ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 5

θαύματα του Χριστού. – η Ανάσταση της κόρης του Ἰάειρου, <<< λέγει αὐτῇ· ταλιθά, κοῦμι·
10 Απρ 2021 - 20:49

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 4

< καὶ εἶπεν (ο Χριστος) αὐτοῖς· τί δειλοί ἐστε οὕτω; πῶς οὐκ ἔχετε πίστιν; >
9 Απρ 2021 - 18:50

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 3

Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἁμαρτήματα καὶ αἱ βλασφημίαι
8 Απρ 2021 - 18:45

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 2

οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες· ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 2 Μαρκ. 2,1
7 Απρ 2021 - 18:35

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1

ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ
6 Απρ 2021 - 18:25

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28 – Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

<<< οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπε.>>> ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 28   Ματθ. 28,1 Ὀψὲ
5 Απρ 2021 - 18:28

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 27 – Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

<< οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων….. πᾶς ὁ λαὸς εἶπε· τὸ αἷμα αὐτοῦ
4 Απρ 2021 - 18:42

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 26

Τα Άγια πάθη τα Σεπτά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού < τί θέλετέ μοι δοῦναι,
3 Απρ 2021 - 18:39

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 25

<καὶ συναχθήσεται ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφοριεῖ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων ὥσπερ ὁ ποιμὴν
2 Απρ 2021 - 18:02

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 24 – < Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.>

Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν
1 Απρ 2021 - 20:31

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 23

< Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί,.. ὁδηγοὶ τυφλοί, …… ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε
31 Μαρ 2021 - 18:25

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 22

< ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; (πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή: ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν
30 Μαρ 2021 - 18:11

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 21

< ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται· ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε σπήλαιον λῃστῶν…….κακοὺς κακῶς ἀπολέσει
29 Μαρ 2021 - 18:27

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 20

Οὕτως ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι· πολλοὶ γάρ εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ
28 Μαρ 2021 - 19:05

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19 – Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι πρῶτοι.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 19 Ματθ. 19,1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους μετῆρεν
27 Μαρ 2021 - 12:49

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 18

( Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα ἐν τῷ οὐρανῷ,
26 Μαρ 2021 - 18:26

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17

< ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως
25 Μαρ 2021 - 18:12

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16 – <καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς>

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16 Ματθ. 16,1 Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειράζοντες ἐπηρώτησαν αὐτὸν σημεῖον
24 Μαρ 2021 - 18:03

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 15

< ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία
23 Μαρ 2021 - 12:16

π.Κων/νος Γιολδασης : ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14 – < ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας; >

ΜΑΤΘΑΙΟΝ 14 Ματθ. 14,1 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν Ἰησοῦ.
22 Μαρ 2021 - 18:06

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13 – < οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.>

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 13 Ματθ. 13,1 Ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς τῆς οἰκίας
21 Μαρ 2021 - 13:08

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 12

<Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος
20 Μαρ 2021 - 12:35

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11 – <Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς>

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11 Ματθ. 11,1 Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς
19 Μαρ 2021 - 18:05

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10 – < Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν>

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10 Ματθ. 10,1 Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων
18 Μαρ 2021 - 19:28

π.Κων/νος Γιολδασης : ΜΑΤΘΑΙΟΝ 9

<οὐ χρείαν ἔχουσιν οἰ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες……πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν ἔλεον
17 Μαρ 2021 - 12:30

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 8

λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι καὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ Ἀβραὰμ καὶ
16 Μαρ 2021 - 12:39

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7 – Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶ μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων,… <Η Θεια κοινωνια στους εμβολιασμενους.....>

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 7 Ματθ. 7,1 Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· Ματθ. 7,1 Μη κατακρίνετε και
15 Μαρ 2021 - 12:13

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6 – <ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ,>

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6 Ματθ. 6,1 Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων πρὸς
14 Μαρ 2021 - 12:21

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5 – <ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν·>

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5 Ματθ. 5,1 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος, καὶ καθίσαντος
13 Μαρ 2021 - 12:40

π.Κων/νος Γιολδασης : ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4 <Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος..... νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καὶ νύκτας τεσσαράκοντα >

ΜΑΤΘΑΙΟΝ 4 Ματθ. 4,1 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος πειρασθῆναι
12 Μαρ 2021 - 12:41

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…