ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

GEO THEO : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ : Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

GEO THEO. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. - 3 Ιούν 2019 - 21:54
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

Ιω. 1,1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.

Ιω. 1,1 Εις την αρχήν της πνευματικής και υλικής δημιουργίας, άναρχος και προαιώνιος, υπήρχεν ο Υιός και Λογος του Θεού. Και ο Λογος ήτο πάντοτε αχώριστος από τον Θεόν και πλησιέστατα προς αυτόν, και ο Λογος ήτο Θεός απειροτέλειος, όπως ο Πατήρ και το Αγιον Πνεύμα.

Ιω. 1,2 Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.

Ιω. 1,2 Αυτός υπήρχεν εις την αρχήν της δημιουργίας ηνωμένος προς τον Θεόν.

Ιω. 1,3 πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.

Ιω. 1,3 Ολα τα δημιουργήματα έγιναν δι’ αυτού και χωρίς αυτόν δεν έλαβε ύπαρξιν κανένα, από όσα έχουν γίνει.

Ιω. 1,4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων.

Ιω. 1,4 Εις αυτόν υπήρχε ζωή και ως άπειρος πηγή ζωής εδημιούργησε και διατηρεί κάθε ζωήν. Δια δε τους ανθρώπους δεν είναι μόνον η φυσική ζωη, αλλά και το πνευματικόν φως, που φωτίζει τον νουν των εις κατανόησιν και αποδοχήν της αληθείας.

Ιω. 1,5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.

Ιω. 1,5 Και το φως λάμπει μέσα στο σκοτάδι και το σκοτάδι δεν ημπόρεσε ποτέ να το επισκιάση και το εξουδετερώση.

Ιω. 1,6 Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·

Ιω. 1,6 Προάγγελος αυτού του φωτός κατά τας ημέρας εκείνας έγινεν ένας άνθρωπος, σταλμένος από τον Θεόν, του οποίου το όνομα ήτο Ιωάννης.

Ιω. 1,7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι᾿ αὐτοῦ.

Ιω. 1,7 Αυτός ήλθε με κύριον σκοπόν να μαρτυρήση περί του φωτός, δηλαδή περί του Ιησού Χριστού, και με το κήρυγμά του να προπαρασκευάση τους ανθρώπους, ώστε να πιστεύσουν όλοι στο φως.

Ιω. 1,8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾿ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Ιω. 1,8 Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλ’ ήλθε να μαρτυρήση δια το φως.

Ιω. 1,9 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.

Ιω. 1,9 Ο Υιός και Λογος του Θεού ήτο πάντοτε το αληθινόν φως, το οποίον φωτίζει κάθε άνθρωπον, που έρχεται στον κόσμον.

Ιω. 1,10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.

Ιω. 1,10 Ητο εξ αρχής στον κόσμον, ως δημιουργός και κυβερνήτης, και ο κόσμος όλος, ορατός και αόρατος, έλαβεν ύπαρξιν δι’ αυτού. Και όμως όταν το φως, ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, ο κόσμος δεν τον ανεγνώρισε και δεν τον εδέχθη.

Ιω. 1,11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.

Ιω. 1,11 Ηλθε μεταξύ των ιδικών του, δηλαδή των Ιουδαίων, τους οποίους με ιδιαιτέραν στοργήν δια μέσου των αιώνων είχε προστατεύσει, και αυτοί οι ιδικοί του δεν τον εδέχθησαν ως Σωτήρα και Θεόν των.

Ιω. 1,12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,

Ιω. 1,12 Αλλοι όμως τον εδέχθησαν. Εις όσους δε τον εδέχθησαν με πίστιν ως Σωτήρα και Θεόν των έδωκε το δικαίωμα να γίνουν τέκνα Θεού, εις αυτούς δηλαδή που πιστεύουν στο όνομά του.

Ιω. 1,13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ᾿ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.

Ιω. 1,13 Αυτοί δεν εγεννήθησαν από ανθρώπινα αίματα ούτε από θέλημα σαρκός ούτε από θέλημα ανδρός, αλλά εγεννήθησαν από τον Θεόν.

Έλληνες ορθόδοξοι χριστιανοί..αυτοί που εδέχθησαν Τον Θεό, αυτοί που έλαβαν Το Θείο δικαίωμα να γίνουν τέκνα Θεού κι εγεννήθησαν εκ Θεού.

Ο Λόγος κι δια Της Θείας χάριτος η Ελληνική γλώσσα αποτύπωσε το μεγαλείο Του Θεανθρώπου. Η ανυπέρβλητη γλώσσα των Ευαγγελίων και του αθάνατου Αρχαίου Ελληνικού πνεύματος έπρεπε να καταπολεμηθεί. Ει δυνατόν να εκλείψει…Είναι εχθρός του συστήματος και του κατεστημένου. Εχθρός μέγας της νέας παγκόσμιας τάξης, διότι μέσω αυτής κι αυτών που την δημιούργησαν υμνείται ο Άνθρωπος κι ο Υιός του Ανθρώπου.

Αυτοί οι “καταραμένοι” Έλληνες που βάζουν πάνω από όλα το κλέος και την δόξα.
Την φιλοσοφία και την αρετή, την ηθική και το μέτρο.
Αυτών το DNA πρέπει να διαβάλουμε να νοθέψουμε κι ει δυνατόν να το εξαλείψουμε.
Αυτοί οι μοναδικοί παγκοσμίως που αντί να γιορτάζουν στις επετείους το τέλος ενός πολέμου, ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΧΗ. Όχι επειδή είναι πολεμοχαρείς αλλά επειδή στο αίμα τους κυλάει ο Ιχώρ εκ γεννετής και πιστεύουν ότι ανωτέρα της νίκης είναι η δόξα.

Αυτοί που εμίσησαν το χρήμα και το θεωρούσαν μέσο κι όχι σκοπό όπως ο Πλάτων που εμίλησε για πολιτεία χοίρων τη βασιζόμενη στο χρήμα, ενώ αντιθέτως αριστοκρατεία του πνεύματος όταν θεμέλιο της είναι η αρετή. Όπως ο Αριστοτέλης που στηλίτευσε το εμπόριο του χρήματος ως κλοπή και καταστροφή, αυτό που κάνουμε εμείς δηλαδή τώρα μέσω των τραπεζικών οργάνων μας.

Μόνον έτσι δυνάμεθα να μεταβάλουμε τον άνθρωπο σε απάνθρωπο ρομπότ, σε τσιπαρισμένο θηρίο του γραμμωτού μας κώδικα.
‘Οσο υπάρχουν αυτοί δεν είναι δυνατόν να σκλαβώσουμε συνολικά τις χαμένες ψυχές των ανθρώπων.

Χένρυ Άλφρεντ Κίσσινγκερ: «Ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι΄ αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες. Τότε ίσως συνετισθεί. Εννοώ δηλαδή να πλήξουμε τη γλώσσα,τη θρησκεία,τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί,να επικρατήσει, για να μη μας ενοχλεί στα Βαλκάνια,να μη μας παρενοχλεί στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, κτλ.».

Το έχει διαψεύσει ότι το δήλωσε ο ίδιος κι το απέρριψε ως εφεύρημα, πλην όμως τα γεγονότα πλέον τον επιβεβαίωσαν στο απόλυτο, άρα δεν σας πιστεύουμε κ.Κίσινγκερ διότι το ψεύδος κι η ψευδής προπαγάνδα είναι από τις ειδικότητες στην ομήγυρη σας.

Ε λοιπόν κύριοι της νέας τάξης για να καταλήξουμε, ΔΕΝ θα σας κάνουμε το χατήρι. Το κατεστημένο σας εγγενήθηκε, ανδρώθηκε κι εγκαθιδρύθηκε απόντος κι ερήμην του Ελληνισμού μετά την πτώση της αυτοκρατορίας της Ρωμανίας κι επί τουρκοκρατίας. Η σημερινή μικρή αποικία σας στην οποία δια μέσου των αντιπροσώπων σας κάνετε κουμάντο, δεν εκφράζει τον Έλληνισμό ούτε και το κυριότερο το Πνεύμα του.

Τελικά θα χάσετε.

7Χ70+70+7

Γ.Χ.Θ.

Geo Theo

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σουΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΑΛΛΙΩΡΑ

 

Θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, η μεγαλύτερη εθνική και κοινωνική μάστιγα.

Loading…