ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ … Ἀσθένειες καί διαγνώσεις ἀπό τίς λέξεις τοῦ Ὁμήρου

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 6 Οκτ 2017 - 21:16

Γράφει ο ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Ἂν ὃ ή γένοιτο βρεθῆτε ἐκτός Ἑλλάδος, σέ ὁποιοδήποτε μέρος τοῦ κόσμου,
καί διακομισθῆτε στό νοσοκομεῖο μέ καρδιακό πρόβλημα καί ὁ καρδιολόγος
διαγνώση ὃτι πάσχετε ἀπό triglochin, πρέπει νά ἀνατρέξετε στόν Ὃμηρο
γιά νά μάθετε ἀπό τί πάσχετε ἀκριβῶς.
Ὃλοι οἱ καρδιολόγοι τῆς Γῆς γνωρίζουν τήν καρδιακή βαλβίδα ὡς  triglochin.
Πῶς αὐτό;
Στό τρωικό πεδίο χρησιμοποιοῦσαν οἱ Ἀχαιοί καί οἱ Τρῶες βέλη μέ τρεῖς
γλωχίνες, δηγλαδή μέ τρεῖς ἀνάποδες αἰχμές, ὣστε τό βέλος νά μπαίνη
ἀλλά νά μή βγαίνη εὒκολα ἀπό τήν πληγή, ὃπως τά ψαροντούφεκα, τά ὁποῖα
ὃμως ἒχουν μία γλωχίνα, γιά νά μή ξεφύγη τό πληγωμένο ψάρι.
Αὐτό τό βέλος, ἢ μᾶλλον ἡ αἰχμή του, λεγόταν <τριγλῶχιν>. Ἡ τριγλῶχιν,
γενική τῆς τριγλώχινος.
Καί ἐπειδή ἡ καρδιακή μας βαλβίδα μοιάζει πολύ μέ τήν τριγλώχινα τοῦ
Ὁμήρου, καθώς ἒχει κι αὐτή τρεῖς γλωχίνες πού ἀνοιγοκλείνουν γιά τήν
ροή ἢ τήν διακοπή ροή τοῦ αἳματος, ὀνομάσθηκε κι αὐτή τριγλῶχιν,
διεθνῶς triglochin. Τόσο ἁπλᾶ καί εὒκολα.

Λέγαμε σέ προηγούμενο ἂρθρο μας ὃτι οἱ Εὐρωπαῖοι καί ὃλος ὁ κόσμος
τελικά μιλοῦν <βλάχικα> ὁμηρικά, παρεφθαρμένα δηλαδή. Σ᾽ αὐτό τό ἂρθρο
θά σᾶς ποῦμε μερικά νέα παραδείγματα γιά νά βεβαιωθῆτε ὃτι αὐτό πού
λέμε δέν εἶναι ὑπερβολή, καθώς ἡ ὁμηρική γλῶσσα βρίσκεται στό στόμα
τοῦ κάθε Εὐρωπαίου καί τοῦ κάθε πολίτη τοῦ πλανήτη.
Σᾶς παραθέτουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές.
Ὁ Ὃμηρος λέει <καταρρέζω>. Εἶναι σύνθετη λέξη, ἀπό τήν πρόθεση <κατά>
καί τό ρῆμα <ρέζω>=πράττω. Σήμερα λέμε ὃτι ὁ δεῖνα εἶναι ρέκτης,
δηλαδή πράκτης.
Τό <καταρρέζω> σημαίνει στήν κυριολεξία <πράττω κάτι πρός τά κάτω>,
ἢτοι θωπεύω, χαϊδεύω, διότι θωπεύουμε ἐκ τῶν ἂνω πρός τά κάτω καί ὂχι
ἀντιστρόφως. Χάριν τοῦ μέτρου ὁ Ὃμηρος ἀφαιρεῖ καί ἐδῶ μία συλλαβή,
καί τό <καταρρέζω> γίνεται <καρρέζω>.
Καί πῶς λένε οἱ Γάλλοι τό <θωπεύω>;
Caresser.
Πῶς λένε οἱ Ἂγγλοι τό <σέ φροντίζω>, <σ᾽ ἀγαπῶ>;
I care you.
Πῶς λένε οἱ Ἰταλοί τό <ἀγάπη μου>;
Cara mia. Καί τό πολυαγαπημένε carissimo.
Κατά τά ἂλλα ὁμιλοῦν τήν μητρική τους γλῶσσα.

ΤΟ…ΚΟΛΩΝΑΚΙ

Στό τρωικό πεδίο, πού σημαίνει καί ἐπίπεδο, ἰσιάδα, ὑπῆρχε καί ἓνας
λόφος, πού ἀπό τόν Ὃμηρο λέγεται <κολώνη>, γένους θηλυκοῦ. ῾Η κολώνη.
Ἡ κολώνα πού λέμε ἐμεῖς γιά κάθε κίονα πού ἐξέχει τοῦ ἐπιπέδου.
Οἱ Γάλλοι λένε πολύ ἁπλᾶ τόν λόφο, la coline, διατηρῶντας ἀτόφια τήν
ὁμηρική λέξη, ἀλλά καί τό θηλυκό γένος.
Οἱ Ἀθηναῖοι εἶχαν καί ἒχουν περί πολλοῦ τήν συνοικία τῶν πλουσίων, τό
Κολωνάκι. Γιατί ἂραγε λέγεται ἡ περιοχή Κολωνάκι; Μήπως βρῆκαν ἐκεῖ οἱ
παλαιότεροι κάποια μικρή ἀρχαία κολώνα; Ὂχι βέβαια. Ἐπειδή τό Κολωνάκι
βρίσκεται κάτω ἀπό τόν ὑπερκείμενο λόφο τοῦ Λυκαβηττοῦ, τήν κολώνη τοῦ
Λυκαβητοῦ, καί ἐπειδή οἱ παλαιότεροι ἢξεραν τήν γλῶσσα τοῦ Ὁμήρου,
ὀνόμασαν τόν ὑποκείμενο τοῦ Λυκαβηττοῦ λοφίσκο μέ τό ὑποκοριστικό
Κολωνάκι.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Τόσο στήν Ἰλιάδα ὃσο καί στήν Ὀδύσσεια ὁ Ὃμηρος ἀναφέρεται συχνά στά
πλυντήρια τῶν γυναικῶν, τούς <πλυέλους>, ἀπό τό ρῆμα πλύνω πού λέμε κι
ἐμεῖς σήμερα μέ τήν ἲδια ἒννοια. Ἂλλες φορές ὁ <πλύελος> γίνεται
<πύελος> ἀπό τόν ποιητή, γιά νά μήν ὑπάρχει ὁ πλεονασμός τῶν δύο
λάμβδα.
Οἱ πλύελοι ἢ πύελοι λοιπόν ἦσαν οἱ πέτρινες γοῦρνες, συνήθως κοντά σέ
πηγές ἢ ποταμούς, τά πέτρινα σκαφίδια, ἐντός τῶν ὁποίων ἒρρεε τό νερό
καί οἱ γυναῖκες ἒπλαιναν τά ροῦχα τους, ὃπως κάνει π.χ. ἡ Ναυσικᾶ στήν
χώρα τῶν Φαιάκων, ὃταν πλαίνει τά ροῦχα της καί τά ροῦχα τῶν ἀδελφῶν
της καί τοῦ πατέρα της Ἀλκινόου.
Ἡ σύγχρονη ἰατρική ψάχνει νά βρῆ ὀνομασία γιά τήν ἐξέταση τῆς λεκάνης
τοῦ ἀνθρώπου, πού μοιάζει μέ σκαφίδι, ὃπου ρέουν ὃλα τά ὑγρά, μέ τά
νεφρά καί μέ τήν οὐροδόχο κύστη. Καί φυσικά, καταφεύγει στήν ὁμηρική
γλῶσσα. Σήμερα λοιπόν κάνουμε <πυελογραφία> γιά νά δοῦμε τήν κατάσταση
τῶν νεφρῶν μας καί τῆς οὐροδόχου κύστεως. Καί φυσικά οἱ ξένοι μᾶς
μιμοῦνται, λέγοντας pyelogram, ἀλλά χρησιμοποιοῦν καί πολλές παράγωγες
ὃπως pyelometry, pyelonefritis, pyelopathy, pyeloscopy κλπ.
Ἀλλά καί τά δεύτερα συνθετικά τῶν λέξεων εἶναι ὃλες λέξεις ὁμηρικές,
δηλαδή –pathy=πάθος, -scopy=σκοπιή, -metry=μέτρον, -nefritis=νεφρός
κλπ.
Ἀλήθεια, ποιά γλῶσσα ὁμιλεῖ ἡ οἰκουμένη;
Εἰδικῶς οἱ γιατροί δέν θά μποροῦσαν νά ἀσκήσουν τό ἐπάγγελμά τους
χωρίς τήν βοήθεια τοῦ Ὁμήρου, καθώς ὃλη σχεδόν ἡ ἰατρική ὁρολογία
στηρίζεται στό λεξιλόγιο τῆς Ἰλιάδας καί τῆς Ὀδύσσειας.
Θά κάναμε κατάχρηση τῆς στήλης ἀκόμη καί ἂν ἀναφερόμαστε σέ ἓνα πολύ
μικρό μόνο ἀριθμό λέξεων, πού χρησιμοποιοῦν οἱ γιατροί ὃλου τοῦ κόσμου
γιά τίς διαγνώσεις τῶν διαφόρων ἀσθενειῶν, ἢ τήν περιγραφή τους. Ἡ
ἰατρική πρέπει νά εἶναι εὐγνώμων στόν Ὃμηρο, ὂχι μόνο διότι
χρησιμοποιεῖ ὃλες ἀνεξαιρέτως τίς λέξεις πού ἀναφέρονται στήν ἀνατομία
τοῦ ἀνθρώπου (καρδία-cardia, coeur, hart, ἐγκέφαλος –encephalo, αἷμα
–hemato, ὀδοῦς (δόντι) –odonto, dentist, ὀφθαλμός –ophthalm, κύστις
–cyste, ὀστοῦν –osteo κλπ, κλπ., ἀλλά καί διότι ἡ ἐπιστήμη αὐτή
κατόρθωσε νά διατυπώση μέ τίς λέξεις τοῦ ποιητοῦ τήν κάθε ἒννοια, τό
εἶδος καί τά συμπτώματα ὃλων τῶν ἀσθενειῶν καί τῶν ψυχασθενειῶν,
παλαιοτέρων καί νεωτέρων, πού ἀνεκάλυψε ἡ ἰατρική ἐπιστήμη κατά τήν
διαδρομή τῶν αἰώνων καί καταπολέμησε ἢ ἀντιμετωπίζει.
Ἓνα χαρακτηριστικό παράδειγμα:
Ὁ προστατευόμενος πολεμιστής ἀπό τήν ἀσπίδα, τήν <κόρυνα> τοῦ Ὁμήρου,
δέν προστατευόταν ἀπό ὃλες τίς πλευρές τοῦ σώματός του. Ἂν δέν ἦταν
<κορυθαίολος>, ὃπως ὁ Ἓκτωρ, δηλαδή δέν κινοῦσε τήν ἀσπίδα του, τήν
κόρυνα, δεξιά καί ἀριστερά μέ ἐπιτηδειότητα, μποροῦσε νά πληγῆ ἀπό τά
πλάγια, ὁπότε ἦταν <παραπλήξ>.
Σήμερα ἡ ἀσθένεια πού πλήττει τήν μία πλευρά τοῦ ἀσθενοῦς, λέγεται
<παραπληγία>, διεθνῶς paraplegia καί ὁ ἀσθενής <παραπληγικός>, διεθνῶς
paraplegic.
Ἡ τελευταία ἀσθένεια Zika, πού εὐθύνεται γιά τήν γέννηση βρεφῶν μέ
μικρό κεφάλι, ὀνομάσθηκε διεθνῶς καί ἐπίσημα microcephaly=
μικροκεφαλία. Ἀλλά οἱ δύο λέξεις <μικρός> καί <κεφαλή> εἶναι ὁμηρικές.
Ἀκόμη καί ἡ <νόσος τῶν τρελλῶν ἀγελάδων>, ὀνομάσθηκε διεθνῶς spongoid
encephalopathy, ἢτοι <σπογγώδης ἐγκεφαλοπάθεια>. Ἀλλά οἱ λέξεις
<σπόγγος> καί <ἐγκέφαλος> εἶναι ὁμηρικές. Ἀπό τόν Ὃμηρο τίς
δανείσθηκαν καί συνέθεσαν τόν χαρακτηρισμό τῆς νόσου.
Καί φυσικά, τό δημοφιλέστερο καρτούν τῶν σημερινῶν παιδιῶν, ὁ Μπόμπ
Σφουγγαράκης, Bob Sponge ὀνομάζεται. Εἶναι ὁ <πολύτρητος σπόγγος>, ὁ
πολυτρύπητος σπόγγος τοῦ Ὁμήρου.
Σέ ἂλλο ἂρθρο θά δοῦμε, πάντοτε ἐνδεικτικά, πόσο τό ὁμηρικό λεξιλόγιο
ἒχει ὀνοματίσει ὃλες τίς δράσεις τοῦ ἀνθρωπίνου γένους.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr