ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2

<<< μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε, ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστος. τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν
18 Σεπ 2021 - 20:31

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

<<< μάρτυς γάρ μού ἐστιν ὁ Θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις Ἰησοῦ Χριστοῦ.καὶ
17 Σεπ 2021 - 20:26

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 6

<<< Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.ἐνδύσασθε
16 Σεπ 2021 - 20:18

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 5

<<< τοῦτο γάρ ἐστε γινώσκοντες, ὅτι πᾶς πόρνος ἢ ἀκάθαρτος ἢ πλεονέκτης, ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης,
15 Σεπ 2021 - 20:58

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 4

<<< εἷς Κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα· εἷς Θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ὁ ἐπὶ πάντων,
14 Σεπ 2021 - 20:22

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 3

<<< ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας
13 Σεπ 2021 - 19:27

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2

Εφ. 2,1 Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαις, Εφ. 2,1 Και σας
12 Σεπ 2021 - 20:20

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

<<< ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ
11 Σεπ 2021 - 21:27

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6

<<< Μὴ πλανᾶσθε, Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται· ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει >>>.
10 Σεπ 2021 - 20:08

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 5

<<< ἡμεῖς γὰρ Πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα…. μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ.
9 Σεπ 2021 - 20:57

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4

<<< γέγραπται γάρ· εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι
8 Σεπ 2021 - 20:46

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 3

<<< πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς
8 Σεπ 2021 - 11:02

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2

<<< ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν,
7 Σεπ 2021 - 12:26

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

<<<< ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν,
5 Σεπ 2021 - 20:22

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 12

<<< οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων·….. ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον καὶ ἤκουσεν
21 Αυγ 2021 - 21:53

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 11

<<< ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς
19 Αυγ 2021 - 19:56

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 10

<<< τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν
18 Αυγ 2021 - 19:48

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 9

<<< Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿
17 Αυγ 2021 - 19:48

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 8

<<< γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτι δι᾿ ὑμᾶς ἐπτώχευσε πλούσιος
16 Αυγ 2021 - 19:49

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 7

<<< ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν ἀμεταμέλητον κατεργάζεται· ἡ δὲ τοῦ κόσμου
15 Αυγ 2021 - 21:24

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 6

<<< διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ
14 Αυγ 2021 - 20:38

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 5

<<< ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, ἰδοὺ γέγονε καινὰ τὰ
12 Αυγ 2021 - 21:01

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 4

<<< ἐν οἷς ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος τούτου ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων εἰς τὸ
11 Αυγ 2021 - 20:00

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 3

<<< ὁ δὲ Κύριος τὸ Πνεῦμά ἐστιν· οὗ δὲ τὸ Πνεῦμα Κυρίου, ἐκεῖ ἐλευθερία >>>.
10 Αυγ 2021 - 19:58

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 2

<<< ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναὶ καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμὴν τῷ
9 Αυγ 2021 - 20:19

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Β ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 1

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ   <<< ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναὶ
7 Αυγ 2021 - 21:01

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 16

<<< Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε >>>. Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 16 Α Κορ.
6 Αυγ 2021 - 20:15

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 15

<<< μὴ πλανᾶσθε· φθείρουσιν ἤθη χρηστὰ ὁμιλίαι κακαί >>>. Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 15   Α
5 Αυγ 2021 - 20:36

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14

<<< εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, ἀγνοείτω >>>. Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 14   Α Κορ. 14,1
4 Αυγ 2021 - 21:07

Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ : Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 13

<<< ο Υμνος της Αγαπης >>> Α ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 13 Α Κορ. 13,1 Ἐὰν ταῖς
3 Αυγ 2021 - 19:19

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr

Loading…