ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐρημίτης: Προφητικός και παραινετικός Λόγος (17) _ Ἡ ἀπόλυτος προστασία καὶ ὠφέλεια χορηγεῖται μόνον ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 4 Νοέ 2019 - 22:37
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Προετοιμαστεῖτε, προετοιμαστεῖτε καλά Μου παιδιά, προετοιμαστεῖτε. Προετοιμαστεῖτε ψυχικὰ γιὰ νὰ μὴν πρὸ ἐκπλήξεως βρεθεῖτε.

Προετοιμαστεῖτε, προετοιμαστεῖτε, βάλετε στὸ νοῦ τὸν δικό σας, ὅτι τὰ πράγματα ἔχουν στενέψει πολύ. Ἡ στενωπὸς ἐκλείστη αὐτὴ καὶ ὅταν κλείσει ἡ στενωπὸς τότε γίνεται ἔκρηξις γιὰ νὰ ἀνοίξει αὐτὴ καὶ νὰ ὑπάρξει μία διαφυγή. Γι’ αὐτὸ καὶ πάλι προετοιμαστεῖτε, κάνετε τὶς προετοιμασίες αὐτὲς ποὺ ἐλέχθησαν καὶ πρὶν καὶ ποὺ ἔχουν λεχθεῖ καὶ ἄλλες φορὲς τώρα τὸν τελευταῖο καιρὸ γιὰ νὰ ὑπάρξει κάποια βοήθεια στὸ κάθε ἕνα σπιτικό. Θὰ τὸ κάνετε αὐτὸ ὅσο γρήγορα μπορεῖτε, τὸ ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι, γιὰ νὰ μὴν πρὸ ἐκπλήξεως βρεθεῖτε.

Θαρσεῖτε ὅμως, θαρσεῖτε γιατί ἡ πέρα ὄχθη χρειάζεται θάρρος πολὺ καὶ γενναία ψυχή, γενναία, γενναία ψυχή, ἀνδρεία, νὰ ἔχει τὴν ἀνδρεία ἡ ὁποία θὰ προέρχεται ἀπὸ Ἐμένα τὸν Μεσσία, θὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Ἡ ἀνδρεία αὐτὴ εἶναι πολὺ καλὴ γιὰ νὰ ζεστάνει κανεὶς τὰ ἰδανικά του στὴν δική του τὴν ψυχή, ἀλλὰ καὶ τὸ δικό του τὸ σῶμα χρειάζεται δύναμη πολὺ τὴν ὁποίαν χορηγεῖ μόνο ἡ Τριαδικὴ Ἀρχή. Γι’ αὐτὸ τὸ ἔχουμε πεῖ Πολλὲς φορές, Προσευχὴ καθημερινή, Προσευχὴ κάθε στιγμή, Προσευχὴ ἀληθινὴ μὲ ὅλη τὴν καρδία ἀπευθυνόμενοι πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία καὶ τότε θὰ ἔρθει ἡ ἀληθινὴ βοηθεῖα.

Αὐτὴ ἡ ἀληθινὴ βοηθεῖα, ἀλήθεια θὰ εἶναι τόσο σταθερὴ καὶ τόσο σημαντικὴ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ τὴν φανταστεῖτε, μόνο μὲ αὐτὴ θὰ μπορεῖτε νὰ προχωρεῖτε, διαφορετικὰ θὰ ἀφανιστεῖτε, διαφορετικὰ θὰ χαθεῖτε, θὰ χαθεῖτε ἀπὸ δῶ καὶ ἀπὸ κεῖ καὶ δὲν θὰ ξέρετε ποὺ νὰ περπατεῖτε, ἀλλὰ ἂν ἔχετε αὐτὴ τὴν ἀνδρεία καὶ αὐτὴ τὴν πίστη πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία τότε θὰ ἀκολουθεῖτε πραγματικὰ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία καὶ Αὐτὴ θὰ σᾶς ὁδηγεῖ ἐκεῖ ποὺ θὰ πρέπει νὰ σᾶς ὁδηγήσει, ἐκεῖ ποὺ θὰ πρέπει νὰ σᾶς ὁδηγήσει γιὰ νὰ ἀποκτήσετε αὐτὸ τὸ καλὸ καὶ αὐτὴν τὴν προστασία.

Ἡ προστασία ἐτοῦτο τὸν καιρὸ ἔχει μεγάλη ἀξία, μὴν τὴν ὑποτιμᾶτε παιδιά Μου καλὰ καθόλου αὐτὴ τὴν προστασία ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, εἶναι ἡ μόνη προστασία ποὺ ἔχει ἀπομείνει στὸν πλανήτη αὐτό, δὲν ὑπάρχει ἄλλη προστασία ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία. Τίποτε, οὔτε ὅπλα, οὔτε τροφή, οὔτε φαγητά, οὔτε ἄλλα πράγματα, οὔτε ἐνέργεια καμιά. Ἡ μόνη ἐνέργεια ποὺ ὑπάρχει ἡ καλὴ στὸν πλανήτη ἐτοῦτο τὸν καιρὸ εἶναι αὐτὴ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Γι’ αὐτὸ πιαστεῖτε, γαντζωθεῖτε σφιχτὰ ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ ὅοοολα θὰ πᾶνε καλά, τίποτα δὲν θὰ χάσετε ἀπὸ αὐτό, τὰ πάντα καὶ θὰ κερδηθοῦνε καὶ μέσα στὴν δική σας τὴν ψυχὴ θὰ μποῦνε. Ὅταν θὰ μποῦνε στὴ δική σας τὴν ψυχὴ αὐτὸ θὰ εἶναι μεγάλο πλεονέκτημα γιὰ τὴν κάθε μία ψυχή. Εἶναι μεγάλο πλεονέκτημα καὶ μεγάλη προστασία καὶ ἔτσι θὰ κερδίσετε ὄχι μόνο τὴν σωτηρία ἀλλὰ φυσικά, νὰ τὸ πῶ διαφορετικά, καὶ τὴν Οὐράνια Βασιλεία.

Αὐτὸ εἶναι τὸ ὕψιστο ἀγαθό, αὐτὸ εἶναι τὸ ὕψιστο ἀγαθὸ καὶ ὄχι τόσο τὸ ἐπίγειο αὐτό. Ἔχουμε μιλήσει γιὰ τὸ ἐπίγειο πολλὲς φορές, δὲν θὰ ἀναφερθοῦμε ἐτούτη τὴ φορά, κυρίως θὰ ἀναφερθοῦμε, ὅπως ἀναφερθήκαμε μέχρι στιγμῆς, στὴν δύναμη τὴν γλυκιά, στὴν δύναμη τὴν στιβαρή, στὴν δύναμη ποὺ χορηγεῖται ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή. Γι’ αὐτὸ καὶ πάλι ἐπαναλαμβάνω γιὰ ἄλλη μία φορά, τὸ ἐπαναλαμβάνουμε αὐτὸ καὶ οἱ Τρεῖς μία οὐσία, μία ὀντότης, γαντζωθεῖτε ἀπὸ Ἐμᾶς κρατηθεῖτε γερά, τίποτε δὲν ἔχετε νὰ φοβηθεῖτε, τίποτε δὲν ἔχετε νὰ στερηθεῖτε, τὰ πάντα θὰ ἐπωφεληθεῖτε. Ἐμεῖς τὰ χορηγοῦμε, Ἐμεῖς τὰ ὁδηγοῦμε, Ἐμεῖς ὅλα τὰ χαρίζουμε δωρεάν, δὲν χρειάζεται νὰ μᾶς πληρώσετε ἀρκεῖ τὴν ψυχή σας σὲ Ἐμᾶς νὰ ἀφιερώσετε καὶ αὐτὸ ἔχει μεγάλη σημασία, καὶ μεγάλη ἀνταμοιβὴ ὄχι γιὰ Ἐμᾶς, φυσικὰ εἶναι μεγάλη εὐχαρίστηση καὶ γιὰ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, ἀλλὰ κυρίως εἶναι γιὰ τὴν δική σας τὴν ψυχικὴ τὴν σωτηρία.

Γιὰ ρωτῆστε τὴν ψυχή σας ἀλήθεια, ποῦ θέλει νὰ πάει καὶ νὰ κατοικήσει ὅταν θὰ φύγει ἀπὸ τὸ σῶμα ἀπὸ τὴν γῆ, ποῦ θέλει νὰ κατοικήσει; Ἐκεῖ στὸν Παράδεισο ποὺ ἔχουμε πεῖ, στὸν Παράδεισο τὸν ἐξαίσιο, τὸν ἐξαιρετικό, αὐτὸν τὸν λαμπερό, αὐτὸν τὸν εὐωδιαστὸ ἢ θέλει νὰ πάει νὰ κατοικήσει ἐκεῖ μὲ τὸν βρωμερό, ἐκεῖ στὴν ἄβυσσο, στὴν ἄβυσσο τὴν σκοτεινή, τὴν μιαρή, τὴν βρωμερή; Γιὰ ρωτῆστε τη ποῦ θέλει νὰ πάει καὶ τότε ἀμέσως θὰ ἀλλάξετε ζωή, ἀμέσως θὰ ἀλλάξετε τὸ νοῦ σας καὶ θὰ ἔρθετε κοντὰ στὸ Θεὸ τὸν μόνο Ἀληθινό, τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ θὰ συνεχίσετε ἐκεῖ μέχρι νὰ φύγετε ἀπὸ τὴν γῆ.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ


CopyAMP code

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…