ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Προσευχή υπέρ της δοκιμαζόμενης Πατρίδος μας και προς ενίσχυσή μας στο τρομερό επερχόμενο πόλεμο.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΡΙΤΩΝ Δ. ΙΑΚΩΒΟΥ. - 20 Μαρ 2017 - 18:31
Loading...

Δέηση στον Άγιο Τριαδικό Θεό για την απαλλαγή μας από τους προβατόσχημους λυκοποιμένες, τους εγχώριους και τους ξένους μασονοκίνητους ολετήρες.

Χθες, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, βγαίνοντας έξω από την Εκκλησία, μου έδωσαν μια προσευχή για τον δοκιμαζόμενο λαό μας.

Δεν γνωρίζω ποιος έγραψε αυτή την προσευχή, αλλά αυτό δεν έχει τη παραμικρή σημασία.
Σημασία έχει να απευθύνουν αυτή την προσευχή στον Άγιο Τριαδικό Θεό, με ειλικρινή και έμπρακτη μετάνοια και συντριβή καρδιάς, όσο το δυνατόν περισσότεροι Έλληνες, προκειμένου ο Πολυεύσπλαγχνος Κύριός μας να εκριζώσει τους προβατόσχημους λυκοποιμένες από την Εκκλησία Του, να μας απαλλάξει από τους εγχώριους και ξένους μασονοκίνητους δυνάστες μας

(http://www.ksipnistere.com/2017/01/blog-post_1574.html, http://www.triklopodia.gr/προεκλογική-διαδικτυακή-κινητοποίησ/ ,
http://kataggeilte.blogspot.com/2017/01/blog-post_225.html, http://skeftomasteellhnika.blogspot.gr/2017/01/blog-post_522.html) και να μας ενδυναμώσει στον επερχόμενο Παγκόσμιο πόλεμο (http://katohika.gr/ellada/2017-tha-einai-etos-tou-tromerou-genikou-polemou-tou-agiou-ieromartiros-kosma-tou-aitolou/,
http://kataggeilte.blogspot.com/2017/03/2017_15.html,
http://www.ksipnistere.com/2017/03/2017_15.html,
http://www.triklopodia.gr/το-2017-θα-είναι-το-έτος-του-τρομερού-γενικ/).
Σας παραθέτω τη δέηση που αντέγραψα στο iPad μου (από τη πολυτονική στην μονοτονική γραφή για λόγους ευκολίας) :

«Δέησις υπέρ του δοκιμαζομένου λαού της Πατρίδος ημών.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο Θεός των Δυνάμεων, ο πάσης κτίσεως δημιουργός, ο διακυβερνών τα σύμπαντα εν απείρω και ακαταλήπτω σοφία. Ο διακρατών τας λυχνίας των ορθοδόξων εκκλησιών εν τη χειρί Σου. Ο αρχηγός της πίστεως ημών, έπιδε ευσπλάγχνω όμματι επί τω εξουθενημένω και τεταπεινωμένω εν Ελλάδι ποιμνίω Σου, ότι λύκοι βαρείς επέπεσαν επί τω έθνει ημών.

Πανάγαθε Δέσποτα, κλυδωνιζόμενοι εν τοις κύμασι των αντιθέων δυνάμεων, κραυγάζομεν ως ο Άγιός Σου Απόστολος Πέτρος : Επιστάτα, σώσον ημάς απολλύμεθα. Μη παρίδης, Πολυεύσπλαγχνε Δέσποτα, τας ικεσίας ημών, μηδέ καταισχύνης την εις Σε προσδοκίαν ημών.

Υπεράγαθε Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ανιστών από γης πένητα και από κοπρίας εγείρων πτωχόν, ύψωσον το κέρας του ορθοδόξου λαού Σου. Εύσπλαγχνε Κύριε, μη εγκαταλείπεις ημάς εις τέλος και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν υπέρ δύναμιν, αλλά ρύσαι ημάς εκ της λαίλαπος του αθεϊσμού, των αιρέσεων, της πλάνης του οικουμενισμού, του ολεθρίου συγκρητισμού και της εσχάτης εκλύσεως των ηθών, οδηγών ημάς εις τρίβους σωτηρίας και επισκιάζων ημάς τω Πνεύματί Σου τω Αγίω.
Σώσον ημάς, Παντοδύναμε, ο δυνάμενος εν ενί νεύματι συντρίψαι τους εχθρούς Σου, ως σκεύη κεραμέως.

Κατάπαυσον τον κλύδωνα των πειρασμών, κατεύθυνον τους ταγούς της αγιωτάτης Εκκλησίας και τους άρχοντας της φιλτάτης Πατρίδος ημών, στήριξον τον στρατόν και τους ηγήτορας αυτού κραταίωσον, παραμύθησον τον τεθλιμμένον και απεγνωσμένον λαόν Σου, ότι κύνες πολλοί εισήλθοσαν εν τη Αγία Σου Μάνδρα.

Μακρόθυμε και ανεξίκακε Κύριε, ο Σταυρόν και θάνατον δι’ ημάς υπομείνας, μη καταλείπεις ημάς. Γινώσκομεν την ασθένειαν και την ευτέλειαν ημών. Σοι μόνω αμαρτάνομεν, αλλά και Σοι μόνω λατρεύομεν. Ουκ οίδαμεν προσκυνείν Θεώ αλλοτρίω, ουδέ διαπετάζειν προς έτερον Θεόν τας εαυτών, Δέσποτα, χείρας. Ηνομήσαμεν, ηδικήσαμεν ενώπιόν Σου, ουδέ συνετηρήσαμεν, ουδέ εποιήσαμεν καθώς ενετείλω ημίν. Όθεν μη τω θυμώ Σου ελέγξης ημάς, μηδέ τη οργή Σου παιδεύσης ημάς, μηδέ δια τας πολλάς ημών αμαρτίας απωλέσης ημάς.

Σου δεόμεθα και Σε ικετεύομεν μη κινήσης την λυχνίαν Σου εκ του μαρτυρικού τόπου της πατρίδος ημών. Ενίσχυσον τον χριστώνυμον λαόν Σου φυλάττειν και υπηρετείν την αγίαν ημών πίστιν εις την Αΐδιον και Ζωοποιόν Τριάδα, δυνάμει του Ζωοποιού Σου Σταυρού και ικεσίαις της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, της ακαταμαχήτου ημών προστασίας και ελπίδος.

Δια πρεσβειών των αγίων Σου ομολογητών και μαρτύρων, των οσίων ασκητών και ασκητριών φώτισον τους αρχιερείς, κληρικούς και μοναχούς και το λείμμα του πιστού λαού Σου, ίνα εμμένωμεν σταθεροί και ακλόνητοι εις την τήρησιν των ευαγγελικών Σου επιταγών και ίνα ομολογώμεν εν παρρησία τα της αγίας ημών πίστεως δόγματα και θεσπίσματα, τοις αγίοις ημών πατράσιν επόμενοι.

Ευλόγησον, Πανάγαθε Κύριε, το έθνος ημών και τήρησον αυτό εν τη ορθοδόξω πίστει και εν αδιαπτώτω ελευθερία. Δώρησαι πνεύμα συντριβής και μετανοίας τω λαώ Σου. Ευλόγησον τον κόσμον Σου άπαντα και ειρήνευσον τα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα.

Μνήσθητι, Κύριε, των απανταχού της γης Ορθοδόξων Χριστιανών και ευδόκησον ίνα γνωρίσωσί Σε εν Πνεύματι Αγίω πάντες οι λαοί της γης. Αμήν».

Κρίτων Δ. Ιακώβου, δρ φαρμακοποιός του Υπουργείου Υγείας.

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Loading…ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter