ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΕΤΡΟΥ 3

<<< μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, εἰδότες ὅτι
28 Νοέ 2021 - 20:08

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΕΤΡΟΥ 2

<<< ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς
27 Νοέ 2021 - 20:45

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ

<<< (λεει ο Κυριος) διότι γέγραπται· ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι >>>. Α ΠΕΤΡΟΥ
26 Νοέ 2021 - 21:04

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΙΑΚΩΒΟΥ 5

<<< Ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις >>>. ΙΑΚΩΒΟΥ
25 Νοέ 2021 - 20:15

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΙΑΚΩΒΟΥ 4

<<< μοιχοὶ καὶ μοιχαλίδες! οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ Θεοῦ ἐστιν;
24 Νοέ 2021 - 20:39

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΙΑΚΩΒΟΥ 3

<<< καὶ ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶ καὶ μεγαλαυχεῖ…..ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ
21 Νοέ 2021 - 20:21

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΙΑΚΩΒΟΥ 2

<<< Ἀδελφοί μου, μὴ ἐν προσωποληψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς
19 Νοέ 2021 - 19:53

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ <<< Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ὅτι τὸ
17 Νοέ 2021 - 19:59

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13

<<< Τίμιος ὁ γάμος (πνευματικος & σωματικος) ἐν πᾶσι καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος· πόρνους δὲ
14 Νοέ 2021 - 20:24

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12

<<< Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν
13 Νοέ 2021 - 20:28

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11

<<< (ορισμος πιστης)= Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων >>>. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
10 Νοέ 2021 - 20:32

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10

<<< αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος· διδοὺς
9 Νοέ 2021 - 20:22

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9

<<<τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν
8 Νοέ 2021 - 20:27

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8

<<< γνῶθι τὸν Κύριον· ὅτι πάντες εἰδήσουσί με ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν·ὅτι ἵλεως
7 Νοέ 2021 - 20:11

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7

<<< μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται >>>>. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7
5 Νοέ 2021 - 20:29

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 6

<<< ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας
3 Νοέ 2021 - 20:02

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5

<<< Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα
1 Νοέ 2021 - 21:11

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4

<<< καὶ κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ·>>>
31 Οκτ 2021 - 18:18

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 3

<<< ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ
29 Οκτ 2021 - 19:55

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2

<<< ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ
28 Οκτ 2021 - 20:32

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

<<< καὶ σὺ κατ᾿ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν
26 Οκτ 2021 - 20:30

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

<<< Σχεσεις αδελφων χριστιανων >>> ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 1 Φιλημ. 1,1 Παῦλος, δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ, καὶ
24 Οκτ 2021 - 20:43

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3

<<< αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει
23 Οκτ 2021 - 19:38

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2

<<< ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀδιαφθορίαν, σεμνότητα, ἀφθαρσίαν,λόγον ὑγιῆ, ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν
22 Οκτ 2021 - 19:24

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

<<< δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ
21 Οκτ 2021 - 11:59

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 4

<<< ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς
18 Οκτ 2021 - 20:42

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 3

<<< Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί· ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι
17 Οκτ 2021 - 20:13

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 2

<<< σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ >>>. Β ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 2 Β
16 Οκτ 2021 - 20:23

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 1

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ <<< οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ
14 Οκτ 2021 - 21:03

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 6

<<< οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ
13 Οκτ 2021 - 20:55

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…