ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 2

<<< ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι᾿ ἣν αἰτίαν οὐκ
28 Οκτ 2021 - 20:32

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

<<< καὶ σὺ κατ᾿ ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν
26 Οκτ 2021 - 20:30

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

<<< Σχεσεις αδελφων χριστιανων >>> ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΜΟΝΑ 1 Φιλημ. 1,1 Παῦλος, δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ, καὶ
24 Οκτ 2021 - 20:43

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 3

<<< αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει
23 Οκτ 2021 - 19:38

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ 2

<<< ἐν τῇ διδασκαλίᾳ ἀδιαφθορίαν, σεμνότητα, ἀφθαρσίαν,λόγον ὑγιῆ, ἀκατάγνωστον, ἵνα ὁ ἐξ ἐναντίας ἐντραπῇ μηδὲν
22 Οκτ 2021 - 19:24

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΤΙΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

<<< δεῖ γὰρ τὸν ἐπίσκοπον ἀνέγκλητον εἶναι ὡς Θεοῦ οἰκονόμον, μὴ αὐθάδη, μὴ ὀργίλον, μὴ
21 Οκτ 2021 - 11:59

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 4

<<< ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς
18 Οκτ 2021 - 20:42

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 3

<<< Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί· ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι
17 Οκτ 2021 - 20:13

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 2

<<< σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Ἰησοῦ Χριστοῦ >>>. Β ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 2 Β
16 Οκτ 2021 - 20:23

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 1

ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ <<< οὐ γὰρ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεὸς πνεῦμα δειλίας, ἀλλὰ
14 Οκτ 2021 - 21:03

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 6

<<< οἱ δὲ βουλόμενοι πλουτεῖν ἐμπίπτουσιν εἰς πειρασμὸν καὶ παγίδα καὶ ἐπιθυμίας πολλὰς ἀνοήτους καὶ
13 Οκτ 2021 - 20:55

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 5

<<< Τινῶν ἀνθρώπων αἱ ἁμαρτίαι πρόδηλοί εἰσι, προάγουσαι εἰς κρίσιν, τισὶ δὲ καὶ ἐπακολουθοῦσιν·>>> Α
11 Οκτ 2021 - 21:19

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 4

<<< Τὸ δὲ Πνεῦμα ῥητῶς λέγει ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονταί τινες τῆς πίστεως, προσέχοντες
10 Οκτ 2021 - 20:53

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 3

<<<< [SOS] Πιστὸς ὁ λόγος· εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυμεῖ…… ……. ….μὴ πάροινον,
9 Οκτ 2021 - 20:54

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ 2

<<< Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ·γυναικὶ δὲ διδάσκειν οὐκ ἐπιτρέπω, οὐδὲ αὐθεντεῖν ἀνδρός,
8 Οκτ 2021 - 20:51

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

<<< τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν,θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσι μήτε περὶ
7 Οκτ 2021 - 21:05

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 3

<<< Τὸ λοιπόν, προσεύχεσθε, ἀδελφοί,…. ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων· οὐ γὰρ
6 Οκτ 2021 - 20:48

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 2

<<< μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον
5 Οκτ 2021 - 21:05

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

<<< οἵτινες δίκην τίσουσιν ὄλεθρον αἰώνιον ἀπὸ προσώπου τοῦ Κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς
4 Οκτ 2021 - 20:42

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 5

<<< ὅταν γὰρ λέγωσιν, εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν
1 Οκτ 2021 - 20:28

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 4

<<< οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ Θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ, ἀλλ᾿ ἐν ἁγιασμῷ…..Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς
30 Σεπ 2021 - 21:08

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 3

<<< Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ ἡμῶν καὶ ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς κατευθύναι
29 Σεπ 2021 - 21:51

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 2

<<< καθὼς δεδοκιμάσμεθα ὑπὸ τοῦ Θεοῦ πιστευθῆναι τὸ εὐαγγέλιον, οὕτω λαλοῦμεν, οὐχ ὡς ἀνθρώποις ἀρέσκοντες,
28 Σεπ 2021 - 21:03

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

<<< ἐπεστρέψατε πρὸς τὸν Θεὸν ἀπὸ τῶν εἰδώλων δουλεύειν Θεῷ ζῶντι καὶ ἀληθινῷ,καὶ ἀναμένειν τὸν
27 Σεπ 2021 - 21:24

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4

<<< Τῇ προσευχῇ προσκαρτερεῖτε, γρηγοροῦντες ἐν αὐτῇ ἐν εὐχαριστίᾳ,>>> ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4 Κολ. 4,1 Οἱ
24 Σεπ 2021 - 20:49

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3

<<< τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς…..τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς
23 Σεπ 2021 - 21:18

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 2

<<< Τοῦτο δὲ λέγω ἵνα μή τις ὑμᾶς παραλογίζηται ἐν πιθανολογίᾳ· >>>> ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 2
22 Σεπ 2021 - 20:58

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

<<< εὐχαριστοῦντες τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ τῷ ἱκανώσαντι ἡμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν
21 Σεπ 2021 - 21:09

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 4

<<< τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς.μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ᾿ ἐν παντὶ τῇ
20 Σεπ 2021 - 21:11

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 3

<<<< Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν·…..πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, -οὓς πολλάκις
19 Σεπ 2021 - 18:08

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr