ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐρημίτης : Προφητικός και παραινετικός Λόγος (24) _ Θερμὴ Προτροπὴ καὶ Παράκληση τοῦ Κυρίου πρὸς τὰ λιγοστὰ τεκνία Του να ἐργαστοῦν γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ Ψυχῶν Σωτηρία

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 12 Δεκ 2019 - 20:42
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Παιδί Μου μὴν ἀδημονεῖς, τὴν ψυχή σου νὰ ἠρεμεῖς καὶ ἔτσι θὰ ἔχεις ἐπαφὴ μὲ Ἐμᾶς, μὲ τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία. Ὤ, τί εὐχαριστία!!! Τὸ ἔχεις ἀντιληφθεῖ αὐτό; ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ ὕψιστο δῶρο ἀπὸ τὸν Τριαδικὸ Θεὸ καὶ δωρίζεται σὲ κάθε τεκνίο Του στὴν γῆ ἐὰν αὐτὸ ἔχει ὑπακοὴ καὶ ἀγαθὴ ψυχή. Δηλαδὴ ἐὰν ἐργάζεται εἰλικρινὰ μέσα εἰς τὴν καρδία γιὰ τὸν Πατέρα τὸν Μεγάλο τὸν Ὕψιστο Θεὸ, γιὰ τὸν Μοναδικὸ Υἱὸ, καὶ τὸ δαψιλὲς Ἅγιο Πνεῦμα τὸ ζωοποιόν.

Συνέχισε τὶς γραφές αὐτὲς, τὶς πληροφορίες τὶς μοναδικὲς καὶ ἀληθινὲς, καὶ ἔτσι θὰ αἰσθανθεῖς ὅτι πράττεις αὐτὸ ποὺ ἐντελεῖται εἰς ἐσένα ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχὴ πρὸς ὠφέλεια πρωτίστως τῆς ψυχῆς ἀλλὰ καὶ τῆς βιωτῆς σου στὴ γῆ.
Εὐφραινόμαστε πολὺ ποὺ ἔχουμε ἐπικοινωνία ἔστω μὲ αὐτὰ τὰ λίγα τεκνία καὶ δίδουμε τὴν πληροφορία μὲ ἀληθεία καὶ ἀκριβεία, ἐξάλλου δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι διαφορετικὰ παρὰ μόνο ἀληθινὰ ἀφοῦ Εἴμαστε ἡ Ἀλήθεια, ἡ ἀπόλυτος αὐτή, ἡ μόνη ποὺ ὑπάρχει εἰς τὴν Δημιουργία αὐτή.

Ὤ! τί μεγαλεῖο ἦταν καὶ εἶναι ἡ Δημιουργία αὐτὴ καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι. Ὅμως μερικῶς μόνο ἀπέμεινε στὴ γῆ, θὰ ἔλεγα στὸν κατώτατο βαθμό, καὶ πολὺ θλίβομαι πραγματικὰ γι’ αὐτό, ποιός; Ἐγὼ ὁ Ἐπουράνιος Θεὸς ποὺ δημιούργησα γῆ καὶ οὐρανὸν καὶ ΟΛΑ μὰ ΟΛΑ ὅσα υπῆρχαν καὶ ἀπέμειναν στὴν γῆ.

Τὸ ἔχετε συλλάβει ὅτι ἀπέμειναν λιγοστὰ στὴ γῆ; Εἴτε αὐτὰ εἶναι τὰ ἐσωτερικὰ χαρίσματα τοῦ πλάσματός Μου τοῦ ἀγαπητοῦ, εἴτε τοῦ ὑπολοίπου κόσμου τοῦ ζωϊκοῦ καὶ φυτικοῦ, θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ ἀκόμη καὶ τοῦ γήϊνου αὐτοῦ.

Δὲν ἦταν ἔτσι ὁ πλανήτης γῆ, ἦταν (τὸν δημιούργησα) ἐντελῶς διαφορετικὰ γιὰ νὰ ζήσει τὸ πλάσμα Μου, ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖ, καὶ νὰ εὐδοκιμήσει, νὰ εὐδαιμονήσει καὶ μακάρια καὶ ἱερὰ νὰ ζήσει, πιὸ πολὺ πνευματικὰ ἀπὸ κοσμικὰ γιατί εἶναι ἀσυγκρίτως ἀνώτερα τὰ πρῶτα ἀπὸ τὰ δεύτερα αὐτά.

Τὸ πλάσμα Μου αὐτὸ Μὲ ἔφερε σὲ δύσκολη κατάσταση, ἀρκετὲς φορὲς, καὶ ἔπρεπε νὰ ἀποφασίσω τί θὰ ποιήσω ἀλλὰ ὅπως σᾶς ἔχω εἰπεῖ καὶ ἄλλες φορὲς καὶ πληροφορήσει, ἔπραξα πάντοτε αὐτὸ ποὺ ἦταν γιὰ τὸ καλό του, δηλαδὴ αὐτὸ γιὰ νὰ τὸ ἐπαναφέρω πάλι στὴν ἀρχικὴ κατάσταση ποὺ τοῦ δώρισα Ἐγὼ ἀφοῦ ὑπῆρχε τόσο ἀγαθό! τόσο καλὸ! ἀλλὰ καὶ ὑπέροχο πνευματικό!

Ὑπέφερα πολλὲς φορές, δὲν τὸ κρύβω αὐτό, ὄχι ὅτι Εἶμαι ἀδύναμος νὰ ἀποφασίσω ἀλλὰ γιὰ τὸ πλάσμα Μου, νὰ μὴν τὸ πονέσω πολὺ καὶ τὸ λυπήσω, καὶ ἔφτασε ἡ κατάσταση αὐτὴ ἡ σημερινή. Δὲν ἔγινε ἀπότομα αὐτή, ἐσεῖς δὲν καταλάβατε τὰ δόλια σχέδια τοῦ πονηροῦ, αὐτοῦ τοῦ σιχαμεροῦ ὁ ὁποῖος σᾶς ἄλλαξε σιγὰ-σιγὰ τὴν καλὴ παρρησία πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία.

Σᾶς ἀπομάκρυνε ἀπὸ Αὐτὴν ἀλλὰ καὶ μίασε τὴν ψυχή σας καὶ ὅλη τὴν ὕπαρξή σας, ὅτι χειρότερο καὶ βρομερότερο μποροῦσε νὰ ἐνεργήσει, ἀφοῦ ἤθελε καὶ θέλει ἐντελῶς νὰ σᾶς ἀφανίσει, ἀλλὰ τί ἄλλο θὰ ἔκανε αὐτός; Ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ ἔκανε στὸν ἑαυτό του καὶ τὸ ἀφελέστατο τάγμα τὸ δικό του.

Ὤ! τί κακία, τί μοχθηρία καὶ τί τέλεια ἀπώλεια τῶν πάντων αὐτῶν ποὺ ἐδώρισα Ἐγὼ, μὲ πολὺ ἀγάπη, γιὰ νὰ τὰ ἔχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι παντοτινὰ καὶ νὰ εὐφραίνονται ὁλοκληρωτικὰ καὶ τώρα ἐσεῖς ἀκολουθεῖτε ἀκριβῶς ὅτι ἐποίησε αὐτὸς καὶ ἡ ἀκολουθία του καὶ ἔτσι βρίσκεστε πλέον σὲ κατάσταση τόσο τρομερὴ ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ ἀλλὰ καὶ ὁμαλῶς νὰ ἀναστραφεῖ.

Γι’ αὐτὸ θὰ γίνουν αὐτὰ ποὺ εἶναι εἰπωμένα καὶ προφητευμένα καὶ ἐλπίζω Ἐγὼ ὁ ἴδιος ὁ Θεός, ὅτι μία μικρὴ μερίδα, μικρὸ ποσοστὸ θὰ εἶναι αὐτό, νὰ ἀλλάξει πορεία καὶ νὰ ἔρθει καὶ πάλι κοντά Μας στὴν Τριάδα τὴν Ἁγία. Πολὺ μεγάλη ἡ χαρά Μας θὰ ὑπάρξει ἐδῶ εἰς τὸν Οὐρανό, δὲν μπορεῖ νὰ περιγραφεῖ γι’ αὐτὴν τὴν ἀλλαγή, δηλαδὴ ποὺ θὰ σωθοῦν οἱ ψυχὲς αὐτὲς καὶ δὲν θὰ ἀφανιστοῦν.

Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο θερμῶς σᾶς παρακαλοῦμε, ἐσᾶς τοὺς λιγοστοὺς ποὺ εἶστε μαζί Μας, Μᾶς ἀκολουθεῖτε καὶ γιὰ Ἐμᾶς ὁμιλεῖτε, νὰ ἐργαστεῖτε τὰ μάλα (μέγιστα), ἐπιμελῶς, μὲ ἀγάπη πολὺ γιὰ τὸ κάθε πλάσμα Μας στὴ γῆ γιὰ νὰ τὸ μεταπείσετε καὶ νὰ τὸ ὁδηγήσετε στὸ δρόμο τὸν δικό Μας. Νὰ θυμηθεῖ καὶ νὰ ἐνστερνιστεῖ ξανὰ τὶς δέκα ἐντολὲς καὶ τὴν γλυκιὰ Ὀρθοδοξία

Μας, τὴν μοναδικὴ κατάσταση ποὺ ἔχουμε δωρίσει Ἐμεῖς, γιατί αὐτὴ, αὐτὴ εἶναι ἡ δική Μας ἡ ζωὴ τὴν ὁποίαν εἶναι ἀπαραίτητο οἱ ἄνθρωποι πάλι νὰ ἀκολουθήσουν καὶ τὸν Παράδεισο νὰ κερδίσουν.

Γι’ αὐτὸ σᾶς ἐντελοῦμε, σὲ κάθε σας βῆμα, σὲ κάθε σας ὁμιλία, σὲ κάθε εὐκαιρία ποὺ θὰ βρεθεῖ ἐμπρός σας, νὰ πράττετε αὐτὸ ποὺ εἶναι τὸ καλὸν καὶ τὸ συμφέρον γιὰ τὸν κάθε ἀδελφό. Δηλαδὴ νὰ ἐνσπείρετε τὸν Λόγο τὸν ἐνάρετο, τὸν Λόγο τῆς μετανοίας γιὰ νὰ ἐπιστραφεῖ καὶ πάλι ἡ κάθε μία ἀπὸ τὶς ψυχὲς αὐτὲς στὴν Ποίμνη τὴν Καλὴ καὶ τὴν Ἁγία, ἐκεῖ ποὺ ὑπάρχει ἡ Ἀγάπη, ἡ Ἐλεημοσύνη καὶ ἡ Ἀγαθοσύνη ἀπὸ τὸν Ποιμένα τὸν Καλὸ καὶ τὸν Ἀληθινό, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν.

Πρὸς δόξαν τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, γένοιτο!

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…