ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Νοικιάσαμε τήν σάρκα μας στόν διάβολο, σ’ αὐτόν τόν σκληρό πορνοβοσκό. (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος)

ΑΠΟΨΕΙΣ. - 11 Ιούν 2018 - 11:14
Loading...

Διαβάζοντας στό διαδίκτυο τίς παρακάτω εἰδήσεις, ἀναρωτιέμαι: Ποιός θά μποροῦσε, μέ πιστότητα καί ἀκρίβεια, νά μοῦ διδάξει τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου πάνω στήν συγκεκριμένη ἐπικαιρότητα; Καί φέρνω ἀμέσως στό νοῦ μου τόν μεγάλο διδάσκαλο τῆς οἰκουμένης, τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο.  

Ἐάν ζοῦσε σήμερα ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, τί θά ἔλεγε ἄραγε γιά ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν;  

Η Βουλή θα ντυθεί το Σάββατο στα χρώματα του gay pride. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά σεξουαλική αγωγή των μαθητών και επιμόρφωση των καθηγητών από μέλη της ΛΟΑΤΚΙ. 

Η ΝΔ στέλνει πολυπληθή αντιπροσωπεία στο Athens Pride. 

* ‘’Η συμμετοχή μας στο Athens Pride είναι, ασφαλώς, δεδομένη’’ αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το Τμήμα Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ. 

* Πλήθος κόσμου στη Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη. 

* Θλιβερή πρωτιά κατέχει η Ελλάδα στις εκτρώσεις. 

* Στην πορνεία 7.000 Ελληνίδες. 

Τό νά διέλθει κανείς ὁλόκληρο τό ἔργο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου καί νά ἐντοπίσει σχετικές μέ τήν παραπάνω εἰδησεογραφία ἀναφορές του, εἶναι πολύ δύσκολο ἐγχείρημα. Ἐντούτοις, μέ τήν πολύτιμη βοήθεια τοῦ ‘’Χρυσοστομικοῦ λεξικοῦ’’ τοῦ π. Δανιήλ Ἀεράκη, ἐντοπίστηκαν μερικές, οἱ ὁποῖες καί παρατίθενται στήν συνέχεια.   

1). Ἐξεμισθώσαμεν τήν σάρκα ἑαυτῶν τῷ διαβόλῳτῷ χαλεπῷ πορνοβοσκῷ. Νοικιάσαμε τήν σάρκα μας στόν διάβολο, σ’ αὐτόν τόν σκληρό πορνοβοσκό. 

2). Τί ἐστι μολυσμός σαρκός; Μοιχεία, πορνεία, ἀσέλγεια πᾶσα 

Ποιός εἶναι ὁ μολυσμός τῆς σαρκός; Εναι ἡ μοιχεία, ἡ πορνεία, ἡ ἀσέλγεια. 

3). Διό μᾶλλον αὐτήν κατακοσμεῖν χρήοὐχί καταισχύνειν. … Οὐ γάρ ἔχεις ἐξουσίαν τῆς σαρκός ἐν ταῖς πονηραῖς ἐπιθυμίαιςἀλλ’ ἐν αἷς ἄν ὁ Θεός ἐπιτάξῃ μόνοις. 

Γι’ αὐτό ἄς καταστολίζουμε τήν σάρκα μας, ὄχι νά τήν καταντροπιάζουμε. … Δέν ἐξουσιάζεις τήν σάρκα, γιά νά τήν διαθέτεις στίς πονηρές ἐπιθυμίεςἀλλά μόνον σέ ὅσα ὁρίζει ὁ Θεός. 

4). Ὦ πάντα ἀνατρέποντες ὑμεῖςΟἱ τοῖς μέν ἄρρεσιν ὡς θηλείας μιγνύμενοιτάς δέ θηλείας ὡς ἄνδρας εἰς πόλεμον ἐξάγοντεςΤοῦτο ἔργον τοῦ διαβόλου, τό πάντα συγχέειν καί ἀνατρέπειν. 

 σεῖς, πού ἀναποδογυρίσατε τά πάντα! Ἔρχεστε σέ μίξη μέ τούς ἄνδρεςσάν νά εἶναι γυναῖκεςκαί βγάζετε τίς γυναῖκεςσάν νά εἶναι ἄνδρεςστόν πόλεμο. Αὐτό εἶναι ἔργο τοῦ διαβόλου, τό νά συγχέει καί νά διαστρέφει τά πάντα. 

5). Διά τοῦτο ὀδυνῶμαιὅτι καί νοσῶνοὐκ οἶδας ὅτι νοσεῖςἵνα καί τόν ἰατρόν ἐπιζητήσεις. Μοιχείας ἐγένου πεπληρωμένος, καί ἐρωτᾶς ποία κακία;  

Γι’ αὐτό πονάω καί κλαίω γιἀ σένα, διότι κάνεις πώς δέν καταλαβαίνεις ὅτι εἶσαι ἄρρωστοςὥστε νά τρέξεις στόν γιατρό. Εἶσαι γεμᾶτος ἀπό μοιχεία καί ρωτᾶς, τί κακό ἔχεις κάνει; 

6). Ἡ μέν ἡδονή βραχεῖα, ἡ δέ ἀπό ταύτης ὀδύνη διηνεκής. 

Ἐνῷ ἡ ἡδονή ἀπό τήν ἁμαρτία εἶναι ὀλιγόλεπτη, ἡ ὀδύνη πού προκαλεῖται ἀπό αὐτήν εἶναι συνεχής.  

7). Καί γάρ κλόνος ἐν τῷ σώματι πολύς, καί πάσης θαλάττης κυματουμένης χαλεπώτερον οὗτος διάκειται, οὐδέποτε πρός τήν ἐπιθυμίαν ἱστάμενοςἀλλ’ ἀεί βαλλόμενος ὑπ’ αὐτῆςὥσπερ οἱ δαιμονῶντεςκαί συνεχῶς ὑπό τῶν πονηρῶν καταρρηγνύμενοι πνευμάτων. 

Διότι πολλή σύγχυσις προκαλεῖται ἀπό τήν ὁρμή τῆς ἁμαρτίας στό σῶμα πού ἁμαρτάνει. Βρίσκεται σέ χειρότερη ἀπό τήν τρικυμισμένη θάλασσα κατάσταση, ἀφοῦ ποτέ δέν ἡσυχάζει ἀπό τήν φαύλη ἐπιθυμία. Βάλλεται συνεχῶς ἀπό αὐτήνὅπως οἱ δαιμονισμένοι, πού συνεχῶς κατασπαράσσονται ἀπό τά πονηρά πνεύματα. 

8). Πυκτεύουσι ταῖς ἡδοναῖς (οἱ νέοι), ὡς μάρτυς θηρίοιςΠαλαίουσι τοῖς λογισμοῖςὡς ἐκεῖνος βασσάνοις. 

Οἱ νέοι πυγμαχοῦν μέ τίς ἡδονέςὅπως ὁ μάρτυρας μέ τά θηρία. Παλεύουν μέ τούς λογισμούς, ὅπως ἐκεῖνος μέ τά βασανιστήρια. 

9). Καί ἡ στολή κατεσταλμένη…Ἡ γάρ τῶν μελῶν τῶν ἔξωθεν εὐταξία εἰκών τις ἐστι τῆς ἐν τῇ ψυχῇ καταστάσεως. 

Καί τό ντύσιμο νά εἶναι σεμνό. Διότι ἡ καλή ἐξωτερική ἐμφάνισις εἶναι καθρέφτης τῆς καταστάσεως πού ἐπικρατεῖ στήν ψυχή.   

10). Μυρίων ἐπαίνων ἄξιος καί μακαρισμῶν καί εὐφημιῶν, ὁ μαινομένην χαλινῶν τήν φύσινκαί ἐν αὐτῇ τοῦ χειμῶνος τῇ ἀκμῇ διασώζων τό σκάφος. 

Εἶναι ἄξιος μυρίων ἐπαίνων καί μακαρισμῶν καί θαυμασμῶν ὁ νέος ἐκεῖνος, πού χαλιναγωγεῖ τήν μανιασμένη σάρκα του καί διασώζει τό σκάφος τῆς ἁγνότητάς του καί μέσα στήν φοβερή τρικυμία. 

11). Μετά σωφροσύνης, μετά κοσμιότητος. Ταύτης γάρ πανταχοῦ χρεία καί δεῖ ταύτην διώκεινἌλλως γάρ οὐκ ἔστιν ἰδεῖν τόν Θεόν. 

Μέ σωφροσύνη καί μέ κοσμιότητα. Διότι αὐτήν παντοῦ τήν χρειαζόμαστε καί αὐτήν πρέπει νά ἐπιδιώκουμε, διότι διαφορετικά δέν θά δοῦμε τόν Θεό. 

12). Ἀσελγείας ἕνεκεν καί τά λαγνότατα τῶν ἀλόγων ἀπέκρυψαν. 

Λόγῳ τῆς ἀσελγείας ξεπέρασαν οἱ ἄνθρωποι καί τά αἰσχρότερα τῶν ζώων. 

13). Ούκ ἀτιμωρητί ταῦτα πράττομενοὐδέ τοσαύτης ἀπολαύομεν ἡδονῆςὅσην ὑφιστάμεθα κόλασιν. 

Δέν θά ξεφύγουμε τήν τιμωρία κάνοντας αἰσχρά πράγματα. Δέν ἀπολαμβάνουμε τόση ἡδονήὅση τιμωρία ὑφιστάμεθα. 

 

 1. Ε.Π.Ε. 18,504 
 1. Ε.Π.Ε. 19,370 
 1. Ε.Π.Ε. 18,504 
 1. Ε.Π.Ε. 24,121 
 1. Ε.Π.Ε. 31,316 
 1. Ε.Π.Ε. 18α,32 
 1. Ε.Π.Ε. 18α,546 
 1. Ε.Π.Ε. 37,286 
 1. Ε.Π.Ε. 36,88-90 
 1.  Ε.Π.Ε. 28,556 
 1.  Ε.Π.Ε. 24,74 
 1.  Ε.Π.Ε. 34.128 
 1.  Ε.Π.Ε. 22,454 

Ἐπιμέλεια κειμένου: Φώτης Μιχαήλ, ἰατρός 

10.6.2018 

Διαβάστε όλο το άρθρο

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Loading…ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr
Loading…

Για άμεση ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter