ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

BAS_4 : ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ – πέρα από τα τετριμμένα

BAS_4. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. - 27 Δεκ 2021 - 21:30
Γίνετε μέλος στην ομάδα μας στο Telegram

Το έργο, που ανατέθηκε στους Αποστόλους από τον Θεό ήταν η διδασκαλία, η κατήχηση. Ο Χριστός είπε «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν και τους απέστειλε στο έργο τους, από όπου και το όνομα Απόστολοι. Αυτοί για να μην αναλώνονται σε διακονικά καθήκοντα επέλεξαν τους διακόνους, πρώτον δε από αυτούς τον Στέφανον. Ας δούμε πως τα περιγράφουν οι Πράξεις των Αποστόλων :
«2 προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπον· οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. 3 ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· 4 ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν. 5 καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα, 6 οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. (Πραξ.ς’2-6 – Οι δώδεκα Απόστολοι τότε, αφού προσεκάλεσαν όλον το πλήθος των πιστών, είπαν· “δεν είναι ορθόν και αρεστόν στον Θεόν, να αφήσωμεν ημείς το κήρυγμα του θείου λόγου και να υπηρετούμεν εις τας τραπέζας του φαγητού./ Δι’ αυτό, αδελφοί, εξετάσατε με πολλήν προσοχήν και εκλέξατε ανάμεσα σας επτά άνδρας, οι οποίοι να έχουν καλήν μαρτυρίαν από όλους, να είναι δε γεμάτοι από Αγιον Πνεύμα και σοφίαν και τους οποίους ημείς θα εγκαταστήσωμεν δια την υπηρεσίαν αυτήν./ Ημείς δε θα επιμείνωμεν ακόμη περισσότερον και θα ασχοληθώμεν με μεγαλύτερον ζήλον εις την προσευχήν και την υπηρεσίαν του κηρύγματος”./ Και ήρεσεν ο λόγος αυτός εις όλον το πλήθος των πιστών. Και εξέλεξαν τον Στέφανον, άνδρα γεμάτον πίστιν και Πνεύμα Αγιον, και τον Φιλιππον και τον Πρόχορον και τον Νικάνορα και τον Τιμωνα και τον Παρμενάν και τον Νικόλαον, ο οποίος υπήρξεν ειδωλολάτρης από την Αντιόχειαν και πριν να πιστεύση στον Χριστόν είχε προσηλυτισθή εις την ιουδαϊκήν θρησκείαν./ Αυτούς, λοιπόν, τους παρουσίασαν μετά την εκλογήν των εμπρός στους Αποστόλους. Και οι Απόστολοι, αφού προσευχήθηκαν, έβαλαν επάνω εις αυτούς τας χείρας των, δια να τους μεταδοθή η ειδική δια το έργον των Θεία Χάρις.)

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 1η : Σήμερα οι επίσκοποι, οι αποστολικοί διάδοχοι δηλαδή, ασχολούνται με τα διακονήματα (όσο χρόνο τους επιτρεπει η ενασχόληση με μασόνους, εβραίους και σατανιστές)
www.larissapress.gr/wp-content/uploads/2020/01/202001301946356518.jpg

ή όπως εδώ > Ο Ιερώνυμος της Λάρισας με τους εβραίους δεν φοράει μάσκα, με τα χριστιανόπουλα όμως φοράει!

ή εδώ > BAS_4 : Ρε φλούφλη !

ή με ποδολαγνίες > BAS_4 : Ποδολάγνοι οι ιεράρχες;;;

κι όχι με το κήρυγμα, όπως τους όρισε ο Χριστός!

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ 2η : Οι διάκονοι ήταν όλοι ελληνικής καταγωγής, όπως προδίδουν και τα ονόματα αυτών (Στέφανος, Φίλιππος, Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων, Παρμενάς και Νικόλαος). Η Μέση Ανατολή, ειδικά μετά τον Μέγα Αλέξανδρο, επί Ελληνιστικών χρόνων έσφυζε από ελληνικό στοιχείο, πολλοί εκ των οποίων είχαν ασπασθεί τον μονοθεϊσμό των Ιουδαίων κι από αυτούς τους Έλληνες ήταν αυτοί, που ζήτησαν να δουν τον Χριστό. Να μην ξεχνάμε :
«20 Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. 21 οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες· κύριε, θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 22 ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ Ἀνδρέᾳ, καὶ πάλιν Ἀνδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ Ἰησοῦ· 23 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου.» (Ιωάν.ιβ’20-23 – Ησαν δε εκεί κατά τας ημέρας εκείνας μερικοί προσήλυτοι Ελληνες, οι οποίοι είχαν ανεβή εις τα Ιεροσόλυμα, δια να προσκυνήσουν κατά την εορτήν του Πασχα./ Αυτοί, λοιπόν, ήλθαν στον Φιλιππον, που κατήγετο από την Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν, λέγοντες· “κύριε, θέλομεν να ίδωμεν τον Ιησούν και να ομιλήσωμεν μαζή του”./ Ερχεται ο Φιλιππος και λέγει τούτο στον Ανδρέαν, μαζή δε κατόπιν, δια λόγους σεβασμού, ο Ανδρέας και ο Φιλιππος λέγουν στον Ιησούν ότι οι Ελληνες θέλουν να τον ίδουν./ Ο δε Ιησούς απεκρίθη και τους είπε· “έφθασε τώρα η ωρισμένη από τον Θεόν ώρα, δια να δοξασθή με την σταύρωσιν και την ανάληψίν του ο υιός του ανθρώπου και να αναγνωρισθή ως Μεσσίας και Λυτρωτής από τους Ελληνας, οι οποίοι αυτήν την στιγμήν αντιπροσωπεύουν και όλον τον εθνικόν κόσμον.)
Αν κάποιοι Έλληνες, που αυτοθεωρούνται Ορθόδοξοι βγάζουν φλύκταινες με αυτό που έγραψα, ας εξηγήσουν γιατί οι Έλληνες πήγαν να προσκυνήσουν για την εορτή του Πάσχα!!!

Να μην ξεχνάμε ότι από τους δώδεκα αποστόλους οι πέντε είχαν ελληνικά ονόματα : Ανδρέας (ο πρωτόκλητος), Σίμων (ο αδελφός αυτού, κατόπιν Πέτρος), Σίμων ο Κανανίτης, Φίλιππος και Βαρθολομαίος. Αν κάποιοι ξεροβήχουν, να προσέχουν μην πνιγούν. Και ο Ηρώδης είχε ελληνικό όνομα, όπως και ο αδελφός του Φίλιππος (του οποίου έκλεψε τη γυναίκα), όπως και ο γιος του Αρχέλαος, όπως κι ο Αντίπας (παραφθορά του μακεδονικού Αντίπατρος) …γκουχ, γκουχ, γκουχ… (άπαπά, ελληνικής καταγωγής έσφαξε τα 14.000 νήπια και μετά κάποιοι εξανίστανται για τους Μακκαβαίους;)
Λυπάμαι αλλά η Αλήθεια είναι πάντα δυσκολοχώνευτη!

Οι φαρισαίοι δεν συγχώρεσαν στον Έλληνα Στέφανο, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος Ἁγίου, ότι τους αποστόμωσε στα θέματα ιουδαϊκής πίστης, αφού θεωρούσαν ότι μόνον αυτοί, σαν απόγονοι του Αβραάμ, είχαν το δικαίωμα σωτηρίας και κανείς άλλος.

Έτσι ο Στέφανος υπήρξε ο Πρωτομάρτυς αλλά και Ιερομάρτυς, κυρίως όμως Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Ο ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ. ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΕΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ «ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου».
Είναι τεράστια ντροπή για τον Έλληνα, σαν σήμερα ακόμα και παπικοί με προτεστάντες να τιμούν την θυσία του Έλληνα πρωτομάρτυρα Στέφανου και μεις να ψαχνόμαστε τι μάσκα θα φορέσουμε για να διασκεδάσουμε. Ουαί ημίν υποκριτές και φαρισαίοι!

Άγιε Στέφανε, πρέσβευε υπέρ ημών και παρακάλεσε τον Κύριον μη στήση ημίν την τοιαύτην ύβριν!

BAS_4

ΥΓ-Μάθετε έναν ωραίο τρόπο να λούζεστε, που σύντομα θα χρειαστείτε >
https://www.brighteon.com/50ec37b9-8a92-49a4-b196-ee8d77d8f43c
και δείτε ένα συμπαθητικό χριστουγεννιάτικο trailer >
https://www.brighteon.com/f4256795-dad0-4864-9be8-2bc5553abbe7

Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr