ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού;

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ. - 5 Δεκ 2017 - 19:07

Επληρώθη ο καιρός και επλησίασεν η βασιλεία του Θεού· μετανοείτε και πιστεύετε εις το ευαγγέλιον (Μάρκ. 1:15).

Αληθώς αληθώς, σας λέγω, Ο πιστεύων εις Εμέ έχει ζωήν αιώνιον. (Ιωάνν. 6:47). Αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι ο ακούων τον λόγον Μου και πιστεύων εις τον πέμψαντά Με έχει ζωήν αιώνιον, και εις κρίσιν δεν έρχεται, αλλά μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν. (Ιωάνν. 5:24). Τούτο είναι το έργον του Θεού, να πιστεύσητε εις Τούτον, τον Οποίον Εκείνος απέστειλε. (Ιωάνν. 6:29).

Και τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός Με, πας όστις βλέπει τον Υιόν και πιστεύει εις Αυτόν να έχη ζωήν αιώνιον, και Εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. (Ιωάνν. 6:40). Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν Αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον. (Ιωάνν. 3:16)

Όστις πιστεύει εις Eμέ δεν κρίνεται, όστις όμως δεν πιστεύει είναι ήδη κεκριμένος, διότι δεν επίστευσεν εις το Όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. (Ιωάνν. 3:18). Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον· όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν δεν θέλει ιδεί ζωήν, αλλ’ η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. (Ιωάνν. 3:36)

Και όσοι δε εδέχθησαν Αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το Όνομα αυτού· (Ιωάνν. 1:12).

Πας όστις πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, εκ του Θεού εγεννήθη, και πας όστις αγαπά τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεννηθέντα εξ Αυτού. (Α’ Ιωάνν. 5:1).

Εγώ είμαι το φως του κόσμου (Ιωάνν. 14:6). Ενόσω έχετε το φως, πιστεύετε εις το φως, διά να γείνητε υιοί του φωτός. (Ιωάνν. 12:36).

Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής· όστις έρχεται προς Εμέ, δεν θέλει πεινάσει, και όστις πιστεύει εις Εμέ, δεν θέλει διψήσει πώποτε. ( Ιωάνν. 6:35).

Όστις πιστεύει εις Εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. (Ιωάνν. 7:38).

Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή. Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί Μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας (Μάρκ. 16:16-17). Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις πιστεύει εις Εμέ, τα έργα τα οποία κάμνω και εκείνος θέλει κάμει, και μεγαλήτερα τούτων θέλει κάμει, διότι Εγώ υπάγω προς τον Πατέρα Μου (Ιωάνν. 14:12). Επειδή σοι είπον· είδόν σε υποκάτω της συκής, πιστεύεις; μεγαλήτερα τούτων θέλεις ιδεί. (Ιωάνν. 1:50). Το εάν δύνασαι να πιστεύσης, πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. (Μάρκ. 9:23)

Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή. Ο πιστευων εις Εμέ, κι αποθάνει θέλει ζήσει. Και πας όστις ζη και πιστεύει εις Εμέ δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα. (Ιωάνν. 11:25-26). Ας μη ταράττηται η καρδία σας· πιστεύετε εις τον Θεόν, και εις Εμέ πιστεύετε. Εν τη οικία του Πατρός Μου είναι πολλά οικήματα· ει δε μη, ήθελον σας ειπεί· υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς Εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι Εγώ (Ιωάνν. 14:1-3).

Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού; (Ιωάνν. 9:35)

Σταύρος Π.

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter