεχθέντα στο παραπάνω συνέδριο η αυξημένη χορήγηση οξυγόνου  στους ασθενείς και η μη ενυδάτωση αυτών αποτέλεσε την αιτία των θανάτων χιλιάδων ασθενών και όχι αυτό καθ΄αυτό ο ιός. 

    ΄Αραγε αυτό έγινε εν αγνοία του ΠΟΥ  ή από σοβαρή παράλειψη ή από δόλο; Ευλόγως γεννάται το ερώτημα ο ΠΟΥ υπηρετεί τους λαούς και ενδιαφέρεται για την υγεία των λαών ή εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα ατόμων που τάχθηκαν ευθαρσώς δημόσια υπέρ της μείωσης του πληθυσμού της γης και χρηματοδοτούν ερευνητικά κέντρα ή είναι ιδιοκτήτες φαρμακευτικών εταιρειών που πλασάρουν το συγκεκριμένο σκεύασμα. 

    Ποιος ο ρόλος των ερευνητικών διωκτικών και δικαστικών αρχών των χωρών που οι λαοί τους εμπιστεύτηκαν αυτήν την εξουσία ακριβώς για να τους προστατεύουν; 

Ποιος ο ρόλος των πολιτικών της εκάστοτε χώρας που οι λαοί τους εμπιστεύτηκαν την εξουσία που κατέχουν, στο όνομα ακριβώς αυτών των λαών να προστατεύουν τη ζωή και την υγεία τους και να τους οδηγούν σε μία σωστή πορεία ανάπτυξης και προόδου; 

   Ποιος ο ρόλος της Ιεραρχίας  της Εκκλησίας, την παρούσα χρονική συγκυρία, που ο λαός τους εμπιστεύτηκε την πνευματική τους πρόοδο και την τήρηση των Θερμοπυλών της πίστεώς του; 

    Πρώτα σαν άνθρωποι και ΄Ελληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι που ενδυθήκαμε τον Χριστό με το βάπτισμά μας και συσταυρωθήκαμε μαζί Του για να συναναστηθούμε στην Κοινή Ανάσταση, οφείλουμε να κρατήσουμε όρθιο το κάστρο της πνευματικής μας παρακαταθήκης. Ο καλός Θεός έχει φυτέψει μέσα στον κάθε άνθρωπο σπέρματα αληθείας και αυτά αποτελούν τους φωτεινούς εσωτερικούς φάρους και οδοδείκτες μας για να μην παρεκκλίνουμε της ορθής πορείας μας, να ακολουθούμε τον δρόμο της σωτηρίας μας, όπου εκεί στο τέρμα μας αναμένει η ένωσή μας με το Θεό, η αιωνία μακαριότητα και ευτυχία. 

   Κάποιος πολιτικός είπε ότι όλοι εμείς που διαμαρτυρόμαστε κατά των υποχρεωτικών ιατρικών πράξεων αποτελούμε μία μειοψηφία, που ανήκει σε κάποια άλλη Εκκλησία, γιατί η επίσημη Εκκλησία κρατά τη γνωστή στάση. Του διαμηνύουμε μέσα από τα εσώψυχά μας ότι ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού. Αποτελούμε υγιή κύτταρα του Σώματος της Εκκλησίας στην κεφαλή της οποίας είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, το Δεύτερο Μέλος της Αγίας Τριάδας, Πατήρ, Υιός και ΄Αγιον Πνεύμα.  

   Με βαθειά ταπείνωση και με σεβασμό προς το τιμημένο ράσο, που αντιπροσωπεύει το ένδυμα των στρατιωτών του Χριστού μας ερωτούμε, τι λέει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο Κεφ. Κ΄στιχ. 1: «Τὴ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται πρωῒ σκοτίας ἔτι οὔσης εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ βλέπει τὸν λίθον ἠρμένον ἐκ τοῦ μνημείου». Μετάφραση: «Κατά την πρώτη ημέρα του Σαββάτου, δηλαδή την Κυριακή, η Μαρία η Μαγδαληνή έρχεται πρωί εις το μνημείον, ενώ ακόμη ήταν σκοτάδι και βλέπει ότι ο λίθος που έκλειε την θύρα του μνημείου ήτο σηκωμένος από εκεί». 

   Επίσης στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, Κεφ. ΚΔ, στιχ. 1-3 τι αναφέρεται: «Τὴ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων ὄρθρου βαθέος ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. 

2 Εὗρον δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, 

3 καὶ εἰσελθοῦσαι οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. 

Μετάφραση: «Κατά την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή την Κυριακή, ενώ ήταν ακόμη βαθειά χαράματα, ήλθαν στο μνήμα οι γυναίκες με τα αρώματα που είχαν ετοιμάσει και μερικές άλλες μαζί τους, ευρήκαν δε τον λίθον που έκλειε το μνημείον κυλισμένον πέρα από αυτό. Και όταν εμπήκαν δεν ευρήκαν το Σώμα του Κυρίου Ιησού». 

    Γιατί λοιπόν η Ιεραρχία της Εκκλησίας υπακούοντας στην οδηγία της Πολιτείας επέβαλε τον εορτασμό της Αναστάσεως του Κυρίου το Σάββατο, ώρα 21:00 και όχι έστω τις πρωινές ώρες της Κυριακής, στις 05:00 που επιτρέπονταν η κυκλοφορία. Μεταδίδονταν ο ιός το βράδυ στις 24:00, που τέλεσαν την Ανάσταση κάποιοι Ιερείς και αδίκως τιμωρήθηκαν και στις 05:00 το πρωί και δεν μεταδίδονταν ο ιός το Σάββατο στις 21:00, που επιβλήθηκε ο εορτασμός της Αναστάσεως; 

    Ακούσαμε από κάποιους επιστήμονες, σε ό,τι αφορά την σύσταση των συγκεκριμένων σκευασμάτων που επιβλήθηκε με ανορθόδοξο τρόπο να χορηγηθούν εν καιρώ πανδημίας στον παγκόσμιο πληθυσμό, ότι περιέχουν κυτταρικές σειρές εκτρωθέντων εμβρύων και αυτό το επιβεβαίωσε και ο Πάπας Ρώμης κ. Φραγκίσκος. Η κορυφή της Ιεραρχίας της Εκκλησίας μας τάχθηκε υπέρ της λήψης του συγκεκριμένου σκευάσματος από τον κάθε Χριστιανό και μη τονίζοντας την επικρότηση λήψης του σκευάσματος με τη φράση: «Τάφος ή εμβόλιο». Εμείς γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού μας, η Εκκλησία των Πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, είναι πολέμια των εκτρώσεων και θεωρεί ότι η άμβλωση είναι δολοφονία. Δηλαδή δεν δύναται ένας Χριστιανός να αποδεχθεί την θανάτωση ενός εμβρύου, ενός κυοφορούμενου ανθρωπίνου πλάσματος για να «σωθεί» αυτός.  

   Κυκλοφορεί η φήμη ότι στους για τους χιλιαστές και μάρτυρες του Ιεχωβά γίνεται σεβαστή η άρνηση χορήγησης του σκευάσματος για τον επίκαιρο ιό, για θρησκευτικούς λόγους, πράγμα που και εμείς σεβόμαστε. Γιατί δεν μπορεί να γίνει σεβαστό αυτό  και για τους ΄Ελληνες Χριστιανούς Ορθοδόξους, που λόγω Δόγματος, Πίστης και συνείδησης αρνούνται την χορήγηση του σκευάσματος για τον εν λόγω ιό, αλλά να γίνει επίσης σεβαστό και για τους άλλους συνανθρώπους μας ανά τον κόσμο που αρνούνται τη χορήγηση του σκευάσματος αυτού, για συνειδησιακούς λόγους  ή λόγω αναξιοπιστίας για την ανθρωπιστική διάθεση και αγαθή πρόθεση  προς το ευρύ κοινωνικό σύνολο των διαχειριστών και ιδιοκτητών των εταιρειών παρασκευής του εν λόγω σκευάσματος κατά του ιού αυτού; 

   Ελπίζουμε σε κοντινό χρόνο να γίνει μία Αγιοπνευματική  Σύνοδος από Χριστοφόρους και Θεοφόρους Πατέρες της Πίστεώς μας  για να αποκατασταθούν τα της πίστεώς μας πράγματα. 

    Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και θεμελιωτής της Θρησκείας μας είπε: «Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού, και ακολουθείτω μοι. Ός γάρ αν θέλη την ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν· ός δ’ αν απολέση την εαυτού ψυχήν ένεκεν εμού και τού ευαγγελίου, ούτος σώσει αυτήν. Τι γάρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμον όλον, και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού; Ός γάρ εάν επαισχυνθή με και τους εμούς λόγους εν τή γενεά ταύτη τή μοιχαλίδι και αμαρτωλώ, και ο υιός τού ανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν όταν έλθη εν τή δόξη τού πατρός αυτού μετά των αγγέλων των αγίων». (Μαρκ. η΄ 34 – θ΄1) Στην νεοελληνική απόδοση το κείμενο έχει ως εξής: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του κι ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει· όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο αλλά χάσει τη ζωή του; Τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος αντάλλαγμα για τη ζωή του; Όποιος, ζώντας μέσα σ΄ αυτή τη γενιά την άπιστη κι αμαρτωλή, ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί γι’ αυτόν και ο Υιός του Ανθρώπου, όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του, μαζί με τους αγίους αγγέλους». 

   Ο δρόμος των ιδιοκτητών αυτών των εταιρειών και αυτών που βρίσκονται πίσω από αυτούς είναι αυτός του αρχιτελώνη.  Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον· Ἰδοὺ τὰ ἤμιση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς καὶ εἴ τινος τὶ ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι εἰς τετραπλοῦν. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς Ἀβραάμ ἐστιν. Ἦλθε γὰρ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητήσαι καὶ σώσαι τὸ ἀπολωλός» Κατά Λουκά Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΣΤ’ (6) 17-21 

. Στην νεοελληνική απόδοση το κείμενο έχει ως εξής:  

   Στάθηκε τότε ο Ζακχαίος και είπε προς τον Κύριο: «Ιδού, τα μισά των υπαρχόντων μου, Κύριε, τα δίνω στους φτωχούς, και αν κάποιον φορολόγησα κάτι παράνομα, το αποδίδω τετραπλάσια». 9 Ο Ιησούς είπε τότε προς αυτόν: «Σήμερα έγινε σωτηρία στον οίκο τούτο, καθότι και αυτός είναι γιος του Αβραάμ. 10 γιατί ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει
και να σώσει το χαμένο». 

     Αυτός είναι ο δρόμος που θα πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε αδικήσας τον συνάνθρωπο για να χαίρει και σαυτήν την ζωή και αιώνια. Κάθε άλλος δρόμος οδηγεί στην απώλεια την νυν και την επέκεινα και αυτό το τονίζουμε ορμώμενοι από μία εσωτερική προδιάθεση αποκατάστασης του ανθρωπίνου ιδεώδους, της εξύψωσης της ανθρώπινης υπόστασης ως την κατά χάρη θέωση και αυτό αφορά κάθε άνθρωπο κάθε συνάνθρωπό μας και αυτούς που σήμερα θέτουν το κέρδος ή κάποια ποταπά συναισθήματα ή κάποια αθέμιτη επιδίωξη πάνω από το ανθρώπινο ιδεώδες. 

   Αδέλφια κρατάμε μέσα στην ψυχή μας την Ορθόδοξη Πίστη των Πατέρων μας, όπως μας την εδίδαξαν οι Απόστολοι, οι ΄Αγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, ο ΄Αγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο ΄Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας Βασίλειος και άλλοι Θεοφόροι Πατέρες. Κρατάμε μέσα στις ψυχές μας χαραγμένο με ανεξίτηλο μελάνι το πνεύμα των προγόνων μας, που μεταλαμπαδεύτηκε στην ανθρωπότητα μέσα από γραπτά έργα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και άλλων επιφανών Ελλήνων τόσο της αρχαίας όσο και της νεώτερης Ελληνικής Γραμματείας. Κρατάμε μέσα στην ψυχή μας με ανεξίτηλο κόκκινο μελάνι τις θυσίες των προγόνων μας, για να μας θυμίζει το αίμα των προγόνων μας για την ελευθερία. ΄Ένα μέρος της ψυχής μας πάντα θα πρέπει να αποτελεί κατοικητήριο των ηρώων του 21, του Αθανασίου Διάκου, του Παπαφλέσσα, του Θοδωρή Κολοκοτρώνη, του Γιώργη Καραϊσκάκη, του Κωνσταντίνου Κανάρη, του Μάρκου Μπότσαρη, της Μπουμπουλίνας, της Μαντώς Μαυρογένους, των γυναικών του Ζαλόγγου, των ηρώων του έπους του 1940, του Αυξεντίου, του Παλληκαρίδη και όλων των ηρώων Ελλήνων αθανάτων.  

    Αυτή τη μνήμη, αυτή την ιερή κληρονομιά έχουμε χρέος να τη μεταδώσουμε, να τη μεταφυτεύσουμε από γενεά σε γενεά, οι γονείς στα παιδιά τους, οι παππούδες στα εγγόνια τους. Αυτοί θα είναι οι θεματοφύλακες αυτής της κληρονομιάς για πάντα ακόμη και μέχρι να γίνουν  τα σχολεία μας σε όλες τις βαθμίδες Ελληνορθόδοξα, που το πρώτο που διδάσκονται μαθητές και φοιτητές, μέσα σε ένα Ελληνορθόδοξο πνεύμα, θα είναι η Πίστη των προγόνων μας, η τήρηση της μνήμης των προγόνων μας, η θυσιαστική σταυραναστάσιμη πορεία του γένους μας, η αυτοθυσιαστική πορεία του καθενός μας για τη σωτηρία της πατρίδας μας και την απεμπόληση κάθε ξένου επιβουλέα  εχθρικού προς την Πίστη και την Πατρίδα μας. Οι γονείς, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, λοιπόν, οφείλουν να αποτελέσουν τους πυρήνες των νέων κρυφών σχολειών, των νέων πνευματικών κυτταρικών οργανισμών, που θα αποσκοπούν στην μετάδοση του Ελληνοχριστιανικού πνεύματος από στόμα σε στόμα, από ψυχή σε ψυχή, από γενεά σε γενεά. Αυτή η μνήμη, αυτή η πορεία, αυτή η συμπεριφορά καθιστά απόρθητο το κάστρο της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. 

    Τότε μόνο πρέπει να γνωρίζουμε ότι κανείς εχθρός, με τη βοήθεια του Θεού και της Θεογέννας Παναγίας μας, δεν μπορεί να μας νικήσει και τότε μόνο θα γίνουμε αυτόπτες μάρτυρες της Ουράνιας Σκέπης και Προστασίας Τους, τότε θα είμαστε για πάντε ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.  

ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ 

Μαρία -΄Αννα Σμυρναίου-Αργυροπούλου

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr