ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός : Τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα ἁμάρτημα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ!

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΜΑΡΙΑ. - 21 Δεκ 2020 - 21:20

Μαρία, Ἐκπαιδευτικός  

Ἡ παρακάτω ὁμιλία καί κάποια ἄκρως σημαντικά ἀποσμπάσματα πού θά παραθέσω ἀπομαγνητοφωνημένα (προσέξτε διαιτέρως τά τελευταῖα) ἀποτελεῖ μία ἀπάντηση γροθιά γιά τόν οἰκουμενιστικό κατήφορο, γιά τόν δυτικό ἀνθρωπισμό (βλέπε καί σύγχρονο ἀναβαθμισμένο οὐμανισμό τύπου τρανσχιουμανισμόςμετανθρωπισμόςὑπερανθρωπισμός καί τελικά… ἀπανθρωπισμός!), γιά τούς μεταπατερικούς θεολόγους, γιά τήν ἐξ Εὐρώπης ἀλλοτρίωση τῶν πολιτικῶν καί τοῦ λαοῦ μας, καθώς καί γιά τούς Ποιμένες πού παραδίδουν τά δόγματα, τίς ἐκκλησίες καί τά πρόβατα στούς λύκους καί στούς λάκκους τῶν δυτικῶν λεόντων τῆς μασονίας καί τοῦ σιωνισμοῦ (καί τελικά… τοῦ ἑωσφορισμοῦ)! 

Ἐν ὀλίγοις, ἡ παροῦσα ὁμιλία ἀποτελεῖ μία γροθιά στό στομάχι ὅλων μας καί μᾶς φέρνει ἅπαντες πρό τῶν εὐθυνῶν μας καί τῶν συνεπειῶν τῆς στάσεώς μας! 

Ὁ μακαριστός π. Ἀθανάσιος Μυτικληναῖος, ὁ φωτισμένος αὐτός Γέροντας ἀποκαλύπτει τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα ἁμάρτημα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πού δέν ἔχει νά κάνει μέ τήν σάρκα, ὅπως θά περίμεναν πολλοί, ἀλλά μέ τά ὀρθά δόγματα καί τήν Πίστη, δηλαδή ξεκάθαρα μέ τό ὀρθόδοξο πνεῦμα! 

Λέγει σχετικά μέ τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα ἁμάρτημα καί τά δυτικά κι εὐρωπαϊκά οὐμανιστικά καί φιλοσοφικά δηλητήρια· 

«Οἱ Ἕλληνες πού σπούδασαν ἔξω καί δέν εἶχαν ζήσει τίς λαχτάρες τοῦ λαοῦ μας, ἀλλά ζοῦσαν στήν ἀσφάλεια τῆς Εὐρώπης κι ἐκεῖ ἐσπούδαζαναὐτοί εἶχαν πρό πολλοῦ χάσει τήν Ἑλληνική τους καί τήν Ὀρθόδοξή τους ταυτότητα. Ναίμένἴσως νά πίστευαν ἀκόμη στό θέμα ‘Ἑλλάς’, ἀλλά δέν πίστευαν πιά ὅμως στό θέμα ‘Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία’, διότι εἶχαν ὑποστεῖ πολλή φθορά ἔξω στήν Εὐρώπη 

Καί ἡ Ἑλληνική τους ἀκόμα πίστιςἀγάπη κι αὐτή εἶχε ὑποστεῖ φθορά. Μήν τό ξεχνᾶμεἈλλά αὐτοί οἱ ἄνθρωποι ὅμως θέλησαν ἀλλοτριωμένοι ἀπό τίς λαχτάρες, ὅπως σᾶς εἶπατοῦ λαοῦ μας καί τίς περιπέτειές του, θέλησαν ὅταν ἡ Ἑλλάς ἐλευθερώθηκε, θέλησαν νά ἔλθουν στήν Ἑλλάδα καί νά τόν κυβερνήσουν τόν λαό μας. 

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ὅμως εἴχανε μείνει ἤδη ξένοι στά αἰσθήματα τοῦ λαοῦ καί προσπάθησαν νά μεταφέρουν στήν Ἑλλάδα τόν εὐρωπαϊκόν δυτικόν νθρωπισμόνμέ τόν ὁποῖον θά ἀντικαθιστοῦσαν τήν κκλησία». 

 

«Ἐξάλλουτά τελευταῖα χρόνια τοῦ Βυζαντίου ἐδοκιμάσθησαν πολλοί ἀπ’ αὐτήν τήν προσπάθεια καί πολλοί λόγιοι τοῦ Βυζαντίου εἶχαν ἤδη χωρισθεῖΟἱ μέν ἐδέχοντο τήν Ὀρθόδοξον πίστιν καί θέσιν καί συνεπῶς ἀπό τήν Ὀρθόδοξον πίστιν ἀπέρρεε ὁ σωστός, θά λέγαμε, ἀνθρωπισμόςνά τό πῶ ἔτσι, δηλαδή ἡ σωστή χριστιανική ἀνθρωπολογία καί ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἐδέχοντο ἀπ’ τήν Δύση τά καινούργια ἐκεῖνα φροῦτα ὡς φῶτα πού ἤρχοντο δῆθεν… καί πού φυσικά αὐτοί δέν ξεκινοῦσαν ἀπό τήν πίστινἀλλά ἀπό τήν φιλοσοφίαν ἤ ἀπό τόν ὀρθολογισμόν». 

 

«αὐτό τό ἁμάρτημα πού δέν εἶναι τι ἄλλο παρά ἀποστασίαστοιχειοθετεῖ ἀποστασίαν ἀπό τόν Θεόν καί βλέπει κανένας ὅσο περνοῦσαν οἱ δεκαετίες, τόσο τό πρᾶγμα ἐγίνετο χειρότερο! Καί τί δέν προσέβαλλε αὐτό τό πνεῦμα! Προσέβαλλε ἀκόμη καί τήν Θεολογική μας Σχολή Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία ἔβγαλε θεολόγους οἱ ὁποῖοι ἐγίνοντο μετά Ἐπίσκοποι, σημειώσατε ὅτι γιά νά γίνει κανείς Ἐπίσκοπος ἔπρεπε νά εἶναι θεολόγος καί γιά εἶναι θεολόγος ἔπρεπε νά περάσει ἀπ’ τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Ἀλλά περνῶντας π τό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν ἔπαιρνε καί τά ‘φροῦτα’ τῆς Δύσεως! 

Κι ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία μας ἄρχισε νά χάνει ἀπό τούς Ἐπισκόπους της σιγά σιγά τό ὀρθόδοξό της φρόνημα! 

Διότι οἱ διδάσκοντες καθηγηταί πάρα πολλές φορές, πλήν ἐξαιρέσεωνδέν εἶχαν ὀρθόδοξο φρόνημα.  

Αὐτό βεβαίως ἐπηρρέασε πάρα πολύ τήν ἐκκλησιαστική ζωή τοῦ τόπου μας, ἀναμφισβήτητα. 

Μέχρι, γιά νά μήν πολυπραγμονῶ, μέχρι πού μπήκαμε στήν ΕΟΚ αὐτό τό πρᾶγμααὐτό τό ἁμάρτημα συνεχίζει. Διότι μπαίνοντας στήν ΕΟΚ αὐτός ὁ σκοπός ὑπῆρχε· ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπό τήν ὀρθόδοξον τοποθέτηση τοῦ λαοῦ μας νά εἶναι ἐκ ποδῶνΝά πεταχθεῖ ἔξω! 

Στήν πραγματικότητα λοιπόν ἐκεῖνοι πού μᾶς κυβέρνησαν στά 160 τόσα χρόνια μέχρι σήμερα, πλήν ἐξαιρέσεωντό ξαναλέγω, ἀπέβλεπαν ἤ λίγο ἤ πολύ ἤ συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα ἤ ἀπό πολιτική σκοπιμότητα ἤ ὄχιτό θέμα εἶναι ὅτι ἀπέβλεψαν ὅλοι στό νά ἐξοστρακίσουν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν ἀπό τόν λαό μας καί νά εἰσαγάγουν τόν ὀρθολογιστικόν δυτικοῦ τύπου οὐμανισμόνἀνθρωπισμόν! 

Κι αὐτήν τήν στιγμήν δέ στίς ἡμέρες μας, τό βλέπουμε νά καλπάζει. Γιατί λέγω στίς μέρες μας νά καλπάζει; Διότι ἁπλούστατα ἡ πορεία αὐτῆς τῆς καταστάσεως ἀκολουθεῖ ὄχι ἀριθμητικήν καμπύληνἀλλά γεωμετρικήνκθετικήν καμπύλην, μ’ αὐτήν τήν ἔννοιανἙπόμενον ἦταν στήν ἀρχή ὁ λαός νά ἔχει μεγάλη ἀντίσταση. Τώρα ἡ ἀντίστασή του ὅλο μικραίνει καί μικραίνει κι ἐρχόμενο αὐτό τό πνεῦμα διαρκῶς νά ἐπιβληθεῖ, ὁ λαός πιά ἤ δέν τό καταλαβαίνει ἤ ἔτσι τοῦ ἀρέσει πιά, ἀποδέχεται αὐτό τό οὐμανιστικό πνεῦμα τῆς Δύσεως καί ἀπεμπολεῖ αὐτό πού εἶχε πατρογονικόΑὐτό εἶναι καί τό μεγάλο μας καί τό ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα ἁμάρτημα τοῦ λαοῦ μας! Τώρα, ὅλα τ’ ἄλλα εἶναι ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ πνεύματος! Ὅλα τ’ ἄλλαΓιά νά καταλάβατε δηλαδή τί θά πεῖ ‘ἁμαρτάνει ἕνας λαός’». 

 

«Ἐγώ σᾶς εἶπα τό ἁμάρτημά μας, σᾶς τό εἶπαΕἴδατε τώρα πιά ποιό εἶναι αὐτό. Ἀρνούμεθα πιά τήν Ἐκκλησία! Βλέπει δέ κανείς τά τελευταῖα χρόνια συστηματικά τά τελευταῖα χρόνια, πεῖτε δέκα πεῖτε εἴκοσι χρόνια, δέν ξέρω, συστηματικά νά ὑπάρχει αὐτή ἡ προσπάθεια νά προσβληθεῖ ἡ ἘκκλησίαἘσεῖς θά πιστεύατε, ἀγαπητοί μου, ὅτι τυχαῖα μπαίνουν Ἐπίσκοποι οἱ ὁποῖοι προδίδουν τήν Πίστιν καί τήν ἘκκλησίαἘγώ θά σᾶς ἔλεγα ὅτι δέν μπαίνουν, παρά σκοπίμως! Παρά σκοπίμως! Εὐοδώνουν καί Πατριάρχες ἀκόμα αὐτές οἱ σκοτεινές δυνάμεις γιά νά ἐξωθήσουν τήν Ἐκκλησία τοῦ ΧριστοῦΝά τήν ἁλώσουνΝαίναί! Οὔτε καινούργια πράγματα λέω, οὔτε πρωτοφανῆ. Λίγο πολύ τά’ χετε διαβάσει καί τά ξέρετε. Προωθοῦν σέ μεγάλες θέσεις, ἱερατικέςἀνθρώπους πού ξέρουν ὅτι θά τούς ἐπιβάλλουν οἱ σκοτεινές δυνάμεις τήν θέλησή τους γιά νά προσβάλλουν τελικά τήν Ἐκκλησία. 

Ἡ Μασονία ἔχει δουλέψει πάνω στόν τομέα αὐτόν φοβερά! Φοβερά ἔχει δουλέψει». 

 

«Προσέβαλαν τήν Ἐκκλησία ἐκ τῶν ἔσωἜβαλαν ἀνθρώπους κατά καιρούς νά διοικοῦν τήν Ἐκκλησία πού δέν εἶχαν καμία σχέση μέ τήν ἘκκλησίαἘδῶ εἶναι τό μέγα δυστύχημα. Καί σάν συμπέρασμα, ἐγώ θά σᾶς ἔλεγα τό ἑξῆς ἀγαπητοί μου. Αὐτήν τήν στιγμή, ὁ λαός ἄς φροντίσει νά ποιμάνει τόν ἑαυτόν του, γιατί ἐμεῖς δέν εἴμεθα σέ θέση νά σᾶς ποιμάνομε. Λυποῦμαι πού τό λέγω. Φροντίστε νά σωθεῖτε! Φροντίστε νά σωθεῖτε!». 

Ὁλόκληρη ἡ ὁμιλίαἐδῶ: 

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr