ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ : ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ …Ὁ ἀνιστόρητος Ζάεφ καί τά συμβαίνοντα στήν Βαλκανική

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΙΣΤΟΡΙΑ. ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ. - 22 Σεπ 2018 - 19:20
Loading...

Ἐπειδή ὁ κ. Ζάεφ <γλώσσεψε> καί διακηρύσσει ὑπερατλαντικά ὃτι ὁ μοναδική Μακεδονία εἶναι τά Σκόπια, καλό θά εἶναι νά μάθει λίγη ἱστορία καί, μαζί μ᾽ αὐτόν, οἱ δικοί μας πολιτικοί, πού τοῦ ἐξεχώρησαν τό ὂνομα τῆς χώρας του, τήν γλῶσσα καί τήν ἐθνότητα.

Ὁ κ. Ζάεφ πρέπει νά μή ξεχνᾶ ποτέ, ὃτι ὁλόκληρος ὁ Βαλκανομικρασιατικός χῶρος ἦταν ἐνιαῖος καί Πελασγικός, δηλαδή ἀρχαιοελληνικός. Αὐτός ὁ χῶρος ἐπί Βυζαντίου, πού ἀριθμοῦσε περί τά 70 ἑκατομμύρια

ψυχῶν, δέχθηκε ἐπιδρομεῖς-ληστές, πάντα ὀλιγαρίθμους, διότι τά μεγάλα στίφη δέν μποροῦν νά μετακινηθοῦν εὒκολα σύν γυναιξί καί τέκνοις, δηλαδή τουρανικές ἐπιδρομές 2.000 ἓως 5.000 ληστοεπιδρομέων κάθε φορά.

Τό ἑλληνικό στοιχεῖο ἐπικρατοῦσε ἀπό αἰῶνες μέχρι τίς παραδουνάβιες περιοχές. Στήν ἀρχαιότητα ὁ Δούναβις ὀνομαζόταν ἀπό τούς Ἓλληνες Ἲστρος (ἐξ οὗ καί ἡ Αὐστρία). Οἱ Βούλγαροι ἢ Βουργάριοι (Bourg=παραφθορά τοῦ <πύργος> λέξη ὁμηρική ἦσαν γεωργοί και, ὃπως λέει τό ὂνομά τους, ἦσαν ἂνθρωποι τῶν πύργων, δηλαδή ὁροφύλακες) δέχθηκαν ἐπιθέσεις τῆς τουρανικῆς πατριᾶς τοῦ Ἀσπαρούχ. Οἱ ἐπιτιθέντες ἀπορροφήθηκαν φυλετικά, ἀλλά ἐπέβαλαν τήν γλῶσσα τους καί οἱ ντόπιοι ἒχασαν τήν δική τους. Κάτι ἀνάλογο ἒγινε καί μέ τούς Σλάβους, τούς προγόνους τῶν σημερινῶν Σέρβων καί τῶν λοιπῶν νοτίων Σλαύων, συμπεριλαμβανομένων καί τῶν Σκοπιανῶν.

Αὐτοί οἱ Σλάβοι κατῆλθαν μαζί μέ τούς Οὒννους καί τούς Ἀβάρους σάν ὑπηρέτες καί ἱπποκόμοι τους, προσληφθέντες στήν συνέχεια ὡς ὁροφύλακες τοῦ Δουνάβεως. Οἱ νότιοι παραμεθόριοι πληθυσμοί, συνηθισμένοι στά εἰρηνικά γεωργικά ἒργα, δέν ἦσαν ἐπιτήδειοι γιά τήν φρούρηση τῶν συνόρων, ἀλλά σάν μισθοφόροι, πολλοί Πελασγοί κάτοικοι ἐνίσχυσαν τόν στρατό τῶν Σλάβων καί ἐσλαβοφώνησαν, ὃπως λατινοφώνησαν κοντά στίς ρωμαϊκές λεγεῶνες οἱ πρόγονοι τῶν σημερινῶν Ρουμάνων, οἱ Βλάχοι τῆς Βαλκανικῆς καί ὁλόκληρη ἡ Δυτική Εὐρώπη. Αὐτός ἦταν ὁ κανόνας, ἰσχύει καί γιά τούς Ὀστρογότθους, τούς Βησιγότθους, τούς Οὒννους, τούς Ἀβάρους, τούς Ἐρούλους, τούς Βανδάλους κ.ἂ., δηλαδή ληστοσυμμορίες 2.000 ἓως 5.000 ἐπιδρομέων, ἂλλοτε διωκόμενοι καί ἂλλοτε διώκοντες, ἀντιστάσεως μή οὒσης.

Οἱ αὐτόχθονες λαοί, δηλαδή οἱ Πελασγικοί, ἦτοι οἱ ἀρχαιοελληνικοί, δέν ἀπωθήθηκαν ἀπό τά πάτρια ἐδάφη, διότι ἀλλοιῶς ἡ Εὐρώπη καί ἡ Βαλκανική θά ἒπρεπε νά εἶχαν ἐκκενωθεῖ εἰκοσάκις ἀπό τούς ληστοσυμμορίτες.

Ὃμως οἱ ἐπιδρομεῖς ἐπέβαλαν τήν δική τους γλῶσσα, ὃπως οἱ Ὀσμανίδες Τοῦρκοι (δυσαρεστημένη πατριά τοῦ Τζεγκίς Χάν), οἱ Μαγυάροι καί ἂλλοι. Τώρα τήν γλῶσσα αὐτή, δηλαδή τήν παρεφθαρμένη Βουλγαρική πού ἐπέβαλαν στούς Βουργαρίους οἱ ἐπιδρομεῖς ἐκ Τουράν, ὁ κ. Ζάεφ τήν ἀποκαλεῖ…μακεδονική, ἐνῶ ἡ ἀληθινή μακεδονική γλῶσσα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου ἦταν ἡ πανάρχαια Ἑλληνική γλῶσσα. Κάποιος Μοῦνδος, πού καταγόταν ἀπό τόν Ἀττίλα, τέθηκε στήν ὑπηρεσία τοῦ Ἰουστινιανοῦ (ὁ ὁποῖος καταγόταν ἀπό τούς ἀρχαίους Σκούπους, δηλαδή τά σημερινά Σκόπια, καί αὐτό εἶναι ἓνα δεῖγμα τῆς ἑλληνικότητας τοῦ Βαλκανικοῦ χώρου) καί διορίσθηκε στρατηλάτης τοῦ Ἰλλυρικοῦ.

Ἂν αὐτό συνέβαινε ἐπί Ἡρακλείου καί τῶν διαδόχων του, πού εἶχαν σοβαρά προβλήματα μέ τούς Πέρσες, τούς Ἂραβες καί τούς Βουλγάρους, κι ἂν αὐτός ὁ Μοῦνδος καί οἱ διάδοχοί του ἒμεναν ἐπί μακρόν αὐτοκέφαλοι, ἡ σημερινή πρώην Γιουγκοσλαβία θά ὀνομαζόταν πιθανῶς Μουνδία. Ὁ Ἰουστινιανός οὐδέποτε ἀνησύχησε γιά τίς ἐπιθέσεις τῶν ὀλιγομελῶν αὐτῶν ληστοσυμμοριῶν τῶν Σλάβων, γι᾽ αὐτό δέν ἀνεκάλεσε ποτέ στρατεύματα οὒτε ἀπό τήν Ἰταλία οὒτε ἀπό τήν Ἀφρική οὒτε ἀπό τήν Ἀσία, γιατί γνώριζε ὃτι σέ ὁλόκληρη τήν Βαλκανική ἐπικρατοῦσε ἡ Πελασγική Ἀρχαιοελληνική ὁμοφυλία.

Ἀς γνωρίζουν λοιπόν οἱ Σκοπιανοί, οἱ ὁποῖοι ἐπαίρονται σήμερα ὃτι εἶναι ἀπόγονοι…τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, ἐξ αἰτίας τῆς ἂφρονης πολιτικῆς τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως, καί ἰσχυρίζονται ὃτι μιλοῦν δῆθεν τήν μακεδονική γλῶσσα καί ὃτι ἒχουν ἐθνότητα, ὃτι ἡ ἐπιβολή τῆς βάρβαρης γλώσσας τῶν τουρανικῶν στεππῶν ἀπό ὀλιγομελεῖς ληστοσυμμορίες πού διόγκωσαν οἱ συναξαριστές, ἒφθασαν στήν Βαλκανική τόν 6ο ἢ 7ο αἰῶνα καί φυσικά δέν ἂλλαξαν τήν Πελασγική ἀρχαιοελληνική φυλετική ὁμοφυλία, οὒτε μποροῦν νά αὐτοαποκαλοῦνται Μακεδόνες, καθώς ἡ Μεκεδονία ἦταν ἀπό τούς ἀρχαίους χρόνους ἐπαρχία τῆς Ἑλλάδος.

Ἀς διατηρήσουν ἐλάχιστη ἱστορική μνήμη καί ἀς συνειδητοποιήσουν ὃτι ἡ ἱστορία παίζει πολλά παιχνίδια. Διότι λίγοι Σελτζουκίδες καί 400 Ὀσμανίδες, πού ἐνσωμάτωσαν διαδοχικά τούς λαούς τῆς Μ. Ἀσίας, δημιούργησαν ὁλόκληρη Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία. Καί ὃλοι οἱ κατοικοῦντες σήμερα τήν Βαλκανική, γνωρίζουμε ὃτι εἶναι παιχνίδι τῆς ἱστορίας τό ὃτι δέν εἲμαστε σήμερα ὃλοι μας Τοῦρκοι καί ὃτι δέν μιλοῦμε, ὃλοι μας πάλι, τήν Τουρκική. Κατά τήν ἲδια ἒννοια, γνωρίζουμε ἐπίσης ὃτι ὁλόκληρο τό Βυζάντιο κινδύνευσε ἀπό μία δράκα Καταλανῶν μισθοφόρων, πού ἀρκέσθηκε τελικά στό Δουκάτο τῶν Ἀθηνῶν μετά ἀπό μία ἀψιμαχία στήν Κωπαΐδα, καί ὃτι μία ἂλλη δράκα πειρατῶν καί μισθοφόρων Νορμανδῶν, κατέλαβε πρός στιγμή ὁλόκληρη σχεδόν τήν Ἰταλική χερσόνησο καί ἒθεσε ὑπό σοβαρότατο κίνδυνο καί ὁλόκληρη τῆν Βυζαντινή Αὐτοκρατορία. Καί εἶναι ἓνα ἂλλο παιχνίδι τῆς ἱστορίας, ὃτι ἡ σημερινή Βαλκανική ἢ ἡ σημερινή Ἑλλάδα δέν ὀνομάζονται Καταλωνία ἢ Νορμανδία.

Τέτοιο καί τῆς αὐτῆς τάξεως παιχνίδι τῆς ἱστορίας εἶναι ὃτι ὀνομάζουμε σήμερα Βουλγαρία, Σερβία, Νοτιοσλαβία (ἂλλοτε), ΠΓΜΔ κλπ., καί δίνει ἀφορμή στούς σημερινούς Σκοπιανούς νά ἐπαίρονται γιά τήν δῆθεν μακεδονική τους καταγωγή τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου καί σέ μία Ἀλβανίδα ἱστορικό μέ ἒντονα μογγολοειδῆ χαρακτηριστικά, νά ὑποστηρίζει ὃτι ὃλοι οἱ ὁπλαρχηγοί τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἦσαν…Ἀλβανοί, καθώς καί ὃτι δέν ὑπάρχουν Ἓλληνες στήν σημερινή Ἑλλάδα, ἀλλά μόνον Ἀλβανοί. Ὃλοι αὐτοί ἀς γνωρίζουν ὃτι ἡ μισελληνική θεωρία τοῦ Φαλμεράϊερ κατερρίφθη πλήρως μετά τήν σύγκριση τοῦ DNA τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων νεκρῶν τοῦ Δημοσίου Σήματος καί τῶν συγχρόνων Ἑλλήνων.

Σήμερα ἰσχύει τό ἀμερικανικό ἰμπέριουμ, ἐν ὀνόματι τοῦ ὁποίου ἐπιχειρεῖται ἀναδιανομή τῆς τράπουλας τῶν χωρῶν τῆς Βαλκανικῆς καί ἀλλαγή συνόρων. Τό κρατίδιο τῶν Σκοπίων χρησιμοποιεῖται σάν αἰχμή τοῦ δόρατος γιά τήν ὑλοποίηση τῶν ἰμπεριαλιστικῶν ἐπιδιώξεων σέ βάρος τῆς Ἑλλάδος. Ἀλλά ἡ φυλετική ὁμοφυλία τῶν Βαλκανίων δέν πρόκειται νά ἀλλοιωθεῖ, κάτι πού σέ μικρογραφία παρατηρεῖται στήν δική μας γειτονιά. Ἡ γενική ἱστορική καί ἀνθρωπολογική διαπίστωση εἶναι ὃτι οἱ τρεῖς βασικές φυλές (λευκοί, μογγολοειδεῖς καί νεγροειδεῖς) παραμένουν ἀπό ἀμνημονεύτων χρόνων στά ἲδια σαφῶς περιγεγραμμένα γεωγραφικά ὃρια. Τώρα, ἂν στόν 21ο αἰῶνα οἱ διαφεντεύοντες τόν πλανήτη θέλουν νά ἀλλοιώσουν, διά τοῦ μεταναστευτικοῦ κύματος, τήν λευκή φυλή, κατά βάση Πελασγική ἀρχαιοελληνική ὁμοφυλία τῆς Εὐρώπης, σέ μία νέα φυλή, τήν European Negroid Race, αὐτό μένει νά τό δοῦμε, καθώς καί τήν ἀντίδραση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ γιά τά διαδραματιζόμενα στήν περιοχή του.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Loading…ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter