ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

BAS_4 : Βασιλεύς Ιωάννης Γ’ Δούκας Βατάτζης & Κούλης ΜητσοΘάκης

BAS_4. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. - 4 Νοέ 2022 - 21:08

Με την ευχή την 4η Νοεμβρίου 2024 να μην εορτάσουμε την μνήμη του ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, αποφάσισα να σας παραθέσω κάποια στοιχεία του μεγάλου αυτού Αγίου Βασιλέα των Ελλήνων, που μάλλον πάλι θα ηγηθεί πολύ-πολύ σύντομα των πραγματικών Ελλήνων. Οι λοιποί γιαλατζί-εβραηλί-τουρκουλί-δυτικουλί-ροζουλί Έλληνες θα έχουν πάρει πόδι από το τίναγμα της εληάς, που θα κάνει ο Μεγαλοδύναμος, όπως μας είπε μεταφορικά ο μεγάλος ιεροκήρυξ μακαριστός Δημήτριος Παναγόπουλος («Θα τιναχθεί σήμερα ο κόσμος όπως τινάζεται η ελιά. Και θα μείνουν ορισμένες ελιές επάνω. Πάντοτε την ράβδιζε την ανθρωπότητα ο Θεός…» https://simeiakairwn.wordpress.com/2017/09/28/θα-τιναχθεί-σήμερα-ο-κόσμος-όπως-τινάζ/ ).

Επειδή ήθελα να συγκρίνω το τελειότερο παράδειγμα ηγέτη με τον σημερινό αχρηστουργό και να δείξω ότι αλλού ο Χρυσός κι αλλού η Χάρις, αλλού οι άχρηστοι κι αλλού ο Εκλεκτός του Θεού (κι όχι του διαβόλου), αποφάσισα να σας δώσω κάποια στοιχεία οικονομικής πολιτικής του μεγάλου Βασιλέως (που σπάνια αναφέρονται) να μας πιάσουν τα κλάματα. Όχι μόνον για την αχρηστία των αχρήστων αλλά και για το δικό μας χάλι ως πολιτών. Διότι και τότε ο κόσμος της Αυτοκρατορίας καταδεχόταν να “ψωνίζει” από την δαιμονισμένη δύση, που υστερούσε πολύ πολιτιστικά και τεχνολογικά.

Να μην ξεχνάμε ότι “Βασιλεύς” σημαίνει “Βάσις του Λαού” και ο Άγιος απεδείχθη με το παραπάνω.

Αντίθετα “υπουργός” σημαίνει “υπό το έργο” και οι άχρηστοι του Κούλη (όπως κι όλοι οι προκάτοχοι) απεδείχθησαν “υπέρεργοι” (υπέρ του έργου) χάριν της τσέπης τους (και τι τσέπη, ούτε ο μάρσιπος των καγκουρώ…). Πού να αναλύσω το πορδυπούργος…

Σημ. Αν ψάχνετε τον Κούλη στην εικόνα του άρθρου, θα βρείτε το ίχνος του σε κυριλλική γραφή κάτω αριστερά. Παιδεύτηκα πολύ να τον μεγενθύνω υπέρμετρα κατά το δυνατόν, για να μπορέσει (τρόπος του λέγειν) να σταθεί πλάι στον Άγιον Βασιλέα.

Απόσπασμα από “Άγιος Αυτοκράτορας Ιωάννης Βατάτζης-οικονομική πολιτική”

Γέμισαν τά σπίτια όλων μέ πλούσια σοδειά. Οί άποθήκες βογγούσαν άπ’ όλα τά είδη τών καρπών.

Συνέπεσε τότε νά ένσκύψει μεγάλη πείνα στό σουλτανάτο τού Ικονίου. Οί Τούρκοι ξεχύθηκαν στούς δρόμους της αύτοκρατορίας τής Νικαίας, γιά νά άγοράσουν τρόφιμα άπό τούς Ελληνες.

Τά πλούτη τών Τούρκων, άσήμι, χρυσάφι, ύφάσματα καί πολύτιμα άντικείμενα κατέληξαν στά χέρια τών Έλλήνων καί τά βασιλικά ταμεϊα ξεχείλισαν άπό τό βαρβαρικό πλούτο.

Έκτός άπό τή γεωργία ό Βατάτζης ώθησε τούς κατοίκους στήν κτηνοτροφία καί στήν πτηνοτροφία.

Έξέδωσε είδικούς νόμους, πού προστάτευαν αύτά τά δύο έπαγγέλματα.

Γιά νά καταδείξει ό Γρηγοράς τήν άφθονία τών πτηνοτροφικών προϊόντων, άναφέρει ότι άπό τήν πώληση τών αύγών τού βασιλικού πτηνοτροφείου ό Βατάτζης κατασκεύασε ένα στεφάνι, δώρο στή σύζυγό του Είρήνη, στολισμένο μέ μαργαριτάρια καί άλλους πολύτιμους λίθους.

Αναδιοργάνωσε έπίσης τή βιοτεχνία ό Βατάτzης καί είδικότερα τήν ύφαντουργία.

Στή Νίκαια είχε μεγάλη άνθηση κατά τό παρελθόν ή ύφαντουργία, άλλά τελευταϊα είχε πέσει σέ μαρασμό. Κάλεσε άμέσως παράγοντες τής ύφαντουργίας καί τούς συμβούλους του ό Βατάτζης.

– Γιατί ό κλάδος τής ύφαντουργίας δέν είναι πλέον άποδοτικός, όπως παλιά; Ρώτησε.

– Ό λαός, βασιλεύ, μέ τήν πατρική καί συνετή διοίκησή σας ζεϊ σέ πλήρη εύδαιμονία. Ο πλούτοι συσσωρεύτηκε λίγο λίγο στά χέρια τών ύπηκόων σου καί γέννησε τήν εύμάρεια. εύμάρεια έφερε τήν τρυφή καί τή σπατάλη. Είπε ό συνετός Τορνίκης.

– Αύτό είναι πολύ κακό σύμπτωμα. Είπε ό βασιλεύς.

– Όταν χάνεται τό μέτρο τού Αριστοτέλη, είτε πρός τά κάτω, είτε πρός τά πάνω, καί δέ βαδίζομε τή μεσαία όδό, δέν πάμε καλά. Δέν καταλαβαίνω όμως, τί σχέση μπορεϊ νά έχει ή τρυφή τών ύπηκόων μου μέ τή μείωση τής άποδοτικότητος στήν ύφαντουργία;

– Απλούστατα, βασιλευ, είπε ένας βιοτέχνης, οί έμποροι φέρνουν καί πουλούν στήν αύτοκρατορία σου πολυτελή ύφάσματα άπό τούς Βαβυλωνίους, τούς Ασσυρίους καί από τή Λούκα τής Ιταλίας. Ετσι τά δικά μας προϊόντα μένουν άδιάθετα. πλούτος, βλέπετε, καί ή ύπερηφάνεια προτιμά τά ξένα.

– Αύτό είναι έγκληματικό, άν έτσι συμβαίνει. Είπε καί χτύπησε δυνατά τό χέρι στό τραπέζι ό Βατάτζης.

– Γιατί διώχνει τόν πλούτο τού κράτους μας σέ άλλες χώρες.

Γιατί ύποτιμάται ή άριστη ποιότητα τών δικών μας προϊόντων.

Γιατί μαραζώνει τή δική μας βιοτεχνία. Γιατί ίκανοποιεϊ τή ματαιοδοξία τών πλουσίων. Βεβαίως έχω καί έγώ τό μερίδιο της εύθύνης σ’αύτό. Οί έμπορικές συνθήκες μέ τούς Γενουάτες καί τούς Ένετούς βλάπτουν τήν οίκονομία τού κράτους.

Ο Βατάτζης στίς στρατιωτικές έπιχειρήσεις ήταν ύπομονετικός καί βραδύς. Αντίθετα στήν έσωτερική διακυβέρνηση ήταν γρήγορος καί άποφασιστικός. Είναι μοναδικό καί έκπληκτικό αύτό, πού συνέβαινε μέ τό Βατάτζη. Ασχολεϊτο προσωπικά μέ τό κάθε πρόβλημα τού λαού. Τό έλυνε άμεσα καί άποτελεσματικά χωρίς πολλή κουβέντα. Μήπως σήμερα οί πολλές συζητήσεις, οί «διαβουλεύσεις», ή ύπερβολική δημοκρατία, οί διάλογοι-διάβολοι έχουν σκηνοθετηθεϊ άκριβώς, γιά νά μήν άποφασίζεται τίποτε, γιά νά μή λύνεται κανένα πρόβλημα καί γιά νά μένουν οί άνθρωποι πνιγμένοι στή δυστυχία!

Έκδίδει άμέσως διάταγμα ό βασιλεύς καί τό στέλνει σέ όλη τήν αύτοκρατορία.

«Αντιληφθήκαμε ότι τό έμπορικό ίσοζύγιο τού κράτους άνατρέπεται, άφου οί είσαγωγές είναι πολύ περισσότερες από τίς έξαγωγές. Διαπιστώσαμε ότι ό πλούτος σας καί έπομένως ό πλούτος τής αύτοκρατορίας έκρέει στούς ξένους. Συμπεράναμε ότι ζημιώνεται ή έγχώρια παραγωγή καί στά είδη ένδυσης καί στά είδη διατροφής, άφού μένει άδιάθετη.

Γι’ αύτό αποφασίσαμε καί νομοθετούμε τά έξής μέ τή «Νεαρά».

Απαγορεύομε στούς ύπηκόους μας όλων τών κοινωνικών τάξεων, νά χρησιμοποιούν ένδύματα ή νά τρώγουν τροφές, πού προέρχονται άπό τό έξωτερικό. Όλοι πρέπει νά άγοράζουν καί νά μεταχειρίζονται αύτά τά είδη ένδυμάτων καί τροφών, πού παράγει ή έλληνική γή καί ύφαίνουν τά έλληνικά χέρια. Καί είναι αύτά, φρονούμε, τά καλύτερα. Ή ύπερηφάνεια, ή άφθονία καί ή τρυφή μάς παρέσυρε σέ έγκλημα κατά τής πατρίδος. Γιατί είναι έγκληματικό νά βλάπτομε τήν πατρίδα, άποστερώντας την από τόν πλούτο της, γιά νά πλουτίσομε τούς ξένους. Ό βασιλεύς δέν μπορεϊ βέβαια νά διατάξει άλλαγή τών άναγκαίων καί χρησίμων στή ζωή τού καθενός. Μπορεϊ όμως καί πρέπει νά άπαγορέψει τά περιττά. Είναι νόμος καί τιμή στούς ύπηκόους νά άκολουθούν τίς διαταγές τού βασιλέως. Όποιοι δέ θελήσουν νά συμμορφωθούν, οί ίδιοι καί τό γένος τους, κηρύσσονται «άτιμοι», δηλαδή θά στερηθούν τά δικαιώματά τους ώς πολίτες».

Ετσι τό «ξίφος» τού Βατάτζη έκοβε κάθε κακή συνήθεια τών ύπηκόων του!

Αύτή ή «Νεαρά» τού Βατάτζη σταμάτησε άμέσως κάθε άγορά ξένων ύφασμάτων καί τροφίμων. Ακόμα καί οί εύγενεϊς φορούσαν έγχώρια ύφάσματα.

Γράφει ό ίστορικός Χάύδ. «Ό Βατάτζης έκδίδοντας αύτή τή «Νεαρά» θέλησε νά ζημιώσει τό έμπόριο τών Ένετών καί Γενουατών, πού είχαν πολλά όφέλη άπό τό κράτος του καί τό πέτυχε. Έκτοτε οί έμποροι αύτοί ήταν έχθρικοί μέ τό Βατάτζη».

Ας ακούσουμε και τον μακαριστό άγιο γ.Εφραίμ Αριζονίτη >

https://www.brighteon.com/1b1daeb3-edca-4430-83e1-5c9c874326eb

Προσέξτε ότι τα προφητευθέντα του π.Ιερόθεου, λέχθηκαν παρουσία του γέροντος του γ.Εφραίμ και της συνοδείας του, δηλαδή παρουσία του Οσίου γ.Ιωσήφ Ησυχαστή, του Οσίου γ.Εφραίμ Κατουνακιώτη, του αγιασμένου μακαριστού γ.Ιωσήφ Βατοπαιδινού και των λοιπών μεγάλων μορφών της συνοδείας του Οσίου γ.Ιωσήφ Ησυχαστή!

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΟΥ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ AKOMH….ΑΓΙΕ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΤΑΤΖΗ

,,,ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΞΕΙΣ ΕΠΤΑΛΟΦΕ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ,,,

BAS_4

ΥΓ – Κάτι τρυφερό σήμερα >

https://www.brighteon.com/27dabfb9-3eb2-4644-bc52-32587269aa9a

και σε επανάληψη μια αφιέρωση στους άχρηστους οικονομισάριους >

https://www.brighteon.com/e6282cd8-9e60-49c4-bd13-b06f42589040

Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr