ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 13

<<< ο Υμνος της Αγαπης >>> Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 13 Α Κορ. 13,1 Ἐὰν ταῖς
3 Αυγ 2021 - 19:19

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 12

<<< Ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους >>>. Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 12
2 Αυγ 2021 - 21:39

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11

<<< οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα >>>. Α ΠΡΟΣ
1 Αυγ 2021 - 18:58

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 10

<<< μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν Χριστόν, καθὼς καί τινες αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων (Σατανας&
31 Ιούλ 2021 - 21:28

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 9

<<< τίς οὖν μοί ἐστιν ὁ μισθός; >>> Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 9 Α Κορ. 9,1
29 Ιούλ 2021 - 21:08

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 8

<<< ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε >>>.
28 Ιούλ 2021 - 21:55

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 7

<<< ἀδελφοί, ὁ καιρὸς συνεσταλμένος τὸ λοιπόν ἐστιν,>>> Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 7 Α Κορ. 7,1
27 Ιούλ 2021 - 21:45

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 6

<<< οὐκ οἴδατε ὅτι ἄδικοι βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι; μὴ πλανᾶσθε· οὔτε πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι
26 Ιούλ 2021 - 21:20

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 5

<<< παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν
25 Ιούλ 2021 - 20:08

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 4

<<< ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί·
24 Ιούλ 2021 - 21:13

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 3

<<< ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει· ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ
23 Ιούλ 2021 - 21:08

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 2

<<< ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει μὲν πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ᾿ οὐδενὸς ἀνακρίνεται.>>> Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ
23 Ιούλ 2021 - 7:32

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

<<<ἀλλὰ τὰ μωρὰ τοῦ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸς ἵνα τοὺς σοφοὺς καταισχύνῃ, καὶ τὰ ἀσθενῆ
21 Ιούλ 2021 - 21:43

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 16

<<< Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, σκοπεῖν τοὺς τὰς διχοστασίας καὶ τὰ σκάνδαλα παρὰ τὴν διδαχὴν
20 Ιούλ 2021 - 20:49

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 15

<<< Ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστάζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν
19 Ιούλ 2021 - 8:20

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 14

<<< εἰς τοῦτο γὰρ Χριστὸς καὶ ἀπέθανε καὶ ἀνέστη καὶ ἔζησεν, ἵνα καὶ νεκρῶν καὶ
18 Ιούλ 2021 - 6:03

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 13

<<< ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ
16 Ιούλ 2021 - 20:27

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12

<<< εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας ὑμᾶς, εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε >>>. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 12 Ρωμ. 12,1
15 Ιούλ 2021 - 22:05

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11

<<< κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῷ Βάαλ >>>. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 11
14 Ιούλ 2021 - 19:54

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 10

<<< ἀγνοοῦντες γὰρ τὴν τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνην, καὶ τὴν ἰδίαν δικαιοσύνην ζητοῦντες στῆσαι, τῇ δικαιοσύνῃ
13 Ιούλ 2021 - 21:26

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 9

<<< τῷ γὰρ Μωϋσῇ λέγει· ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω >>>.
12 Ιούλ 2021 - 20:31

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8

<<< οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ
11 Ιούλ 2021 - 21:25

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 7

<<< Ταλαίπωρος ἐγὼ ἄνθρωπος! τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;>>>. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ
10 Ιούλ 2021 - 21:01

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 6

<<< τὰ γὰρ ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας θάνατος, τὸ δὲ χάρισμα τοῦ Θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν
9 Ιούλ 2021 - 20:39

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 5

<<< εἰδότες ὅτι ἡ θλῖψις ὑπομονὴν κατεργάζεται,ἡ δὲ ὑπομονὴ δοκιμήν, ἡ δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα,>>>. ΠΡΟΣ
9 Ιούλ 2021 - 11:58

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4

<<<< μακάριος ἀνὴρ ᾧ οὐ μὴ λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν>>>>. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 4 Ρωμ. 4,1 Τί
7 Ιούλ 2021 - 21:01

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 3

<<< ὁ Θεὸς ἀληθής, πᾶς δὲ ἄνθρωπος ψεύστης, καθὼς γέγραπται· ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς
6 Ιούλ 2021 - 21:08

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2

<<< Διὸ ἀναπολόγητος εἶ, ὦ ἄνθρωπε, πᾶς ὁ κρίνων· ἐν ᾧ γὰρ κρίνεις τὸν ἕτερον,
5 Ιούλ 2021 - 21:47

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

<<< Ἀποκαλύπτεται γὰρ ὀργὴ Θεοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ ἐπὶ πᾶσαν ἀσέβειαν καὶ ἀδικίαν ἀνθρώπων τῶν τὴν
4 Ιούλ 2021 - 19:59

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΑΞΕΙΣ 28

<<< ὅτι καλῶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐλάλησε…….πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἶπον· ἀκοῇ
3 Ιούλ 2021 - 20:42

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…