ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐρημίτης: Προφητικός και Παραινετικός Λόγος (47) _ Ὁ Ναὸς τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Μέγας Φάρος Ἀείφωτος τῆς Ὀρθοδοξίας

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΕΡΗΜΙΤΗΣ. - 13 Ιούλ 2020 - 10:55

✝ ✝ ✝
Μέγα τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Γράψε Παιδί Μου ἀγαπητὸ καὶ πάλι τὸν Λόγον Μου τὸν Θεϊκὸν ποὺ τὸν δωρίζω στὸν δικόν Μου τὸν Λαὸν γιὰ νὰ εὐχαριστηθεῖ, νὰ τονωθεῖ καὶ ἡ ψυχή του νὰ εὐφρανθεῖ. Μὴν λυπεῖται γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία γιατί εἶναι ὁ Οἶκος ὁ δικός Μου ἐκεῖ, εἶναι ὁ Οἶκος τῆς δικῆς Μου Σοφίας, Ἐμοῦ τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, τοῦ Ἀληθινοῦ καὶ Μοναδικοῦ Θεοῦ.

Γι’ αὐτὸ κανέναν καὶ ποτὲ δὲν θὰ ἀφήσω νὰ τὴν σπιλώσει καὶ νὰ τὴν ἀμαυρώσει. Αὐτὴ λάμπει μέχρι τὸν Οὐρανό, τὸ φῶς δὲ εἶναι τόσο λαμπερὸ ποὺ φωτίζει ΟΛΗ τὴν Γῆ καὶ ΟΧΙ μόνον αὐτή, φωτίζει ὅλη τὴν Οἰκουμένη, κοσμίζει δὲ τὴν Ὀρθοδοξία τὴν ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.

Ἦρθε ἡ Ὥρα νὰ λάμψει καὶ στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων στὴν Γῆ, αὐτὸ δὲν εἶναι παραβολικό, ἀλλὰ θὰ εἶναι ἀληθινὸ καὶ πραγματικό, ἀφοῦ ὁ φωτεινὸς σταυρός, ὁ μεγαλοπρεπής, θὰ κατέλθει ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ ἀναμμένος καὶ μὲ ἀπερίγραπτο φῶς Λουσμένος.

Θὰ σκορπίσει κάθε κακὸ καὶ θὰ φέρει κάθε καλὸ καὶ μαζί Του τὴν νέα Ἐποχὴ αὐτὴν τὴν εὐωδιαστὴ καὶ καρπερή. Θὰ εἶναι μία ἄλλη ἐποχή, δὲν τὴν ἔχετε ζήσει ἐσεῖς ἀλλὰ οὔτε καὶ οἱ προκάτοχοί σας ἐπὶ γῆς. Θὰ θυμίζει τὸν Παράδεισο τὸν γήϊνο αὐτό, ποὺ ἐδημιούργησε ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Γι’ αὐτὸ σᾶς λέγω καὶ πάλι ἀγαπητά Μου τεκνία μὴν λυπεῖστε γιὰ τὴν Ἁγία Σοφία γιατί δὲν θὰ Ἐπιτρέψω Ἐγὼ νὰ γίνει αὐτὴ ἡ Ἱεροσυλία. Δὲν θὰ ἀφήσω νὰ μοῦ βρωμίσουν τὸν Οἶκο τὸν δικό Μου δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψω, ἀλλὰ αὐτό, σᾶς τὸ Λέγω Κατηγορηματικά, θὰ τὸ ἀποτρέψω.

Σᾶς τὸ ἔχω εἰπεῖ ἀπὸ καιρὸ ὅτι αὐτὴ ἡ ἐποχὴ δὲν εἶναι μόνο ἀπάνθρωπη καὶ σκληρή, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἀφαντάστως πονηρὴ καὶ βδελυρή. Εἶναι ἡ ἐποχὴ ποὺ ὀργιάζει ὁ πονηρός, αὐτὸς ὁ μιαρός, καὶ δυστυχῶς ἔχει παρασύρει πολλά, πάρα πολλά, πάμπολλα δικά Μας Παιδιὰ τὰ ὁποῖα εἶναι τυφλά, δὲν ἀκοῦν τὸν δικό Μας Λόγον ἀλλὰ οὔτε καὶ βλέπουν αὐτά, εἶναι ἐντελῶς τυφλά.

Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο σᾶς Ἔχω παρακαλέσει ἐσᾶς, τὰ δικά Μου τὰ τεκνία, νὰ μιλᾶτε συνεχῶς γιὰ Ἐμᾶς τὸν Τρισυπόστατο Θεὸ τὸν μόνον Ἀληθινόν, μὲ τρόπον καλόν, τὸν ὀρθὸ δρόμο τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ αὐτὰ τὰ ἀπολωλὰ μὲ ἀγάπη μέσα ἀπὸ τὴν δική σας τὴν καρδιά.

Φτάνει παιδιά Μας καλὰ ἡ Ὥρα τῆς Ὀρθοδοξίας, θὰ σημάνουν σύντομα οἱ καμπάνες τῆς Ἁγίας Σοφίας καὶ αὐτὲς θὰ ἀκουστοῦν στὰ πέρατα τῆς Οἰκουμένης καὶ θὰ δοθοῦν δι’ αὐτῶν τὰ ὀρθὰ διδάγματα καὶ ἡ διδασκαλία τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ὀρθοπραξίας.

Δὲν μπορεῖτε νὰ φανταστεῖτε τί σημαίνει οὔτε τί θὰ σημάνει αὐτὸ σε ὁλόκληρο τὸν κόσμο, στὸ δημιούργημά Μου τὸ Τέλειο καὶ τὸ Ἀγαπητό, ποὺ τὸ ἔφτιαξα μὲ τὰ ἴδια Μου τὰ χέρια Ἐγὼ ὁ Ἐπουράνιος Θεός.

Ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία θὰ ἀρχίσει σύντομα, πολὺ σύντομα ὁ Ἐπανευαγγελισμός, αὐτὸς ὁ ἱερὸς σὲ ὅλη τὴν γῆ, καὶ θὰ ἀλλάξει αὐτὴ τόσο πολύ, ἀφοῦ θὰ ἐπέμβει καὶ πάλι ἡ δική Μου ἡ Σοφία ἀλλὰ καὶ ἡ δική σας Παρουσία καὶ Ἐργασία. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ἀγαπημένα Μας Παιδιὰ πολὺ σᾶς Εὐχαριστοῦμε γιὰ τὴν συμμετοχή σας, αὐτὴ ποὺ θὰ ἔχετε σὲ αὐτὴ τὴν μεγάλη καὶ καλὴ ἀλλαγὴ στὴν γῆ, καὶ θὰ σᾶς Εὐεργετήσουμε τὰ μέγιστα ἐσᾶς τοὺς λιγοστοὺς ποὺ θὰ λάβετε μέρος, θὰ συμβάλλετε μὲ τὴν καρδιά σας καὶ θὰ ἐργαστεῖτε εἰλικρινά, θαρρετὰ καὶ μὲ ἀγάπη πολλὴ πρὸς τὴν Τριαδικὴ Ἀρχή.

Ἦρθε ἡ Ὥρα, σᾶς τὸ Ὁμολογοῦμε, γιὰ νὰ γίνει αὐτὸ τὸ Μεγάλο Μεγαλεῖο καὶ ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία νὰ ξεκινήσει αὐτὴ ἡ πρωτόγνωρη πορεία, ποὺ θὰ εἶναι καὶ ἡ Μοναδικὴ αὐτοῦ τοῦ εἴδους, ἀλλὰ καὶ ἡ Τελευταία στὴν Ἀνθρώπινη Ἱστορία πρὶν ἀπὸ τὴν Δευτέρα Παρουσία.

Στῆτε καλῶς, λάβετε Πνεῦμα Ἅγιο, γιὰ νὰ σᾶς ὁδηγεῖ ἀπὸ ἐδῶ καὶ ἐμπρὸς στοὺς ἀγῶνες τοὺς καλοὺς καὶ θεάρεστους καὶ στὶς νῖκες τὶς λαμπρές, αὐτὲς ποὺ θὰ φέρουν κατὰ τόπους τὶς Ἀναλαμπές, ποὺ ὅλες μαζὶ θὰ δώσουν τὴν Μεγάλη – Μεγίστη Ἀναλαμπὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς γλυκυτάτης καὶ εἰλικρινεστάτης Μοναδικῆς Θρησκείας, ποὺ φέρνει ἀπερίγραπτη γλυκύτητα καὶ βοηθεῖα μέσα στὴν καρδία.

Ἀμὴν Ἀμὴν Ἀμὴν καὶ τῷ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα

Ἐρημίτης

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr