ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Χρέος ὅλων ἡ ἀξιοποίησις τῆς μηνύσεως τοῦ Δικηγόρου κ. Ν. Ἀντωνιάδου

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. - 27 Ιούλ 2021 - 20:37

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων

Ἡ προσέγγισις τοῦ Δικηγόρου Ἀθηνῶν κ. Ν. Ἀντωνιάδου (ἐφεξῆς Ν.Α.) στό θέμα τῆς «πανδημίας», δηλαδή ἡ πλήρης καί ἄκρως τεκμηριωμένη ἀποδόμησις τοῦ ψευδοῦς ἀφηγήματος τῶν κυβερνητικῶν παπαγάλων, ἔχει ἀποδειχθῆ ἡ μόνη ὀρθή. Γράφει ὁ κ. Ν.Α. ὅτι δέν εἶναι ἁπλῶς κατά τῆς ὑποχρεωτικότητος τοῦ «ἐμβολίου», ἀλλά ἐναντίον αὐτοῦ τούτου τοῦ «ἐμβολίου»! Προφανῶς, ἡ τοποθέτησις αὐτή μπορεῖ νά ὑποστηριχθῇ μόνον μέ τήν ἀποδόμησιν τῆς ἀπάτης, κάτι πού ἔχει ἤδη πράξει πληθωρικῶς ὁ κ. Ν.Α. καί εἶναι ὁ μόνος πού τό ἔχει κάνει, ἀλλά, δυστυχῶς, τό ἔργον του περιέργως ἀποσιωπᾶται, ἀκόμη καί ἀπό τούς πατριώτας. Ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐπικαλοῦνται τό Σύνταγμα, τήν Σύμβασιν τοῦ Ὀβιέδο κ.λπ. γιά νά καταλήξουν ἐναντίον τῆς ὑποχρεωτικότητος τοῦ «ἐμβολίου», ἀφήνοντας ἔτσι τόν κόσμον πού θά ἐξαπατηθῇ ἀπό τούς ὡς ἄνω παπαγάλους καί θά «ἐμβολιασθῇ» νά ὑποστῇ τούς κινδύνους.

Ἀκόμη καί ὁ ἐντιμώτατος καί ἐκλεκτός Ἕλλην καί Ἐπιστήμων τῆς Νομικῆς κ. Κωνσταντῖνος Βαθιώτης, εἰς πρόσφατον συνέντευξίν του στόν ἐκλεκτόν Δημοσιογράφον κ. Στέφανον Δαμιανίδην, εἶπε τό ἑξῆς φοβερόν: «Ἄς ἔβαζαν πρόστιμον σέ ὅσους δέν δέχονται νά ἐμβολιασθοῦν, ὄχι ὅμως νά τούς στερήσουν τόν μισθόν!» (ἀπό μνήμης τό γράφω). Ὁ κ. Δαμιανίδης παρενέβη καί τόν διώρθωσεν, ὅτι «καί αὐτό βεβαίως δέν θά ἦτο ἀποδεκτόν», ἀλλά, δυστυχῶς, ὁ κ. Βαθιώτης δέν ἄδραξε τήν εὐκαιρίαν νά πῇ ὅτι «βεβαίως καί αὐτό δέν θά ἦτο ἀποδεκτόν, καθότι πρόκειται διά μίαν πελωρίων διαστάσεων ἀπάτην πού στοχεύει στήν ἐξολόθρευσιν μέρους τοῦ πληθυσμοῦ καί ἄρα ὅσοι ἀρνούμεθα νά συμπλεύσουμε μέ αὐτήν τήν ἀπάτην δέν πρέπει νά τιμωρούμεθα μέ πρόστιμα κ.λπ.». Γενικῶς, ἡ συνέντευξίς του ἦτο πολύ καλή, ἀλλά δέν εἶπε ἀπολύτως τίποτε γιά τήν ΑΠΑΤΗΝ καί γιά τά ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ τῆς «Ἐγκληματικῆς Ὀργανώσεως Μητσοτάκη» στά δημόσια Νοσοκομεῖα, παρά τό γεγονός ὅτι θά μποροῦσε νά τό πράξῃ μέ μίαν ἁπλῆν ἀναφοράν στήν μήνυσιν τοῦ κ. Ν.Α. Ἔτσι, ὅμως,, ἄθελά του, καλλιεργεῖ τό κλῖμα ὅτι ὄντως ὑφίσταται ζήτημα ἐμβολιασμοῦ τῶν ἀνεμβολιάστων, ἀλλά δέν ἀντιμετωπίζεται ὀρθῶς, καθότι δέν μπορεῖ αὐτός νά εἶναι ὑποχρεωτικός. Γιά μένα, αὐτό ἀποτελεῖ ἕνα συμβιβασμόν μέ τό σύστημα, κάτι πού διέφυγε τῆς προσοχῆς τοῦ ἐκλεκτοῦ καί ἀκεραίου αὐτοῦ ἀνθρώπου καί Ἐπιστήμονος.

Πέραν τούτου, ἡ ἐπιχειρηματολογία τῶν νομικῶν καί ἄλλων ἐπιστημόνων, καί δή ἡ ἐπίκλησις τοῦ ἄρθρου 26, παρ. β τῆς Συμβάσεως τοῦ Ὀβιέδο, ἡ ὁποία θά εἶναι ἰσχυρά καθόσον χρόνον τά «ἐμβόλια» παραμένουν χωρίς κανονικήν ἄδειαν καί ἄρα θά διανύουν τό πειραματικόν στάδιον, θά καταπέσῃ συντόμως, ὅταν ἡ Μασσωνία θά ὑποχρεώσῃ τήν ΕΜΑ, FDA κ.ἄ. νά δώσουν ἄδειαν στά «ἐμβόλια», παρά τό γεγονός ὅτι αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνῃ πρίν ἀπό τό τέλος τοῦ 2023. Ὁ «συστημικός τρομοκράτης» Βασιλακόπουλος εἶπεν εἰς συνέντευξίν του πρό ἑνός μηνός περίπου ὅτι ἀναμένεται συντόμως ἡ χορήγησις κανονικῆς ἀδείας χρήσεως στά «ἐμβόλια». Ὡς ἄνθρωπος τοῦ συστήματος, κάτι ξέρει αὐτός. Ἔτσι, λοιπόν, ἄν ἀποσιωπήσουμε τά ἄπειρα καί συγκλονιστικά τεκμήρια πού παραθέτει ὁ κ. Ν.Α. στήν μήνυσίν του, τά ὁποῖα ἀποδεικνύουν ὅτι τά ἐγκλήματα στά δημόσια νοσοκομεῖα ἔγιναν γιά νά τρομοκρατηθῇ ὁ λαός ἀπό τήν «φονικήν πανδημίαν» καί νά τρέξῃ νά «ἐμβολιασθῇ», καί μείνουμε μόνον στό θέμα τῆς ὑποχρεωτικότητος, τότε οἱ ὡς ἄνω παπαγάλοι θά κραδαίνουν τήν κανονικήν ἄδειαν ἀπό τά Μέσα Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ καί θά μᾶς ἀποστομώνουν, λέγοντες ὅτι τά «ἐμβόλια» δέν εἶναι πλέον πειραματικά καί θά πρέπῃ ἀφόβως νά προσέλθουν στήν καρέκλαν τοῦ ἐμβολιασμοῦ οἱ ἀνεμβολίαστοι (ἀλλά καί οἱ ἐμβολιασμένοι διά περαιτέρω δόσεις …)! Αὐτό θά πείσῃ πολλούς σκεπτικιστάς νά κάνουν τό «ἐμβόλιον», συμβάλλοντες ἔτσι στόν «ἀποδεκατισμόν τοῦ πληθυσμοῦ», γιά νά θυμηθοῦμε τά λόγια τοῦ κορυφαίου ἰολόγου Sucharit Bhakdi.

Συνεπῶς, νομίζω ὅτι μέ τήν ἐπίκλησιν τοῦ Συντάγματος, τῶν νόμων καί τῶν διεθνῶν συμβάσεων, δέν θά γίνῃ ἀπολύτως τίποτε, δεδομένου τοῦ σκανδαλωδῶς τεραστίου ἐλλείμματος δικαιοσύνης εἰς τήν χώραν. Θεωρῶ δέ ΑΜΑΡΤΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΒΑΛΛΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ Ν.Α. ΣΤΗΝ ΜΗΝΥΣΙΝ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΕ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΤΑΙ, ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΠΕΛΕΞΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΝ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΛΛΟΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ(!!!), ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΛΟΙΔΩΡΗΤΑΙ ΛΕΓΩ Ο ΚΥΡΙΟΣ Ν.Α., ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΣΩΣΤΟΣ — ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΗΡΩΑΣ — ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ!

Πηγή:

https://orthodox-voice.blogspot.com/2021/07/blog-post_473.html#more

http://scripta—manent.blogspot.com/2021/07/blog-post_42.html

https://koukfamily.blogspot.com/2021/07/blog-post_6535.html

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr