ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (46) _ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ Ζωοποιόν: Ἄριστος Βοηθὸς καὶ Ἀλάθητος Ὁδηγὸς

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 8 Ιούλ 2020 - 12:43

Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Δῶρο παιδιά Μου ἀγαπητὰ λαμβάνετε τὴν ὥρα αὐτὴ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ καλὸ καὶ τὸ ἀγαθό, αὐτὸ ποὺ δίδει τὴ ζωή. Εἶναι ζωοποιὸν καὶ ὅ,τι δίδει Αὐτὸ εἶναι Ἁγιασμένο καὶ ἀπὸ Φῶς Λουσμένο. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὁμιλεῖ ἐτούτη τὴ στιγμὴ γιὰ νὰ σᾶς πληροφορήσει καὶ νὰ δώσει τὴν οὐσία τῆς Τριάδας τῆς Ἁγίας.

Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μπορεῖ νὰ τὸ λάβει ὁ καθεὶς ὅταν ἔχει καθαρὴ καρδία καὶ παρακαλέσει τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία. Γι’ αὐτὸ παιδιά Μας ἀγαπητὰ σταθεῖτε σιμά Μας, σταθεῖτε καὶ στὴν ἀγκαλιά Μας, καὶ ἐὰν ἔχετε πίστη σθεναρὴ καὶ σταθερὴ τότε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα θὰ εἶναι μαζί σας, θὰ σᾶς συνοδεύει, θὰ σᾶς πληροφορεῖ, θὰ σᾶς παρηγορεῖ καὶ κυρίως θὰ σᾶς νουθετεῖ.

Θὰ σᾶς νουθετεῖ στὰ πάντα, γιὰ ὅ,τι ζητήσετε ἀπὸ τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή, Αὐτὸ πάντα θὰ εἶναι παρὸν καὶ ἕτοιμο νὰ σᾶς βοηθήσει σὲ κάθε τί ποὺ θὰ εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ ἐσᾶς ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν κάθε ἕνα ἀδελφὸ λιγότερο ἢ περισσότερο πνευματικό.

Αὐτὸ λοιπὸν θὰ σᾶς πληροφορήσει καλῶς καὶ ὀρθῶς γιατί εἶναι ἀλάνθαστο αὐτὸ καὶ ὅ,τι πληροφορεῖ εἶναι Ἀληθινό, εἶναι αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ γενεῖ γιὰ τὸ καλό σας, γιὰ τὸ καλὸ τῆς ψυχῆς σας, ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε ἀδελφὸ σας κοντινὸ ἢ μακρινό σας.

Εἶναι μεγίστη εὐλογία νὰ ἔρχετε καὶ νὰ ἔχεται στὸ νοῦ καὶ τὴν καρδία τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ Ἀγαθὸ καὶ τὸ Ζωοποιὸ καὶ νὰ σᾶς φωτίζει διαρκῶς. Πραγματικὰ εἶναι πολὺ μεγάλη εὐλογία καὶ πολὺ μεγάλη βοηθεῖα. Γι’ αὐτὸ καλεῖτε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ σᾶς βοηθεῖ σὲ κάθε τί ποὺ σᾶς ἀπασχολεῖ, σὲ κάθε τί ποὺ ποιεῖτε, ὅπου καὶ νὰ βρεθεῖτε.

Ἀποκτῆστε αὐτὸ τὸ λαμπρὸ καὶ τὸ φωτεινὸ Δῶρο ἀπὸ Ἐμᾶς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία. Ἐμεῖς ποτὲ δὲν θὰ τὸ ἀρνηθοῦμε νὰ τὸ δωρίσουμε σὲ ἐσᾶς ἐὰν ἐσεῖς εἴσαστε πιστὰ παιδιά Μας καὶ ἀληθινοὶ Χριστιανοί, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μέσα στὴν ψυχή σας θὰ κατοικεῖ. Αὐτὸ θὰ σᾶς φωτίζει γιὰ νὰ πράττετε τὸ κάλλιστον ἀπὸ τὰ καλὰ ποὺ πρέπει νὰ ποιήσετε γιατί Αὐτὸ γνωρίζει τὸ ἄριστον ποὺ πρέπει νὰ ἐνεργήσετε.

Γιὰ φανταστεῖτε νὰ μὴν ὑπῆρχε Αὐτό, δηλαδὴ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ Ἀγαθὸ, πὼς θὰ ἦταν ἡ ζωὴ τοῦ καθενός. Θὰ ἦταν κενή, ἀνιαρὴ καὶ ἀνήμπορη νὰ ἐνεργεῖ καλῶς, αὐτὸ τὸ λέγει αὐτὴ τὴ στιγμὴ ὁ Τριαδικὸς Θεός! Εἶναι μεγάλη βοηθεῖα εἰς τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδία γιὰ νὰ ἔχετε ἠρεμία στὴ ζωὴ αὐτή, τὴν ἐπίγεια ζωή σας, μιλάει ὁ Λυτρωτής σας.

Χωρὶς Αὐτὸ θὰ εἴσαστε συνέχεια ὡσὰν μέσα σὲ μία θάλασσα φουρτουνιασμένη καὶ ἀπὸ ἐπάνω σας σύννεφα καὶ ἀστραπὲς τρομερές, ἀνεμοβρόχι δυνατὸ καὶ τίποτα ἤρεμο καὶ καλό. Ὅμως ὅταν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι παρὸν καὶ γεμίζει τὸ δικό σας ψυχικό, τότε ἥλιος λαμπερὸς καὶ ξαστεριὰ, μὲ συνέπεια νὰ ὑπάρχει νηφαλιότητα καὶ ἀπόλυτη ἠρεμία μέσα στὴ δική σας τὴν καρδιά. Ὅταν ὑπάρχει Αὐτό, δηλαδὴ τὸ ἔχετε ἐντός σας, τότε πραγματικὰ γλύκα ἀπερίγραπτη θὰ κατακλύζει τὴν καρδιά σας καὶ σὲ κάθε σας βῆμα θὰ ἔχετε σύμμαχο ἀλλὰ καὶ ὁδηγὸ Μοναδικὸ ποὺ θὰ σᾶς δείχνει τὸν δρόμο τὸν σωστό.

Αὐτὸν τὸν δρόμο ποὺ πρέπει ἀκριβῶς νὰ ἀκολουθεῖτε ὅσο ζεῖτε, σὲ ὅλη τὴν ἐπίγεια ζωή σας, καὶ τότε θὰ εἴσαστε σίγουροι ὅτι μετὰ θὰ συναντήσετε τὸν Δωρητή σας καὶ τὸν Λυτρωτή σας, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ, τὸν Τριαδικὸ Θεό. Ἀκολουθεῖτε πάντα τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ Ἀγαθὸ καὶ τὸ Ζωοποιὸ νὰ σᾶς κρατᾷ στὴ ζωὴ καλὰ καὶ πάντα στὴν εὐθεία, γιὰ νὰ ἔχετε ὑγεία, ἀλλὰ καὶ στὴν πορεία ποὺ ὁδηγεῖ στὴν Οὐράνια Βασιλεία.

Ἀπερίγραπτη βοήθεια καὶ ἐλεημοσύνη μπορεῖ νὰ σᾶς δίδεται καθημερινὰ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα τὸ Ἀγαθό άφοῦ Αὐτὸ θὰ σᾶς ὁδηγεῖ ἁγιοπνευματικὰ μέσα ἀπὸ τὴν δική σας τὴν καρδιά.

Γι’ αὐτὸ ἀγαπημένα Μας παιδιὰ ἀκολουθεῖστε Μας καὶ ζητεῖτε Μας νὰ σᾶς στέλνουμε κάθε στιγμὴ στὴ ζωή σας, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μέσα στὸν νοῦ καὶ στὴν ψυχὴ σας, γιατί εἶναι μεγάλη Δωρεά, μεγάλη Χορηγία, μεγάλη Βοηθεῖα καὶ ὁ μόνος Ἀληθὴς Ὁδηγὸς γιὰ τὴν ὀρθὴ πορεία πρὸς τὴν Τριάδα τὴν Ἁγία γιὰ νὰ καταλήξετε στὴν Οὐράνια Βασιλεία.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr