ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΜΕΝΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΚΕΦΑΛΑΙΟ” – Υποχρεωτική η ιδιωτική ασφάλιση για όλους

ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ. - 22 Δεκ 2012 - 6:33

“Ασφαληστεία”
Ας καθιερώσουμε αυτή την -σύνθετη- λέξη σαν έκφραση της μεγάλης ληστείας που υπέστησαν τα ασφαλιστικά μας ταμεία και οι συσσωρευμένες εισφορές-αποταμιεύσεις δεκαετιών, των Ελλήνων
εργαζομένων και συνταξιούχων ….της ελληνικής οικογένειας εν ολίγοις.
Ας αποκτήσει η λέξη αυτή και την έννοια του “καπελώματος” της κοινωνικής ασφάλισης από την ιδιωτική.
“Η κοινωνική ασφάλιση πέθανε, ζήτω η ιδιωτική”.
Αν αυτό “περάσει” είμαστε άξιοι της τύχης μας σαν λαός.
Τα λεφτά είναι πολλά και οι προκλήσεις και πιέσεις εκ των έσω και εκ των έξω μεγάλες.
Οι προμήθειες, οι υπέρπρομήθειες, τα μπόνους και οι λοιπές απολαβές των “διαμεσολαβούντων” μεγαλοασφαλιστών-σημιτόπαιδων, θ’ ανέρχονται σε εκατομμύρια € και θα πληρώνονται από τις εισφορές μας, δηλαδή τον ιδρώτα μας.
Ο κ. Προβόπουλος, που θα έπρεπε ν’ απολογείται για την “αξιοποίηση” των αποθεματικών -και την διάλυση- των ταμείων, για μια ακόμα φορά, προκαλεί την κοινωνία ….μια κοινωνία ανίκανη ν’ αντιδράσει ….κι αυτό είναι το πρόβλημα.
Όχι στην συνέχεια…. της “Ασφαληστείας”

Αναγνώστης Γιώργος Δ

ΤτΕ … Υποχρεωτική και η ιδιωτική ασφάλιση για όλους‏

Υπέρ της «αυτόμα­της (ή υποχρεωτικής) εγγραφής όλων των εργαζομένων στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εται­ρείες -παράλληλα με την αυ­τόματη εγγραφή στον ΕΟΠΥΥ- τάσσεται η Τράπεζα της Ελλάδος στην τελευταία έκθεση της. Σ’ αυτήν αφιερώ­νεται ένα δεκασέλιδο ένθετο, στο οποίο η ΤτΕ αναλύει εκτε­ταμένα τα θετικά αποτελέσμα­τα της πρόσφατης ασφαλιστι­κής μεταρρύθμισης (2010) στη βιωσιμότητα των Ταμείων και καταλήγει στην ανάγκη δυναμι­κής αξιοποίησης της επαγγελ­ματικής και, κυρίως, της ιδιω­τικής ασφάλισης στην Ελλάδα.
Στόχος, όπως επισημαίνε­ται, είναι με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπιστούν οι «μνημονιακές» απώλειες στις κύρι­ες και επικουρικές συντάξεις, αλλά και στις ασφαλιστικές πα­ροχές των ασφαλισμένων. Το ενδιαφέρον είναι ότι το σχέ­διο αυτό δεν αφήνει απ’ έξω ακόμα και όσους χάνουν τη δουλειά τους!
Μιλώντας στο «Κ», κορυ­φαίο στέλεχος πολύ μεγάλης ασφαλιστικής εταιρείας που δραστηριοποιείται στην Ελλά­δα (η οποία -θεωρητικά- θα είχε κάθε συμφέρον από ένα τέτοιο άνοιγμα της ασφαλιστι­κής αγοράς της χώρας) απο­δίδει σε «πρωτοβουλία της τρόικας» αυτήν την πρόταση. Υπαγορεύεται, δε, από τη «λο­γική της ιδιωτικοποίησης των πάντων, λόγω της παράλυσης του ελληνικού δημόσιου το­μέα», επισημαίνει η ίδια πηγή.
Παρόμοιες πιέσεις εί­χαν ανιχνευθεί και το 2011, όταν, με όχημα ένα πιλοτικό πρόγραμμα κρατικής-κοινοτικής επιδότησης των ασφαλιστικών εταιρειών για την παροχή υπηρεσιών πρω­τοβάθμιας υγείας σε ανασφά­λιστους ανέργους, η τρόικα θέ­λησε -χωρίς αποτέλεσμα- να ανοίξει το ζήτημα της υποχρε­ωτικής ιδιωτικής ασφάλισης και των εργαζομένων…
Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, από τη μεριά της, αρνήθηκε να σχολιάσει στο «Κ» τη συγκεκριμένη πρόταση της ΤτΕ, σημειώνοντας πως αυτή αντιπροσωπεύει αποκλει­στικά τις απόψεις του διοικητι­κού συμβουλίου της, το οποίο έχει έναν ανεξάρτητο -από την κυβέρνηση- θεσμικό ρόλο, και πως η υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση δεν υπάρχει επί του παρόντος στην ατζέντα της κυ­βέρνησης.
Ωστόσο, η ΤτΕ υποστηρίζει ότι με την «υποχρεωτική ιδιω­τική ασφάλιση» (κάθε εργαζο­μένου, από τη στιγμή που προ­σλαμβάνεται) «θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εν μέρει η μειωμένη επάρκεια των συντάξεων των ατόμων με τα χαμηλότερα εισοδήματα και όσων δεν έχουν μόνιμη απα­σχόληση».
Η μειωμένη επάρ­κεια των συντάξε­ων μετά την «προ­σαρμογή» τους δεν οφείλεται μόνο σας μειωμένες ασφαλι­στικές εισφορές των εργαζο­μένων (λόγω της μείωσης των εισοδημάτων τους), στην ανερ­γία κλπ., αλλά και στο γεγο­νός ότι με τον νέο ασφαλιστι­κό νόμο (Ν. 3863/2010) θα μειωθεί μακροπρόθεσμα, από το 2015 και έπειτα, στο 49,6% το συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης (της σύ­νταξης σε σχέση με τον μισθό). Το 2007, το ποσοστό αναπλή­ρωσης -για παράδειγμα- για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ ανερχόταν στο 84,2%.
Συνεπώς, οι συνταξιούχοι σε δύο χρόνια από σήμερα θα λαμβάνουν μεσοσταθμικά και σταδιακά 40% λι­γότερη σύνταξη από εκείνη που λαμβάνουν οι σημερι­νοί, ανεξάρτητα από τις μειώ­σεις που έχουν υποστεί έως τώρα (συμπεριλαμβανομένης εκείνης που θα ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013).
Με αυτόν τον τρό­πο, σύμφωνα με την τελευταία σχε­τική έκθεση της Κομισιόν, δια­σφαλίζεται η βιωσιμότητα του ελληνικού συνταξιοδοτικού συ­στήματος, καθώς η μεταβολή της συνταξιοδοτικής δαπάνης θα περιοριστεί έως το 2060 στο 1% του ΑΕΠ, αντί του 12,4% που θα ήταν χωρίς αυτήν.
Ο βασικότερος, όμως, ανα­σταλτικός παράγοντας για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδο­τικού γίνεται πλέον το ποσο­στό της απασχόλησης και όχι το σχετικό ύψος των συντάξε­ων, το ποσοστό κάλυψης και η πληθυσμιακή γήρανση.
Οι μεσοπρόθεσμες προβλέ­ψεις για την ανεργία το 2010, οπότε και θεσπίστηκε η τελευ­ταία μεταρρύθμιση ήταν εξαι­ρετικά ευνοϊκότερες, όπως παραδέχεται στο «Κ» αρμό­διος υπηρεσιακός παράγο­ντας του υπ. Εργασίας σε σχέ­ση με σήμερα. Συγκεκριμένα, πριν από δυόμισι χρόνια, όταν δηλαδή γραφόταν το «βιώσι­μο» σημερινό ασφαλιστικό, το ΔΝΤ προέβλεπε μέσο ποσοστό ανεργίας 14,2% για την περίο­δο 2011-2015. Αντίθετα, οι τε­λευταίες προβλέψεις της Κομι­σιόν φέρνουν το μέσο ποσοστό ανεργίας για την ίδια περίοδο στο 21,6%, δηλαδή πάνω επτά ποσοστιαίες μονάδες απ’ ότι προέβλεπε το ΔΝΤ παλιότερα.
Οι μεγαλύτεροι χαμένοι από την απρόβλεπτη εκτίναξη της ανεργίας είναι οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ κ.λπ.) καθώς σχεδόν 2 στα 3 ευρώ που μπαίνουν στα ταμεία τους προέρχονται από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών. Η έως τώρα «μνημονιακή» εμπειρία της σχέσης ανεργίας-εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές δείχνει πως κάθε αύξηση της ανεργίας κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στερεί 1,5%-3% των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία.
www.elem.tee.gr

Loading...

Στείλε μας το άρθρο σου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο “Triklopodia.gr”, μπορεί να μας ενημερώσει, στο “triklopodia@hotmail.gr” ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στην Τρικλοποδιά ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ triklopodia@hotmail.gr