ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

GLADIATOR : Ο ΕΚ ΠΕΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΕΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

GLADIATOR. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. - 9 Μάι 2020 - 10:12

Μας κάνει γνωστό ο μακαριστός γέροντας Ιωσήφ ο βατοπεδινός πως….

Δεν έρχεται ο προκεχειρισμένος αυτός χρηστός του Κυρίου ως ένας απλός άνθρωπος «άρχων»,
ή ως ένας από τους παλαιούς προφήτας, για να υποστεί την ανθρώπινη κριτική και καταδίκη, αλλά σαν πρόδρομος του μέλλοντος να έλθη «μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς».
Έρχεται μετά παρρησίας ως απεσταλμένος υπό του έχοντος επί πάντων εξουσία,
για να επιβάλη την θεία βουλή, να εφαρμόση το θείον θέλημα
και να κάμη την εκδίκησι των υιών του πονηρού,
που επί τόσον κατατυράννησαν τους πιστούς.

Στο 19ο κεφ.της αποκαλύψεως δίδεται συνεσκιασμένα η εικόνα του ΄΄εκλεκτού΄΄ ο οποίος έρχεται υπό τη σκέπη της Δυνάμεως του ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτόν, καλούμενος πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ· οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὀνόματα γεγραμμένα, καὶ ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός,καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον ἐν αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐπὶ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν.καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα δίστομος, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάσσῃ τὰ ἔθνη· καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον, βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔκραξεν ἐν φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσι τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι· δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ Θεοῦ,ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾿ αὐτῶν, καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων, καὶ μικρῶν τε καὶ μεγάλων.Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ.καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ ὁ μετ᾿ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην ἐν θείῳ.καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.

Την αποκάλυψη μας τη δίδει ο μακαριστός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ στο βιβλίο του
΄΄ΑΓΙΟΙ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΛΟΝΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΒΩΣΙ΄΄

Τούτον δε τον εξυπνήσαντα τον Άγιον βασιλέαν ον προλεγει ο Άγιος Ταράσιος,υπαινισεται και ο Θεολόγος,Ιωαννης εν τη αυτού αποκαλύψει δια λευκού ίππου λέγων ούτω.
΄΄11Και ειδον τον ουρανον ανεωγμενον και ιδου ιππος λευκος και ο καθημενος επ αυτον καλουμενος πιστος και αληθινος και εν δικαιοσυνη κρινει και πολεμει(ΑΠΟΚΑΛ.ΙΘ).

ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΦ`ΙΠΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΕΙ,ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΟΛΕΜΟΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ,ΟΥΤΩ ΚΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΕΥΟΝΤΩΝ,Ο ΑΝΑΞ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΩΝ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΩΝ ΟΛΟΣ Ο ΚΑΘΑΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ,ΚΑΙ ΕΝ ΤΟΙΣ ΚΑΘΑΡΟΙΣ ΑΓΙΟΙΣ ΕΠΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ,ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ ΕΦ`ΙΠΠΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΟΛΟΓΩ ΕΠΙΓΡΑΦΕΤΑΙ,ΙΝΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΠ`ΑΓΓΕΛΩΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΗ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ.

(Αγιοι και σοφοι περι των μελλοντων να συμβωσιν)εκδοσεις Αγιος Νικοδημος Δ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ.

Στον έλλογο νου θα υπακούσει ο σώφρων και πιστός
άνθρωπος.
Τούτος περιμένει,ελπίζει,
πιστευει ένεκα της απολύτου εμπιστοσύνης του
στον Ζωοδότη Κυριο.
Το τρίτο πρόσωπο της αγίας Τριαδος ο γλυκός Παράκλητος
προσκυνείται και αποκαλύπτει.
Για να γνωρίσης τα νοερά πράγματα, πρέπει να είναι υγιείς οι οφθαλμοί της ψυχής σου, να ζητάς να έχεις φωτισμένη συνείδησι και διάκρισι.

Ερχεται ο εκλεκτός και χρηστός ως άλλος Μωυσής.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ.

Ο πρώτος Ιωάννης ήτο ο βαπτιστής,ο μέγιστος των προφητών και των ανθρώπων και η Προδρομική φωνή που προετοίμασε το δρόμο για τον Μεσσία.
Ο δεύτερος Ιωάννης ήτο ο Ευαγγελιστής και ηγαπημένος μαθητής του (ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι )Ιω. 21,22
Ο τρίτος Ιωάννης θα είναι αυτός ο οποίος θα γίνει η αφορμή του επανευαγγελισμού της οικουμένης και της Αναλαμπής της Ορθοδοξίας ώστε να μην υπάρξει καμμία διακαιολογία από τους άνθρωπους πως δεν γνώριζαν…προ της Δευτέρας Παρουσίας του Θεανθρώπου.(συνεχίζεται)

GLADIATOR

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr