ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (20) _ Ἡ μοναδική, ἀπόλυτος καὶ τέλεια Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 24 Νοέ 2019 - 19:36
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Εἶναι ἡ ἐπιθυμία Μου στὸ κάθε τέκνο Μου νὰ γίνει τέλειο, νὰ πάρει τὴν ὕψιστη βαθμολογία γιὰ νὰ φτάσει στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων εἶναι ἀλλοῦ, ἡ εὐδαιμονία εἶναι ἀλλοῦ, ἡ χαρισματεία εἶναι ἀλλοῦ, εἶναι ἐκεῖ ποὺ κατοικεῖ, ἐκεῖ ποὺ ἁγιάζεται ἡ κάθε μία ἡ ψυχὴ γι’ αὐτὸ βλέπετε τόπους ποὺ εἶναι ἁγιασμένοι γιατί πέρασαν ἀπὸ ἐκεῖ ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι πράγματι ἁγίασαν ἐπὶ γῆς καὶ ἔφυγαν κατευθείαν γιὰ τὸν Οὐρανό. Ὤ! τί ταχύτης ἦταν αὐτὴ γιὰ νὰ πᾶνε ἐκεῖ ψηλά, ἂν καὶ μὲ ἐνδιάμεσο προορισμὸ ποὺ ὑπάρχει μέχρι τώρα, μέχρι τώρα γι’ αὐτὸ τὸ σκοπό!

Μετὰ τὰ δεινὰ καὶ τὶς δοκιμασίες δὲν θὰ χρειάζονται μετακινήσεις, θὰ χρειάζονται μόνο καλὲς κινήσεις, δηλαδὴ καλὲς ἐργασίες, θὰ χρειάζονται καλὲς νουθεσίες, θὰ χρειάζεται νὰ ἀνοίξει ἡ ψυχή τοῦ καθενὸς καὶ νὰ δωρίζει κάθε τί καλὸ στὸν διπλανό. Αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ μεγάλη χορηγία ποὺ θὰ δώσει ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία. Τί θὰ ὠφελήσουν οἱ μετακινήσεις, τί θὰ ὠφελήσει ἂν ὁ ἄνθρωπος πάει μὲ τὸ ἀεροπλάνο στὸ Θιβὲτ ἢ στὴν Ἀλάσκα, στὴν Μελβούρνη ἢ στὸ Λονδίνο; Εἶδες καὶ σὺ παιδί Μου καλὸ ἀρκετὰ ἀπὸ αὐτά.

Ὡραῖα τί ἦταν ἂς ποῦμε, κάτι ἄλλο, κάτι τo ξεχωριστό, σὲ ὠφέλησε ὅμως στὴν ψυχή σου αὐτό; Ρώτησε πραγματικὰ ἐτοῦτο τὸ λεπτό, ἐτούτη τὴ στιγμὴ ἂν σὲ ὠφέλησε αὐτὸ καθόλου εἰς τὴν ψυχή σου; Ἕνα μηδέν, ὄχι μηδὲν θὰ τὸ πῶ καλύτερα, ἦταν καὶ ἀρνητικὸ γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό, γιατί ἂν ἔμενες ἐκεῖ, ἂν ἦταν τὰ πράγματα διαφορετικὰ στὴν οἰκογένεια ἐκεῖ, θὰ ἦταν ἀλλιώωωτικη ἡ δική σου ἡ ζωή, θὰ ἦταν προσαρμοσμένη σὲ αὐτὴν ποὺ ἀπὸ τὸ Θεὸ θὰ ἦταν δοσμένη.

Δὲν ἔγινε ὅμως ἔτσι γιὰ διάφορους λόγους, ἂς μὴ τοὺς ἀναφέρουμε ἐτοῦτο τὸ βραδινὸ ἀλλὰ νὰ κοιτάξουμε τὴν οὐσία. Ἡ οὐσία εἶναι μία, ἡ οὐσία εἶναι ὅτι Ποιῶ τὸν κάθε ἄνθρωπο εἰς τὴν γῆ καὶ ἔρχεται γιὰ ἕνα καὶ μοναδικὸ σκοπό, νὰ ἀνέβει ἡ ψυχή του ἐπάνω εἰς τὸν Οὐρανό, νὰ ἀνέβει κοντά Μου, νὰ ἀνέβει σιμά Μου καὶ τότε νὰ ἀπολαμβάνει τὰ αἰώνια ἀγαθά Μου. Ἀλλὰ γιὰ νὰ γίνει καὶ νὰ ἐπιτευχθεῖ αὐτὸ καὶ νὰ τὸ κατορθώσει ὁ καθείς, ἀπαιτεῖται καλὴ ἐργασία, δὲν θὰ ἔλεγα σκληρὴ ἐργασία, θὰ ἔλεγα καλὴ ἐργασία μὲ ὑπομονὴ καὶ προαίρεση καλὴ καὶ γενικῶς αὐτὴ νὰ εἶναι σὲ Ἐμένα ἀρεστή.

Ἂν ἔχει αὐτὴ μέσα του τὴν εὐσυνειδησία καὶ αὐτὲς τὶς λέξεις ποὺ εἴπαμε εὐθὺς πρίν, τότε πραγματικὰ θὰ ἔχει καταταγεῖ στὴν χωρία ἐκείνη, θὰ ἔλεγα τῶν Ἁγίων, καὶ θὰ εἶναι καὶ αὐτὸς μέλος ἐκεῖ καὶ θὰ ἀπολαύει τελικὰ τὴν αἰώνια ζωή. Γι’ αὐτὸ παιδιά Μου δὲν χρειάζεται τίποτε ἄλλο ἀπὸ λίγη γῆ καὶ ἕνα δωματιάκι, ἕνα πολὺ μικρὸ δωματιάκι, ἕνας πολὺ μικρὸς χῶρος γιὰ νὰ κοιμᾶται γιὰ νὰ μὴν ὑπάρχει τὸ ψῦχος ἢ ἡ ζέση ἡ πολλή, ποὺ ἂν πραγματικὰ εἶναι μὲ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ οὔτε καὶ αὐτὸ θὰ τὸν πειράζει γιατί δὲν θὰ αἰσθάνεται καμία ἀπειλή, οὔτε ἀπὸ κρύο οὔτε ἀπὸ βροχὴ ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν ζέστη τὴν πολλή.

Ἀφῆστε πού, μετὰ τὴν Ἀναλαμπή, τὴν Ἀναγέννηση αὐτή, τὸ κλίμα θὰ εἶναι ὁμαλό, θὰ εἶναι καλό, θὰ εἶναι πραγματικὰ ἄααλλο πρᾶγμα ἡ γῆ, θὰ τὸ δεῖτε, μπορεῖτε ὅμως νὰ τὸ φανταστεῖτε, μπορεῖτε γιατί εἶναι γραμμένο καὶ σᾶς τὸ ἔχω δώσει αὐτό, δηλαδὴ χωρὶς ἀνεμοστροβίλους, χωρὶς θαλασσοταραχές, χωρὶς κεραυνοὺς καὶ κινδύνους πολλούς. Θὰ εἶναι ὅλα ὁμαλά, καὶ ἀφοῦ θὰ εἶναι ὅλα ὁμαλὰ τί νὰ φοβηθεῖτε καὶ ἀπὸ τί νὰ κρυώσετε καὶ ἀπὸ τί νὰ ζεσταθεῖτε; Θὰ ζεσταίνεται ὅμως τὴν ψυχὴ σας μόνο ἀπὸ τὶς πράξει τὶς καλές, μόνο ἀπὸ τὴ βιωτή σας καὶ ἀπὸ τὴν ἐνάρετη ζωή σας. Ἂν εἶναι καλὴ ἡ βιωτή σας τότε πραγματικὰ θὰ εἴσαστε μὲ τὸν Λυτρωτή σας καὶ τὸν Δωρητή σας. Νὰ εἴσαστε σίγουροι γι’ αὐτό, τὸ ὑπογράφω αὐτὸ τὸ βραδινό, τὸ σφραγίζω καὶ αὐτὸ γιὰ νὰ κοιμηθεῖτε ἥσυχα, ἥσυχα, ἤρεμα καὶ καλὰ καὶ πάντα νὰ ἔχετε ἐτοῦτο εἰς τὴν καρδιὰ ὅτι ὁ Λυτρωτὴς καὶ Δωρητὴς σας εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός, εἶναι ἡ Τριαδικὴ Ἀρχή σας, εἶναι ὁ Πάνσοφος καὶ Δημιουργὸς ἀλλὰ καὶ Ἐκεῖνος ποὺ πραγματικὰ ἡ δικαιοσύνη Του εἶναι ἀμέτρητη καὶ δὲν ὑπάρχει πουθενά, πουθενά, πουθενά, σημειῶστε το αὐτὸ ἐδῶ στὸ γραπτό.

Ἔχετε ἀπόλυτο ἐμπιστοσύνη στὴν Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ καὶ τότε ὅλα θὰ τὰ δεῖτε καὶ θὰ τὰ ζεῖτε καθότι θὰ εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὰ καὶ θὰ αἰσθάνεστε στὴν ψυχὴ σας ἐντελῶς διαφορετικὰ γιατί θὰ εἶναι ὅλα δίκαια, δίκαια θὰ εἶναι αὐτά.

Ξέρετε τί σημαίνει δίκαιο; Ἀλήθεια ἂν σᾶς ρωτοῦσα τί σημαίνει δίκαιο, θὰ Μοῦ δίδατε ἕναν ὁρισμό; Τί θὰ λέγατε γι’ αὐτό; Τί εἶναι ἀλήθεια τὸ δίκαιο; Σᾶς ἀπαντῶ: Δίκαιο εἶναι μόνο αὐτὸ ποὺ ἀποδίδω ΕΓΩ, μὲ κεφαλαῖο τὸ ΕΓΩ, ΕΓΩ ὁ Τριαδικὸς Θεός, δὲν χρειάζεται νὰ πῶ ἄλλη λέξη γιὰ νὰ τὸ συμπληρώσω αὐτό. Δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἀλλοῦ Δίκαιο, μόνο ἀπὸ Ἐμένα, μόνο ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, γι’ αὐτὸ νὰ ἔχετε ἀπόλυτο ἐμπιστοσύνη στὴν ὕπαρξη αὐτὴ τὴν Ἁγία, τὴν Ὑπεραγία, τὴν Παντοδύναμη καὶ τὴν γλυκιὰ ποὺ ἔχει τὸ ἔλεος μέσα, μέσα, μέσα στὴν Ὀντότητά Της γιὰ παντοτινά.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…