ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (21) _ Ὁ Παράδεισος εἶναι Δῶρο τοῦ Θεοῦ καὶ κερδίζεται μὲ ἀγαθὰ ἔργα καὶ μετάνοια ἀληθινὴ καὶ εἰλικρινὴ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 29 Νοέ 2019 - 21:25
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Σὲ κύκλους θὰ εἶναι ὁ Παράδεισος ἐκεῖ, μὲ ταμπέλα σὲ κάθε μία γραμμὴ τοῦ κάθε κύκλου γιατί ἀπὸ τὴν ταμπέλα θὰ ἐξαρτηθεῖ ποῦ θὰ πορευτεῖ ἡ κάθε μία ψυχὴ γι’ αὐτὰ ποὺ ἐποίησε εἰς τὴν γῆ, ἀλλὰ ἐκεῖ θὰ εἶναι τὸ βέλος πρὸς τὰ ποῦ θὰ πάει, πρὸς τὸν Κύριο ἢ λίγο πρὸς τὰ ἔξω ἕως τὴν ἑπόμενη ταμπέλα ποὺ θὰ εἶναι καὶ ὁ ἑπόμενος κύκλος αὐτός, τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὸς ἀλλὰ εἶναι τὸ δεύτερο σκαλοπάτι λίγο πιὸ κάτω ὅπου κατεβαίνουμε καὶ κατεβαίνουμε καὶ κατεβαίνουμε ἐλαφρῶς, πολλοὶ οἱ κύκλοι αὐτοί. Στὴν κορυφὴ εἶναι πραγματικὰ ἡ κορυφὴ καὶ ποιὰ εἶναι ἡ κορυφή; Εἶναι μόνο ἡ Τριαδικὴ Ἀρχή, ἐκεῖ εἶναι ἡ κορυφή, ἡ Τριαδικὴ Ἀρχὴ καὶ στὴ συνέχεια, ἀπὸ κάτω καὶ πρὸς τὰ ἔξω ἀκολουθοῦν οἱ ἑπόμενοι κύκλοι, ὁμοιάζοντας τὸ ὅλον μὲ κῶνο μὲ εὐρεία βάση καὶ μικρὴ κλίση πλευρᾶς.

Ἐκεῖ θὰ καταταγοῦνε οἱ ψυχὲς ἀνάλογα μὲ τὸ τί ἔχουν πράξει εἰς τὴν γῆ καὶ θὰ καταταγοῦν αὐτὲς κατὰ ὁμάδες. Ἡ κάθε περιοχὴ μεταξὺ δύο κύκλων θὰ περιλαμβάνει μία ὁμάδα ψυχῶν. Ὁμοειδεῖς θὰ εἶναι οἱ ψυχὲς αὐτές, αὐτὲς ποὺ ἔπραξαν παρόμοια πράγματα εἰς τὴν γῆ, παρόμοια πράγματα καλά, μὲ εὐσυνειδησία καὶ μὲ ἀληθεῖα, ὄοοοχι μὲ ψευτιὰ καὶ πονηριὰ ἀλλὰ μὲ ἀληθεῖα, ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι μὲ εὐσυνειδησία, μὲ καλοσύνη ἔγινε αὐτὸ μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή τους, μὲ καλοσύνη ἀληθινή, πραγματικὰ ἀληθινή!

Καλοσυνάτοι ἄνθρωποι αὐτοί, ἄνθρωποι τῆς προσφορᾶς, ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν τὸ καλό, εἶχαν τὸ καλό, τὸ εὐγενικό, τὸ εὐγενὲς μέσα εἰς τὴν ψυχή τους καὶ σὲ κάθε λοιπὸν κύκλο-περιοχὴ ἀπὸ αὐτὲς θὰ ὑπάρχουν καὶ οἱ ὁμοειδεῖς, οἱ ὁμοειδεῖς αὐτὲς ψυχὲς οἱ ὁποῖες ἐλαχιστότατα θὰ διαφέρουν ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλη, σχεδὸν ὅμοιες θὰ εἶναι αὐτές.
Φανταστεῖτε ὅτι ἡ ζυγαριὰ εἶναι ἀκριβείας, δὲν εἶναι ὅποια καὶ ὅποια ἐκεῖ. Μὴν σκεφθεῖτε καμία ζυγαριὰ ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ξέρετε, δὲν ὑπάρχει τέτοια ζυγαριὰ οὔτε στὰ χρυσοχοεῖα, ἀλλὰ οὔτε καὶ πουθενὰ ἀλλοῦ, μὴν ματαιοπονεῖτε τέτοια ζυγαριὰ δὲν θὰ βρεῖτε.

Ἡ ζυγαριὰ τοῦ Κυρίου εἶναι ἡ τελειοτάτη καὶ ἡ ἀκριβεστάτη, αὐτὴ ποὺ δὲν ὑπάρχει ἀλλοῦ καὶ πουθενά. Βασιστεῖτε ὅμως σὲ αὐτὴν καὶ δὲν θὰ χάσετε, δὲν θὰ χάσετε, νὰ ἔχετε ἐμπιστοσύνη σὲ αὐτὴν τὴν ζυγαριὰ τὴν δίκαιη, τὴν καλὴ καὶ αὐτὴ ποὺ δὲν θὰ χαλάσει ποτέ, δὲν θὰ ὑποστεῖ καμία ζημία, ἀλλὰ θὰ πορεύεται σύμφωνα μὲ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία, ὅπως τὸ ἔχει ἀποδείξει ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία ἀνὰ τοὺς αἰῶνας μὲ μεγάλη ἀκριβεία.
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Δημιουργίας τίποτα δὲν ἦταν λάθος, ὅλα ἦταν ἀλάνθαστα, ὅλα ἦταν καλῶς γινομένα, ὅλα ἦταν καλῶς τοποθετημένα καὶ γιὰ σωστὴ καὶ ἀκριβῆ λειτουργία ρυθμισμένα.

Ὅλοι οἱ ὁμόκεντροι κύκλοι ποὺ περιλαμβάνουν διαφορετικὲς κατηγορίες ψυχῶν, μὲ τὴν ταμπελίτσα στὸν κάθε κύκλο, θὰ ἔχουν τὰ διαχωριστικά τους καὶ ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς θὰ περιλαμβάνει ὁμοειδεῖς ψυχὲς οἱ ὁποῖες θὰ ἔχουν παρασημοφορηθεῖ καὶ θὰ ἔχουν πάρει καὶ αὐτὸν ποὺ τοὺς ἁρμόζει στέφανο εἰς τὴν κεφαλή. Ἄλλος θὰ ἔχει κεχριμπάρι, ἄλλος θὰ ἔχει τὸ ἕνα ἄλλος θὰ ἔχει τὸ ἄλλο καὶ προχωρώντας πρὸς τὰ κάτω, οἱ ἑπόμενοι κύκλοι θὰ εἶναι λιγότερο κεκοσμημένοι οἱ στέφανοι μὲ ζαφείρια, διαμάντια καὶ ἄλλα. Μία ἀπὸ τὶς κατηγορίες αὐτές, ὁ τελευταῖος κύκλος-περιοχή, θὰ περιλαμβάνει καὶ τοὺς μὴ Ὀρθοδόξους ἀβάπτιστους ἀλλὰ ὅμως καλοὺς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι θὰ μετέχουν τῆς χάριτος ἀλλὰ θὰ εἶναι τυφλοί. Στοὺς ὁμόκεντρους αὐτοὺς κύκλους-περιοχὲς θὰ ὑπάρχει καὶ διαφορετικὴ ἔνταση φωτὸς δηλαδὴ χάριτος μὲ σταδιακὴ μείωση ἀπὸ τὸ κέντρο πρὸς τὴν ἄκρη δηλαδὴ τὸν μεγαλύτερο καὶ τελευταῖο κύκλο.

Κατὰ τὴν Δευτέρα Παρουσία δὲν θὰ χρειάζεται νὰ ὁδηγηθεῖ κανεὶς στὴν κάθε κατηγορία ἀλλὰ ὁ καθεὶς θὰ γνωρίζει ποὺ ἀνήκει καὶ θὰ πηγαίνει μόνος του ἐκεῖ στὴν θέση ποὺ τοῦ ἁρμόζει καὶ ἔχει γίνει γι’ αὐτὸν καὶ τοὺς ὁμοίους πρὸς αὐτόν.
Ὁ κῶνος αὐτὸς εἶναι ὁ ἴδιος μὲ αὐτὸν ποὺ εἶχε δοθεῖ παλαιότερα δηλαδὴ τὸ ἄνω φωτεινὸ καὶ ἡμισφαιρικὸ ποὺ θὰ περιλαμβάνει τὴν Ἄνω Ἱερουσαλήμ.

Αὐτὰ ποὺ εἰπώθηκαν καὶ ἐτοῦτο τὸ βραδινό, ἀγαπητά Μου παιδιά, εἶναι ἐντελῶς, τελείως ἀκριβῆ, βάλτε τὴν λέξη ποὺ θέλετε ἐσεῖς τὴν ἀκριβῆ, εἶναι ἔτσι ὅπως εἰπώθηκαν, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι διαφορετικά, μὴν τὰ ἀλλάξετε ἐσεῖς. Εἶναι ὅλα ἀληθῆ, εἶναι ὅλα ἕνα καὶ ἕνα, δὲν μποροῦμε οὔτε νὰ προσθέσουμε οὔτε νὰ ἀφαιρέσουμε ἕνα, εἶναι αὐτὰ ἀκριβῶς γι’ αὐτὸ σημειῶστε τα εὐθαρσῶς ἀλλὰ καὶ ἀληθινῶς. Ὅταν λέμε ἀληθινῶς ἐννοοῦμε ὅπως αὐτὰ εἶναι εἰπωμένα, τὸ νόημα νὰ μὴν ἀλλαχθεῖ, ἂν ἀλλαχθεῖ καμία λέξη δὲν πειράζει, ἐτούτη τὴ φορά, ἀλλὰ τὸ νόημα νὰ μὴν ἀλλαχθεῖ καθόλου μὰ καθόλου γιατί ἔτσι εἶναι ἀκριβῶς. Ἐγὼ τὸ ἐπαναλαμβάνω καὶ πάλι ὁ ἴδιος ὁ Θεός.

Εἶναι μεγάλο πρᾶγμα αὐτό, ἂν εἴχατε μέσα εἰς τὴν ψυχή σας καὶ μέσα στὸ νοῦ σας αὐτὸ ποὺ θὰ συμβαίνει ἐπάνω ἐκεῖ εἰς τὸν Οὐρανὸ δὲν θὰ ἐργαζόσαστε γιὰ τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ πρωϊνὸ ἕως τὸ βραδινό, θὰ ἐργαζόσαστε μόνο γιὰ τὸ θέμα αὐτό, δηλαδὴ πῶς θὰ ἀποκτήσετε μία θέση στὸν πρῶτο κύκλο, στὴν πρώτη περιοχή, αὐτὴ ποὺ εἶναι ἡ πιὸ λαμπερή, ἡ πιὸ πεποικιλμένη μὲ πολὺ ἐξαίρετα καὶ πολύτιμα δῶρα ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή.

Ἐκεῖ εἶναι τὸ πᾶν, ἐκεῖ πραγματικὰ εἶναι ἡ περιοχὴ τῆς Τριαδικῆς Ἀρχῆς, καταλαβαίνετε τί σημαίνει αὐτό; Ὄχι ὅτι καὶ οἱ ἑπόμενες δὲν εἶναι καλές, εἶναι πολὺ καλὲς καὶ ἀξίζουν πολὺ καὶ αὐτὲς πολλά, γι’ αὐτὸ εὐλογημένες εἶναι καὶ αὐτὲς ἀλλὰ ὑπάρχει ἡ διαβάθμιση αὐτή, ὅπως παντοῦ, καὶ ἐκεῖ. Νὰ τὸ ἔχετε ὑπ’ ὄψιν σας καὶ αὐτὸ γιατί ἅμα τὸ ἔχετε ὑπ’ ὄψιν σας καὶ αὐτό, ὅπως ὁ καλὸς ὁ μαθητὴς προχωρεῖ καὶ βάζει τὰ δυνατά του γιὰ νὰ πάει πιὸ ψηλά, νὰ πάρει τὸν καλύτερο βαθμό, γιὰ τὴν ἑπόμενη τάξη αὐτή, ἔτσι καὶ ἐσεῖς μπορεῖτε νὰ βαδίσετε καὶ νὰ κερδίσετε τὴν ἑπόμενη περιοχὴ γιὰ τὴν δική σας τὴν ψυχή.

Δὲν εἶναι ἀκατόρθωτο αὐτὸ ἀρκεῖ νὰ Μὲ ἐπικαλεῖστε νὰ σᾶς βοηθῶ, νὰ σᾶς ὁδηγῶ, νὰ σᾶς νουθετῶ καὶ νὰ σᾶς ποδηγετῶ, νὰ βαδίζετε ἐκεῖ ποὺ ἀκριβῶς θὰ πρέπει νὰ βαδίσετε γιὰ νὰ ἔρθετε ὅσο πιὸ κοντά Μου μπορεῖτε καὶ τὰ μεγάλα καὶ τὰ ἀτελείωτα ἀγαθά Μου νὰ γευτεῖτε.

Ὁ Μωυσῆς ἦταν ἄνθρωπος καὶ αὐτός, ὁ Ἀβραὰμ ἦταν ἄνθρωπος καὶ αὐτός, ὁ Νῶε ἦταν ἄνθρωπος καὶ αὐτός, ὁ Λὼτ ἄνθρωπος ἦταν καὶ αὐτός, οἱ Ἀπόστολοι ἄνθρωποι ἤτανε καὶ αὐτοί, Ἅγιοι τόσοι ποὺ πέρασαν ἐδῶ ἀπὸ τὴν γῆ, Μάρτυρες ἀτελείωτοι, χορεία Μαρτύρων ὑπάρχει ἀνὰ τὴν γῆ. Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς ἔδωσαν τὸ αἷμα τους, ἔδωσαν τὴν ζωή τους, ἔδωσαν τὴν ὕπαρξή τους, ἔδωσαν αὐτὸ ποὺ τοὺς τὸ δώρισα Ἐγὼ καὶ τὸ ἐπέστρεψαν ποῦ; Δηλαδὴ Μοῦ ἐπέστρεψαν τὴν ζωὴ ποὺ τοὺς ἔδωσα Ἐγώ;

Γιὰ σκεφτεῖτε το αὐτό! Ἀλήθεια τί ἔδωσαν; Ἔδωσαν τὴ ζωή τους, δηλαδὴ Μοῦ ἐπέστρεψαν πάλι τὴν ζωή; Ἀγάπη ἦταν αὐτή, μόνο ἀγάπη ἦταν αὐτή, μόνο ἀγάπη ποὺ ξεχείλισε μέσα εἰς τὴν καρδία τους καὶ ἔγινε τελικὰ αὐτὴ ἡ παρρησία τους καὶ ἡ θυσία τους πρὸς Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεὸ ἀπὸ ἀπέραντη ἀγάπη καὶ λατρεία ποὺ εἶχαν μέσα εἰς τὴν καρδία. Αὐτὸ εἶναι ἐξαιρετικὰ πολὺ ἐκτιμητὸ ἀπὸ Ἐμένα τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Σὲ αὐτοὺς τοὺς ὁμόκεντρους κύκλους-περιοχὲς ποὺ εἶναι ἐκεῖ, θὰ εἶναι οἱ ψυχὲς ποὺ θὰ λάβουν ἑκάστη ἀπὸ αὐτὲς τὴν πρέπουσα ἀνταμοιβή, τὴν πρέπουσα ἀνταμοιβὴ ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή. Ἀλήθεια ἀπὸ ποῦ ἀλλοῦ νὰ τὴν λάβουν, ἀπὸ ποῦ; Γιὰ σκεφτεῖτε, ὑπάρχει ἄλλη περίπτωση νὰ τὴν λάβουν ἀπὸ ἀλλοῦ; Μόνο ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ θὰ λάβουν αὐτὴ τὴν ἀνταμοιβὴ ἡ ὁποία θὰ εἶναι τόσο ἀκριβὴς ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ μετρηθεῖ μὲ τίποτα καὶ ποτὲ ἀπὸ κανένα ὂν στὴν γῆ. Νὰ εἶστε λοιπὸν σίγουροι ὅτι, ὅ,τι καλὸ κάνετε θὰ ἀνταποδοθεῖ ἐπάνω εἰς τὸν Οὐρανό, θὰ ἀνταποδοθεῖ ἀκριβῶς, ἀκριβέστατα αὐτό. Γι’ αὐτὸ ἔχετε ἐμπιστοσύνη ἀπόλυτη εἰς τὸν Τριαδικὸ Θεὸ γιὰ τὴν Ἁγιότητά Του, τὴν Ἀγαθοσύνη Του καὶ τὴν Ἐλεημοσύνη Του καὶ τελικὰ γιὰ τὴν τέλεια Δικαιοσύνη Του.

Καὶ κάτι ἄλλο ποὺ θέλω νὰ σᾶς πῶ εἶναι, ὅ,τι ἁμαρτία καὶ νὰ ἔχετε κάνει, ὅ,τι ἁμαρτία καὶ νὰ ἔχει κάνει κάποιος ἄνθρωπος εἰς τὴν γῆ, μὰ καὶ τὴν χειρότερη καὶ τὴν σκληρότερη ἁμαρτία, νὰ τὴν ἔχει πραγματοποιήσει, ὅταν μετανοήσει μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά του, ὅταν κλάψει ἡ ψυχή του, ὅταν πραγματικὰ μετανοήσει καὶ καθαριστεῖ τὸ ἐσωτερικό του, ἡ ὕπαρξή του, τότε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Τριαδικὸς Θεός, Αὐτὸς τελείως θὰ τὴν σβήσει. Δὲν θὰ ὑπάρχει τίποτα ἐκεῖ, οὔτε καὶ τὸ παραμικρὸ μαυραδάκι, οὔτε καὶ τὸ παραμικρὸ σηματάκι, θὰ φύγει καὶ τὸ παραμικρότερο σκουπιδάκι γιατί ἔρχεται ἕνα φῶς ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος τοῦ κύκλου, ποὺ συμβολίζει τὴν ἁμαρτία, καὶ σιγὰ-σιγὰ προχωρεῖ καὶ φωτίζει ὅλο τὸν κύκλο, δὲν μένει τίποτα, δὲν μένει τίποτα ἀφώτιστο, μένει μόνο τὸ κέντρο τοῦ κύκλου ὡς ἕνα σημαδάκι γιὰ νὰ δεικνύει ὅτι ἔχει γίνει αὐτὸ τὸ ἁμάρτημα ἐκεῖ.

Ἄλλοι ἀπὸ λῃστὲς ἔγιναν ἅγιοι, ἄλλοι ἀπὸ ἀσελγεῖς. Ὑπῆρξαν ἄνθρωποι προδοτικοί, ὑπῆρξαν ἄνθρωποι συκοφαντικοὶ, συκοφάντες τρομεροὶ ποὺ ἔκαναν πολὺ ζημιὰ σὲ διάφορες ψυχές, ὑπῆρξαν ἄνθρωποι δήμιοι, ὑπῆρξαν ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἔγραψαν νόμους σκληρούς, πολὺ σκληρούς, καὶ ποὺ ἐφαρμόστηκαν αὐτοὶ καὶ ἔκαναν πολλὴ ζημιὰ σὲ πολλοὺς ἀνθρώπους στὴν γῆ. Ὑπῆρξαν κλέφτες πολλοὶ οἱ ὁποῖοι ἔκλεβαν, δηλαδὴ ἔκλεβαν τὸ βιὸς τοῦ ἄλλου, δὲν εἶναι τὸ ἴδιο ἐὰν κλέψουμε ἕνα ποτηράκι ἤ ἕνα τηγανάκι, ἔκλεβαν ὁλόκληρο τὸ βιὸς τοῦ ἄλλου, ἦταν πολὺ σημαντικὸ αὐτό, ὑπῆρξαν ἄνθρωποι ἀπατηλοί, ὑπῆρξαν ἄνθρωποι ψεῦτες.

Ὑπῆρξαν ὅλοι αὐτοὶ ποὺ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν δική τους ὁπωσδήποτε συγκατάβαση καὶ ἀλλαγὴ νοὸς ἔγινε αὐτὸ τὸ καλὸ ποὺ εἶναι πραγματικὰ σημαντικὸ συνάμα καὶ ἀληθινό.

Ἂν τὸ σκεφτεῖ κανεὶς ὅτι μπορεῖ νὰ ἁγιάσει περνώντας ὅπως εἴπαμε πρίν, ἀπὸ μία τέτοια ἀνθρωπίνη κατηγορία, εἶναι ἀπίστευτο αὐτό, μοιάζει νὰ εἶναι ἀκατόρθωτο, ἀκόμα καὶ γιὰ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, ἀλλὰ φανταστεῖτε τί σημαίνει Θεός, γιὰ βάλτε αὐτὰ τὰ δύο πράγματα ἀπέναντι, αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν μιὰ καὶ τὸ Θεὸ ἀπὸ τὴν ἀπέναντι μεριά.

Γιὰ σκεφτεῖτε τὴν ἀγάπη, τὴν ἀγάπη, τὴν ἀτελείωτη ἀγάπη, τὴν ἀτελείωτη συγχωρητικότητα, τὴν ἀτελείωτη δικαιοσύνη! Ὑπάρχει δικαιοσύνη στὴν περίπτωση αὐτή; Μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε ἂν ὑπάρχει δικαιοσύνη στὴν περίπτωση αὐτή; Ὅταν ἕνας ἄνθρωπος ἔκανε τόσα αἰσχρά, τόσες ἁμαρτίες, ἁμαρτίες τρομερές, ὑπάρχει δικαιοσύνη ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ; Μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ δικαιοσύνη αὐτό;

Μὲ αὐτὸ θὰ καταλάβεις τὴν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, μὲ μόνη τὴν διαφορὰ ὅτι αὐτὸς πρέπει νὰ μετανοήσει καθαρὰ καὶ πολύ, πολὺ βαθιὰ μέσα εἰς τὴν ψυχή του, διαφορετικὰ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει τίποτε, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει τίποτε γι’ αὐτό, δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τίποτε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Τριαδικὸς Θεός. Ἐὰν δεῖ ὅμως τὴν ταπείνωσή του καὶ ἐὰν δεῖ πραγματικὰ τὴν συντριβή του καὶ τὴν ἀληθινὴ καὶ βαθιὰ μετάνοια μέσα στὴν ψυχή του, νὰ ὑποστεῖ αὐτὸ ἡ ἴδια ἡ ψυχή του, τότε πραγματικὰ εἶναι δικαιοσύνη αὐτὴ γιατί ναὶ μὲν ἔκανε τὴν ἁμαρτία τὴν τρομερὴ ἢ τὶς ἁμαρτίες τὶς τρομερές, ἔκλαψε ὅμως μέσα εἰς τὴν ψυχή του γοερὰ καὶ πολὺ ἐπληγώθηκε ἡ δική του ἡ καρδιά.

Δὲν εἶναι ἁπλό, πρέπει νὰ φύγει αὐτὸ τὸ μαῦρο ποὺ ὑπάρχει ἐντός, ἀλλὰ γιὰ νὰ φύγει αὐτὸ τὸ μαῦρο ποὺ ὑπάρχει ἐντός του πρέπει νὰ κάνει πολὺ μεγάλη προσπάθεια, πολὺ μεγάλη ταπείνωση, πολὺ μεγάλη νὰ τὸ πῶ ἀγαθοεργία στὴν ἑπόμενη πορεία.

Ὅλα αὐτὰ χρειάζονται γιὰ νὰ ἔρθει ἡ Τριάδα ἡ Ἁγία καὶ νὰ τὸν βοηθήσει νὰ φύγει ἀπὸ τὴν κατάσταση αὐτὴ ἀφοῦ πραγματικὰ ἔχει βαθιὰ μετανοήσει καὶ τὸν μιαρὸ νικήσει.

Ὅλα αὐτὰ ποὺ λέγονται αὐτὸ τὸ βραδινό, ἔτσι εἶναι παιδιά Μου καλά, ἔτσι εἶναι, ὅλα γιὰ τὰ ὁποῖα μιλήσαμε. Ὑπάρχει δικαιοσύνη, ὑπάρχει δικαιοσύνη; Ὑπάρχει δικαιοσύνη γιατί τὸ ἐσωτερικό του πραγματικὰ κάηκε, ἔπιασε φωτιά, γιὰ φανταστεῖτε τί πέρασε αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος! Καιόμενος ἐντός του γιὰ νὰ καθαριστεῖ καὶ ἀπὸ Ἐμένα τὸν Θεὸ νὰ ἐλεηθεῖ.

Ἄλλοι ἐργάστηκαν χρόνια πολλὰ γιὰ νὰ μετανοήσουν, δὲν ἔφτασε μία ἡμέρα, δὲν ἔφτασε ἕνας μῆνας, δὲν ἔφτασε ἕνας χρόνος, δὲν ἔφτασαν δέκα χρόνια, μετανόησαν σὲ δεκαετίες ἀρκετές. Γιὰ σκεφτεῖτε τὴν Ὁσία Μαρία τὴν Αἰγυπτία! Πόοοοσα χρόνια ἤτανε στὴν ἔρημο, στὴν κατάσταση αὐτή, μετανοοῦσα καὶ δακρυρροοῦσα, κάθε ἡμέρα κάθε στιγμὴ καὶ περίμενε τὸν παππούλη τὸν Ἅγιο ἐκεῖ νὰ λάβει τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ἔρθει σιγὰ-σιγὰ στὴν κατάσταση αὐτὴ ποὺ θὰ ἔπαιρνε τὴ γλύκα τὴ θεϊκὴ στὴν δική της τὴν ψυχή, στὸ δικό της τὸ κορμί. Γιὰ μελετῆστε τὸ θέμα αὐτὸ καὶ ὅλα θὰ ἐξηγηθοῦν μέσα εἰς τὸ δικό σας τὸ νοητικὸ καὶ δὲν θὰ μείνει καμία ἀμφιβολία γιὰ τὴν ἀπέραντη Ἀγάπη, Ἐλεημοσύνη καὶ Δικαιοσύνη τῆς Τριάδας τῆς Ἁγίας, τῆς μοναδικῆς Ὑπερεξουσίας.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ


CopyAMP code

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…