ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2

<<< μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου.>>> ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 2 Ιω. 2,1
17 Μαΐ 2021 - 21:16

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

<<< Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς
16 Μαΐ 2021 - 10:13

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 24

<<< τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν;οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ᾿ ἠγέρθη >>> ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
15 Μαΐ 2021 - 19:15

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23

<<< στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπε· θυγατέρες (Ἱερουσαλήμ), μὴ κλαίετε ἐπ᾿ ἐμέ, πλὴν
14 Μαΐ 2021 - 21:20

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 22

<<< πλὴν ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος (κάποιοι από το Ιερατείο) με μετ᾿ ἐμοῦ ἐπὶ
13 Μαΐ 2021 - 21:25

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21

<<< καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου………Καὶ ἔσται σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ
12 Μαΐ 2021 - 18:15

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20

<<< Θεὸς δὲ οὐκ ἔστι νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων·>>> ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20 Λουκ. 20,1 Καὶ ἐγένετο
11 Μαΐ 2021 - 13:00

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 19

<<< πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε
10 Μαΐ 2021 - 21:11

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 18

<<< πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;>>> ΚΑΤΑ
9 Μαΐ 2021 - 20:42

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 17

<<< εἶπε δὲ ὁ Κύριος· εἰ ἔχετε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ
8 Μαΐ 2021 - 11:20

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 16

<<< Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἕως Ἰωάννου· ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζεται,
7 Μαΐ 2021 - 18:15

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 15

<<< λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ
6 Μαΐ 2021 - 18:54

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14

<<< μακάριος ὃς φάγεται ἄριστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.>>> ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 14 Λουκ. 14,1
5 Μαΐ 2021 - 21:22

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 13

<<< ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μή με
4 Μαΐ 2021 - 21:48

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 12

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!!!!! Αδελφοι. <<<< Λέγω δὲ ὑμῖν· πᾶς ὃς ἂν ὁμολογήσῃ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν
3 Μαΐ 2021 - 20:55

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 11

<<< κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν·>>>
2 Μαΐ 2021 - 18:44

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 10

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!!!!! <<< Εἶπε δὲ αὐτοῖς· ἐθεώρουν τὸν σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα.>>>
1 Μαΐ 2021 - 20:56

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 9

<<< εἰπὼν ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων
30 Απρ 2021 - 19:15

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8

<<< εἶπε δὲ αὐτοῖς· ποῦ ἐστιν ἡ πίστις ὑμῶν;>>> ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 8   Λουκ. 8,1
29 Απρ 2021 - 20:23

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 7

<<< καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἐν τῇ πόλει ἥτις ἦν ἁμαρτωλός, καὶ ἐπιγνοῦσα ὅτι ἀνάκειται ἐν
28 Απρ 2021 - 20:21

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 6

<<< μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ
27 Απρ 2021 - 19:58

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 5

ΚΑΛΗ & ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ σε ολους. Ευχομαι ολοψυχα σε ολους να βιωσετε τα Σεπτα
26 Απρ 2021 - 20:50

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 4

< εἶπεν [αὐτῷ] ὁ Ἰησοῦς ὅτι εἴρηται, οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου.> ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ
25 Απρ 2021 - 18:55

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3

< γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;> ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 3 Λουκ.
24 Απρ 2021 - 19:39

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 2

< ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον
23 Απρ 2021 - 18:37

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ < καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.>

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1 Λουκ. 1,1 Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν
22 Απρ 2021 - 19:37

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 16

< μὴ ἐκθαμβεῖσθε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ
21 Απρ 2021 - 17:55

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 15 – Τα Αγια Πάθη του Χριστού

Τα Αγια Παθη του Χριστου << Ἐλωΐ Ἐλωΐ, λιμᾶ σαβαχθανί; >> ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 15  
20 Απρ 2021 - 18:47

π.Κων/νος Γιολδασης : ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 14

< ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν· ἐγώ εἰμι· καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐκ δεξιῶν
19 Απρ 2021 - 21:16

π.Κων/νος Γιολδασης : ΜΑΡΚΟΝ 13

< ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε· δεῖ γὰρ γενέσθαι, ἀλλ᾿ οὔπω
18 Απρ 2021 - 17:55

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…