ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δημήτριος Χατζηνικολάου : Πανδημία ψεύδους, βλασφημίας, προδοσίας, διχασμοῦ καί φασισμοῦ!

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων Καθημερινῶς, ἔρχονται εἰς τήν δημοσιότητα νέα
2 Ιαν 2022 - 19:48

Ἐγκληματικά ψεύδη τῆς «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως Μητσοτάκη»

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων Ὁ ὀχετός μίσους, ψεύδους καί ἀντιχρίστου
17 Αυγ 2021 - 8:19

Χρέος ὅλων ἡ ἀξιοποίησις τῆς μηνύσεως τοῦ Δικηγόρου κ. Ν. Ἀντωνιάδου

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων Ἡ προσέγγισις τοῦ Δικηγόρου Ἀθηνῶν κ.
27 Ιούλ 2021 - 20:37

Παρανοίας τῶν «ἐμβολιαστῶν» συνέχεια*

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀναπληρωτοῦ Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων  Ὅπως διδάσκεται εἰς τούς πρωτοετεῖς φοιτητάς τῆς Οἰκονομικῆς Ἐπιστήμης, ὁ κάθε ὀρθολογικός ἄνθρωπος εἶναι πρόθυμος νά προβῇ εἰς ἕν ἐπιπλέον βῆμα εἰς τήν ἐκτέλεσιν μίας δραστηριότητος πού ἔχει ἀναλάβει μόνον ἄν τό προσδοκώμενον ὁριακόν ὄφελος ἀπό τό ἐπιπλέον αὐτό βῆμα (γνωστόν εἰς τήν διεθνῆ βιβλιογραφίαν ὡς Expected Marginal Benefit, EMB) εἶναι μεγαλύτερον ἤ ἴσον μέ τό προσδοκώμενον ὁριακόν κόστος (Expected Marginal Cost, EMC), εἰδάλλως, δέν κάμνει τό ἐπιπλέον βῆμα. Ὁ θεμελιώδης αὐτός κανών (EMB >= EMC) ἔχει ἐφαρμογήν εἰς πᾶσαν δραστηριότητα τῆς καθημερινότητός μας καί πρέπει νά τόν ἐφαρμόζωμεν, ἄν θέλωμεν νά λεγώμεθα λογικοί ἄνθρωποι καί ὄχι παρανοϊκοί.   Ἡ δυσκολία ἐφαρμογῆς αὐτοῦ τοῦ κανόνος ἔγκειται εἰς τό γεγονός ὅτι ἀπαιτεῖται συλλογή καί ἐπεξεργασία τῶν σχετικῶν μέ τήν δραστηριότητα πληροφοριῶν, οὕτως ὥστε νά ἐκτιμήσωμεν ὀρθολογικῶς τά ὡς ἄνω μεγέθη, EMB καί EMC. Αὐτό σημαίνει ὅτι πρέπει νά λάβωμεν ὑπ’ ὄψιν καί νά σταθμίσωμεν ὅλας τάς σημαντικάς σχετικάς πληροφορίας πού ὑπάρχουν, συμφώνως μέ τήν ἐπικρατοῦσαν θεωρίαν διαμορφώσεως προσδοκιῶν, πού εἶναι ἡ θεωρία ὀρθολογικῶν προσδοκιῶν (Rational Expectations Hypothesis). Ἐάν τις λάβῃ ἀπόφασιν ἀνορθολογικῶς, τοὐτέστιν μετρῶν καί συγκρίνων ἐσφαλμένως αὐτά τά μεγέθη, τότε εἶναι παρανοϊκός. Ἐάν δέ ἡ ἀπόφασίς του αὐτή ἐπηρεάζῃ καί ἄλλους,
22 Ιούλ 2021 - 20:37

Τά «δεκανίκια» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων Ἡ παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι τόσον ἀκραία καί τόσον γελοία, πού δέν θά ἠδύνατο νά σταθῇ μόνη της καί νά λάβῃ τάς τρομακτικάς διαστάσεις πού ἔχει λάβει, ἐάν ὁ Διάβολος δέν εἶχε φροντίσει νά διαδοθοῦν καί τά κατάλληλα
12 Ιούλ 2021 - 19:49

Ἀφυπνιστικοί λόγοι τοῦ Ἐπισκόπου Ἀχρίδος Νικολάου καί τοῦ Καθηγητοῦ S. Bhakdi

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων  Ὁ κορυφαῖος μικροβιολόγος Sucharit Bhakdi εἶπε προσφάτως ὅτι οἱ αὐτοδιαγνωστικοί ἔλεγχοι εἶναι ἀναξιόπιστοι, τά ἐμβόλια εἶναι ἄχρηστα καί ἐπικίνδυνα καί ὅτι εἶναι ἀπογοητευμένος ἀπό τούς σημερινούς Ἕλληνας, τούς ὁποίους δέν ἀναγνωρίζει, διότι εἶναι φοβισμένοι καί συμπεριφέρονται βλακωδῶς, ἐμπιστευόμενοι τούς πολιτικούς των ἀντί τοῦ Θεοῦ, ένῷ εἰς τό παρελθόν, ὅταν εἶχον πίστιν εἰς τόν Θεόν των, ἔδωσαν τά φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ εἰς τήν ἀνθρωπότητα. Δικαία ἡ κρίσις του.   Πράγματι, ὁ Ἑλληνικός λαός ἔχει ἀποβάλει τάς παραδοσιακάς ἀρετάς τῆς εὐσεβείας, τῆς φιλοπατρίας, τῆς ταπεινώσεως κ.ἄ., ἔχει ἀποστατήσει ἀπό τόν Θεόν καί κάμνει ὅ,τι τοῦ ἐπιβάλλουν αἱ διεστραμμέναι πολιτικαί καί ἐκκλησιαστικαί μαριονέτται τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ (=Σατανισμοῦ), ἤτοι τά ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀπό αὐτά πού ἀπαιτεῖ ἡ Πατρίς καί πού ἐντέλλεται ὁ
9 Ιούλ 2021 - 21:25

Συμπλήρωμα εἰς τό ἄρθρον του κ. Γ. Φλώρου μέ τίτλον «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ»

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου  Κατ’ ἀρχάς, ἄς μοῦ ἐπιτραπῇ νά συγχαρῶ τόν κ. Γ. Φλῶρον διά τό ὡς ἄνω ἀφυπνιστικόν ἄρθρον του. Θά ἤθελα, ὅμως, νά συμπληρώσω τό ἐν λόγῳ ἄρθρον μέ τήν πληροφορίαν ὅτι ἡ «Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν» ἔγινε τήν 6 12 1965, ὅταν τελετουργικῶς ἔγινεν «ἄρσις» τῆς ἀκοινωνησίας, τοὐτέστιιν «ἄρσις» τοῦ Σχίσματος τοῦ 1054 μ.Χ. Εἰς τόν Ὀρθόδοξον λαόν εἶπαν ψέμματα, ὅτι δῆθεν ἔγινεν «ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων», ἀλλ’ ὅπως γράφει τό ἐπίσημον Ἀγγλικόν κείμενον, δέν ἔγινεν μόνον «ἄρσις τῶν ἀναθεμάτων», ἀλλά καί «ἄρσις» τῆς ἀκοινωνησίας μεταξύ τῶν δύο «Ἐκκλησιῶν». Βλ.       https://w2.vatican.va/content/paul–vi/en/speeches/1965/documents/hf_p–vi_spe_19651207_common–declaration.html  ὅπου στήν παράγραφον 4B διαβάζουμε τά ἑξῆς: «They likewise regret and
9 Φεβ 2021 - 20:01

Ἀνοικτή Ἐπιστολή πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Κυριάκον Μητσοτάκην διά τήν «Κάρταν τοῦ Πολίτου»

Ἐξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, Ἡ Κυβέρνησίς σας ἀνεκοίνωσεν ὅτι θά φροντίσῃ ὥστε ἐντός τοῦ 2020 οἱ
14 Αυγ 2019 - 9:51

Σωσίβιο για την Κυβέρνηση οι συλλήψεις ψευτο τρομοκρατών

Σωσίβιο για την Κυβερνηση ηταν η νεα σύλληψη του υποτίθεται τρομοκρατη Αντωνη Σταμπουλου,ονομαζομενος απο τα ΜΜΕ, ως ο
6 Οκτ 2014 - 8:05

O Mαζιώτης φερετζές στο αθόρυβο κούρεμα των κόκκινων δανείων των εκδοτών!!!

Ο ΤΡΟΜΟΣ ΤΩΝ 600 ΔΙΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑ
16 Ιούλ 2014 - 20:51

Ο Τζωρτζάτος μίλησε ξανά, αλλά με μισές αλήθειες…

Ο Βασίλης Τζωρτζάτος, είναι ένας από τους καταδικασθέντες για τη συμμετοχή του στη
15 Ιούν 2014 - 7:15

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr