ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἀφυπνιστικοί λόγοι τοῦ Ἐπισκόπου Ἀχρίδος Νικολάου καί τοῦ Καθηγητοῦ S. Bhakdi

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ. - 9 Ιούλ 2021 - 21:25

Τοῦ Δημητρίου Χατζηνικολάου, Ἀν. Καθηγητοῦ Οἰκονομικῶν τοῦ Παν/μίου Ἰωαννίνων 

Ὁ κορυφαῖος μικροβιολόγος Sucharit Bhakdi εἶπε προσφάτως ὅτι οἱ αὐτοδιαγνωστικοί ἔλεγχοι εἶναι ἀναξιόπιστοι, τά ἐμβόλια εἶναι ἄχρηστα καί ἐπικίνδυνα καί ὅτι εἶναι ἀπογοητευμένος ἀπό τούς σημερινούς Ἕλληνας, τούς ὁποίους δέν ἀναγνωρίζει, διότι εἶναι φοβισμένοι καί συμπεριφέρονται βλακωδῶς, ἐμπιστευόμενοι τούς πολιτικούς των ἀντί τοῦ Θεοῦ, ένῷ εἰς τό παρελθόν, ὅταν εἶχον πίστιν εἰς τόν Θεόν των, ἔδωσαν τά φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ εἰς τήν ἀνθρωπότητα. Δικαία ἡ κρίσις του.  

Πράγματι, ὁ Ἑλληνικός λαός ἔχει ἀποβάλει τάς παραδοσιακάς ἀρετάς τῆς εὐσεβείας, τῆς φιλοπατρίας, τῆς ταπεινώσεως κ.ἄ., ἔχει ἀποστατήσει ἀπό τόν Θεόν καί κάμνει ὅ,τι τοῦ ἐπιβάλλουν αἱ διεστραμμέναι πολιτικαί καί ἐκκλησιαστικαί μαριονέτται τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ (=Σατανισμοῦ), ἤτοι τά ἀκριβῶς ἀντίθετα ἀπό αὐτά πού ἀπαιτεῖ ἡ Πατρίς καί πού ἐντέλλεται ὁ Θεός. Ἔχει δέ προφανῶς γίνει καταμερισμός «ἔργου» καταστροφῆς: οἱ μέν πολιτικοί ἔχουν ἀναλάβει νά καταστρέψουν τήν Πατρίδα, οἱ δέ ἐκκλησιαστικοί τήν Ὀρθοδοξίαν. Τό ἄκρως βρωμερόν αὐτό ἔγκλημα ὑλοποιεῖται μέ τήν ἐπιβολήν τοῦ ψεύδους, τῆς πλάνης, τῆς παρανομίας, τῆς προδοσίας καί τοῦ γκρεμίσματος τῶν ἱερῶν καί ὁσίων τοῦ Ἔθνους μέσῳ τῶν συστημικῶν Μέσων Μαζικοῦ Ἐξανδραποδισμοῦ (ΜΜΕ).  

Τό ἐν λόγῳ ἔγκλημα συντελεῖται εἰς πολλά μέτωπα: (1) Αἱρέσεις, ὅπως ὁ Οἰκουμενισμός, ὁ Σεργιανισμός, ὁ Οὐνιτισμός, ἡ Νεο-εικονομαχία (πρβλ. τό κλείσιμον τῶν ναῶν, τήν ἀπαγόρευσιν προσκυνήσεως τῶν ἱερῶν εἰκόνων καί τήν αἰσχράν βλασφημίαν ὅτι διά τῆς Θείας Κοινωνίας δῆθεν μεταδίδεται ὁ κοροναϊός), Νεο-αρειανισμός (πρβλ. τό νέον χιλιαστικόν δόγμα τοῦ Βαρθολομαίου, ὅτι εἶναι δῆθεν πρῶτος ἄνευ ἴσων εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, ὅπως εἰς τήν Ἁγίαν Τριάδα ὁ Πατήρ εἶναι δῆθεν πρῶτος ἄνευ ἴσων), Θρησκευτικά Νομικά Πρόσωπα τοῦ ν. 4301/2014, τά ὁποῖα ἱδρύονται εἰς τόν χῶρον τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου κ.ἄ.· (2) σχίσματα, ὅπως τό Ἑορτολογικόν (1924), τό Οὐκρανικόν (2019), αὐτό τῆς μεταβολῆς τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα (2021) κ.ἄ.· (3) κατάλυσις τοῦ Συντάγματος, μέσῳ τῆς Συνθήκης τῆς Λισσαβῶνος (2007) καί τῆς ὑπογραφῆς τῶν ἄκρως προδοτικῶν μνημονίων (ἀπό τόν Μάϊον τοῦ 2010 καί ἐντεῦθυν), ἡ ὁποία συνιστᾶ Ἐσχάτην Προδοσίαν· (4) παράδοσις τῆς Ἐθνικῆς Κυριαρχίας μέσῳ τῶν ἐν λόγῳ μνημονίων· (5) διαμελισμός τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου, μέ τήν Προδοσίαν τῆς Χούντας καί τοῦ «ἐθνάρχου» Καραμανλῆ τό 1974, μέ τήν παράδοσιν τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας εἰς τούς Σκοπιανούς (2018), καί μέ τήν ἀναμενομένην παράδοσιν τμήματος τοῦ Αἰγαίου εἰς τούς Τούρκους· (6) ἐποικισμός τῆς Ἑλλάδος μέ ἰσλαμιστάς λαθρομετανάστας, μέ στόχον νά ἰσλαμοποιηθῇ ἡ Ἑλλάς· (7) πολιτειακή ἐκτροπή μέ τήν αὐθαίρετον ἀνατροπήν τοῦ ἀποτελέσματος τοῦ δημοψηφίσματος τοῦ 2015· (8) παράνομος ἀφαίρεσις στοιχειωδῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου ἄνευ οὐσιαστικοῦ λόγου, τοὐτέστιν φασισμός· (9) παράνομος ἐπιβολή ἰατρικῶν πράξεων ἄνευ τῆς ἐνημερώσεως καί τῆς συναινέσεως τοῦ πολίτου, γεγονός πού συνιστᾶ καταπάτησιν διεθνῶν συμβάσεων διά τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί αὐτοῦ τούτου τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος, μέ στόχον τόν ἐμβολιασμόν ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ἔτσι ὥστε νά μειωθῇ δραστικῶς ὁ Ἑλληνικός πληθυσμός καί ν’ ἀντικατασταθῇ μέ Πακιστανούς, Ἀφγανούς κ.ἄ.· (10) οἰκονομική καταστροφή μέσῳ τῶν μνημονίων καί τῶν ἀδικαιολογήτων καί ἀπανθρώπων περιοριστικῶν μέτρων, ἀλλά καί μέσῳ τῆς ὑπερχρεώσεως τῆς χώρας, λόγῳ τῆς ἀλογίστου διασπαθίσεως τοῦ δημοσίου χρήματος· (11) ψεῦδος, ἀπάτη, ἀπανθρωπία καί ἐγκλήματα στά πλαίσια τῆς τεραστίας ἀπάτης τοῦ κοροναϊοῦ, μέ τήν ἔννοιαν ὅτι «ἔκαμαν τήν τρίχα τριχιά» διά νά ἐνισχύσουν τό ψευδές ἀφήγημα τῆς «φονικῆς πανδημίας» τοῦ κοροναϊοῦ (πρβλ. τάς φοβεράς καί τεκμηριωμένας καταγγελίας τοῦ Δικηγόρου Ἀθηνῶν κ. Νικολάου Ἀντωνιάδου)· (12) ἀποδοχή διαστροφῶν καί ἐγκλημάτων, ὅπως εἶναι ἡ νομιμοποίησις τῶν ἐκτρώσεων, ἡ ἀποδοχή τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς δῆθεν φυσιολογικός «σεξουαλικός προσανατολισμός», καί ἡ ἐπιβολή τῆς ἄκρως σατανικῆς «πολιτικῆς ὀρθότητος»· (13) διαστροφή τῆς Ἱστορίας καί τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης· (14) ὑποταγή μεγάλου μέρους τῆς Δικαιοσύνης εἰς τό ἁμαρτωλόν σύστημα· (15) ἀναξιοκρατία· κ.ἄ. Ἐφθάσαμεν εἰς τό ἔσχατον σημεῖον ὁ δωσίλογος καί ἀφωρισμένος πρωθυπουργός τῆς χώρας νά ψεύδεται ἀσυστόλως, ὅτι δῆθεν τά ἐμβόλια εἶναι ἀπολύτως ἀσφαλῆ(!), νά ἐξαγοράζῃ συνειδήσεις μέ 150 εὐρώ, ὥστε νά ἐμβολιασθοῦν καί οἱ νέοι, νά θέτῃ τό ψευδο-δίλημμα «ἐμβόλιον ἤ ΜΕΘ», καί νά ὑποδεικνύῃ πρός ἱεράρχας νά μήν δέχωνται εἰς τούς ἱερούς ναούς πιστούς πού δέν ἔχουν ἐμβολιασθῆ, ἐνῷ γνωρίζει καλῶς ὅτι τά ἐμβόλια «κατά» τοῦ κοροναϊοῦ εὑρίσκονται εἰς πειραματικόν στάδιον καί προκαλοῦν σοβαράς παρενεργείας, συχνάκις δέ καί θάνατον! Καί οἱ ἐν λόγῳ ἱεράρχαι, αὐτοί πού ἔχουν δεχθῆ ἀκόμη καί τήν ληστρικήν σύνοδον τοῦ Κολυμβαρίου (2016), εἴτε τόν κοιτοῦν περιδεεῖς εἴτε συμφωνοῦν μαζί του!  

Διά τοῦτο, ὑπάρχει ἐπιτακτική ἀνάγκη ἐκδιώξεως ἤ ἀπομονώσεως τῶν ὡς ἄνω πολιτικῶν καί θρησκευτικῶν ἀπατεώνων. Πολλοί ἐξ ἡμῶν ἔχομεν κατανοήσει αὐτήν τήν ἀνάγκην καί ἐπιθυμοῦμε διακαῶς νά πράξωμεν τά δέοντα, ὥστε νά φύγουν οἱ ἐχθροί τοῦ Θεοῦ καί τῆς Πατρίδος ἀπό τήν ἐκκλησιαστικήν καί τήν πολιτικήν ἐξουσίαν, τά δέ συστημικά ΜΜΕ νά σιγήσουν. Δέν γνωρίζομεν, ὅμως, τόν ὀρθόν τρόπον ἐπιτεύξεως τοῦ ἁγίου αὐτοῦ σκοποῦ, ἤτοι τῆς προστασίας τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν Πίστεως καί τῆς φιλτάτης ἡμῶν Πατρίδος. Ὡς συνέπεια, περιοριζόμεθα εἰς τήν συγγραφήν ἄρθρων καί σχολίων εἰς τό διαδίκτυον, «ἁπλῶς ἐνημερώνοντες ὁ εἷς τόν ἄλλον», ὅπως παρετήρησε προσφιλές εἰς τόν γράφοντα πρόσωπον. Ἀναζητοῦμεν κάποιον γνωστόν καί ἀξιόπιστον Ἕλληνα, ἕνα σύγχρονον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, ν’ ἀναλάβῃ τήν πρωτοβουλίαν νά ὀργανώσῃ τούς ὑγιῶς σκεπτομένους Ὀρθοδόξους καί Πατριώτας, οἱ ὁποῖοι, μέ τήν δύναμιν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας Μητρός Του, νά γκρεμίσουν τό «ἄνομον καθεστώς» (Καθηγητής Συνταγματικοῦ Δικαίου Γεώργιος Κασιμάτης) καί νά ἐκδιώξουν τούς βρωμερούς συντελεστάς του. Δυστυχῶς, ὅμως, τοιοῦτον πρόσωπον δέν φαίνεται νά ὑπάρχῃ σήμερον, ὁ δέ λαός, εἰς τήν συντριπτικήν του πλειοψηφίαν, συμμετέχει «ἀγαλλομένῳ ποδί» εἰς ὅλα τά ὡς ἄνω ἐγκλήματα καί προδοσίας, εἴτε ἀπό ἄγνοιαν εἴτε ἀπό ἀδιαφορίαν, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό «τρίτον εἶδος ἀθεΐας», κατά τόν Ἅγιον Γρηγόριον Παλαμᾶν. Συνεπῶς, συμπεραίνομεν ὅτι ὁσονούπω ἡ μέν Ὀρθοδοξία θά περιορισθῇ εἰς ὀλίγα μεμονωμένα ἄτομα πού ἔχουν ἀποτειχισθῆ ἀπό τούς ὡς ἄνω αἱρετικούς «ἱεράρχας», ἡ δέ Ἑλλάς βαίνει πρός ἀφανισμόν! 

Ὡστόσον, αὐτό δέν εἶναι ἀπαραίτητον νά συμβῇ! Ὑπάρχει ἐλπίς! Ἄς μήν λησμονῶμεν ὅτι ὁ Θεός ὑπεσχέθη εἰς τόν Ἀβραὰμ ὅτι ἐάν ὑπάρχουν δέκα δίκαιοι καί εὐσεβεῖς εἰς τήν πόλιν τῶν Σοδόμων, τότε, ἐξ αἰτίας αὐτῶν τῶν δέκα, δέν θά τήν καταστρέψῃ (Γέν. 18:23-33). Κατά τήν περίοδον 1944-1945, ὁ Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος Νικόλαος (Βελιμίροβιτς), φυλακισμένος τότε εἰς τό Νταχάου, ἔγραψεν ἀπό τήν φυλακήν του παρόμοια ἀφυπνιστικά λόγια. Ἀφοῦ κατηγόρησε τούς αἱρετικούς τῆς Δύσεως διά τήν φρίκην τοῦ πολέμου καί γενικώτερον διά τήν ἀδικίαν καί τήν ἀσέβειαν πού ἐπικρατεῖ εἰς τόν κόσμον· καί ἀφοῦ παρωμοίασε τάς ἐπιλογάς των μέ τήν ἐπιλογήν τοῦ Βαραββᾶ ἀντί τοῦ Χριστοῦ· ἀπηυθύνθη κατόπιν εἰς τούς συμπατριώτας του Σέρβους, τούς ὁποίους ἐπίσης κατηγόρησε διά τά αὐτά ἀδικήματα, καί τούς εἶπε τά ἀκόλουθα φοβερά λόγια, τά ὁποῖα ἁρμόζουν ἀπολύτως εἰς τόν Ἑλληνικόν λαόν τῆς σήμερον, διό καί τά παραθέτω αὐτούσια (ἀπό τό βιβλίον μέ τίτλον Μέσα ἀπό τό παράθυρο τῆς φυλακῆς: Μηνύματα στό Λαό, Ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη, 2012, σελ. 66-67):  

Οἱ Σέρβοι ἡγέτες ἔδωσαν καί αὐτοί τήν ἀπαλλακτικήν ψῆφον τους γιά τόν Βαραββᾶ σέ βάρος τοῦ Χριστοῦ. Ὁ σέρβικος λαός ἔπρεπε νά εἶχε ξεσηκωθεῖ ἐναντίον αὐτῆς τῆς φρίκης, ἀλλά δέν ξεσηκώθηκε. Γι’ αὐτό τό λόγο ἦρθε ἡ φωτιά τοῦ πολέμου στό σπίτι μας, στήν ὁποία πολλοί κάηκαν, καί ὅλοι μας ἀποκτήσαμε ἐγκαύματα πού πονᾶνε πολύ. Ἀδελφοί μου, τί θά πράξουμε τώρα; Ἀπό ἐδῶ καί πέρα πρέπει νά εἴμαστε μέ τό μέρος τοῦ Χριστοῦ καί ἐναντίον κάθε Βαραββᾶ σ’ αυτό τόν κόσμο. … Ἐπιλέξτε λοιπόν Σέρβοι, τή ζωή ἤ τό θάνατο. Τήν τιμή ἤ τήν ντροπή. Τό φῶς ἤ τό σκοτάδι. Τήν δικαιοσύνη ἤ τήν ἀδικία. Τό Θεό ἤ τόν διάβολο, ἐπιλέξτε! Ἐπιλέξτε ἤ τόν Χριστό ἤ τόν Βαραββᾶ. Ἀπό αὐτή τήν ἐπιλογή ἐξαρτήθηκε ὅλο τό παρελθόν σας, καί ἀπό αὐτό θά ἐξαρτηθεῖ ὅλο τό μέλλον σας. 

 

Πηγή: https://www.pentapostagma.gr/ekklisia/pneymatika-ofelima/7021026_afypnistikoi-logoi-toy-episkopoy-ahridos-nikolaoy 

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr