ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΜΙΑ ΙΔΕΑΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ… ΑΡΘΡΟ 4Ο. Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. - 23 Φεβ 2023 - 20:51

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α. Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΤΙΧΙΑΔΗΣ

ΑΡΘΡΟ 4 ΑΠΌ 6.

ΑΡΘΡΟ 4Ο.   Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

 

1.         Η θεωρητική βάσις ενός ανθρωποκεντρικού νομισματικού συστήματος

Κατά τους τελευταίους αιώνες, έως και σήμερα την εποχή της παγκοσμιοποιήσεως, υπήρξε μία σταδιακή ραγδαία αλλαγή εις την έκδοση και διακίνηση του χρήματος. Κατά τα πολύ παλαιά χρόνια οι κοινωνίες λειτουργούσαν με την ανταλλαγή των προϊόντων ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Διά την επίλυση προβλημάτων τα οποία προέκυπταν κατά την διάρκεια της ανταλλαγής, άρχισαν να χρησιμοποιούνται υλικά αγαθά :

Αυτά τα υλικά αγαθά είχαν το κύριο χαρακτηριστικό της μη αλλοιώσεως τους με τον χρόνον. Με την πάροδο των αιώνων υπήρξε μία παγκόσμιος τυποποίησις αυτών των υλικών ως μέσων ανταλλαγής, καθώς και της αξίας τους. Τα υλικά αυτά οι άνθρωποι τα θεώρησαν ως πολύτιμα. Ως τέτοια υλικά, από την αρχαιότητα, έχουν θεωρηθεί :

Αυτό συνέβη στις λεγόμενες «πολιτισμένες» κοινωνίες, ενώ στις απομονωμένες κοινότητες των λεγομένων «αγρίων», στις ζούγκλες της Αφρικής ή του Αμαζονίου, ακόμη και σήμερα, ισχύει η απ’ ευθείας ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών. Στην ανταλλαγή αυτή, αξία έχει η δυσκολία που υπάρχει και ο κόπος που κατεβλήθη, για την απόκτηση του ανταλλασσόμενου αγαθού.

 

Επειδή η μεταφορά και χρήση αυτών των πολυτίμων υλικών ήτο δύσκολη και δημιουργούσε διάφορα προβλήματα,

απεφασίσθη, τοπικά και ξεχωριστά σε κάθε χώρα, να εκδίδονται από την κεντρική εξουσία κάθε χώρας, χάρτινα τραπεζογραμμάτια, έκαστον των οποίων εκπροσωπούσε μικρό μερίδιο από την ποσότητα των αποθηκευμένων από την κεντρική εξουσία πολυτίμων υλικών αγαθών ανταλλαγής. Τα τραπεζογραμμάτια αυτά ονομάσθηκαν νομίσματα (εκ του νομίζω). Κατά τον τρόπον αυτό τα πολύτιμα υλικά αγαθά ανταλλαγής, έγιναν ιδιοκτησία των φορέων οι οποίοι εξέδιδαν το χρήμα (σήμερα ιδιωτικοί), και αυτοί με βάση αυτά, εξέδιδαν και εκδίδουν χαρτί με το οποίο αγόραζαν και αγοράζουν και ήλεγχαν και ελέγχουν την λειτουργία του πλανήτου.

 

Το χαρτί αυτό, το χαρτονόμισμα, θεωρήθηκε με την πάροδο των ετών ως ενέργεια, και ως η κινητήριος δύναμις ροής της ζωής στον πλανήτη. Σήμερα καταβάλλεται προσπάθεια να εκλείψει το χαρτονόμισμα, και να αντικατασταθεί, από μία ψηφιακή υπόσχεση, ότι το κυβερνών σύστημα έχει αποθηκευμένα χαρτονομίσματα υπό την «κατοχήν σου».

 

Σήμερα το διεθνές οικονομικό σύστημα στηρίζεται στην βάση της αξίας :

Το διεθνές οικονομικό σύστημα, μέσω χρηματιστηριακών εργαλείων, προσδιορίζει την αξία των ανωτέρω, και τα χειραγωγεί. Με βάση την λογική αυτή :

 

Το αρρωστημένο αυτό χρηματοοικονομικό σύστημα, οδηγεί την ανθρωπότητα στην δυστυχία, καθ’ ότι εκμηδενίζει την αξία της εργατοώρας που είναι η μόνη πραγματική περιουσία του κάθε ανθρώπου, και την αντικαθιστά με χαρτιά που εκπροσωπούν πολύτιμα αγαθά,

 

Ο Ελληνισμός, ο οποίος έφερε τον πολιτισμό και εδίδαξεν εις την ανθρωπότητα τον αγαθό τρόπον του σκέπτεσθαι, έχει καθήκον να βγάλει σταδιακά την ανθρωπότητα από αυτό τον βάλτο, που την ρουφά προς την καταστροφή της. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει

 

Μια τέτοια αξία θα μπορούσε να είναι η εργατοώρα. Τότε το σύνολο των εκδιδομένων και κυκλοφορούντων τραπεζογραμμάτιων παγκοσμίως, θα ηδύνατο να αντιστοιχεί :

Το σύστημα αυτό :

Ώστε να είναι ανθρωποκεντρικό και ελαστικό. Αυτό απαιτεί ανασυγκρότηση όλου του χρηματοοικονομικού τρόπου λειτουργίας του παγκοσμίου γίγνεσθαι. Σήμερα η ανθρωπότης έχει ανέλθει εκ νέου σε τεχνολογικά επίπεδα, όπου ευρίσκοντο και παλαιότεροι πολιτισμοί (οι οποίοι όμως κατεστράφησαν) και δύναται να πετύχει αυτόν τον άθλο.

 

Η επιτυχία ενός ανθρωποκεντρικού χρηματοοικονομικού συστήματος στηρίζεται εις την Θεία Χάριν. Το ανθρωποκεντρικό χρηματοοικονομικό σύστημα έχει διαφορετικό φιλοσοφικό υπόβαθρο :

2.        Αρχές αναπτύξεως εθνικού νομίσματος Ελλάδος

Εκτιμούμε ότι η απελευθέρωσις από την οικονομική κατοχή, απαιτεί πλήρη εθνική διαχείριση όλων των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής ζωής της χώρας, και συνεπώς απαιτεί πλήρως εθνική έκδοση και διαχείριση του διακινουμένου χρήματος εντός της Ελληνικής Επικρατείας από τους άρχοντες αυτής.

Η έκδοσις εθνικού νομίσματος για την εσωτερική οικονομική λειτουργία της χώρας, θα ηδύνατο να στηριχθεί εις τις ανωτέρω αρχές, οι οποίες αναφέρονται εις το τμήμα «1», και λόγω του υγιούς της προτάσεως αυτής, να αποτελέσει η Ελλάς πρότυπον δια την προσαρμογή του παγκοσμίου χρηματοοικονομικού συστήματος επί του προτεινομένου Ελληνικού.

Το νόμισμα αυτό πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες :

δηλαδή, πρέπει η συνολική αξία των τραπεζογραμματίων που θα εκδοθούν, να καλύπτουν την αξία των υφισταμένων και μελλοντικών υποδομών, και των διακινουμένων υλικών αγαθών και υπηρεσιών.

 

Εφ’ όσον βάσις του εθνικού νομίσματος είναι η εργατοώρα, δεν απαιτείται αντίκρισμα σε πολύτιμα υλικά αγαθά ανταλλαγής στα χρηματοκιβώτια του κράτους. Εις το σύστημα αυτό δεν έχουμε δανεισμό προς χρήσιν των τραπεζογραμματίων, από τον εκδίδοντα το τραπεζογραμμάτιο, διότι η εργατοώρα είναι εγγενής εις τον άνθρωπο ή εις το προϊόν, και επομένως το χρήμα το οποίον κατέχει ο πολίτης, του ανήκει, και δεν είναι αντικείμενον χρηματιστηριακής συναλλαγής και κερδοσκοπίας.

 

Ένα χρηματοοικονομικό σύστημα με βάση την εργατοώρα προϋποθέτει :

 

Εις το εθνικό νόμισμα δύναται να δοθεί το όνομα «ΤΑΛΑΝΤΟΝ», διότι το τάλαντο είναι το ιδιαίτερο χάρισμα το οποίον δίδουν οι Επουράνιες Δυνάμεις προς τον κάθε άνθρωπο, ώστε η εργατοώρα του να είναι δημιουργική και συμπληρωματική δια την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. Θέματα αφορώντα το «ΤΑΛΑΝΤΟ» :

 

Η μετάπτωσις από το τρέχον χρηματοοικονομικό σύστημα, το οποίον ισχύει διεθνώς, σε ένα εθνικό νόμισμα, άλλης βάσεως και άλλης φιλοσοφίας, θέλει πολύ μελέτη και πολύ προσεκτικά βήματα. Κάποιες από τις απαραιτήτους προϋποθέσεις είναι :

Με βάσει τα υφιστάμενα στοιχεία στις οικονομικές υπηρεσίες της χώρας, τούτο είναι εφικτό και εύκολο. Ο υπολογισθείς κύκλος του χρήματος προσδιορίζει τον τρόπο και τον ρυθμό με τον οποίο θα κυκλοφορήσει το νέο νόμισμα στην αγορά.

 

Η έκδοσις εθνικού χρήματος θα ευνοήσει την παραγωγή, υπό τις προϋπόθεσεις ότι

Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr