ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΟΥΔΑ

<<< παρεισέδυσαν γάρ τινες ἄνθρωποι, οἱ πάλαι προγεγραμμένοι εἰς τοῦτο τὸ κρῖμα, ἀσεβεῖς, τὴν τοῦ
15 Δεκ 2021 - 21:16

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΙΩΑΝΝΟΥ 5

<<< ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ
12 Δεκ 2021 - 20:45

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΙΩΑΝΝΟΥ 4

<<< φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον,
11 Δεκ 2021 - 20:10

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΙΩΑΝΝΟΥ 3

<<< Μὴ θαυμάζετε, ἀδελφοί μου, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος……….πᾶς ὁ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
10 Δεκ 2021 - 20:21

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΙΩΑΝΝΟΥ 2

<<< Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι
8 Δεκ 2021 - 20:15

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

<<< ὁ Θεὸς φῶς ἐστι καὶ σκοτία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν οὐδεμία >>>. Α ΙΩΑΝΝΟΥ
7 Δεκ 2021 - 20:47

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΕΤΡΟΥ 3

<<< τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι ἐλεύσονται ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐμπαῖκται, κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας
7 Δεκ 2021 - 11:51

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΕΤΡΟΥ 2

<<<< Ἐγένοντο δὲ καὶ ψευδοπροφῆται ἐν τῷ λαῷ, ὡς καὶ ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες
6 Δεκ 2021 - 20:23

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ

<<< τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται >>>. Β ΠΕΤΡΟΥ
5 Δεκ 2021 - 18:10

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΕΤΡΟΥ 5

<<< Πρεσβυτέρους τοὺς ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συμπρεσβύτερος ( Αποστολος Πετρος) …….. ποιμάνατε τὸ ἐν
3 Δεκ 2021 - 20:44

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΕΤΡΟΥ 4

<<< Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικε. σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς τὰς προσευχάς >>> Α
2 Δεκ 2021 - 21:10

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΕΤΡΟΥ 3

<<< μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας, τοὐναντίον δὲ εὐλογοῦντες, εἰδότες ὅτι
28 Νοέ 2021 - 20:08

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΕΤΡΟΥ 2

<<< ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς
27 Νοέ 2021 - 20:45

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΕΤΡΟΥ

<<< (λεει ο Κυριος) διότι γέγραπται· ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι >>>. Α ΠΕΤΡΟΥ
26 Νοέ 2021 - 21:04

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΙΑΚΩΒΟΥ 5

<<< Ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι, κλαύσατε ὀλολύζοντες ἐπὶ ταῖς ταλαιπωρίαις ὑμῶν ταῖς ἐπερχομέναις >>>. ΙΑΚΩΒΟΥ
25 Νοέ 2021 - 20:15

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΙΑΚΩΒΟΥ 4

<<< μοιχοὶ καὶ μοιχαλίδες! οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ Θεοῦ ἐστιν;
24 Νοέ 2021 - 20:39

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΙΑΚΩΒΟΥ 3

<<< καὶ ἡ γλῶσσα μικρὸν μέλος ἐστὶ καὶ μεγαλαυχεῖ…..ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ
21 Νοέ 2021 - 20:21

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΙΑΚΩΒΟΥ 2

<<< Ἀδελφοί μου, μὴ ἐν προσωποληψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῆς
19 Νοέ 2021 - 19:53

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΑΚΩΒΟΥ <<< Πᾶσαν χαρὰν ἡγήσασθε, ἀδελφοί μου, ὅταν πειρασμοῖς περιπέσητε ποικίλοις, γινώσκοντες ὅτι τὸ
17 Νοέ 2021 - 19:59

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 13

<<< Τίμιος ὁ γάμος (πνευματικος & σωματικος) ἐν πᾶσι καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος· πόρνους δὲ
14 Νοέ 2021 - 20:24

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 12

<<< Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν
13 Νοέ 2021 - 20:28

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 11

<<< (ορισμος πιστης)= Ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων >>>. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
10 Νοέ 2021 - 20:32

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10

<<< αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύριος· διδοὺς
9 Νοέ 2021 - 20:22

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 9

<<<τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν
8 Νοέ 2021 - 20:27

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 8

<<< γνῶθι τὸν Κύριον· ὅτι πάντες εἰδήσουσί με ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν·ὅτι ἵλεως
7 Νοέ 2021 - 20:11

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7

<<< μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται >>>>. ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7
5 Νοέ 2021 - 20:29

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 6

<<< ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας
3 Νοέ 2021 - 20:02

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 5

<<< Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα
1 Νοέ 2021 - 21:11

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 4

<<< καὶ κατέπαυσεν ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ·>>>
31 Οκτ 2021 - 18:18

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 3

<<< ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ
29 Οκτ 2021 - 19:55

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr