ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Ἐπιστολή-καταπέλτης τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια ἐναντίον τῶν μασονικῶν στοῶν πού δροῦσαν ἀνεξέλεγκτα στή χώρα!

ΙΣΤΟΡΙΑ. ΜΑΣΟΝΙΑ. - 8 Μάιος 2020 - 17:21
Loading...
Υποστηρίξτε το triklopodia με μια δωρεά για ανεξάρτητη ενημέρωση

EΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ἀριθ. 2953
Μυστική Ἐγκύκλιος
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πρός τό Πανελλήνιον

Πρός τούς κατά τό Αἰγαῖον Πέλαγος καί τήν Πελοπόννησον Ἐκτάκτους Ἐπιτρόπους καί τούς Ἀρχηγούς τῶν κατά ξηράν καί θάλασσαν Δυνάμεων.
Γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις, ὅτι Πολῖται τινές ἐπιμένουν πιστεύοντες καί τούς ἄλλους πείθοντες, ὅτι αἱ μυστικαί Ἑταιρεῖαι χορηγοῦσι μέσα σωτήρια εἰς τήν Πατρίδα, ἤ τουλάχιστον Αἰγίδα ὑπό τήν ὁποίαν συνδεόμενοι μεταξύ των οἱ ἄνθρωποι διά μυστικῶν δεσμῶν δύνανται νά ἀπολαύσωσιν ἐντός τῆς Πατρίδος τῶν καί διά τῆς ξένης ἐπιρροῆς ἀξιώματα, τιμάς, καί τό πλέον τύχην, ὅ ἐστι χρήματα.
Ὅσον καί ἄν ἐλεεινολογῆ ἡ Κυβέρνησις τήν ἀπειρίαν τῶν Ἑλλήνων τῶν ἀπό τοιαύτας εἰσηγήσεις παρασυρομένων δέν ἤθελε δώσει τήν προσοχήν της, ἄν δέν ἦτο καταπεπεισμένη πόσον ὀλέθρια ἀποτελέσματα δύναται νά φέρη εἱς τήν κρίσιμον ταύτην στιγμήν ἡ περί τούτων γνώμη, τήν ὁποίαν οἱ ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος ἤθελον συστήσει καί εἱς τόν Κόσμον, καί εἱς τάς Εὐρωπαϊκάς Κυβερνήσεις.
Ἄν ἡ Ἑλλάς ἐγκατελείφθη ἀπό τό 1821 ἔως τόν Ἰούλιον μήνα τοῦ τελευταίου ἔτους, τοῦτο προῆλθε διότι οἱ ἐχθροί της τήν παρέσταιναν ἀδιακόπως πρός τούς Βασιλεῖς, ὡς λαόν ἐπαναστατωθέντα καί ἀγωνιζόμενον ὑπό τήν διεύθυνσιν καί ὑπό τούς σκοπούς Μυστικῶν Ἑταιρειῶν, ὅθεν ἐπήγασαν αἱ καταστροφαί τῆς Ἱσπανίας καί Ἰταλίας. Εὔκολον ἦτο ἀναμφιβόλως νά ἀναιρεθῆ ἡ σφαλερά αὔτη δόξα.
Μ’ ὅλον τοῦτο ἐχρειάσθησαν ὁλόκληρα ἑπτά ἔτη βασάνων καί δυστυχιῶν εἰς ἀναίρεσίν της. Μόλις ἀνηρέθη, καί ἐνῶ ἡ Ἑλλάς ἀρχίζει νά λαμβάνη δείγματα εὐνοίας καί καλοκἀγαθίας ἐκ μέρους τῶν Συμμαχικῶν Δυνάμεων, οἱ ἐχθροί της θέλουν πάλιν τήν παραστήσει ὡς ὑπεξούσιον τῶν Μυστικῶν Ἑταιρειῶν, καί εἱς ἀπόδειξιν τούτου θέλουν φανερώσει, ὅτι ὑπό διαφόροις ὀνόμασιν αἱ Ἑταιρεῖαι αὐταί ὑπάρχουν καί πολλαπλασιάζονται μεταξύ τῶν ἐν τοῖς πράγμασι καί τῆς πολιτικῆς τάξεως, καί τῆς στρατιωτικῆς δυνάμεως, ἴσως καί αὐτοῦ τοῦ στόλου.
Τόσον οὐσιῶδες θεωρεῖ τοῦτο ἡ Κυβέρνησις ὥστε μή ἐγκρίνουσα νά δείξη διά τινος δημοσίου καί ἐπισήμου πράξεως τήν ὕπαρξιν αὐτοῦ τοῦ κακοῦ, ἐκπληροῖ διά τοῦ τύπου τῆς παρούσης ἐγκυκλίου τό χρέος, τό ὁποῖον δέν ἠμπορεῖ νά παραμελήσῃ χωρίς νά καθυποβληθεῖ εἱς βαρυτάτην εὐθύνην.
Τῷ ὄντι τοιοῦτον δημόσιον ἔγγραφον μεταξύ τῶν Πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιμένουσι νά μήν παραχωρῶσιν εἰς τήν Ἑλλάδα ἔντιμον μέλλον, ἤθελε χρησιμεύσει ὡς μέσον τοῦ νά ἀποδείξωσιν, ὅτι οἱ Βασιλεῖς διά τῶν εὐεργεσιῶν των ὑποθάλπουσιν εἰς τήν Ἑλλάδα τόν ἐχθρόν, τόν ὁποῖον καί ἀλλαχοῦ, καί τάς ἰδίας τῶν Ἐπικρατείας πολεμῶσι.
Ἡ παρατήρησις αὕτη, Κύριοι, σᾶς διδάσκει μέ πόσην φρόνησιν καί ὀξυδέρκειαν ἀπαιτεῖται ἡ ἐκπλήρωσις τῆς ἀκολούθου παραγγελίας τῆς Κυβερνήσεως. Θέλετε κοινοποιήσει διά ζώσης φωνῆς εἱς τούς ὑπαλλήλους σας ἤ τούς ὑπό τήν ὁδηγίαν σας ἀξιωματικούς τό περιεχόμενον τῆς παρούσης, καί θέλετε τούς κάμει νά σᾶς φανερώσουν ἄν ἀνήκουν εἱς καμμίαν τῶν Μυστικῶν Ἑταιρειῶν, ἤ ὄχι.
Ἄν εἶναι τό πρῶτον, θέλετε τούς παρατηρήσει, ὅτι ἐάν εἱς τήν παρελθοῦσαν κατάστασιν τῆς ἀναρχίας, καί τῆς ἀταξίας ἦταν ἴσως ἀναγκαῖον εἱς τούς πολίτας νά ζητήσωσι προσωπικήν ἀσφάλειαν διά τοῦ δεσμοῦ μυστικῆς τίνος Ἑταιρείας, ὁ δεσμός οὗτος διαλύεται καθ’ ἥν στιγμήν ὁ τοῦ νομίμου ὅρκου καί πρός τήν Κυβέρνησιν, καί πρός τούς Νόμους, χορηγεῖ εἱς ἕνα ἕκαστον καί εἱς ὅλους, ὅλας τάς ἀπαραιτήτους ἀσφαλείας.
Ἀπό τοιαύτην ἀρχήν ὁρμώμενοι εὐκόλως θέλετε ἀποδείξει τό ἀσυμβίβαστον τῶν δυό ὅρκων, ἤγουν τοῦ ὑπηρετεῖν τό Κράτος, καί ὑπηρετεῖν μυστικήν Ἑταιρείαν, τῆς ὁποίας ὁ σκοπός εἶναι ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἄγνωστος εἰς τούς Ἑταίρους.
Ἄν λοιπόν οἱ ὑπάλληλοί σας ἤ οἱ ὑπό τήν ὁδηγίαν σας ἀξιωματικοί ἀνήκουσιν εἱς τίνα Ἑταιρείαν, ἀνάγκη νά παραιτηθῶσι, καί περί τούτου ὀφείλεις νά μᾶς βεβαιώσεις.
Ἐξ ἐναντίας θέλετε τούς ἐξηγήσει τούς κινδύνους εἱς τούς ὁποίους ἐκτίθενται πλανώμενοι ἀπό ὀλίγους τινάς ὅλως διόλου εἱς τά τοιαῦτα ἐνασχολουμένους. Ἀπό τήν κατηγορίαν τῶν Ἑταιρειῶν τῶν μή συμβιβαζομένων μέ τά κατά Νόμους καθεστῶτα δέν ἀποκλείομεν καί τήν πρό αἰώνων γνωριζομένην ὑπό τῷ ὀνόματι τῆς Ἀδελφοποιείας, ἤ Ἀγάπης.
Παραγγέλλεσθε, Κύριοι, κατ’ ἐπανάληψιν νά κάμετε χρῆσιν τῆς κοινοποιήσεως ταύτης κατά τόν συνετώτερον καί ὠφελιμώμερον τρόπον. Προθύμως ἡ Κυβέρνησις θέλει δεχθῆ τᾶς εἰδοποιήσεις, ὅσας ἐν καιρῷ καί τόπω θέλετε δυνηθῆ νά τῆς χορηγήσετε.
Ἐν Πόρῳ τῇ 8ῃ Ἰουνίου 1828
Ὁ Κυβερνήτης Ἰ.Α. Καποδίστριας
ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!
Ὁ Καποδίστριας, ἀναφέρει πώς:

Οἱ Μασόνοι ΗΤΑΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ, ἀκόμα κι ἐκεῖνον πού ἀκολούθησε τίς πρῶτες Ἑλληνικές ἐπιτυχίες στήν Ἐπανάσταση τοῦ 1821!

ΣΥΝΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΥΣΤΙΚΑ μέ τούς Εὐρωπαίους (μᾶς θυμίζει κάτι;)!

Ταυτόχρονα, μέ ἀντρίκειο τρόπο καί λεβεντιά, ζητάει:

ΤΗ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΟΣΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΟΝΟΙ καί ἀρχικά, τίς συστάσεις σέ αὐτούς

Ο ΟΡΚΟΣ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ (Ἄς τά ἀκοῦν αὐτά ὁρισμένοι, πού παριστάνουν καί τούς… πατριῶτες!)

Δέν ὑπάρχει πλέον ἀνάγκη γιά μυστικότητα, ἀπό τή στιγμή πού ὑφίσταται ἐπίσημο Ἑλληνικό Κράτος. Στήν περίπτωση πού δέν ἀποδεχθοῦν τά παραπάνω, ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ!!!

 

Κι ὅμως: ΥΠΗΡΞΕ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΥ ΤΑ ΕΙΠΕ ΑΥΤΑ!
Δέν ξέρουμε ἄν εἶναι ὁ μοναδικός.
Ἡ οὐσία εἶναι πώς τελικά, τό θάρρος του ἐναντίον τῶν “μυστικῶν ἑταιρειῶν”, μᾶλλον τό πλήρωσε πολύ ἀκριβά! ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ, πού ἀπαντάει καί στή μασονική φημολογία, πού ἔχει κατατάξει ΚΑΙ τόν Καποδίστρια στούς… δικούς της…
 [ ΠΗΓΗ-ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: «Ινφογνώμων Πολιτικά»  – επιμέλεια σε πολυτονικό «ΟΡΘΡΟΣ»].
sxolianews
https://thesecretrealtruth.blogspot.com
http://dionios.blogspot.com/2020/05/blog-post_93.html

Loading...

Συμπληρώστε το e-mail σας για να λαμβάνετε τα νέα από το Triklopodia πρώτοι!:

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…