ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Το μίσος προς τον Χριστό και τους αληθινά πιστούς ακόλουθους Του.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΚΡΙΤΩΝ Δ. ΙΑΚΩΒΟΥ. - 6 Νοέ 2017 - 18:01

Σε ένα έξοχο άρθρο του με τίτλο «λοιπόν παιδιά, στήν πράξη φαίνεται», ο αρχ. Σάββας Ἁγιορείτης έγραψε :

«Λοιπόν, παιδιά, στήν πράξη φαίνεται. Ἄν ἔχουμε σωστή πίστη, θά ἔχουμε καί συνέπεια στήν ζωή μας. Γιατί ἁμαρτάνουμε; Γιατί δέν ἔχουμε συνέπεια στήν ζωή μας; Γιατί δέν ἔχουμε σωστή πίστη.

Δέν ἐμπιστευόμαστε τόν Χριστό, βάζουμε τήν λογική μας καί λέμε: ἐντάξει, λέει ὁ Χριστός νά μήν λέμε ψέματα, νά μήν ἁμαρτάνουμε σαρκικά, ἀλλά νά, ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔτσι κάνουνε.

Μήπως εἶμαι ἄρρωστος; Μήπως εἶμαι τρελός;

Μά ὁ Χριστός λέει αὐτό. Μά, ὅλοι κάνουν τό ἀντίθετο.

Ἐκεῖ φαίνεται ἄν πιστεύουμε.

Ἀκόμα κι ἄν ὅλος ὁ κόσμος κάνει τό ἀντίθετο, ἐσύ νά κάνεις αὐτό πού λέει ὁ Χριστός καί ἄς εἶσαι μόνος σου.

Ἐκεῖ κρινόμαστε παιδιά, ἄν εἴμαστε πιστοί ἤ ὄχι. Κρατῆστε το αὐτό, γιατί ἔρχονται καιροί πού θά μείνουμε σχεδόν μόνοι μας. Καί ὁ Κύριος τό εἶπε ὅτι «θά γίνετε μισητοί ἀπ’ ὅλους» (Ματθ. 24,9).

Τό ἀκοῦτε; θά σᾶς μισήσουν, λέει, ὅλοι. «Διά τό ὄνομά μου», ἐπειδή θά φέρετε τό ὄνομά Μου καί θά λέτε ὅτι εἶστε χριστιανοί.

Ἔρχονται τέτοιοι καιροί, πού δέν θά τολμᾶς νά πεῖς ὅτι εἶσαι χριστιανός. Θά σέ μισοῦν ἀμέσως, θά σέ θεωροῦν ἀντικοινωνικό, φανατικό κ.λπ. Ἄν λές ὅτι μόνο ὁ Θεός σώζει, θά σέ θεωροῦνε ρατσιστή.

Θά σέ θεωροῦν ὅτι εἶσαι ἀπόλυτος, ὅτι κάνεις κοινωνικό ἀποκλεισμό στούς ἄλλους.

Μή λές ὅτι ὁ Χριστός μόνο σώζει.

Καί οἱ ἄλλοι σώζουν καί ὁ Μωάμεθ καί ὁ Βούδας… Θά ἔχουμε τέτοια. Καί ἤδη μπαίνουν στή ζωή μας αὐτά. Γιατί λένε, ἄν πεῖς ὅτι μόνο ὁ Χριστός σώζει, προσβάλλεις τόν μουσουλμάνο πού λέει ὅτι ὁ Μωάμεθ σώζει. Προσβάλλεις τόν βουδιστή.

Ὄχι, ἐμεῖς θά ποῦμε τήν ἀλήθεια κι ἄς μᾶς μισήσουν. Γιατί, ἄν τό πεῖς αὐτό, ὅτι μόνο ὁ Χριστός σώζει, φυσικά οἱ μουσουλμάνοι θά σέ μισήσουνε, δέν θά σέ μισήσουνε; Καί οἱ βουδιστές θά σέ μισήσουνε καί ὅλοι οἱ ἄθεοι γενικά.

Καί οἱ χριστιανοί ἀκόμα, οἱ ὁποῖοι δέν εἶναι πραγματικά χριστιανοί, θά σοῦ ποῦνε δέν πᾶς καλά.

Πρέπει νά εἴμαστε ἀνοιχτοί, νά τούς ἀγαπᾶμε ὅλους.

Δέν εἶναι ἀγάπη ὅμως, νά λές στόν ἄλλον ψέματα, ὅτι καί οἱ ἄλλοι θεοί σώζουν.

Δέν ὑπάρχουν ἄλλοι θεοί. Ὄχι, θά σοῦ ποῦνε, ὅλοι στόν ἴδιο Θεό πιστεύουμε, ἁπλῶς ἔχουν ἄλλα ὀνόματα οἱ θεοί. Ὁ Θεός ἔχει ἄλλα ὀνόματα… στούς βουδιστές λέγεται ἔτσι… στούς μουσουλμάνους κ.λπ.

Καί ἕνας πού θά λέει ὅτι δέν εἶναι οἱ ἄλλοι πραγματικοί θεοί, ἀλλά εἶναι δαίμονες, θά γίνει μισητός.

Ἐκεῖ θά φανεῖ, παιδιά, ἄν εἴμαστε πιστοί. Καί στά ἔσχατα χρόνια, ἐπειδή θά ἔχει ἐλαττωθεῖ πάρα πολύ ἡ πίστις, θά σώζονται αὐτοί οἱ ὁποῖοι θά ὁμολογοῦν Χριστό ὡς μόνο ἀληθινό Θεό καί φυσικά θά ἔχουν καί τήν ἀνάλογη ζωή. Μόνο αὐτοί θά σώζονται.

Μπορεῖ νά μήν κάνουμε μεγάλες ἀσκήσεις, μεγάλες προσευχές, μεγάλες νηστεῖες, ὅπως ἔκαναν οἱ παλιοί Ἅγιοι, ἀλλά θά εἶναι οἱ πιό μεγάλοι Ἅγιοι στά χρόνια τοῦ Ἀντιχρίστου.

Καί τώρα, στά χρόνια πού ζοῦμε, συμβαίνουν αὐτά, καί ἔρχονται ὅλο καί πιό ἔντονα αὐτά τά φαινόμενα.

Ἄς κρατήσουμε τήν ζωντανή ὀρθόδοξη πίστη, τήν πίστη πού συνδέεται μέ τά ἔργα τῆς πίστεως».

Άλλωστε, όπως είπε και ο Άγιος Ιάκωβος «ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτω καὶ ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι».

Παραθέτω και τους λόγους του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού προς τους αποστόλους Του, σχετικά με το μίσος του κόσμου προς αυτούς :

Κατά Ιωάννην κεφ.15 στιχ.18 – 27

18 Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.

Εάν ο κόσμος σας μισεί, να γνωρίζετε ότι εμένα πριν από εσάς μίσησε.

19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ’ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος.

Εάν από τον κόσμο ήσασταν, ο κόσμος το ίδιο θα σας αγαπούσε επειδή δε, δεν είστε ένα με τον κόσμο αυτό, αλλά εγώ σας διάλεξα (ξεχώρισα) μέσα από τον κόσμο, για τούτο σας μισεί ο κόσμος.

20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν· οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.

Να θυμάστε λοιπόν, να έχετε στη μνήμη σας, τα λόγια τα οποία σας είπα, δεν υπάρχει δούλος ανώτερος από τον κύριο του, διότι αν εμένα με κατεδίωξαν και εσάς θα σας καταδιώξουν, αν τηρήσουν τα δικά μου λόγια, θα τηρήσουν και τα δικά σας.

21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με.

Αλλά όλα αυτά θα σας τα κάνουν εξαιτίας του ονόματος μου, διότι δεν γνωρίζουν αυτόν που με έστειλε.

22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν.

Αν δεν είχα έλθει να τους τα πω δεν θα είχαν αμαρτία, τώρα δεν έχουν πρόφαση (δικαιολογία) για την αμαρτία τους.

23 ὁ ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ.

Αυτός που μισεί εμένα και τον πατέρα μου μισεί.

24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς ἃ οὐδεὶς ἄλλος πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι καὶ μεμισήκασι καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου.

Αν δεν είχα κάνει τα έργα (θαύματα, πράξεις) σε αυτούς, τα οποία κανείς άλλος δεν έκανε, δεν θα είχαν αμαρτία (δεν θα ξέρανε), τώρα δε, και είδαν και με μίσησαν και εμένα και τον Πατέρα μου.

25 ἀλλ’ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν, ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν.

Αλλά για να πληρωθεί ο λόγος που είναι γραμμένος στο νόμο αυτών (ΜΩΣΑΪΚΟΣ ΝΟΜΟΣ), ότι με μίσησαν δωρεάν (τζάμπα, χωρίς λόγο).

26 ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·

Όταν δε έλθει ο Παράκλητος (ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ), τον οποίο εγώ θα σας στείλω μέσω του Πατρός, το πνεύμα της αλήθειας, το οποίο από τον Πατέρα εκπορεύεται, εκείνο θα μαρτυρήσει (θα δώσει μαρτυρία, θα πει) για μένα.

27 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς μετ’ ἐμοῦ ἐστε.

Κι εσείς δε (τότε) θα μαρτυρήσετε (θα πείτε), ότι από την αρχή είστε με μένα.

 

Εμείς λοιπόν οι ορθόδοξοι χριστιανοί που αγωνιζόμαστε να τηρήσουμε τις εντολές του δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού θα γίνουμε αποδέκτες του αναίτιου μίσους των ανθρώπων.

Ο Κύριός μας φρόντισε να μας προετοιμάσει ψυχικά, ώστε να αντέξουμε τις δοκιμασίες και να μην απογοητευτούμε και εγκαταλείψουμε τον αγώνα μας. Γι’ αυτό μας προειδοποίησε και μας πληροφόρησε για το τι μας περιμένει, όταν Τον ομολογούμε με ακλόνητη πίστη που συνδέεται με τα αντίστοιχα έργα πίστης.

Δεν έχουμε επομένως καμμία απολύτως δικαιολογία, ώστε να φοβηθούμε να ομολογήσουμε ότι ο μοναδικός αληθινός Θεός και Σωτήρας μας είναι ο Χριστός που είναι ομοούσιος τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι !

Κρίτων Δ. Ιακώβου, δρ φαρμακοποιός

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter