ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἡ παράδοσις ὡρισμένων Ἁγιορειτῶν Πατέρων καταργεῖ ἐντολάς τοῦ Θεοῦ.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ. - 7 Αυγ 2019 - 9:23

Ἀπό τά Ἱεροσόλυμα προσῆλθον εἰς τόν Χριστόν οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι καί τοῦ εἶπον <Διατί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουν τήν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων; Διότι ὅταν τρώγουν ἄρτον δέν πλένουν τά χέρια των. Καί ὁ Χριστός τούς ἀπαντᾶ, διατί καί ἐσεῖς παραβαίνετε τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ διά τήν παράδοσiν σας; Διότι ἐνῶ ὁ Θεός ἐνετείλατο λέγοντας τίμα τόν πατέρα καί τήν μητέρα καί ὁ κακολογῶν πατέρα ἤ μητέρα νά τιμωρῆται μέ θάνατον, οἱ πρεσβύτεροί σας λέγουν, ὅτι ὅποιος εἰπῆ εἰς τόν πατέρα ἤ εἰς τήν μητέρα ὅτι ἐάν ἐξ ἐμοῦ ἔχεις ὠφεληθῆ διότι προσέφερα εἰς τόν ναόν τοῦ Θεοῦ κάποιο δῶρον, τότε αὐτός ἀπαλλάσσεται ἀπό τήν τιμωρίαν τῆς ἐντολῆς αὐτῆς τοῦ θανάτου, καί μπορεῖ νά μήν τιμήση πατέρα ἤ μητέρα καί ἔτσι ἀχρηστεύσατε καί περιφρονήσατε τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ, ἐξ αἰτίας τῆς παραδόσεώς σας. Ὑποκριταί καλῶς διά ἐσᾶς ὁ προφήτης Ἡσαΐας εἶπε: ὁ λαὀς αὐτός μέ τιμᾶ μόνον μέ τό στόμα καί μέ τά χείλη ἡ δέ καρδία αὐτῶν πολύ ἀπέχει ἀπό ἐμένα. Ἀνώφελα δέ μέ σέβονται διότι ἀφήνουν τήν ἰδικήν μου ἀλήθειαν καί διδάσκουν ἐντολάς καί διδασκαλίας ἀνθρώπων.
(Ἄρα, ἄν ἡ ἀνθρωπίνη παράδοσις καταργεῖ κάποια ἐντολή τοῦ Θεοῦ, τότε οὔτε αἱ προσφοραί δώρων πρός τον Θεόν, οὔτε τίποτε ἄλλο δύναται νά ἀκυρώσουν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ. Ἐξαιρέσεις ἠμπορεῖ νά ὑπάρξουν, ὅμως αἱ ἐντολαί τοῦ Θεοῦ δέν καταργοῦνται)
Τό πρωτότυπον κείμενον ἐχει ως κάτωθι:

<Τότε προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ οἱ ἀπό Ἱερολύμων γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι λέγοντες, διατί οἱ μαθηταί σου παραβαίνουσι τήν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων;οὐ γάρ νίπτονται τάς χεῖρας αὐτῶν ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν.ὁ δέ ἀποκριθείς εἶπεν αὐτοῖς διατί καί ὑμεῖς παραβαίνετε τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ διά τήν παράδοσιν ὑμῶν;ὁ γάρ Θεός ἐνετείλατο λέγων, τίμα τόν πατέρα καί τήν μητέρα καί ὁ κακολογῶν πατέρα ή μητέρα θανάτω τελευτάτω, ὑμεῖς δέ λέγετε ὅς ἄν εἴπη τῷ πατρί ἤ τῇ μητρί , δῶρον ὅ ἐάν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῆς, καί οὐ μή τιμήση τόν πατέρα αὐτοῦ ἤ τήν μητέρα αὐτοῦ, καί ἠκυρώσατε τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ διά τήν παράδοσιν ὑμῶν. ὑποκριταί…> (Ματθ. ΙΕ΄2-7).

Ποίας ἐντολάς τοῦ Θεοῦ καταργοῦν ὡρισμένοι οἱ Ἁγιορεῖται πατέρες ἐξ αἰτίας ἀνθρωπίνης παραδόσεως.
1) Καταργοῦν τόν ΞΔ΄ἀποστολικόν, ὁ ὁποῖος ὁρίζει καθαίρεσιν διά τούς κληρικούς καί ἀφορισμόν διά τούς λαϊκούς ὅταν νηστεύουν Σάββατον ἤ Κυριακήν. Ἐφέτος τά Θεοφάνεια ἔπεσαν Σάββατον καί ἐπειδή ἔπρεπε νά λειτουργήσουν τήν Κυριακήν ἐνήστευσαν ἀπό ἔλαιον τἠν ἡμέραν τῶν Θεοφανείων. Ἀκόμη δέν λειτουργοῦν τήν Διακαινήσιμον ἑβδομάτα διότι καταλύουν!
2) Παρά τήν νομοθεσίαν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἐθέσπισαν εἰς τούς πιστούς λαϊκούς ὑποχρεωτικόν τρίημερον νηστείας ἀπό ἔλαιον, ἐνῶ δέν ὑπάρχει, ὑπάρχει μόνον τριήμερος ἀποχή ἀπό γυναῖκα διά τούς ἐγκάμους. Τήν ἀνάλογον νηστείαν ἡμερῶν καί προετοιμασίαν τήν κανονίζει μόνον ὁ πνευματικός.
3) Παραβαίνουν τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ νέου Θεολόγου τήν ὁδηγίαν πρός τούς ἱερεῖς, νά κόβουν τόν μύστακά των, ἔτσι ὥστε νά μήν κολυμπᾶ μέσα εἰς τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ ὅταν κοινωνοῦν οἱ ἱερεῖς ἀπό τό Ἅγιον Δισκοπότηρον. Ὅμως δέν τό τηροῦν.
4) Ἀπαιτοῦν τρεῖς ἡμέρας νηστεία ἀπό ἔλαιον προκειμένου νά λάβουν εἰς πόσιν τόν ἁγιασμόν τῶν Θεοφανείων, ἐνῶ αἱ εὐχαί τοῦ ἁγιασμοῦ αὐτοῦ, ἀναφέρουν ὄχι μόνον εἰς ἁγιασμόν τῶν πιστῶν, ἀλλά <καί εἰς ἁγιασμόν οἴκων>!
5) Παραβαίνουν τόν ΛΘ΄ἀποστολικόν κανόνα ὁ ὁποῖος ὁρίζει ὅτι ὁ κάθε κληρικός ὠφείλει νά ἔχη ὑπακοήν εἰς ἐπίσκοπον, παρά ταῦτα, καί ἄν ὁ ἐπίσκοπος κατ᾿ αὐτούς εἶναι ὀρθόδοξος, δέν ἐπιδέχονται εἰς ὅλα τά ἀνωτέρω ἀλλαγή γνώμης καί ὑπακοῆς, εἶναι Πάπαι!
(Ἄρα, αὐταί, αἱ ἀνθρώπιναι παραδόσεις ὡρισμένων πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὡς ἐκ τοῦ ἀνωτέρω εὐαγγελικοῦ χωρίου ἀπορρέει, δέν γίνωνται ἀποδεκταί πρός ἀκύρωσιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ. Ἐκτός ἄλλων ἀπομακρύνουν τούς πιστούς ἀπό τήν χάριν τῶν μυστηρίων αὐτῶν.)

Ὁ Δωδεκανήσου Καλλίνικος

ΥΓ:
Ὅμως προκειμένου νά δικαιολογήσουν τά ἀδικαιολόγητα θά μοῦ εἴπουν εἶσαι Μακρακιστής, κοιλιόδουλος κ.λ.π καί ἰατρέ θεράπευσον σεαυτόν.
Αἰτία τῆς ἐπιστολῆς μου αὐτῆς ὑπῆρξε Ἁγιορείτης κληρικός.

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Συνέλληνας έχει ανάγκη τη βοήθειά μας μέρες που έρχονται !
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter